بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه!
بهروز ستوده

اگر گفته شود يکی ازمهمترين اهداف بنيادگرايان اسلامی اعم ازشيعه و سنی ، حذف زنان از تمامی عرصه های حيات اجتماعی و تبديل آنان به بردگان خانگی است سخنی گزافه نيست ، نگاه ورفتاروحشيانه گروههائی ازقماش انصارحزب الله درايران ، طالبان درافغانستان ، لشکرمحمد درپاکستان ، داعش در عراق وسوريه و بوکوحرام درشمال افريقا وغيره وغيره نسبت به زنان ، همگی بيانگرديدگاه مشترک ضدبشری بنيادگرايان اسلامی است که وقتی پای سلب حقوق زن و تبعيض های جنسيتی بميان آيد اين گروهها همگی به يک زبان سخن ميگويند ودرهرکجا که باشند اعمال و رفتار زن ستزانه و ضدبشری خودرا به نمايش ميگذارند. وشوربختا که درجوامع اسلامی ، سکوت وانفعال مردان اين جوامع درمقابل تبعيض ها وستم سيستماتيکی که عليه زنان روا داشته ميشود موجب گستاخی گروههای بنيادگرای اسلامی ميگردد و مبارزات آزايخواهانه و برابری طلبانه زنان را دشواتر مينمايد .

وقتی هنوزباور افراد و گروههای بنيادگرای اسلامی براين اصل استواراست که زنان برای توليد مثل و پاسخ به نيازجنسی مردان آفريده شده اند ! وقتی که حرف زدن با مرد نامحرم ومدرسه رفتن و تحصيل علم ودانش برای دختران ، گناه وعملی شيطانی محسوب شود ودردربازارهای مناطق تحت کنترل گروههای بنيادگرای اسلامی ، زنان ودخترانی راکه به اسارت درآورده اند خريد وفروش ميشوند، وهنگاميکه حکومت ولايت فقيه درايران ۳۶ سال است که تبعيض و ستم برزنان را قانونی کرده است وتخطی ازاين قوانين عصرحجری را با زندان وشکنجه ومرگ پاسخ ميدهد، اينها همه ريشه درافکارافراد وگروههای قدرت طلبی دارد که دين و مذهب را وسيله ای قرارداده اند برای رسيدن به اهداف خويش ، ودررأس اين اهداف کسب قدرت است وثروت و پاکسازی زنان ازتمام عرصه حيات اجتماعی جامعه قرار دارد.

ازسيدعلی خامنه ای رهبرولايت فقيه شيعه مذهب گرفته تا ابوبکرالبغدای رهبردولت اسلامی عراق وشام سنی مذهب و پيروانشان که خودرامسلمان واقعی ومجری فرامين الهی ميدانند وديگران را کافروقتل شان را واجب ، همگی تبهکاران قدرت طلبی هستند که پايه های حکومت اسلامی خود را برزن ستيزی و وضع قوانين تبعيض آميزعليه زنان استوار کرده اند واصولاً زنان راموجوداتی ناقص العقل ميپندارند وبرايشان حقوقی برابربا حقوق کودکان نابالغ وديوانگان قائل اند!  بنابراين وبا اعتقاد به چنين تفکری است که بنيادگرايان شيعه و سنی درحاليکه همه جا مشغول کشتاريکديگرند درعين حال همه جا درمورد حذف حضوراجتماعی زنان درجامعه ، با يکديگراتفاق نظر دارند . واگرمشاهده ميکنيم که حکومت ولايت مداران فقيه در تهران نميتوانندمانندحکومتگران داعش فتوای مجازبودن خريد وفروش زنان ودختران را دربازارهای ايران صادرکنند ، اين را ميبايستی به حساب قدرتمندی جامعه مدنی ايران و حضور پُررنگ زنان اين کشور درعرصه های فعاليت اجتماعی درطول يکصد سال اخير گذاشت ، نه به حساب معتدل بودن افکاروعقايد بنيادگرايان ذوب شده درولايت فقيه وشيعه مذهب ، که در زن ستيزی تفاوتی بين داعش شيعه و داعش سنی وجود ندارد.  

حکومت ولايت فقيه پس از ۳۶ سال نه تنها درزمينه نقض حقوق بشرو تبعيض های گوناگون عليه زنان واعدام واعتياد وبيکاری وتورم وآلودگی محيط زيست ، خودکشی وخودسوزی وتلفات ناشی ازتصادفات رانندگی وفسادودزدی حکومتگران و فرارمغزها وخشکاندن درياچه ها و رودها وغيره وغيره ايران را درصدرجدول جهانی قرار داده است ، بلکه اين حکومت دردنيا تنها رژيم منحصر بفردی است که رسماً و قانوناً درهای ورزشگاههای ايران را با انگيزه های مذهبی  برروی تماشاگران زن بسته است وعليرغم تلاش ومبارزه زنان ايران و درخواست های فدراسيون های ورزشی جهانی ازجمهوری اسلامی برای برچيدن مقررات تبعيض آميزجنسيتی ، اما اين رژيم همچنان ازورود زنان به ميدانهای ورزشی جلوگيری بعمل مياورد ، و حتی در مواردی مثل همين موردی که هم اکنون برخی از مسئولين دولت روحانی تحت فشارهای خارجی قصد دارند روزنه محدودی را برای ورود زنان تماشگربه ورزشگاه باز نمايند ، فوراً دارودسته های ازاذل و اوباشی که جيره خواروتحت فرمان بيت رهبری و شبکه فاسد امامان جمعه هستند با شعارهای "وا اسلاما" و ايجاد فضای رعب و وحشت در جامعه به حرکت در ميايند و تهديدميکنند که اگر پای زنان ايران به ورزشگاهها باز شود محشرکبری بپا خواهند کرد !

در اطلاعيه ای که اخيراً با امضای انصارحزب الله واساتيد وطلاب حوزه علميه ايروانی وفرزندان امام راحل منتشر شده است ، گروههای مذکور ورود زنان به ورزشگاه و تماشای مسابقات را"فحشای زنان هرزه" خوانده و وعده داده اند که فرزندان امام برای اجرای "بند ميم" وصيت نامه امام راحل ، درروز ۲۹ خرداد که قرار است مسابقات جهانی واليبال در تهران برگزارشود در مقابل درب ورودی ورزشگاه آزادی "حضورخونين" خواهند داشت ! و جالب اين است که قوه قضائيه وفرمانده نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی بعنوان حافظان نظم و امنيت جامعه ، بجای اينکه در مقام دستگيری و مجازات اين اوباش برآيند درصدد دلجوئی و حمايت ازآنان ميباشند وبه دولت روحانی هشدار ميدهند که :"جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاهها وظيفه ذاتی وشرعی نيروهای انتظامی است."

در جريان تشييع جنازه غواصانی که درجنگ ايران و عراق کشته شده بودند ، انصارحزب الله با پخش اعلاميه ای از "امت حزب الله" دعوت ميکند که برای اعلان انزجار نسبت به "حضورغيرشرعی بانوان در مسابقات مردان" روز چهارشنبه دربرابروزارت ورزش تظاهرات برپا کنند ، بنا گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی فقط کمتر ازصدنفربه دعوت انصار حزب الله پاسخ مثبت دادندودرتجمع گروههای زن ستيزشرکت کرده اند ، که بی ترديد آن چند ده نفرنيزاراذل واوباشی بوده اند که توسط نهادهای تحت فرمان ولايت فقيه سازماندهی و به محل اعزام شده بودند ، پس وقتی قدرت انصارحزب الله با بودجه و امکاناتی که در اختيار دارد ، برای براه انداختن يک نمايش ضد زن در تهرانی که بيش از ده مليون جمعيت دارد تا بدين حد ناچيزاست ، ازهمين جا ميتوان نتيجه گرفت که حکومت ولايت مطلقه فقيه درميان مردم ايران و بويژه در ميان زنان و نسل جوان کشور، به نقطه ورشکستگی کامل رسيده است .

و اما "بند ميم" وصيت نامه که انصار حزب الله برای اجرای آن تهديد به "حضورخونين"جهت جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه نموده است چيست ؟ آنچه که بنام "بند ميم" وصيت نامه امام  شهرت يافته و سندی است در دست گروههای فشاروقانون شکن تا هرزمان که اراده کنند جامعه را به آشوب بکشند و فضای رعب و وحشت ايجاد کنند بخشی است که خمينی در آنجا به روشنی به جوانان حزب اللهی توصيه ميکند که اگر دولت و مسئولان حکومتی درانجام وظايف خود جهت جلوگيری ازنفوذ فرهنگ غربی درميان پسران و دختران کوتاهی کردند ، واجب است که آنان مستقيماً وارد عمل شوند! بعبارتی نطفه بی قانونی و ايجاد هرج ومرج وتأسيس ملوک الطوايفی آخوندی به زعامت ولی فقيه ، توسط شخص خمينی برای کسانی که امروزه خود را "فرزندان امام" ميدانند به وديعه نهاده شده است .پس بيهوده نيست که مفهوم دولت و استقلال قوای سه گانه در ساختار نظام ولايت فقيه بی معنی است و بيهوده نيست که برای اجرای بند"ميم" وصيت نامه خمينی ، انصارحزب الله و گروههای مشابه وارد"عمل" ميشوند!

بند "ميم" وصيت نامه خمينی :

"اکنون وصيت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آينده و رئيس جمهور و روسای جمهور ما‌بعد و به شورای نگهبان و شورای قضايی و دولت در هر زمان آن است که نگذارند اين دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند؛ و بايد همه بدانيم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است؛ و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيری از آنها واجب است. و از آزاديهای مخرب بايد جلوگيری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسير ملت و کشور اسلامی و مخالف با حيثيت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگيری نشود، همه مسئول می‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به يکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگيری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد."

بهروز ستوده

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]