لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم
بهروز ستوده

در زندگی ملت ها ، لحظات حساس و تاریخی وجود دارد که اگر این لحظات درست ارزیابی نگردند و در پاسخ دهی به ضرورت های این لحظات غفلت شود ، چه بسا که همین غفلت می تواند نتایج فاجعه باری را برای ملتی به ارمغان آورد که حتی نسل های آینده نیز می بایستی تا سالیان دراز، تاوان غفلت پدران خود را بپردازند ، کما اینکه سرنوشت تیره و تاری که برای نسل های پس از انقلاب 22 بهمن ماه 57 رقم زده شد ، نتیجه ی غفلت نسلی بود که اینک گرد پیری بر رخساره اش نشسته است و بسیاری ازآنان برغفلت خویش در شکل گیری حکومت خون وجنون اسلامی معترف اند ، نسل پیری که درایام جوانی ، آنقدر درآرمانهای دینی و غیر دینی خود غوطه ورگردیده بود که تولد و رشد هیولای آدمی خوارحکومت شریعت مداران اسلامی را ندید و یا دید و آنرا زود گذر ارزیابی نمود و یا به امیدی واهی دل در گرو اتحاد با این هیولای وحشی بست ! وتاریخ اینک یکبار دیگر، لحظه ی سرنوشت سازدیگری را در مقابل مردم ایران و نسل جوان این کشور قرار داده است ، تا این بار پاسخ ملت ایران و نسل جوان این کشور که برای آزادی وعدالت و زندگانی بی تبعیض ، در مقابل غداترین وکثیف ترین حکومت روی زمین قد برافراشته است ، به این لحظه تاریخی چه باشد ؟

صورت مسئله کاملاً روشن است : جبهه ارتجاع و فاشیسم برآمده از چاه جمکران ، برای درهم کوبیدن رستاخیز ملی ایرانیان که طی هشت ماه گذشته ، در قالب جنبش سبزسربلند کرده و جان تازه ای را در کالبد تکیده ی ایرانیان دمیده است ، نقشه های پلید وخون آلودی برای روز 22 بهمن ماه ترسیم کرده اند که این نقشه ها را فقط و فقط با ظهور یک اراده ملی و حضور ملیونی وسرتاسری مردم ایران در خیابانهای تهران وشهرستانها و برپا کردن یک قیام ملی وسرتاسری در مقابل نمایش دولتی ، می توان درهم شکست ، مارزخمی بیت رهبری که بر اثر خیزش های پی درپی مردم ایران در ماههای گذشته به خود می پیچد ، در روز 22 بهمن ماه ، تمامی نیروهای سرکوب گر و اراذل واوباش را در هیأت "امت اسلام" در سرتاسر ایران وارد میدان خواهد کرد تا بدین وسیله "مشروعیت و پایگاه مردمی" خود را به مردم ایران وجهان نشان دهد و همین به اصطلاح "مشروعیت" را وسیله ی توجیه جنایات بعدی خویش نماید .

روز 22 بهمن برای کودتاچیان نابکار، روز ترمیم کشتی به گِل نشسته ی ولایت فقیه وبیعت با سید علی خامنه ای است ، علاوه براراذل واوباش داخلی ، تمامی تروریستها و آدم کشان در کشورهای عربی و اسلامی ، ازحزب الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین وجیش المهدی عراق گرفته تا دزدان دریائی سومالی و طالبان افغانستان و تجزیه طلبان شیعه یمن ، همگی برای بیرون کشیدن کشتی شکسته ی جمهوری اسلامی از گِل ولای حکومت جهل وجنایت اسلامی وبیعت با ناخدای فرتوت و درحال مرگ آن ، به ایران فرا خواننده شده اند تا "قدرت" خویش را به رخ مردم ایران وجهان بکشانند و در فردای 22 بهمن ماه خاک در چشم مردم ایران و جنبش سبز بپاشند که : قدرت امت اسلام و هیبت ولایت را دیدید !! پس دیگر از خانه هایتان بیرون نیایئد که کشتی بان ولایت فقیه را سیاستی دگرآمده است و اگر توبه نکنید شمشیرهای آخته سربازان امت اسلام در هر کوی وبرزن در انتظار شما است ، آنچنانکه دیدید و چشیدید طعم شمشیر سپاهیان اسلام در سالهای 60 !!

و این همان خوابی است که بیت رهبری ولایت فقیه برای مردم ایران و خیزش سبز آنان دیده است تا در فردای 22 بهمن ، پیروزی لشکر اسلام را برکفار و دشمنان اسلام ، دربوق های دروغ پرداز خود بدمد و عوام جاهل را بزیر پرچم پاره پاره ی ولایت فقیه فرا خواند !!

باند فاسد نظامی – امنیتی خامنه ای که آفتاب عمرش برلب بام رسیده است ، گیریم که در روز 22 بهمن ماه ، تمامی اراذل و اوباش جیره خوار و تروریست های منطقه را برای بیعت با خود و پشتیبانی از ولایت خون ریز فقیه ، وارد صحنه سازد ، تعداد این مزدوران ذوب شده در ولایت فقیه روی هم چقدر است ؟ 100 هزار ؟ 300 هزار ؟ 500 هزار ؟ آیا اینها در مقابل 70 ملیون ناراضی ایرانی رقم مهمی است ؟ در شهر 12 ملیونی تهران ، کشاندن 500 هزار نفر از اطراف و اکناف ایران به میدان آزادی آنهم با وعده و وعید و تهدید و استفاده از امکانات دولتی کار دشواری است ؟ بدون شک این تعداد در مقابل سیل ملیونی مردم ایران قطره ناچیزی بیش نیست ، اگر که سیل خروشان مردم ، حساسیت زمان و پاسخ گوئی به ضرورت های آن را احساس نماید و مانند هشت ماه گذشته ، درپیکره ی سبز وحدت ملی ایرانیان ، برای برچیدن دستگاه خون ریز ولایت فقیه وجدا نمودن دین از دولت به حرکت در آید .

هرگونه سستی و ترس و هرگونه شک وتردیدی در مورد برپا کردن یک قیام ملی و سرتاسری در روز 22 بهمن ماه ، برای دفاع ازرستاخیز سبز ملت ایران ، می تواند به از دست رفتن تمام دستاوردهای خیزش های ماههای اخیر و پایمال شدن خون صدها جوان و از جان گذشتگی ها و فداکاری های هزاران زن ومردی گردد که طی هشت ماه گذشته ، مورد شکنجه وآزار و تجاوز قرار گرفتند . جبهه فاشیستی بیت کودتا ، به رهبری خامنه ای برای روز 22 بهمن ماه ، خواب های سیاه وخون آلودی را برای مردم ایران دیده است که این خواب ها را فقط و فقط با حضور واعتراض ملیونی وسرتاسری مردم در تهران وشهرستانها می توان آشفته ساخت و جنبش مدنی مردم ایران را به مرحله ای بالاتر ارتقاء داد.

حرف آخر اینکه ، اگر نمایش دولتی خامنه ای و ولایت فقیه در روز 22 بهمن با موج سبز و ملیونی مردم ایران درهم شکسته نگردد و آدم کشان وحشی و ضدبشر قادر گردند که ادعای "مشروعیت و پشیبانی مردمی" نمایند ، بی هیچ تردیدی در فردای 22 بهمن ، دستگیری های وسیع ، شکنجه ها و تجاوزها و اعدام ها ، سیر صعودی خواهد گرفت و مار زخمی ولایت فقیه ، به هیچکس و هیچ چیزی رحم نخواهد کرد و هرکس را که طی هشت ماه گذشته قدمی در راه آزادی خویش و میهن خود برداشته است از زهر خویش بی نصیب نخواهد ساخت .

آقایان موسوی و کروبی و خاتمی بدانند که اگر مار زخمی و زهرآگین ولایت ، تا به امروز آنان را از پای در نیاورده است فقط و فقط به بخاطر حضور سبز و فعال و ملیونی مردم ایران در خیابانهای تهران و شهرستانها بوده است ، و اگر این جنبش افول نماید و شکست بخورد[که چنین روزی مباد] خود این آقایان نیز در شمار نخسین کسانی خواهند بود که در پیشگاه حکومت ولایت فقیه قربانی خواهند شد . بنابراین در این لحظات حساس وسرنوشت ساز، هرگونه مماشت و سازشی با مارزخمی ولایت فقیه ، بمثابه جدا شدن از ملت بپاخاسته ایران است که هم اینک این مار زخمی را نشانه رفته است . هرگونه عقب نشینی در مقابل مار زخمی ولایت فقیه ، نتیجه اش پیش روی این جانور وحشی و خطرناک و از پای درآوردن زنان و مردان آزادیخواه این سرزمین خواهد بود . امان اش نباید داد که ضرورت مرحله ای خیزش سبز 22 بهمن ماه ، تمرکز بر کوبیدن سراین مار زخمی است . کسانی که خامنه ای قاتل و دستگاه خون ریز ولایت فقیه را "ساختار" به حساب می آورند و از مردم ایران می خواهند که ساختار را نشکنند و در روز 22 بهمن ماه بهانه ای بدست نیروهای انتظامی برای حمله به مردم ندهند !! خوب است بیاد بیاورند که هشت ماه پیش ، در آن هنگام که هنوز هیچ صحبتی از ساختار در میان نبود و مردم در "راهپیمائی سکوت" فقط شمردن رأی خود را مطالبه می کردند ، وحشیان بیت ولایت و کودتا با مردم متمدن و مسالمت جوی تهران چه کردند ؟! پس به هوش آیید و با این توصیه ها سرخود و ملت را بر باد ندهید که مار زخمی ولایت فقیه اگر از این مهلکه جان سالم بدر برد به هیچکس حتی به خود شما نیز رحم نخواهد کرد .

20 بهمن ماه 1388

9 فوریه 2010

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]