نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام !
بهروز ستوده

کسی را بدنبال نخود سیاه فرستادن و یا کسی را سرِکار گذاشتن درادبیات کوچه وبازار فارسی ، بمعنی سرگرم کردن کسی است به کاری عبث و بیهوده  تا توجه او از کار و یا موضوع اصلی منحرف شود ، حالا داستان دولت تدبیر و امید آقای حسن روحانی ومنشور حقوق شهروندی ایشان است که با مطرح کردن این منشور ، قرار است حواس عده ای را ازمطالبه اعلامیه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی بزرگترین ناقض آن در دنیا شناخته شده است منحرف ساخته و بدنبال نخود سیاه منشورحقوق شهروندی دولت تدبیر و امید بفرستد ، منشوری که گویا قرار است تمام اندیشمندان ، حقوق دانان و دانشگاهیان و کارشناسان مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران بروند و در مورد آن ، به رایزنی و بحث و گفتگو بپردازند و بعد هم برای خالی نبودن عریضه ، نتایج پروهش و تحقیقات خود را در این خصوص به اطلاع دفتر ریاست جمهوری برسانند تا آقایان اعتدال گرا بنشینند به ریش این مردم درمانده بخندند !

و باز درادامه همین ضرب المثلِ ، اگر آن کس که قرار است بدنبال نخود سیاه فرستاده شود و یا سِر کار گذاشته شود ، حواس اش جمع باشد و متوجه شود که طرف مقابلش نقشه ای برای انحراف فکر و توجه او به موضوع و یا کاری بیهوده در سر دارد ، شخص مذکور با گفتن عبارت "خودتی عمو" ، طرف مقابل را متوجه میسازد که دست اش رو شده و او حاضر نیست توجه خود را از موضوع اصلی منحرف کند و بدنبال نخود سیاه برود ، و از شما چه پنهان که  عبارت "خودتی عمو" دراین مورد برای پرهیزاز بکار بردن نام آن حیوان باربر و دراز گوش و بی آزاری است که درفرهنگ و ادبیات فارسی به ناروا سمبل حماقت وبلاهت گشته است ، میگویم به ناروا چرا که حکومت اسلامی وبیت رهبری شخصیت هائی را در خود پروده  و برجایگاه های رفیع نشانده است که در بلاهت و حماقت ، گوی سبقت را ازاین حیوان باربر و بی آزار ربوده اند ، شخصیت هائی که هرکدام از آنان در حماقت و بلاهت ، به تنهائی میتوانند با یک طویله از دراز گوشهای بی آزار برابری نمایند ، بنابراین کنشگران سیاسی و اجتماعی که نقض سیستماتیک حقوق بشررا در ایران افشا میکنند و خواهان اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر دراین کشور میباشند اگر به دولت اعتدال بگویند : "خودتی عمو" بی احترامی نکرده اند . 

و اما داستان منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی رئیس دولت اعتدال بتازگی از آن پرده برداری کرد  ، مرا بیاد  طرح "گفتگوی تمدن ها" که  سالها پیش ازاین آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات ، مبتکرآن بود میاندازد ، با این تفاوت که طرح گفتگوی تمدن های خاتمی اصلاح طلب ، عرصه بین المللی را حوزه تبلیغ وفعالیت خود قرار داده بود ولی طرح منشورحقوق شهروندی روحانی اعتدال طلب ، هم عرصه داخلی وهم عرصه بین المللی را در مّد نظر دارد تا در شرایطی که گفتمان حقوق بشردر جامعه ایران به مهمترین گفتمان شهروندان فرهیخته و ستمدیده ایرانی تبدیل شده است ، و درشرایطی که طشت رسوائی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر از بام دنیا افتاده است ، با اینگونه عوامفریبی ها برای اعلامیه جهانی حقوق بشر بدیل سازی کنند و مدعی گردند که با آمدن دولت آقای روحانی ، وضعیت حقوق بشر درایران رو به بهبود است و گویا دولت اعتدال روحانی در راه احیای حقوق پایمال شده ی شهروندان ایرانی گام برمیدارد ! و بدین ترتیب ساده لوحانی را بدنبال نخود سیاه بفرستند .

همچنین دولت اعتدال در شرایطی اقدام به بدیل سازی اسلامی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر کرده است که پرونده سیاه 34 سال نقض حقوق بشر و جنایات رژیم جمهوری اسلامی بر روی میز دبیر کل سازمان ملل متحد و تمام مجامع و نهاد های بین المللی مدافع حقوق بشرمفتوح است و هر روز که میگذرد برگهای تازه ای بر پرونده قطور شکنجه و اعدام و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران افزوده میگردد . حجم موارد نقض حقوق بشر در ایران آنقدر سنگین و گسترده است که کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد ، نماینده ویژه ای را مأمور رسیدگی به وضعیت حقوق بشر دراین کشورکرده است وهمانطوریکه میدانید جمهوری اسلامی ، امسال نیز برای سومین سال متوالی به درخواست های مکرر آقای احمد شهید نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد ، برای مسافرت به ایران و رسیدگی به وضعیت حقوق بشر دراین کشورپاسخ منفی داده است . برادران لاریجانی که توسط خامنه ای به ریاست قوه قضائیه ، ریاست قوه مقننه وریاست کمیته حقوق بشرحکومت اسلامی گمارده شده اند ، مثل همیشه در پاسخ به درخواست های مجامع بین المللی حقوق بشر برای اعزام نماینده ای به ایران مدعی گردیدند که : "درهیچ جای دنیا مثل ایران دمکراسی و حقوق بشر رعایت نمیشود" ! و هنگامیکه خبرنگاران خارجی ازاین نوکران حلقه بگوش خامنه ای سئوال میکنند : پس چرا به نماینده سازمان ملل متحد برای بازرسی از وضعیت حقوق بشر، اجازه ورود به ایران را نمیدهید ؟ در جواب میگویند: چون ایشان یعنی آقای احمد شهید با ضدانقلاب ( بخوانید خانواده قربانیان ، شکنجه شدگان و زجر کشیدگان و زندانیان سیاسی سابق) ارتباط دارد و اطلاعات خود را از آنان دریافت داشته است !

همین دیروز قوه قضائیه جلاد جمهوری جمهوری اسلامی فرمان اعدام 4 تن دیگر از هموطنان خوزستانی ما را صادر کرد و همزمان با ارتکاب این جنایت ، صادق لاریجانی  گماشته خامنه ای و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جمع مسئولان عالی قضائی حکومت اسلامی از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص محکوم نمودن جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر اظهار تأسف کرد و مدعی شد که : "این قطعنامه براساس ادعاهای مغرضانه و دروغ عناصر ضدانقلاب و متأثرازمطالب نادرستی که رسانه های ضد انقلاب نوشته اند صادر شده است " و کسی نیست که ازاین آخوند آدمکش سئوال کند که آیا اعدام بیش از 50 نفر در یک ماه را مطالبی است که رسانه های ضد انقلاب جعل کرده اند ؟!

رئیس جنایتکار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، در انتقاد از قطعنامه سازمان متحد و برای توجیه اعدام هائی که به دستور این قوه انجام گرفته و میگیرد میگوید : "قصاص نص صریح قرآن است و انتظار نابجائی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی ، بدلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم ، اعتقاد به قصاص مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیست ، بلکه اعتقاد دینی بیش از یک میلیارد مسلمان است ." ! وقتی در ابتدای این نوشته گفتم که آن حیوان چهارپای دراز گوش بی آزار بر برخی از شخصیت ها و مسئولان جمهوری اسلامی شرف دارد ، سخنی به گزافه نگفته ام . صادق لاریجانی گماشته رهبر جمهوری اسلامی در قوه قضائیه ،  آدم کشی و اعدام های فله ای و بدون محاکمه عادلانه و بدون وکیل و حق دفاع را "اعتقاد دینی" بیش یک میلیارد مسلمان میداند ! زهی وقاحت به این آخوند که بی چشم و روئی را به اوج رسانده است ، و کسی نیست از این آخوند بی شرم بپرسد که :  کدام خراب شده ی اسلامی را در دنیا سراغ دارید که طی 34 سال دهها هزار انسان را به اتهامات واهی ملحد و منافق و محارب و مفسد فی الارض و غیره به چوبه های دار آویخته باشد ؟! در کدام کشور آسیائی و افریقائی عقب مانده ای  ، مشتی آخوند بیسواد و عقده ای بر قوه قضائیه تسلط دارند و به استناد احکام و تفسیر های من درآوردی ، جان انسانها  را بازیچه افکار متعفن خود کرده اند ؟! این اسلام منحصر بفرد را آخوندهای آدمکش از کجا آورده اند که در هیچ کشور اسلامی عقب مانده ای(بجز عربستان سعودی) نمونه ای از این قوانین الهی و قرآنی در قوانین جزائی آنان مشاهده نمیشود ؟!

رئیس جمهور دولت تدبیر و امید که در مورد حقوق شهروندی نطق و خطابه ایراد میکند و صاحبان اندیشه و دانشگاهیان و وکلا را بدنبال نخود سیاه  بررسی و تنظیم منشور حقوق شهروندی روانه میکند ، اگر راست میگوید جلو آدمکشی قوه قضائیه را بگیرد و اجازه ندهد که  شهروندان بیگناه ایرانی قربانی رقابت جناحهای فاسد جمهوری اسلامی شوند ، زیرا همه میدانند که فعال تر شدن ساطور قصابی قوه قضائیه جمهوری اسلامی و افزایش تعداد اعدام ها در چند ماه اخیردر ارتباط مستقیم است با زورآزمائی جناحهای رقیب در حکومت فاسد جمهوری اسلامی ، پس از روی کار آمدن آقای حسن روحانی ، بیت رهبری و دارودسته های نظامی و امنیتی پیرامون آن از اعدام های اخیر وسیله ای ساخته اند 1 – برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه  2- برای تضیعف دولت روحانی در انظار عمومی  و صحنه بین المللی . خامنه ای خودکامه با فعال تر کردن ساطورقصابی قوه قضائیه  ، میخواهد هم به مردم ایران و هم به دولت اعتدال بگوید که قدرت رئیس جمهوری کشور ، فقط در حد  وزیر خارجه است برای عبور دادن بیت رهبری و جمهوری اسلامی از بحران هسته ای و نه بیشتر از آن .

دولت اعتدال اگر براستی صداقتی در کارش وجود دارد و آنطور که ادعا میکند میخواهد به مردم ایران  خدمت کند ، بجای سرگرم کردن جامعه با طرح های توخالی و تبلیغاتی نظیر منشور حقوق شهروندی ، در درجه اول باید جلو کشتار قوه قضائیه را که این روزها بی محابا مشغول اعدام های فله است  بایستد و مردم را در جریان قرار دهد که چرا این قوه در ماههای اخیر سیاست خود را بر ایجاد رعب و وحشت بیشتر و افزایش اعدام ها قرار داده است . آقای روحانی به عنوان مسئول قوه مجریه اگر نتواند به مردم ایران بگوید که قوه قضائیه زیر فرمان خامنه ای ، به قوه اعدام و آدمکشی تبدیل شده و هیچ نشانی از عدالت و اعاده حقوق مردم دراین قوه مشاهده نمیشود ، اگرنتواند برای مردم ایران توضیح دهد که قوه قضائیه فاقد استقلال است و دربست در اختیار باندهای نظامی و امنیتی ذوب شده در ولایت فقیه میباشد ، بداند که در پاسداری از آرای مردم که در انتخابات 92 بنام ایشان به صندون ریخته شده ، اهمال ورزیده است .

آقای حسن روحانی که در هر فرصتی و به طعنه ، سرهنگ بودن خود را نفی و به حقوق دادن بودن خویش افتخار میکند ، حتماً میداند که قانون اساسی هرکشور، مرجع ومنبعی است برای سایر قوانین و از جمله قوانین مدنی و جزائی کشور ، و منشورحقوق شهروندی دولت اعتدال آقای روحانی اگر قرار است به شکل لایحه ی دولت ، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی زیر نر خامنه ای ارائه شود ، در وحله اول نباید هیچگونه تعارضی با قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشد ، و کیست که نداند در بند بند قانون اساسی جمهوری اسلامی ، تبعیض و نابرابری  و بی عدالتی موج میزند و برخی از مواد آن از قوانین عصرحجر و توحش انسان غارنشین نشأت گرفته است ودلالان دین در ایران ، با افزودن واژه هائی از قبیل الهی و اسلامی بر این قوانین ضدبشری مشروعیت بخشیده اند تا در پرتو آن بتوانند به جنایات و غارتگری های خود ادامه دهند ، روی همین اصل است که وقتی منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال را مطالعه میکنیم بازمیبنیم علیرغم بازی با کلماتی از قبیل : کرامت و شرافت انسانی ، برابری شهروندان در برابر قانون ، آزادی بیان و مطبوعات ، ارزش های انسانی و اسلامی و سایر لفاظی های پوچی که در منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال مشاهده میشود همه بی ارزش است ، چرا که جوهره  منشور حقوق شهروندی مذکور چیزی نیست مگر همان قوانین اسارت بار و قرون وسطائی جمهوری اسلامی که ابتدا در قانون اساسی قید شده و سپس در قوانین جزائی و مدنی جمهوری اسلامی تبلور یافته و حالاهم برای خام کردن و فریب دادن مردم ایران و با هدف بدیل سازی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و بی اعتبار کردن این سند تاریخی بشریت متمدن در قالب "منشور حقوق شهروندی "عرضه شده است .

رئیس جمهور حقوقدان حتماً میداند که صادق لاریجانی و تیم آدمکش زیر دست او نیز به استناد و در پرتو قوانین جزائی ضدبشری جمهوری اسلامی که ملهم از قانون اساسی قرون وسطائی این کشور است ، اعدام ها و آدمکشی های خود را توجیه میکنند و آنرا به حساب دستورات الهی و قرآنی میگذارند ! بنابراین اگر کسی اراده احیای حقوق شهروندی را درحکومت اسلامی در سر می پروراند ، اصلاح را باید از لغو قوانین ضدبشری و از جمله لغو شکنجه و اعدام آغاز نماید ، و باید بداند که تلاش برای آشتی دادن قوانین ضدبشری جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، تلاشی است بی ثمر و بیهوده چرا که این دو مقوله برای وضع و ایجاد قوانین از دو منبع متفاوت استفاده میکنند ، اولی از منبغ غیب و آسمان و مغزهای بیمارآخوندهائی چون صادق لاریجانی و مصباح یزدی و مکارم شیرازی و دومی از منبع زمینی و عقل و خرد جمعی انسان متمدن وتکامل یافته در قرن 21 .  

تلاش جناح های اصلاح طلب و اعتدال گرای جمهوری اسلامی برای آشتی دادن قوانین تبعیض آمیر قرون وسطائی و  وحقوق شهروندی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر متجلی شده است ، بجائی نخواهد رسید ، زیرا ساختار حقوقی و قانونی سیستم ولایت فقیه ، راه را بر هرکس و هر جریانی که حتی با نیت خیرخواهانه بخواهند اصلاحاتی را در این ساختار بوجود آورند بسته است . حتی در "فصل حقوق مردم" در قانون اساسی جمهوری اسلامی که اصلاح طلبان و اعتدال طلبان ، تمام امید خود را به اجرای آن فصل بسته اند و مردم جان بلب رسیده ایران را به اجرای آن وعده میدهند ، این حقوق با اگرها و مگرها مقید و مشروط گردیده  و باز ما را  بجای اول یعنی همین قوانین ضدبشری موجود جمهوری اسلامی برمیگرداند  برای مثال : اجتماعات آزاد اند مگر اینکه مخل و نظم و امنیت باشند ! مطبوعات و نشریات آزاد اند به شرط اینکه با مبانی اسلام مغایرت نداشته باشند ! تشکیل احزاب و گروههای سیاسی و فرهنگی آزاد است در صورتیکه در چهار چوب قوانین فعالیت کنند ! زنان ومردان در چهارچوب قوانین شرع مقدس  دارای حقوق مساوی اند ! و غیره و غیره که ذکر آنها داستان مثنوی هفتاد من کاغذ است .

همزمان با پرده بردای از منشور حقوق شهروندی دولت امید و تدبیر آقای روحانی ، جمعی از چهره های شاخص  فرهنگی و هنری وسیاسی جامعه ، طرحی را برای عبور گام به گام از جنایت و خشونت به یک جامعه مدنی و در شأن ایرانیان ارائه داده اند که مورد اقبال تمامی اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی در داخل و خارج از کشور قرار گرفته است ، آقای خاتمی و دولت تدبیر و امید او اگربراستی میخواهد اقدامی در جهت تأمین حقوق شهروندان ایرانی بنماید ، بعنوان قدم اول ، شایسته خواهد بود که از طرح فرهیختگان سیاسی و فرهنگی ایران در مورد لغو گام به گام  اعدام و شکنجه و خشونت درایران حمایت کنند و با پشتیبانی از مطالبه فرهیختگان جامعه ، اولاً به مردم ایران نشان دهند با جنایاتی که قوه قضائیه مرتکب میشود موافق نیستند و ثانیاً به جهانیان ثابت نمایند که بطور جدّی در پی احقاق حقوق شهروندی ایرانیان هستند .

آقای روحانی و دولت تدبیر و امید ایشان ، مرتکب خطای بزرگی خواهند شد ، اگر تلاش نمایند مطالبه اجرای بی کم وکاست اعلامیه جهانی حقوق بشر را که امروزه به یکی ازخواسته های مبرم و کنونی  جامعه ایران تبدیل شده است را  به مطالبه " حقوق بشر اسلامی"  تنزیل دهند .  

14 آذرماه 1392

5 دسامبر 2013 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]