پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم !
بهروز ستوده

از تظاهرات دولتی روز 9 دی به بعد که در حقیقت پاسخ خامنه ای وکودتاچیان به خیزش سبز و ملیونی مردم ایران درمراسم به خاکسپاری مرحوم آیت الله منتظری و مراسم عاشورا بود تا روز 22 بهمن ماه ، تمام شواهد حکایت از این داشت که بیت کودتا به رهبری خامنه ای در روز 22 بهمن ، با تمام امکانات و تمامی نیروهای  سرکوب گر و اراذل و اوباش حقوق بگیر،  وارد میدان خواهد شد تا  به مردم ایران وجهان ثابت نماید که گویا  توانسته است جنبش سبز را سرکوب نماید و بر اوضاع  مسلط  شود . 
اعدام  دوجوان بی گناه ایرانی  در آستانه 22 بهمن ماه ، دستگیری های وسیع  ومحاکمات سریع و صدور احکام  اعدام  وزندان های سنگین برای متهمین شرکت در خیزش عاشورا ، همه گویای ای واقعیت بود که رهبرقاتل شمشیر را از رو بسته است  و در نظر دارد که با تشدید رعب و وحشت در جامعه ، ملیون ها  هوادار جنبش سبز را در روز 22 بهمن ماه  زمین گیر کرده  وآنگاه با عبوردادن نیروهای خود  از یک  دالان پلیسی- امنیتی ، در میدان آزادی تهران ، پیروزی خود را برجنبش سبز جشن بگیرد  و از سیاهی لشکری که با صرف ملیون تومان از پول مردم بینوا  درآنجا گرد آمده اند برای ولایت خود "بیعت" بگیرد .
پس از خیزش سبز و ملیونی عاشورا ، بموازات فعالیت ستاد سرکوب  وایجاد رعب و وحشت ، ستاد تبلیغات و شایعه پراکنی کودتاچیان نیز وارد  کار زار شد  و توسط عوامل خود درمیان مردم  چنین شایع کردند که گویا روز 22 بهمن ، روز سرنگونی جمهموری اسلامی است !!  شایعه بی پایه واساس "سرنگونی رژیم در روز 22 بهمن" که در ستاد تبلیغات و شایعه پراکنی کوتاچیان تهیه و تنظیم شده بود ، در روزهای پیش از 22 بهمن ماه  به سرعت در میان مردم جان به لب رسیده ی ایران دهن به دهن گشت و تا به آنجا بالا گرفت که حتی برخی از مخالفان جمهوری اسلامی  نیزبا ساده لوحی تمام در دام  توّهم سازی کودتاچیان گرفتار شدند و ناخود آگاه  بدنبال تبلیغ  شعار"سرنگونی رژیم در روز 22 بهمن " روان شدند !! ناگفته نماند که پاره ای ازتلویزیون ها و رسانه های خبری خارج از کشور که بدون شک عوامل جمهوری اسلامی در آنها نفوذ دارند ، بدون شناخت ازماهیت و موقعیت جنبش آزادیخواهانه و مدنی مردم ایران ، غیر مسئولانه در دامن زدن و ترویج  شایعه "سرنگونی" در روز 22 بهمن ماه  نقش مهمی داشتند ، غافل از آنکه جنبش سبز و مدنی  مردم ایران که بر پایه ی خواسته های حقوق بشری ملت ایران استوار گشته و به پیش می رود با یک کودتا  که درعرض چند ساعت ، قدرت سیاسی  را از دست گروهی بیرون می آورد  وبه گروه دیگری منتقل می سازد  تفاوت دارد .
سرانجام لحظه موعود "سرنگونی" یعنی همان توّهمی که کودتاچیان در هفته ها و روزهای پیش از 22 بهمن به آن دامن زده بودند فرا رسید ! و هنوز درروز22 بهمن آفتاب غروب نکرده بود که "مرگ" جنبش سبز ایران در صدا وسیمای  دروغ پرداز ولایت فقیه ، توسط کودتاچیان اعلام شد ، و جالب اینکه در این میان ، همان مخالفان ساده لوح جمهوری اسلامی نیز  که  خود را برای "سرنگونی" جمهوری اسلامی در روز22 بهمن ماه آماده کرده بودند نیز در اینجا و آنجا ، پیروزی حکومت اسلامی  و شکست جنبش سبز را زمزمه کردند !! و همپای خامنه ای و صدا و سیمای اش به پراکندن یأس و ناامیدی  در دل مردم سلحشور ایران ، که هشت ماه است پنجه در پنجه ی  ولایت فقیه افکنده اند پرداختند . 
کسانی که همراه وهمصدا  با  بیت کودتا  منتهی در لباس اپوزیسیون  و مخالف جمهوری اسلامی  ، ناجوانمردانه  با هدف تخریب جنبش سبز ، این روزها  مشغول پاشیدن تخم یأس و بدبینی و ناامیدی در میان مردم  ایران هستند بدانند که رستاخیزملی و سراسری ایرانیان  در روز 22 بهمن ماه نه تنها شکست  نخورده است بلکه این جنبش صفحه ی دیگری را بر مقاومت دلیرانه ی ملت ایران در مقابل کودتاچیان بیت رهبری افزوده است .  ساده لوحانی که خود را در صفوف آزادیخواهان ایران جا زده اند و به امید "سرنگونی" سریع جمهوری اسلامی ، درخارج از کشورو به دور از صحنه های اصلی پیکار جنبش سبز با شریعت مداران تا دندان مسلح ، چند صباحی  پرچمی را در هوا تکان داده اند بدانند که ملت بزرگ ایران ونسل جوان وخردمند این کشور که امروزه  برای حاکم شدن برسرنوشت خویش در قالب  خیزش های سبز بپا خاسته است ، در طول یک قرن گذشته ، تجربه ی دو انقلاب و دهها  قیام  را در کوله بارخود  دارد  و با توجه به شکست های گذشته ، این بار می داند که راه پر پیچ  وخم  مبارزه با دیکتاتوری  خون ریز ولایت فقیه را برای رسیدن به سرمنزل آزادی ، استقلال ، عدالت اجتماعی ، و تأسیس یک دولت ملی و مدرن و برآمده از اراده ملت ،  می بایستی چگونه طی نماید .
سیاهی لشکر مزدوران جیره  خواردر میدان آزادی  که به  خرج دولت و با صدها اتوبوس  از اطراف واکناف کشور برای به نمایش گذاشتن قدرت جمهوری اسلامی در روز 22 بهمن  به تهران صورت گرفت ، نمی تواند صورت معادله ی 95  درصد ناراضی 5 درصد راضی را تغییر دهد و  ذره ای  یأس وتردید در دل  95 ناراضی ایرانی ایجاد نماید .  کسانی که برای  ناامید ساختن 95 درصد ناراضی ایرانی و خانه نشین کردن آنان ، سیاهی  لشکر میدان آزادی را در روز 22 بهمن ماه به رخ مردم می کشانند ، بهتر است نگاهی هم  به  صدها صحنه از مقاومت مردم در کوچه ها و خیابانهای تهران وشهرستانها بیندازند و ببیند که چگونه ملیونها زن ومرد دلاور ایرانی علیرغم  تهدید های خامنه ای وسرداران کودتاچی اش برای خانه نشین کردن آنان ، در روز 22 بهمن ماه جان برکف وبا مشت های گره کرده ، دوباره  آزادی را فریاد زدند و مرگ بر دیکتاتور را.  اینکه این مردم  سلحشور بخاطر حجم سنگین نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی  نتوانسته اند  در میدان آزادی  راه پیدا کنند آیا این نشانه ضعف و یا شکست جنبش سبز است و پیروزی خامنه ای !؟ عاقلان دانند.
و سخن آخر اینکه ، رستاخیز سبز ایرانیان در روز 22 بهمن ماه یکبار دیگر به اثبات رساند که این جنبش درطی هشت ماه گذشته و در مواجهه با لشکر اراذل واوباش ولایت فقیه  به اندازه کافی روئین تن شده  و در دل ایرانیان  ریشه دوانده است که  خامنه ای  و سرداران کودتاچی اش دیگر نتوانند آنرا ریشه کن سازند ،  و این همه جار وجنجال و نمایش قدرت پوشالی  و پاشیدن بذر یأس و نامیدی در دل مردم  ، همه ناشی از ترس و وحشت  بیت کودتا  و اراذل و اوباش پیرامون او از این جنبش رشد یابنده است   چرا که آنها خود بهتر از هرکس دیگری به عمق نارضایتی ها و خشم وتنفرمردم ایران نسبت به قبیله وحشی ولایت فقیه  واقف  هستند  و از حجم  جنایات و تبهکاری هائی که خود  طی 31 سال گذشته  در این سرزمین مرتکب شده اند آگاهی دارند.
 به کوری چشم ذوب شدگان در چاه جمکران و علیرغم  تمام دسیسه های  کودتاچیان جانور صفت ،  جنبش مدنی و ملی  مردم ایران زنده است  و با سرفرازی کامل ، رو در روی مخوف ترین و درعین حال کثیف ترین فاشیسم مذهبی عصر حاضر ایستاده است و عزم خود را  برای  تسخیر تدریجی و گام  به گام  خاک ریزهای  ولایت فقیه  جزم کرده است . کسانی که خیزش های سبزکنونی ایران را که درحقیقت رنسانس باشکوه ایرانیان است برای رهائی از تمامی جلوه های کهنگی و عقب ماندگی ، در ذهن خویش تا حد یک کودتای سریع السیر برای تصرف قدرت سیاسی  تنزل داده و منتظر بوده اند که در روز 22 بهمن ماه تکلیف حکومت اسلامی یکسره شود  و حال که نشده است لب به شکوه وشکایت گشوده اند ، خوب است بیاد داشته باشند که رستاخیز ملی ایرانیان ، رستاخیزی است ملی و مدنی  و عاری از خشونت که در تکامل خود رسالت بزرگ  بازسازی  فرهنگ ایرانی – حقوق بشری  را برعهده دارد . باور ندارید ؟  فقط چند هفته صبرکنید تا  خیزش سبز جوانان ایران زمین را در شعله های سرخ چهارشنبه سوری  مشاهده کنید و به عمق ریشه های این رستاخیز پی ببرید . آنان که این روزها در گوش مردم ایران آیه های یأس وشکست می خوانند در مراسم چهارشنبه سوری امسال ، قدرت ، عظمت  و گستردگی  خیزش سبز دیگری را شاهد خواهند بود . خامنه ای و سرداران وحشی اش نیز که از پوزه ی  کثیف شان خون جوانان وطن میچکد ، از هم اکنون خود را برای  خاموش کردن هزاران هزار شعله ی سبزی که امسال با شعار مرگ بر دیکتاتور درهر کوچه  و خیابان تهران و شهرستانها  و روستاهای ایران  زبانه خواهد کشید آماده سازند ! درآن روز دنیا خواهد دید که چه کسی مرده است ؟  خامنه ای  و سرداران کودتاچی اش یا جنبش سبز و سرتاسری ملت ایران ؟
23 بهمن ماه 1388
12  فوریه 2010 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]