روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه
بهروز ستوده

 

حمله موشکی امریکا به پایگاه نظامی الشعیرات درخاک سوریه که هواپیماهای رژیم بشاراسد برای بمباران شیمیائی ازآنجا برخاسته بودند، حمایت اکثر کشورهای جهان وافکارعمومی را درکشورهای مختلف درپی داشته است. دراین میان فقط روسیه و جمهوری اسلامی،یعنی دوپشتیبان عمده رژیم سوریه و دو رژیمی که بشار اسد را تاکنون برپای نگاهداشته اند، این حمله را محکوم کرده اند، شک نیست که نه این کشورها ونه افکارعمومی مردم درکشورهای مختلف، خواهان ادامه جنگ وخون ریزی در سوریه نیستند، اماعمق انزجارازجنایات رژیم اسد واستفاده رژیم اسد از سلاح شیمیائی به درجه ای رسیده است که این اقدام رئیس جمهورامریکا ترامپ که درچند ماه گذشته مورد تمسخر خاص وعام بوده موّجه نموده است.

این اولین بار نیست که رژیم بشاراسد فاجعه آفرین میشود و درمقابل چشمان حیرت زده بشریت متمدن قرن21 علیه مردم کشور خود ازسلاح شیمائی استفاده مینماید وصدها کشته ومصدوم برجای میگذارد، صدها زن وکودک وپیر وجوانی که هیچ دخالتی در جنگ نداشته اند وازبدِحادثه درحلقه محاصره طرف های جنگ داخلی سوریه گرفتارآمده اند. تاپیش ازحمله شیمیائی اخیربه شهرک خان شیخون ودرفاصله سالهای 2013 تا 2016 ، رژیم بشاراسد سه بار متهم به استفاده ازسلاح شیمیائی شده است که درهرسه مورد کارشناسان سازمان ملل متحد ومتخصصان سازمان منع گسترش سلاح های شیمیائی پس ازماهها تحقیقات وآزمایش های گوناگون به این نتیجه رسیده اند که دولت سوریه بوسیله هلیکوپتر، بمب های بشکه ای حاوی مواد شیمائی را برسراهالی شهر ادلب وروستاهای قمناس وتمنس فرو ریخته است.گوئی که استفاده ازسلاح شیمیائی علیه مردم کشورخویش برای حکومتگران بعثی، چه ازنوع عراقی وچه از نوع سوری، سنتی دیرینه است، چرا که صدام حسین همتای بعثی بشار اسد هم درجریان جنگ ایران وعراق، علاوه براستفاده ازسلاح شیمیائی علیه نیروهای ایرانی، ازاین سلاح دهشتناک علیه مردم کردستان عراق نیزاستفاده نمود. وتراژدی تلخ تاریخ این است: جمهوری اسلامی که خودرا قربانی سلاح شیمیائی میداند و تا به امروزصدام حسین را بخاطراستفاده ازاین سلاح مورد لعن ونفرین قرارمیدهد، هم اکنون خود درسوریه و برای حفظ همتای بعثی صدام حسین یعنی بشاراسدبعثی که او نیزمرتکب همان نوع جنایت در سوریه میشود پای به پای بشاراسد با مخالفان آن رژیم میجنگند تا ازسرنگونی رژیم بعثی اوجلوگیری نماید، وفراموش نکنیم که آیت الله خمینی صدام حسین ورژیم بعث عراق را کافراعلام کرد، اما جانشین او آیت الله خامنه ای، بشاراسد و رژیم بعث سوریه را  دررأس جبهه مقاومت اسلام قرارداده است و برای حفظ این"جبهه مقاومت" دههاهزارشیعه ایرانی ولبنانی وعراقی وافغانی و پاکستانی را به سوریه اعزام کرده است! 

   اگرچه براساس قوانین بین المللی، استقاده از تسلیحات شیمیائی، جنایت جنگی محسوب میشود، ولی تا کنون سازمان ملل متحد نتوانسته است رژیم بشاراسدرا با آنهمه جنایاتی که در کارنامه سیاه خود دارد به عنوان جنایتکارجنگی محکوم و مجازاتهائی برآن اعمال نماید! برای اینکه روسیه وچین بعنوان دوقدرت جهانی که درشورای امنیت سازمان ملل متحدازحق وتو برخوردارند ودرایران وسوریه و بطورکلی در خاورمیانه منافع مشترکی دارند، ازتصویب هرقطعنامه ای علیه رژیم بشاراسد در خصوص استفاده از سلاح شیمیائی جلوگیری به عمل میاورند وبا حمایت خود ازجنایات رژیم اسد ومتحدانش،بحران سوریه را پیجیده ترمیسازند و راهکارهای سیاسی سازمان ملل متحد را عملاناکارآمد میکنند و به گزینه جنگ با دورنمای پیروزی رژیم بشاراسد بیشرتردامن میزنند، در مورد حمله شیمیائی اخیرهم روسیه پیشاپیش اعلام کرده است که هرگونه قطعنامه ای علیه دولت سوریه را وتو خواهد کرد! درصورتیکه هرعقل سلیمی میداند که جنگ داخلی وفرقه ای سوریه که هم اکنون دهها گروه داخلی وخارجی دراین کشوردرگیرآن میباشند پیروزنهائی نخواهد داشت وسرانجام راه حل سیاسی است که میتواند آرامشی نسبی را به این کشوربازگرداند.

جمهوری اسلامی وبیت ولایت فقیه که برخلاف منافع ملی ایران وایرانیان، پای کشورما را به جنگ داخلی وفرقه ای سوریه کشانده وتاکنون دههامیلیارددلارازپول مردم محروم ومحتاج ایران برای حفظ حکومت بعثی بشاراسد هزینه کرده است، در واکنش به حمله شیمیائی اخیررژیم بشاراسد، مزورانه وبدون اینکه نامی از رژیم بشاراسد ببرد، استفاده از سلاح شیمیائی را توسط هرکس که باشد درسوریه محکوم نموده و به داستان سرائی پرداخته که ایران درجریان جنگ هشت ساله با عراق قربانی سلاح شیمیائی شده است، اما کسی ازسران فاسد ودروغگوی جمهوری اسلامی نمیپرسد: ایران که خود قربانی سلاح شیمیائی بعث عراق شده است، اینک درکناربعث سوریه که همان رفتارصدام حسین را درقبال مردم خود دارد چه میکندوچرا برای حفظ رژیمی که همه دنیا میگویند ازسلاح شیمیائی استفاده کرده است دهها گروه نظامی وشبه نظامی شیعه به هزینه مردم ایران به سوریه گسیل داشته اید؟ 5 سال پیش وقتی که برای سرکوب جنبش مدنی و خشونت پرهیز مردم سوریه، نخستین واحدهای نیروی قدس سپاه پاسداران را به سوریه اعزام کردید، گفتید ومردم ایران را فریب دادید که گویا آنها برای "دفاع ازحرم حضرت زینت" به سوریه اعزام شده اند! پس ازبازگشت صدها جنازه ایرانی ازسوریه به ایران وبرملا شدن دروغ "دفاع ازحرم"، دروغ دیگری بافتید وگفتیدکه ایران درسوریه"حضور مستشاری دارد"، وآمارکشته های سرداران سپاه که در سوریه بالا رفت بازهم دروغ دیگری را سرهم کردید که : برای اینکه داعش وگروههای تروریستی به داخل ایران نفوذنکنند، حزب الله وذوب شدگان درولایت مجبوراند با آنان درسوریه وعراق ودرخارج از مرزهای ایران بجنگنند تا گویا امنیت داخلی مردم ایران حفظ شود! زهی بیشرمی و وقاحت.

در ماجرای دخالت مستقیم نظامی جمهوری اسلامی درکشورعراق وسوریه ولبنان و دخالت غیر مستقیم در یمن و بحرین و سایر کشورهای عربی نقشه شومی نهفته است که این نقشه دربیت رهبری خامنه ای وحلقه ولائی وامنیتی او ترسیم گردیده است،روشن نمودن زوایای این نقشه و سیاست ضدملی وخطرناکی که ولایت فقیه در خاورمیانه در پیش گرفته است وعواقب وخیمی را برای موجودیت ایران ومنافع ملی مردم ایران بدنبال خواهد داشت دراین مختصرنمیگنجد، اما دراینجا به این اشاره بسنده کنم که تزصدورانقلاب اسلامی که آیت الله خمینی دستورالعمل و راهنمای سیاست خارجی ایران قرارداد بود، در سالهای بعد و بویژه پس از سرنگونی رژیم صدام حسین توسط امریکا، این بارازطرف دستگاه ولایت فقیه خامنه ای، به صورت گسیل پول واسلحه وگروه های آموزش دیده شیعه به کشورهای خاورمیانه خود را نشان داد، استحاله تزصدورانقلاب اسلامی خمینی، وضعیت کنونی است که شاهد آن هستیم. از یکطرف ظهوردهها گروه مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای عربی و شمال افریقا که گویا قراراست قلمرو مذهبی وجغرافیائی ولایت فقیه ایران گسترش دهند وازطرف دیگرصف آرائی کشورهای عربی به اضافه اسرائیل وترکیه در مقابل ایران است که انزاوی کامل جمهوری اسلامی را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بدنبال آورده است.

سوریه فقط نوک قله بحران ریشه داروعمیقی است که بیت ولایت فقیه طی 38 سال گذشته برای سیاست خارجی ایران به ارمغان آورده است و اگراین سیاست تغییرنکند با توجه به شرایط موجود وگستردگی دخالت نیروی قدس سپاه پاسداران وگروههای وابسته به ولایت فقیه درکشورهای خاورمیانه وهدف قراردادن نابودی اسرائیل، احتمال جنگ و حمله نظامی به ایران دورازذهن نیست. ودرآن صورت مسبب جنگ وویرانی ایران کسی جزدارودسته ولائی خامنه ای نیستند. کسانیکه امروز در برابر سیاست خارجی مخرب بیت خامنه سکوت میکنند بدانند که فردا شریک جرم خامنه درنابودی ایران خواهند بود. سکوت سئوال برانگیزجناح های به اصطلاح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در قبال سیاست خارجی بیت خامنه ای، آنان را با ذوب شدگان در ولایت هم سرنوشت خواهد ساخت، چرا که اصلاح طلبی که نتواند درعرصه سیاست خارجی و مقابله با سیاست های ضدملی ولایت فقیه، ازمنافع ملی ایران وایرانیان دفاع نماید، اصلاح طلب نیست بلکه شیادی است که نقاب اصلاح طلبی به چهره زده است.

مردم ایران و نهادهای سیاسی ومدنی و شخصیت های ملی وایران دوست حق دارند که از فضای موقت و چند روزه ی خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری استفاده کرده و گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به عرصه انتخابات خودی های جمهوری اسلامی بکشانند و نشان دهند که چه کسانی و چه سیاست هائی ایران را امرزه به لبه پرتگاه برده و اقتصاد وسیاست و فرهنگ واخلاق جامعه را داغان کرده اند و راه برون رفت از وضع فلاکت بارکنونی وکوتاه کردن شّرولایت فقیه ازسرمردم ایران چیست؟ 

18 فروردین 1396

8 آوریل 2017            

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]