آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر
بهروز ستوده

به پلیس اصفهان که گویا هنوزدرجستجوی تشخیص هویت و یافتن رد پائی ازجنایتکارانی است که چند هفته پیش بر سروصورت زنان و دختران اصفهانی اسید پاشیدند خبردهید که بیش ازاین  به خود زحمت ندهند و در آدرس های عوضی بدنبال اسیدپاش ها نگردند چونکه به شکرانه دوربین مداربسته یک ساختمان غیردولتی درجهرم ، یکی ضاربانی که دراجرای فتوای امر به معروف ونهی ازمنکربا چاقو به دختران دانشجو حمله میکرده است دستگیر شده ، و ضارب همانا یک بسیجی سرهنگ زاده ای است که به اعتراف خودش برای مبارزه با بد حجابی به دختران دانشجو چاقو میزده است . حالا دیگرجای هیچ ابهامی برای هیچکسی باقی نمی ماند که حمله به زبان و دختران با انگیزه "امر به معروف ونهی از منکر" بصورت سازمان یافته وتوسط عوامل بیت رهبری انجام پذیرفته است ، واگرتا دیروزمعدودی ازمردم نآگاه ، حمله اسیدی به زنان و دختران اصفهان را منتسب به عناصرخودسردر جمهوری اسلامی می پنداشتند ،اکنون واقعه حمله به دختران دانشجو درشهرجهرم واعترافات بسیجی دستگیرشده بروشنی ثابت میکند که اسیدپاش ها و چاقوکش ها از مراکز مشخصی فرمان میگیرند و درپناه بیت رهبری ، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی تحت فرمان خامنه ای بسرمیبرند .

در واقعه حمله با چاقو به دختران دانشجو درجهرم نیرهمانند واقعه اسید پاشی به دختران دراصفهان ، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی مذبوحانه تلاش کردند مردم را به این باور برسانند که این حملات ارتباطی با مسئله حجاب و امر بمعروف ونهی ازمنکرندارد اما وقتی که دوربین مداربسته ساختمانی درکوچه نارنجی جهرم فیلم یکی از چاقوکشان را ضبط کرد ، آنگاه نیروی انتظامی مجبورگردید  ضاربی را که توسط دوربین آن ساختمان شناسائی شده بود دستگیرنماید. طبق گزارشی که "سهام نیوز"منتشر کرده است : ضارب جوانی است 22 ساله بنام محمدبهشتی وعضو بسیج روستای قطب آباد ازتوابع جهرم است ، و پدراین جوان چاقوکش سرهنگ سپاه پاسداران میباشد وجلیل بهشتی نام دارد که در حال حاضرفرمانده بسیج قطب آباد جهرم است بعبارت دیگرپدر، فرمانده پسرخودش در بسیج میباشد ، بسیجی چاقوکش درهمان بدو دستگیری و بازجوئی های اولیه اعتراف میکند که او برای مبارزه با بدحجابی اقدام به چاقوزدن به دختران دانشجو کرده است ، او همچنین اعتراف میکند از یک روحانی شنیده است که "خون زنان بی حجاب مباح است" !

با اعترافات اولیه بسیجی ضارب دختران دانشجو در جهرم واینکه اوبرای مبارزه با بی حجابی با چاقو به دختران دانشجو حمله مینموده است ، سیاه نمائی دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و شبکه فریبکارآخوندهای نمازهای جمعه که سعی دراقدام فردی جلوه دادن حمله به زنان ودختران ایران را دارند برملا گردید ومردم ایران و جهان بروشنی دیدند کانون فساد و سرنخ تمام شرارت ها وناامنی ها در بیت رهبری خامنه ای است ، وازآنجااست که عملیات سیستماتیک زن ستیزی جمهوری اسلامی هدایت میشود،ولی ازآنجائی که دستگاههای اطلاعاتی بیت رهبری نمیخواهند این بسیجی معترف به جنایت خویش مجازات گردد تا مبادا خدشه ای برروحیه بسیجی های گوش بفرمان وارد شود ، فوراً پرونده ای برای بسیجی چاقوکش تشکیل میدهند مبنی براینکه اوبه بیماری روانی مبتلا است ! وبدین ترتیت راه را برای فرار او ازمجازات هموار میسازند، چراکه بیت رهبری ونیروهای امنیتی و نظامی پیرامون خامنه ای خوب میدانند اگرچند تن ازکسانی که به تحریک آخوندهای شرور و به بهانه "امر بمعروف ونهی ازمنکر" مرتکب جنایت اسید پاشی و چاقو زنی به زنان ودختران ایرانی شده اند سخت مجازات گردند ، فردا است که صفوف ذوب شدگان درولایت و اراذل و اوباش تیغ بدست به هم بریزید وبسیاری ازآنان از ترس مجازات حاضرنشوند بدستورهرآخوند شروری به مردم حمله نمایند و مرتکب جرم و جنایت شوند .

هنوز خبرمهم اعتراف محمد بهشتی بسیجی فرزند جلیل بهشتی که خودسرهنگ سپاه پاسداران و یکی از فرماندهان بسیج است در ایران نقل زبان مردم است که روزنامه های جمهوری اسلامی خبر از یک اسیدپاشی در تهران ودستگیری سریع اسید پاش ها میدهند ، بدون اینکه اطلاعات کافی درمورداین اسیدپاشی دراختیارمردم قراردهند ، و عمل اسیدپاشی به رئیس بیمارستان ضیائیان تهران را ناشی ازاختلافات شخصی و صنفی اعلام میدارند! اما ازآنجائی که رسانه های حکومت دروغگو و دروغ ساز ولایت مطلقه فقیه اساس کارشان برعوامفریبی و ساختن سناریوهای جعلی است ، هنوزکسی بدرستی ازکم وکیف اسید پاشی به دکتر سیامد انوری چیزی نمیداند .

خبراسید پاشی به دکتر انوری در تهران با این عنوان شک برانگیز در روزنامه های تهران درج شده است : "تعلیق اسیدپاش ازعضویت درهیأت علمی"ودرزیراین تیترشک برانگیزخبری کوتاه با این مضمون درج شده است : "براساس اعلام وزارت بهداشت، طبق شواهد موجود ، انتقام جويی شخصی مهمترين علت اقدام اين فرد بوده و همدست وی از نزديکان ضارب و دانشجوی مقطع کارشناسی است.وزارت بهداشت از اقدام سريع و فنی پليس تهران جهت دستگيری عامل اسيد پاشی به مدير بيمارستان ضياييان تشکر کرد و علت اسيد پاشی را انتقام جويی شخصی اعلام نمود."ونخستین سئوالی که میتواند به ذهن خوانندگان این خبرخطورکند این است که 1 - چرا بجای پلیس و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی که معمولاً دراینگونه در موارد هویت و انگیزه متهم را مشخص میکنند در اینجا وزارت بهداشت است که از هویت و انگیزه متهمان سخن میگوید و بر فردی بودن اقدام اسید پاش ها تأکید میکند؟ 2- مگر متهم توسط مأموران وزرات بهداشت دستگیرشده ومأموران وزارت بهداشت ازمتهم ها بازجوئی بعمل آمده اند که به فردی بودن اقدام اسیدپاش ها پی بره اند ؟

نکته شک برانگیزدیگری که درخبرمربوط به اسید پاشی به رئیس بیمارستان ضیائیان وجود دارد سخنان دکترانوری است که به سر وصورت او اسید پاشیده شده است ، ایشان درحین معالجه و بر روی تخت بیمارستان در مصاحبه با خبرگزاری فارس چنین میگوید :

«آن‌ها (اسیدپاش‌ها)هر جا که احساس می‌کنند مردم قدری خوشحال هستند یک‌جوری شرایط را به هم می‌زنند اما باید بدانند مردم ما با این چیزها از پا درنیامده‌اند و از پای هم در نخواهند آمد و همیشه سرپا هستند.» که این سخنان برخلاف اعلام وزارت بهداشت که برفردی بودن اقدام اسید پاشان تآکیدمیکند مغایرت دارد! دکترانوری از خوشحالی مردم و اینکه اسید پاش ها با عمل خود میخواهند این خوشحالی را برهم بزنندسخن میگویدکه بدین ترتیب داستان اسید پاشی به خودش راسیاسی میداند ، البته ایشان توضیح نمیدهد که خوشحالی مردم چه بوده است که اسیدپاش ها میخواسته اند آنرا برهم زنند! ومگرایشان در بوجودآمدن این "شادی"چه نقشی داشته اند که گویا اسیدپاش ها خواسته اند از اوانتقام بگیرند ! بهرحال درادعای وزارت بهداشت و سخنان دکترانوری یعنی کسیکه مورد حمله اسیدپاش ها قرارگرفته تناقض وجود دارد واین تناقض وقتی بیشتر شک برانگیز میشود که گویا پلیس تهران  درعرض 12 ساعت اسیدپاش ها را دستگیر میکند ! وازخاطرنبریم که پس ازشش هفته که ازاسید پاشی اصفهان میگذرد ، پلیس اصفهان اعلام کرده است که هنوز سرنخی از از اسیدپاش ها بدست نیامده است و از شما چه پنهان که شبکه کثیف وعوامفریب آخوندهای نماز جمعه اطلاع دارند که اسیدپاشی های اصفهان ربطی به مسئله حجاب و امر بمعروف و نهی از منکرندارد ! همانطوریکه این شبکه  انگل و فتنه انگیزحمله بسیجی چاقوکش به دختران دانشجو درجهرم ، که "تصادفاً" پدراین بسیجی سرهنگ سپاه و فرمانده بسیج است هیچ ارتباطی به موضوع حجاب نداشته است و گویا فقط ناشی ازاختلال روانی بسیجی بوده است ! حالا اگر خود بسیجی هم اعتراف کرده باشد که : برای مبارزه با بد حجابی و به تحریک آخوندی که گفته است "خون بی حجاب مباح است"به دختران دانشجو حمله نموده مهم نیست ! مهم این است که امام جمعه و سایر گماشتگان بیت رهبری درجهرم میگویند : بسیجی اسیدپاش و معترف به چاقوکشی ، روانی است !

و راست این است که همه جیره خواران بیت رهبری و اراذل و اوباشی که با اشاره آخوندهای جانورصفت ، با هدف ایجاد رعب و وحشت درکوچه و خیابان به زنان و دختران ایرانی حمله میکنند روانی اند ، که اگرروانی نبودند حد اقل این را درک میکردند که : پس از 36 سال حکومت اسلامی و در دست داشتن کل سیستم آموزش وپروش کشورو مغزشوئی کودکان از مقطع کودکستان به بعد ، در دست داشتن شبکه های رادیو- تلوزیون و مطبوعات کشور، براه انداختن تشکیلات عریض و طویلی به عنوان "خواهران زینب" برای پیش بردن امر به معروف و نهی از منکر، شبکه چند صد هزارنفری آخوندی که برسر هر منبری مشغول مبارزه با بد حجابی و تبلیغ برای "حجاب اسلامی" میباشند ، آری اگرحکومتگران جمهوری اسلامی و بیت خامنه ای خودکامه بهره کوچکی از عقل میداشتند تا کنون میبایستی فهمیده بودند که حجاب زنان خود را نمیتوانند به عنوان "حجاب برتر" به زنان ودختران ایران تحمیل نمایند ، زنان ودخترانی که سه هفته پس از پیروزی انقلاب 57 و در روزجهانی زن(هشت مارس) چند ده هزارنفرازآنان دراعتراض به حجاب اجباری درخیابانهای تهران رژه رفتند و فریاد زدندکه : "ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم" .

آری سی وشش سال است که جمهوری اسلامی با تمام امکاناتی که در دست دارد و با صرف میلیاردها دلاراز پول مردم فقیر ومحروم ایران برای جلوگیری ازحضور پُررنگ زنان ایران در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی ایران تلاش میکند ، از تصویب قوانین تبعیض آمیزوتحقیر آمیزعلیه زنان وجلوگیری ازپیشرفت آنان در تمامی شئون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ، فرهنگی وهنری و ورزشی گرفته تا توهین و ضرب و شتم در کوچه وخیابان واخیراً هم اسید پاشی بر سروصورت و چاقو زنی به باسن آنان ، هیچیک ازاین اعمال پلید وحیوانی علیه زنان ایران نتوانسته است که آنان را به کنج خانه بازگرداند ومجبور به ایفای نقشی نماید که آخوندهای فاسد و پوسیده مغزبرایشان در نظر گرفته اند .

کلام آخر- آخوندهای معمم و مکلا و زن ستیزحاکم برایران ، 36 سال است که با تمام قدرت و امکانات خود تلاش کرده ومیکنند که از زنان ایرانی موجوداتی بسازند که درمغزمتحجر ومعیوب خودشان نقش بسته است ، این تلاش 36 ساله حکومت جهل و جنایت براثر مقاومت و نافرمانی مدنی زنان ایران با شکست کامل مواجه گردیده است. تفکرداعشی و طالبانی بیت رهبری خامنه ای حضورگسترده زنان ایران درعرصه های مختلف حیات اجتماعی ایران را بزرگترین مانع در مقابل خود می بیند . حکومتی که برای به حاشیه راندن زنان ایرانی ، ازدرون اطاق های فکرش اسیدپاشی و چاقو زنی بمثابه پیشبرد سیاست زن ستیزی حاکمیت ولایت فقیه ترواش میکند ، بدانیدکه به آخر خط و ورشکستگی کامل رسیده است و دیری نخواهد پائید که با مبارزات مدنی مردم ایران که بی تردید زنان ودختران ایرانی پیشتازآن خواهند بود بزیر کشیده خواهد شد ، که برقراری یک جمهوری عرفی ملی وبرآمده ازاراده و آرای آزادمردم و همچنین جداشدن دین از دولت واجرای تام وتمام مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مردم ایران است .  

11 آذرماه 1393

2 دسامبر2014

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]