عارف نبود قاتل بود!
بهروز ستوده

آقای مهدی کروبی که بخاطر اعتراض به کودتای انتخاباتی خامنه ای –احمدی نژاد و پيوستن به صفوف جنبش سبزمردمی که خواهان شمارش رأی شان بودند به غضب خامنه ای گرفتار شده و بيش ازسه سال است در حبس خانگی به اسارت نيروهای امنيتی خامنه ای درآمده است ،  چند روز پيش در ملاقات حضوری که با خانواده خود داشته ازجمله گفته است :« آن چيزی که مرا خيلی عذاب ميدهد اين است که آيندگان و تاريخ چه قضاوتی در باره ما خواهند کرد ؟ واينکه سئوال کنند ، چه عاملی باعث اين همه انحراف درانقلاب شد ؟ در حالی که بنيانگذار آن نظام ، يک مرجع تقليد فيلسوف و عارف بود و توانست با نفوذ معنوی اش انقلاب را پيروز کند .»

برتولت برشت ، نويسنده و شاعر و نمايش نامه نويس برجسته آلمانی که دردوران توّحش فاشيسم هيتلری زندگی ميکرده است و جنايات فاشيست های آلمانی  را با چشمان خود ديده و با پوست خود حس کرده بود گفته است :« آن کس که حقيقت را درک نميکند يک نادان است ولی آن کس که حقيقت را ميداند وانکار ميکند يک تبهکار است .» و اميدوارم که آقای مهدی کروبی نه در زمره گروه نادان ها باشد و نه در رديف گروه تبهکاران ، چون اين دو هيچيک برازنده شيخ جسوری نيست که در مصاف حق و ناحق و جدال مردم ايران با بيت فاسد خامنه ای ، جانب مردم را گرفت و تحمل درد و رنج زندان خانگی را بر سازش و بيعت با خامنه ای ترجيح داده است ، و نقد اينجانب به گفته شيخ شجاع نه از ره کين بلکه هشداری از ره مهر و دوستی به شخصيتی است که قابليت احرازجايگاه مناسبی در جنبش مدنی و آزاديخواهانه مردم ايران را دارد ، جنبشی که جدا سازی نهاد دين از نهاد دولت را در برنامه خود قرار داده است که تا اين مهم به انجام نرسد فساد و تباهی در هر دو نهاد ادامه خواهد داشت .

درنقل قولی که فرزند آقای کروبی از پدر خود در جرايد و رسانه ها منعکس کرده است ، رهبر و بنيانگذار جمهوری اسلامی يعنی شخص خمينی ، فيلسوف و عارفی معرفی شده که گويا با نفوذ معنوی اش انقلاب را پيروز کرده است ! و از قرار معلوم چيزی که خيلی آقای کروبی را عذاب ميدهد قضاوت تاريخ و نسل آينده است در مورد اينکه چه عاملی باعث انحراف در انقلاب شده است ؟! شگفتا که شيخ زندانی پس از سه سال تحمل درد ورنج و تنهائی که ظاهراً وقت مناسبی بوده است برای تأمل در کژانديشی ها و بيراهه های سياسی زندگی خود و ساير رهبران و مسئولان حکومت اسلامی ودر رأس همه خمينی که موجب ويران سازی کشور وملتی تحت لوای اسلام و خط انقلابی امام گرديده است ، هنوز درس نگرفته و بدنبال کشف معمای انحراف انقلاب و گويا اصلاح انحراف و بازگشت به دوران "طلائی امام" است ! که اگر جز اين بود از سردسته تبهکاران جمهوری اسلامی  به عنوان عارف و فيلسوفی که گويا با نفوذ معنوی اش انقلاب را رهبری کرده است ياد نميکرد ! و شگفتا شيخ مهدی کروبی که بواسطه پيوستن اش به جنبش سبز مردم ايران و مقاومت و تسليم ناپذيری اش دربرابر حکومت اراذل و اوباش ، از احترام و اعتباری در ميان بسياری از ايرانيان برخوردار گرديده است ، هنوز خود را مريد و شيفته کسی نشان ميدهد و او را عارف و فيلسوف ميخواند که مسئول مستقيم قتل و شکنجه و آوارگی مليونها ايرانی است . 
ميدانيم شيخ جسور که در حصر خانگی بسر ميبرد و از دسترسی به اخبار و اطلاعات محروم ميباشد اين نوشته کوتاه و ساير نقدهای ايرانيان از گفته های اخير ايشان نخواهد خواند ، اما لااقل ميتوان از فرزند ايشان که هر از گاهی پيام های کوتاه پدرخود را به مردم و رسانه ها ميرساند انتظار داشت که در ملاقات بعدی از پدر زندانی خود بخواهد که واژه های عرفان و فلسفه و معنويت ،  که ايشان خمينی را به آن واژه ها متصف نموده است برای مردم ايران و اهل قلم و انديشه بازتعريف نمايد ، چون اگر قرار باشد قاتل قدرت طلب و خودکامه ای همانند خمينی که با سؤاستفاده از دين ، پيام آور جنگ و خونريزی و نفرت پراکنی در ميان مردم بوده است در کنارعارفان و فلاسفه ای از قبيل حلاج و سهروردی وابن سينا و عطار، حافظ و مولانا و دهها عارف و فيلسوف برجسته ايرانی که در طول تاريخ پيام آورعشق و محبت و انسان دوستی وصلح وصفا برای بشريت  بوده اند قرار داده شود ، مانند اين خواهد بود که هيتلر فاشيست و جنگ افروز را هم ميتوان  در رديف کانت و هگل و دکارت و مارکس و گاندی و راسل و صدها انديشمند و فيلسوف صاحب نام که درجستجوی رفاه و نيکبختی بشريت بوده اند قرار داد !

تاريخ و نسل های آينده، درگذشتگان و نسل های پيشين را با افکار و اعمال و رفتارشان مورد قضاوت قرار ميدهند همان که در فلسفه ايران باستان ، ايرانيان را به انجام و پای بندی به آن سفارش شده بودند يعنی : کردارنيک و رفتارنيک و گفتارنيک ، حال از شيخ کروبی زندانی که نگران قضاوت آيندگان درمورد حکومتگران جمهوری اسلامی است بايد سئوال کرد که بجز خونريزی و غارتگری و نهادينه کردن دروغ و فساد و دشمنی در جامعه و تباه ساختن نسل جوان ايران و به لجن کشيدن سياست و اقتصاد و فرهنگ وهنر و همه چيز ، آيا در کارنامه سياه مکلاها و معمم های قدرت پرست جمهوری اسلامی  چيزی ديگری يافت ميشود ؟ به نسل های آينده و قضاوت تاريخ در آينده ای که ديگر اثری از جمهوری اسلامی و کارگزاران پليدش درايران وجود نخواهند داشت نيازی نيست ، تاريخ و ايرانيان و بشريت متمدن در سرتاسر جهان سالها پيش ازاين در مورد ولايت فقيه و قوانين وحشيانه برآمده از آن قضاوت خود را به ثبت رسانده اند ، بنابراين شيخ مغضوب نبايد نگران قضاوت تاريخ و نسل های آينده در مورد حکومتگران جمهوری اسلامی باشد ، بهتر است که نگران جايگاه خويش در اين قضاوت باشد .

و اما در مورد عارف و فيلسوف بودن خمينی! ايکاش فرزند آقای کروبی در ملاقات بعدی از پدر خود بپرسد که آيا ايشان عارف و فيلسوفی را ميتواند به ما معرفی نمايد که برای کسب قدرت آنهمه دروغ گفته باشد و پس از کسب قدرت برای حفظ آن ، آنهمه جنايت وتبهکاری مرتکب شده باشد ؟! فقط يک نمونه را مثال بياورد تا مردم ايران ادعای ايشان را مبنی بر فيلسوف و عارف بودن خمينی باور کنند ! ازشيخ زندانی بايد سئوال شود که ايشان  کدام  فيلسوف را ميشناسد که  با يک دست نوشه پنچ شش خطی ، فرمان قتل چند هزار زندانی سياسی بيگناه را که در اسارت جمهوری اسلامی بسرميبرده اند صادر کرده باشد ؟ کدام عارفی را سراغ دارد که برای پيشبرد افکار و آرزوهای بيمارگونه  خود جنگی را به مدت هشت سال بين دو کشور ادامه دهد و صدها هزارکشته و مجروح را بر روی دست خانواده های ايرانی  بگذارد و چندين هزار مليارد خسارت مالی به مردم ايران وارد نمايد ؟ شيخ زندانی کدام فيلسوف مسلمان  و عارف شيعه را ميتواند نام ببرد که حفظ قدرت و حکومت مطلقه خود را اوجب واجبات دانسته باشد و تعطيل اصول دين اسلام را برای حفظ حکومت اوباش جايز و مشروع دانسته باشد ؟ ازشيخ مغضوب بايد پرسيده شود  که آيا ايشان عارف و فيلسوفی را ميشناسد که چند مليون ايرانی از ترس حکومت قهاراو و قوانين وحشيانه  و تبعيض های گوناگون عليه شهروندان کشور ، خانه و کاشانه خويش را رها کرده و در گوشه کنار جهان مأمن گزيده باشند ؟  آری اين همه ظلم وستم  توسط رژيمی بر مردم ايران تحميل شده است که بزعم آقای کروبی ، رهبر و بنيانگذارش فردی عارف و فيلسوف بوده است ! زهی تعجب که شيخ زندانی هنوز نتوانسته است رشته الفت خود را با ويرانگر ايران و ايرانی بگسلد!

آقای مهدی کروبی گفته است : ازاينکه در انقلاب انحراف بوجود آمده است عذاب ميکشد ! غافل ازاينکه هيچ انحرافی در انقلاب اسلامی بوجود نيامده است و آنچه را که ما امروزه شاهد آن هستيم محصول اجتناب ناپذيرسياست های پيروان و مريدان سينه چاک همان عارف خونريز است ، و اين بنای ظلم و بيدادی که طی ۳۵ سال در ايران بلند گرديده است ، خشت اول اش را فيلسوف محبوب شيخ زندانی گذاشته است ، بنابراين ولايت مطلقه خامنه ای نيز نتيجه و محصول مستقيم رهنمودهای عارفی است که شاخص اصلی سياست حکومت اش دروغ وعوامفريبی و خون ريزی بوده است ، بايد ازآقای کروبی که مغضوب جانشين آن فيلسوف شده است ولی هنوز سودای بازگشت به دوران "طلائی" آن عارف را در سر ميپرود سئوال شود که آيا ايشان براستی وقايع آن سالهای شوم را بياد مياورد يا اينکه در آن سالها ، ايشان در بنياد شهيد آنقدر سرگرم خدمت خانواده شهدای "اسلام"  بوده است که فرصت نداشته به نسل کشی دگرانديشان و قتل عام روشنفکران منتقد و مخالف حکومت آن "فيلسوف" آدمکش فکر کند و تعجب اينجا است که پس از گذشت سه دهه ازنسل کشی روشنفکران و دگرانديشان ايران بفرمان آن "عارف" ، شيخ زندانی و ساير اصلاح طلبانی که توسط خامنه ای به اسارت درآمده اند ، هنوز حاضر نيستند از مردم ايران و خانواده هائی که عزيزانی را از دست داده اند پوزش بخواهند که در آن هنگام در خدمت حکومتی دگرانديش کش ، مُهر سکوت برلب زدند ، سکوتی که تا به امروز ادامه دارد !

بدون ترديد اگر کشتارهای دهه ۱۳۶۰ نمی بود و هزاران زن ومرد جوان ايرانی و شيفته آزادی به جرم عدالت جوئی و آزادگی  بدستورآن "عارف" بردار نميشدند و سايه ترس و وحشت و خفقان برسرجامعه خيمه نميزد ، جمهوری اسلامی نميتوانست تا به امروز بر ايرانيان حکم براند و کسانی مانند آقايان کروبی و موسوی که خود از رهبران اين نظام بوده اند را به زنجيرکشد  ، پس برخلاف تصور آقای مهدی کروبی هيچ انحرافی در انقلاب اسلامی صورت نگرفته  و درب درست بر روی همان پاشنه ای ميچرخد که خمينی آنرا کار گذاشته است ، و خامنه ای دارد همان مسيری را طی ميکند که خمينی آغازگرش بود و هر مخالفی را از دم تيغ گذراند تا به خيال باطل خود ، بقای حکومت شريعت مداران را  در ايران تضمين کند . بجای اصرار بر موّجه و مشروع جلوه دادن حکومت خمينی و او را به صفات دروغين متصف کردن ، بهتراست که آقای کروبی و همفکران ايشان  واقعيت های حکومت جهل و جنايتی که دين و سياست را در ايران يکجا به فساد و تباهی کشانده است بيان نمايند ، نه اينکه غبطه ی دوران حکومت خمينی که در آن دوران سهمی از قدرت نيز نصيب آنان بوده است را بخورند و بر زخمهای ايرانيان نمک بپاشند .

کلام آخر - بدون نقد گذشته که شامل نقد خمينی نيز ميشود ،  از آزادی و دمکراسی و ساختن جامعه ای مدنی و قانونمدار در ايران نميتوان سخن به ميان آورد ، نميتوان از يکطرف هنوز شيفته و دلباخته خمينی بود و خواهان بازگشت به عصر "طلائی" حکومت او بود و از طرف ديگر مدعی آزاديخواهی و عدالت جوئی و رفع تبعيض ها و همراهی با مبارزات عادلانه مردم ايران شد ، و قضاوت تاريخ و نسل های آينده  درمورد خمينی  و هر شخصيت سياسی که در زندگی و سرنوشت مردم ايران نقش داشته اند نه بر اساس مصلحت انديشی و نگاه به قدرت حاکم بلکه براساس نقشی که اين شخصيت ها در به ثمررساندن آرزوهای مردم و نيل جامعه به آزادی و رفاه و خوشبتختی داشته اند تعيين خواهد شد.

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]