باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ
بهروز ستوده

 

 آمار کشته شدگان و مجروحان حملات وحشیانه اسرائیل به مردم درمانده فلسطین در باریکه غزه هرلحظه رو به افزایش است وهیچ نشانه ای ازتوقف این حملات مشاهده نمیشود آنچنانکه هیچ نشانه ای هم ازتوقف موشک پرانی حماس و جهاد اسلامی به شهرها وآبادی های اسرائیل به چشم نمیاید ، گوئی که دراین میان برای جنگ افروزانی که هریک پیروزی خویش را ازکتاب آسمانی خود مدد میجویندهیچ چیزکم بها ترازجان انسان در این باریکه نفرین شده ای که ازهرطرف ارتباطش را با دنیای خارج قطع کرده اند نیست ، وگوئی که دیدن تصاویری از پُشته های کشته و مجروح کودکان و زنان ومردان سالخورده فلسطینی کافی نیست که هشداری به وجدان خفته ی بشریت متمدن قرن 21 بدهد تا فریاد برآورد : بس است این همه توحش را که یکطرف جنگ به بهانه دفاع از موجویت اسرائیل و قوم یهود وطرف دیگر به بهانه نابود ساختن صهیونیست های اشغالگرو بیرون راندن یهودیان از فلسطین اسلامی ، این چنین بیرحمانه غیر نظامیان و انسانهای بیگناه را بکام مرگ میکشانند ودست آخرهرکدام مدعی پیروزی درجنگ میشوند وبا قیافه ای حق بجانب دیگری را به آغازگرجنگ وجنایت متهم میسازند !

راست این است که درمسابقه کشتارمردم عادی وغیرنظامیان ، دولت اسرائیل و گروههای تروریست اسلامی هردو به یک میزان مجرم اند و علیه بشریت مرتکب جنایت شده ومیشوند و هردوطرف به یک میزان ضدبشر و مسئول برپا کردن جنگ و کشتار مردم در فلسطین واسرائیل میباشند، وخطا است که گفته شود چون تعداد تلفات و خسارات جانی و مالی اسرائیلی ها کمتراز فلسطینی ها است بنابراین گروههای تروریستی کمترمجرم اند و یا اینکه چون موشک های حماس و جهاد اسلامی کمتراز بمب ها و موشک های اسرائیل خسارت جانی و مالی برجای میگذارند پس این گروهها کمترجنایتکارند ، بعبارت دیگر قدرت تخریب بمب وموشک ، میزان جرم و جنایت را تعیین نمیکند بلکه استفاده از آنها است که طرف های مناقشه را درمظان مجرم و جنایتکار جنگی قرار میدهد . پس چنین استدلال هائی که معمولاً ازجانب لابی های جمهوری اسلامی و طرفداران شرمگین نابودی اسرائیل برای توجیه موشک پرانی حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و غیره ارائه میشود از بیخ وبُن استدلالی است بی پایه و اساس و نمیتواند سهم گروههای بنیادگرای اسلامی را درجنگ و خونریزی های جاری کم رنگ سازد .

ظاهراً ربودن وکشتن سه نوجوان اسرائیلی بدست یک گروه اسلامگرای فلسطینی و سپس دریک عمل کور و انتقام جویانه ، ربودن و آتش زدن یک نوجوان فلسطینی بدست یک گروه متعصب یهودی ، دورجدیدی از موشک پرانی حماس  و حملات هوائی اسرائیل به باریکه غزه و کشتارغیر نظامیان بی گناه را بدنبال آورده است ، نه آن سه نوجوان اسرائیلی که بدست تروریست های بنیادگرای فلسطینی ربوده و بقتل رسیدند و نه آن نوجوان اسرائیلی که در یک اقدام تلافی جویانه توسط تروریست های بنیادگرای یهودی ربوده و سوزانده شد ، و نه مردم غیرنظامی اسرائیل که احتمالاباموشک پرانی حماس و جهاد اسلامی کشته ومجروح میشوند و نه زنان و مردان وکودکان فلسطینی که همه روزه در حملات هوائی ارتش اسرائیل سقف های خانه هاشان برسرشان خراب میگردد و جان میبازند ، هیچکدام نقشی در منازعه دیرین دوطرف جنگ و خونریزی درفلسطین و اسرائیل نداشته وندارند و چه بسا بسیاری از آنان با هرجنگ و خونریزی وآدمکشی مخالف اند و خواهان زندگی درجامعه ای آرام و صلح آمیز و عاری از تبعیض های مذهبی و قومی میباشند ولی شوربختانه همگی آنان قربانی توحش گروههای بنیادگرای اسلامی و رژیم اشغالگری شده اند که جان انسان درقاموس قدرت طلبی آنان هیچ ارزشی ندارد . بیهوده نیست که کیهان شریعتمداری و اوباوشان پیرامون بیت ولایت فقیه درتهران ازآنچه که امروزه در باریکه غزه میگذرد نگران نیستند بلکه خوشحال اند که گویا "انتفاضه سوم" علیه صهیونیست ها درفلسطین اشغالی بپا شده است وآنها میتوانند درپرتو "انتفاضه سوم" چندصباحی در بلندگوهای تبلیغاتی ولایت فقیه جاروجنجال بپا کنند و به جیره خواران حکومت اسلامی وعده نابودی اسرائیل را بدهند ! غافل ازاینکه آنچه که جمهوری اسلامی و حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و دیگر جیره خواران حکومت ولایت فقیه دربه اصطلاح مبارزه با صهیونیسم و اسرائیل انجام میدهند در حقیقت بزرگترین خدمت است به اسرائیل برای پیشبرد سیاست های تجاوزکارانه و کشتارمردم درمانده وستمدیده فلسطین ، و تجربه نیم قرن مبارزه گروههای فلسظینی به اثبات رسانده است که : توسل به ترور و آدم ربائی و ایجاد ترس و وحشت شیوه ای نیست که بتواند مردم فلسطین را به کسب حقوق غصب شده شان نزدیک سازد .

 جنگ وموشک پرانی که هم اینک در باریکه غزه جریان دارد نه اولین است و نه آخرین  و نه محدود به مرزهای اسرائیل و سرزمین های اشغالی میگردد ، وبغرنجی این جنگ 60 ساله وقتی پیچیده تر میشود که دانسته گردد حکومت های دیکتاتوری و فاسد منطقه نیزبقای خویش را با این بحران گره زده وهمیشه آتش بیاراین بحران بوده اند. دیکتاتورها وحکومت های فاسد در خاورمیانه درطول نیم قرن گذشته با برگ دروغین دفاع از مردم محروم فلسطین ، بجزاخلال و به انحراف کشاندن مبارزه مردم فلسطین درراه آزادی و استقلال کاری انجام نداده اند ، منافع اسرائیل و قدرت های بزرگ و رژیم های ارتجاعی در خاورمیانه همگی دراین است بحران خاورمیانه ادامه داشته باشد تا آنان بتوانند در پرتو این بحران به مقاصد پلید خود برسند ، برای نمونه هنگامیکه  35 سال پیش حکومت جنگ افروزدیگری با ادعای محونمودن اسرائیل وبرافراشتن پرچم لااله الی الله برفراز بیت المقدس در خاورمیانه پا به عرصه وجود نهاد و سالانه صدها ملیون دلارازپول مردم ایران را برای به ثمر رساندن این رسالت"شرعی" ! اختصاص داد ، عامل دیگری وارد معادلات بحران خاورمیانه گردید که براین معضل دیرینه بین اعراب و اسرائیل گره جدیدی اضافه کرد که حل این بحران را دشوارترمیکند چرا که جمهوری اسلامی  با هدف تغییردادن مضمون مبارزه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه مردم فلسطین و با در دست داشتن امکانات هنگفت مالی و تسلیحاتی فراوان وارد میدانی شد که این میدان پیش از آن درانحصار رژیم های دیکتاتوری عرب از قماش صدام حسین و حافظ الاسد و معمر قذافی وشیوخ و پادشاهان عرب بود .

تا پیش از تولد حکومت ولایت فقیه درایران ، مضمون منازعه اعراب و اسرائیل و تمام جنگها و درگیری های کشورهای عربی و نیروهای فلسطینی با دولت اسرائیل ، جنگ و ستیز برسر اشغال غیرقانونی بخش وسیعی از سرزمین های کشورهای عربی و آواره ساختن چند صدهزار تن از مردم فلسطین از خانه و کاشانه خودشان بود ، بعبارت دیگر تصرف بخش هائی از خاک کشورهای عربی در چهار جنگ کلاسیک و کوچ دادن اجباری مردم فلسطین از سرزمین آبا واجدادی شان ، و همچنین ازیکطرف تلاش کشورهای عربی برای باز پس گرفتن سرزمین های خود از اسرائیل و از طرف دیگر مبارزه مردم فلسطین برای بدست آوردن حقوق غصب شده خویش و بازگشت به سرزمین خویش ، مضمون اصلی بحران خاورمیانه و تمام جنگ وستیزهای اعراب و اسرائیل را تشکیل میداده است ، اما با ورود حکومت جمهوری اسلامی در سپهر سیاسی خاورمیانه ، ملت آواره و ستمدیده فلسطین علاوه بر پدرخوانده های قبلی یعنی رژیم های دیکتاتوری و فاسد عرب ، صاحب پدرخوانده ناتنی وجدیدی بنام جمهوری اسلامی نیز شد که این پدرخوانده ناتنی با طرح شعار نابودی اسرائیل گوی سبقت را در "دفاع" از انقلاب فلسطین و مبارزه با صهیونیسم از پدرخوانده های عرب ربود و با صرف صدها ملیون دلار از پول مردم ایران تلاش کرد که مضمون مبارزه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه مردم فلسطین را به مضمون یک جنگ مذهبی که یکسوی آن دنیای اسلام و سوی دیگر آن دنیای کفر قرار دارد تغییر دهد .

 آیت الله خمینی در سالهای به اصطلاح تبعیدخود در عراق به رمز سحرآمیز شعار مرگ براسرائیل و زنده باد انقلاب فلسطین،که رژیم های خودکامه عرب از بامداد تا شامگاه در بلندگوهای خود می دمیدند پی برده بود ، او در آنجا دیده بودکه چگونه رژیم های دیکتاتوری در کشورهای عربی ، به بهانه مبارزه با صهیونیسم و امپریالیسم و دفاع از انقلاب فلسطین ، آزادی بیان و قلم و مطبوعات و احزاب و تجمعات را در کشورهای خود از مردم سلب کرده اند و هر حرکت آزادیخواهانه و حتی مطالبات صنفی آنان با برچسب "ضدانقلاب و عامل صهیونیسم"سرکوب مینمودند . خمینی همچنین دریافته بود که به ضرب پول و اسلحه میتوان در جنبش آزادیبخش فلسطین نفوذ کرد و جناح و دارودسته ای را برای پیشبرد سیاست خود در این جنبش سازماندهی کرد . روی همین اصل بود که از فردای قدرت گیری خمینی درایران ، ندای آزادسازی فلسطین و نابود سازی اسرائیل و صدور انقلاب اسلامی به تمام کشورهای خاورمیانه ورد زبان سران کوته فکر و تازه به قدرت حکومت اسلامی گردید .

در راستای استراتژی صدور انقلاب اسلامی به کشورهای خاورمیانه ، نابود ساختن اسرائیل و رؤیای تشکیل حکومت اسلامی در سرزمین فلسطین ، حزب الله لبنان و تشکیلات جهاد اسلامی فلسطین و گروههای مسلح شیعه در عراق ، بعنوان سکوی پرش و بازوهای تروریستی و مسلح جمهوری اسلامی ، توسط سپاه پاسداران و فرستادگان ویژه بیت رهبری در آن مناطق پا به عرصه وجود نهادند و سیل پول و اسلحه و مهمات و متخصصین آموزش ترور و آدم ربائی و گروگانگیری از ایران به لبنان و فلسطین و سایر کشورها سرازیر شد. همزمان با نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و فلسطین و کشورهای عربی ، حکومت عشره ای عربستان سعودی و حافظ منافع جهانخوران نفتی درخاورمیانه نیز برای اینکه سدی در مقابل گسترش حوزه نفوذ حکومت شیعه مذهب ولایت فقیه ایجاد نماید ، اقدام به کمک و تقویت گروههای بنیادگرای سنی مذهب در کشورهای خاورمیانه و شیخ نشین های خلیج فارس نمود ، وبدین ترتیب بزودی شبکه وسیعی از گروههای افراطی شیعه مذهب و سنی مذهب از شمال افریقا گرفته تا خاورمیانه میانه و کشورهای آسیای میانه و افغانستان و پاکستان و هند بوجود آمدند که شاخصه اصلی این گروهها اعم از شیعه و سنی ، استفاده از ابزار دین برای کسب قدرت سیاسی و تشکیل حکومت اسلامی است . و حماس و جهاد اسلامی و سایر گروههای بنیادگرای فلسطین در بستر یک چنین حرکت ارتجائی دو قطب افراطی شیعه و سنی بوجو آمده اند .

گروه حماس را به اعتبار اینکه گویا در یک انتخابات آزاد قدرت را بدست گرفته است نماینده منتخب مردم در باریکه غزه معرفی کردن همانقدر بی پایه اساس است که جمهوری اسلامی را به اعتبار همه پرسی 35 سال پیش ، منتخب مردم ایران بدانیم ، کسانیکه برای پشتیبانی از حماس و گروههای مشابه به چنین سفسطه ای متوسل میشوند بهتر است به شرایطی که مردم غزه رأی خود را بنام حماس به صندوق ها انداخته اند توجه نمایند ، چرا که چند سال پیش مردم غزه که از بی عملی و فساد درونی سازمان آزادیبخش فلسطین خسته شده بودند به حماس رآی دادند به امید اینکه گشایشی و رفاهی در زندگی شان بوجود آید ، مردم غزه به حماس رأی ندادند که هر از چندی با موشک پرانی های ابلهانه خود به شهرها و آبادی های اسرائیل ، بهانه ای بدست این قدرت اشغالگر برای کشتار غیرنظامیان بیگناه و زنان و کودکان فلسطینی بدهند .

در دقایقی که این نوشته را به پایان میرساندم در خبرها آمده است که : برطبق طرح آتش بس دولت مصر ، قرار است بزودی میان طرف های درگیر جنگ در غزه آتش بس برقرار گردد ، بی تردید پس از اعلام آتش ، بلندگوهای جمهوری اسلامی ، حماس ، حزب الله لبنان و سایر گروههای تروریستی در غزه و کشورهای خاورمیانه ، طبق معمول ادعای پیروزی در جنگ با اسرائیل را خواهند کرد ! برای سنجش این به اصطلاح پیروزی فقط کافی است به آمار کشته ها و زخمی ها و خانه های ویران شده ی فلسطینی ها و اسرائیلی ها مراجعه کنید . تعداد کشته های فلسطینی که اکثراً غیر نظامیان و زنان و کودکان را تشکیل میدهند حدود 200 نفر ، مجروحان بیش از 1800 نفر و آورارگان 4000 نفر . طبق گزارش خبرگزاری رویترز ، حماس ، جهاد اسلامی ، حزب الله لبنان و سایر گروهها در خلال جنگ اخیر غزه ، بیش از 1000 موشک به بطرف شهرها وآبادی های غزه شلیک کردند که در نتیجه 6 اسرائیلی مجروح شده اند .

این است که در ابتدای این نوشته گفتم : در قاموس گروههای بنیادگرای اسلامی و حامیان آنان ، بی ارزش ترین چیز ، جان انسانها است .

24 تیرماه 1393

15 ژوئیه 2014

 

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]