به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند
بهروز ستوده

 

مردم ایران به هوش باشید، چندساعت دیگر رأی گیری برای انتخاب ریاست جمهوری اسلامی و شورای شهرو روستا درایران آغاز میشود، اگرچه در این انتخابات نیز مانند سایر انتخابات هائی که طی ۳۸ سال گذشته درایران برگزار شده است، حق شهروندی انتخاب کردن آزاد و انتخاب شدن آزاد، ازمردم ایران سلب شده است، اما ازآنجائی دستگاه خودکامه ولایت فقیه به درجه ای ازفساد وافسارگسیختگی رسیده است که حتی حق انتخاب بین بد وبدتربرای مردم ایران را نمیتواند تحمل کند، درصدد است که بساط همین انتخابات ناقص وغیردمکراتیک را برچیند، گوئی که هرچه بیشترو بیشترتنگ کردن صافی شورای نگهبان و تسری دادن اختیارات اش برای رد صلاحیت نمایندگان حتی به بعد از انتخاب شدن نیز کافی نبوده است که درنظردارندبا یک نقشه حساب شده اصولاً بنیان همین"انتخابات" بین خودی ها را ریشه کن سازند و حکومتی از نوع حکومت داعش وطالبان درایران مستقرسازند. تباهی حکومت ولایت فقیه به جائی رسیده است که حتی پذیرش جناح های درون جمهوری اسلامی و شخصی مانند حسن روحانی را نیزبرنمی تابد و همه باید در ولایت فقیه ذوب شوند!

پلیدترین جناح ذوب شده درولایت فقیه،جناحی که درآزادی کشی وآدمکشی وغارتگری گوی سبقت را ازسایرجناح های جمهوری اسلامی ربوده است، برای یکدست کردن حاکمیت جهل وتباهی، تمامی امکانات ولایت فقیه را به کار گرفته اند تا رئیسی جلاد را به مقام ریاست جمهوری و احتمالاً رهبری آینده حکومت اسلامی بالا بیاورند. ازاشارات خامنه ای درصحبت های اخیراوگرفته، تا حمایت علنی فرماندهان سپاه وبسیج،روحانیون شورای نگهبان،شبکه امامان جمعه، مدرسین حوزه علمیه قم، صدا وسیما و مطبوعات ودههاسایت خبری و دروغ پراکنی همه به کارافتاده اند تا لباس ریاست جمهوری را برتن جلادی کنند که تا دوماه قبل بجزخانواده های قربانیان کشتار۶۷ وپاره ای ازگروههای سیاسی وحقوق بشری ایران کسی اورا نمی شناخت. جلادی که به زور وضرب تبلیغات بلندگوهای ولایت فقیه، یک شبه به چهره ای برای احرازمقام ریاست جمهوری تبدیل شده است!

اگرچه خامنه ای برای عوامفریبی تاکنون چندین بارگفته است که دراین انتخابات ازشخص خاصی حمایت نمیکند ولی تمام شواهد ونشانه ها حاکی ازاین است که بازوهای اجرائی او برای دخالت دراین انتخابات به حرکت درآمده اند تا اگر بتوانند رئیسی جلاد رااز صندوق بیرون آورند همانطوریکه که درسال ۸۸ احمدی نژاد را بیرون آوردند. میگویم اگربتوانند چرا که دراین میان نقش مردم و حضورگسترده آنان در صحنه است که میتواند نقشه خامنه ای وذوب شدگان درولایت اش را نقش برآب نماید وبازوهای قدرت اورا ناتوان سازد. صف آرائی تام وتمام نیروهای وابسته به بیت رهبری در پشت سرآخوندی که بلحاط کارائی وسابقه مدیریت کشوری او، درحد یک قاضی جنایتکار دادگاه انقلاب اسلامی است ، حکایت ازاین میکند که این انتخابات با انتخابات های قبلی درجمهوری اسلامی متفاوت است،انتخابی است برای بعد ازمرگ خامنه ای، مرگی که احتمال دارد قبل ازچهارسال آینده اتفاق افتد ودرآن صورت وجود رئیسی باسابقه ای درخشان درآدمکشی درمقام ریاست جمهوری، بهترین شخصیت مطلوب سپاه وبسیج و جناح های اصولگرا و مداحان وامامان جمعه وتمام گروهها ودستجات انگل وضدمردمی است که حیات شان به حیات دستگاه ولایت فقیه پیوند خورده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هم اکنون حضورخود را عرصه های اقتصادو سیاست وتجارت وفرهنگ تثبیت کرده است، به هنگام مرگ رهبرمیخواهد کسی درمقام ریاست جمهوری قرارداشته باشد که ازیکطرف مطیع ودست پرورده و بی اطلاع ازامرکشورداری، وازطرف دیگربا سابقه ای طولانی درشرارت وجنایتکاری، که بتواند به عنوان مهره ای بی اراده درخدمت منافع درازمدت سپاه و نیروهای امنیتی، از صدور فرمان قتل عام مخالفان و ایجاد فضای رعب ووحشت درایران تردیدی به دل راه ندهد. بنابراین نخستین گام برای پیاده کردن پروژه جانشین سازی خامنه ای انتخابات پیش رواست. اطاق فکربیت رهبری و سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی پیرامون او، چنین تشخیص داده اند که برای پیش گیری از هر تنش احتمالی به هنگام انتقال قدرت به رهبرجدید پس ازمرگ خامنه ای، نمیتوان ریسک کرد و انتخاب رئیسی جلاد به عنوان کاندیدای صددرصد مورد اعتماد خود بدین منظوردردستور کار کودتاگران قرار گرفته است.

حال دراینجا این سئوال پیش میاید که اگرتصمیم واراده خامنه ای و سپاه وقوه قضائیه و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و تمامی بازوهای اقتدار ولایت فقیه براین است که رئیسی برمسند ریاست جمهوری تکیه زند، چه چیزی مانع عملی شدن نقشه آنان میگردد؟ جواب روشن است حضورگسترده مردم درصحنه و بالا بردن میزان مشارکت درانتخابات.ازاین طریق است که میتوان تقلب و مهندسی سپاه را دشوارنمود و هم اینکه این انتخابات را به رفراندمی علیه نظام ولایت فقیه و کاندیدای مطلوب اویعنی رئیسی جلاد تبدیل نمود. ناگفته نماند که شرکت دراین انتخابات به معنی مشروعیت بخشیدن به خامنه ای وجمهوری اسلامی نیست بلکه برعکس مشروعیت زدائی از نظام اسارت آور ولایت فقیه وشخص خامنه ای وکاندیدای مطلوب اواست، وهمچنین یک پیروزی بزرگ است برای جامعه مدنی ایران که ازهرروزنه کوچکی وهرامکانی برای گذارخشونت پرهیزاز جمهوی اسلامی به یک جمهوری عرفی ومبتی برحقوق بشراست استفاده مینماید.

حرف آخر و در یک کلام: شکست خامنه ای وکودتای انتخاباتی سپاه ونیروهای ذوب شده درولایت فقیه دراین انتخابات، رفراندم  ویک نه بزرگ است به حکومت ولایت فقیه، شخص خامنه ای و تمامی وابستگان و نیروهای تحت فرمان او. وپیروزی بزرگی است برای جامعه مدنی ومردمم شریف ایران که درجستجوی آزادی و عدالت اجتماعی برای به نمایش درآوردن قدرت خویش ازهرفرصتی استفاده میکنند تا سرانجام هیولای هفت سرولایت فقیه را به زانودرآورند.

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید!
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی.
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه!
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است .
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد!
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است !
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی !
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی .
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی !
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی !
*عارف نبود قاتل بود!
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی!
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش»
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر.
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام !
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند!
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه !
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر!
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد .
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک .
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید»
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال!
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد !
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد!
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان !
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی
*مقاله
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی !
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی!
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر!
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی .
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه .
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز
*سخن بگوئید شاه زاده !
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی .
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» !
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی
*LC چيست؟
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»!
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و...
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد !
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟»
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟!
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم !
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی»
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟