به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند
بهروز ستوده

 

مردم ایران به هوش باشید، چندساعت دیگر رأی گیری برای انتخاب ریاست جمهوری اسلامی و شورای شهرو روستا درایران آغاز میشود، اگرچه در این انتخابات نیز مانند سایر انتخابات هائی که طی ۳۸ سال گذشته درایران برگزار شده است، حق شهروندی انتخاب کردن آزاد و انتخاب شدن آزاد، ازمردم ایران سلب شده است، اما ازآنجائی دستگاه خودکامه ولایت فقیه به درجه ای ازفساد وافسارگسیختگی رسیده است که حتی حق انتخاب بین بد وبدتربرای مردم ایران را نمیتواند تحمل کند، درصدد است که بساط همین انتخابات ناقص وغیردمکراتیک را برچیند، گوئی که هرچه بیشترو بیشترتنگ کردن صافی شورای نگهبان و تسری دادن اختیارات اش برای رد صلاحیت نمایندگان حتی به بعد از انتخاب شدن نیز کافی نبوده است که درنظردارندبا یک نقشه حساب شده اصولاً بنیان همین"انتخابات" بین خودی ها را ریشه کن سازند و حکومتی از نوع حکومت داعش وطالبان درایران مستقرسازند. تباهی حکومت ولایت فقیه به جائی رسیده است که حتی پذیرش جناح های درون جمهوری اسلامی و شخصی مانند حسن روحانی را نیزبرنمی تابد و همه باید در ولایت فقیه ذوب شوند!

پلیدترین جناح ذوب شده درولایت فقیه،جناحی که درآزادی کشی وآدمکشی وغارتگری گوی سبقت را ازسایرجناح های جمهوری اسلامی ربوده است، برای یکدست کردن حاکمیت جهل وتباهی، تمامی امکانات ولایت فقیه را به کار گرفته اند تا رئیسی جلاد را به مقام ریاست جمهوری و احتمالاً رهبری آینده حکومت اسلامی بالا بیاورند. ازاشارات خامنه ای درصحبت های اخیراوگرفته، تا حمایت علنی فرماندهان سپاه وبسیج،روحانیون شورای نگهبان،شبکه امامان جمعه، مدرسین حوزه علمیه قم، صدا وسیما و مطبوعات ودههاسایت خبری و دروغ پراکنی همه به کارافتاده اند تا لباس ریاست جمهوری را برتن جلادی کنند که تا دوماه قبل بجزخانواده های قربانیان کشتار۶۷ وپاره ای ازگروههای سیاسی وحقوق بشری ایران کسی اورا نمی شناخت. جلادی که به زور وضرب تبلیغات بلندگوهای ولایت فقیه، یک شبه به چهره ای برای احرازمقام ریاست جمهوری تبدیل شده است!

اگرچه خامنه ای برای عوامفریبی تاکنون چندین بارگفته است که دراین انتخابات ازشخص خاصی حمایت نمیکند ولی تمام شواهد ونشانه ها حاکی ازاین است که بازوهای اجرائی او برای دخالت دراین انتخابات به حرکت درآمده اند تا اگر بتوانند رئیسی جلاد رااز صندوق بیرون آورند همانطوریکه که درسال ۸۸ احمدی نژاد را بیرون آوردند. میگویم اگربتوانند چرا که دراین میان نقش مردم و حضورگسترده آنان در صحنه است که میتواند نقشه خامنه ای وذوب شدگان درولایت اش را نقش برآب نماید وبازوهای قدرت اورا ناتوان سازد. صف آرائی تام وتمام نیروهای وابسته به بیت رهبری در پشت سرآخوندی که بلحاط کارائی وسابقه مدیریت کشوری او، درحد یک قاضی جنایتکار دادگاه انقلاب اسلامی است ، حکایت ازاین میکند که این انتخابات با انتخابات های قبلی درجمهوری اسلامی متفاوت است،انتخابی است برای بعد ازمرگ خامنه ای، مرگی که احتمال دارد قبل ازچهارسال آینده اتفاق افتد ودرآن صورت وجود رئیسی باسابقه ای درخشان درآدمکشی درمقام ریاست جمهوری، بهترین شخصیت مطلوب سپاه وبسیج و جناح های اصولگرا و مداحان وامامان جمعه وتمام گروهها ودستجات انگل وضدمردمی است که حیات شان به حیات دستگاه ولایت فقیه پیوند خورده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هم اکنون حضورخود را عرصه های اقتصادو سیاست وتجارت وفرهنگ تثبیت کرده است، به هنگام مرگ رهبرمیخواهد کسی درمقام ریاست جمهوری قرارداشته باشد که ازیکطرف مطیع ودست پرورده و بی اطلاع ازامرکشورداری، وازطرف دیگربا سابقه ای طولانی درشرارت وجنایتکاری، که بتواند به عنوان مهره ای بی اراده درخدمت منافع درازمدت سپاه و نیروهای امنیتی، از صدور فرمان قتل عام مخالفان و ایجاد فضای رعب ووحشت درایران تردیدی به دل راه ندهد. بنابراین نخستین گام برای پیاده کردن پروژه جانشین سازی خامنه ای انتخابات پیش رواست. اطاق فکربیت رهبری و سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی پیرامون او، چنین تشخیص داده اند که برای پیش گیری از هر تنش احتمالی به هنگام انتقال قدرت به رهبرجدید پس ازمرگ خامنه ای، نمیتوان ریسک کرد و انتخاب رئیسی جلاد به عنوان کاندیدای صددرصد مورد اعتماد خود بدین منظوردردستور کار کودتاگران قرار گرفته است.

حال دراینجا این سئوال پیش میاید که اگرتصمیم واراده خامنه ای و سپاه وقوه قضائیه و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و تمامی بازوهای اقتدار ولایت فقیه براین است که رئیسی برمسند ریاست جمهوری تکیه زند، چه چیزی مانع عملی شدن نقشه آنان میگردد؟ جواب روشن است حضورگسترده مردم درصحنه و بالا بردن میزان مشارکت درانتخابات.ازاین طریق است که میتوان تقلب و مهندسی سپاه را دشوارنمود و هم اینکه این انتخابات را به رفراندمی علیه نظام ولایت فقیه و کاندیدای مطلوب اویعنی رئیسی جلاد تبدیل نمود. ناگفته نماند که شرکت دراین انتخابات به معنی مشروعیت بخشیدن به خامنه ای وجمهوری اسلامی نیست بلکه برعکس مشروعیت زدائی از نظام اسارت آور ولایت فقیه وشخص خامنه ای وکاندیدای مطلوب اواست، وهمچنین یک پیروزی بزرگ است برای جامعه مدنی ایران که ازهرروزنه کوچکی وهرامکانی برای گذارخشونت پرهیزاز جمهوی اسلامی به یک جمهوری عرفی ومبتی برحقوق بشراست استفاده مینماید.

حرف آخر و در یک کلام: شکست خامنه ای وکودتای انتخاباتی سپاه ونیروهای ذوب شده درولایت فقیه دراین انتخابات، رفراندم  ویک نه بزرگ است به حکومت ولایت فقیه، شخص خامنه ای و تمامی وابستگان و نیروهای تحت فرمان او. وپیروزی بزرگی است برای جامعه مدنی ومردمم شریف ایران که درجستجوی آزادی و عدالت اجتماعی برای به نمایش درآوردن قدرت خویش ازهرفرصتی استفاده میکنند تا سرانجام هیولای هفت سرولایت فقیه را به زانودرآورند.

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]