استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن
بهروز ستوده

بردار کردن آرش رحمانی پور و محمد رضا زمانی ، دوجوان بی گناه ایرانی ، در ذهن من و شاید بسیاری از شما ایرانیان ، می تواند داستان باسنانی ضحاک ماردوش ، آن پادشاه ستمگر را تداعی کند که خوراک روزانه مارهای روئیده بر شانه های اش مغز دو جوان ایرانی بود . آنچنانکه در داستان باستان آمده است : برای زنده ماندن ضحاک ، جلادان دربار می بایستی که هر روز در کوی برزن به کمین می نشستند ، دو جوان را از بهترین ها و سالم ترین ها می ربودند و می کشتند و مغز سرآن دو جوان را خوراک مارهای روئیده بر شانه های ضحاک میکردند ، تأخیر در رساندن  مغز جوانان قربانی برای مارهای گرسنه ی روئیده برشانه های ضحاک ، می توانست آن دو مار گرسنه را  برای خوراک ، به سمت مغز ضحاک ستمگر بخزاند و مغز او را طعمه خود سازد .  و دنباله داستان که : مردم ایران زمین پس از اینکه سالها شاهد قربانی شدن تدریجی جوانان خود بودند ، کارد به استخوان شان میرسد و سرانجام  با آهنگری بی نام و نشان که چند فرزند جوان اش طعمه مارهای ضحاک شده بوده است ، هم دست و هم داستان می شوند و برضد ضحاک ستمگر می شورند  و با قیامی دلیرانه ، ضحاک و جلادان پیرامون اش را به سزای  جنایات شان می رسانند .

در آستانه  خیزش بزرگ  و تاریخی  مردم ایران به مناسبت  22 بهمن ماه  ، چه شباهت های نزدیکی بین داستان باستان ضحاک ماردوش  و خامنه ای و حکومت اسلامی اش  وجود دارد ، با این تفاوت که اگر خوراک مارهای ضحاک ستمگر درعهد باستان ، روزانه  مغز دو جوان ایرانی بوده است ، در قرن 21 و درعصرتمدن جوامع بشری ، گوئی که دیگر مغز دو جوان ایرانی ، کفاف گرسنگی مارهای روئیده بر شانه های سیدعلی خامنه ای را که اینک تبدیل به اژدهای هفت سرشده اند  نمی دهد  ،  که  گاهی روزانه می بایستی صد و دویست جوان ایرانی قربانی گردند و مغزشان خوراک اژدهای بیت رهبری و حکومت ولایت فقیه گردد( سالهای  دهه  60 را از یاد نبرید و به حافظه نسل جوان امروزایران منتقل سازید که همین جانیانی که امروزه  جوانان بی گناه ایرانی را تک تک  و یا دوتا  دوتا   و سه تا سه تا قربانی می کنند ، در روزهای سیاه سالهای دهه 60 ، روزانه صد صد و دویست دویست از جوانان بی گناه این آب وخاک را با اتهامات واهی "منافق و مرتد و محارب و مفسد فی الارض و جاسوس وطاغوتی" وغیره وغیره به جوخه های اعدام  سپردند )

 در آستانه خیزش باشکوه 22 بهمن که درحقیقت می تواند  بمثابه یک همه پرسی  برای تعیین تکلیف رژیم ضحاکی جمهوری اسلامی باشد ، ترس و وحشت سرتا پای خامنه ای  و تمامی جلادان پیرامون او را فرا گرفته است چرا که آنان خود بهتراز هرکسی می دانند که طی 31 سال گذشته با این ملک وملت چه کرده اند . آنان خوب می داند که ملت ایران پس از 31 سال تحمل جور وستم  و از دست دادن هزاران هزار جوان ، امروز در این سرزمین بلا دیده ، نسل جوانی از تبارهمان کاوه آهنگر بی نام ونشان ، یعنی همان کسانی  که هزاران هزار جوان را در سالهای حکومت اسلامی از دست داده اند ، کارد به استخوان شان رسیده  و دیگر نمی خواهند  فردا و پس فردا شاهد قربانی شدن تدریجی جوانان شان باشند ، و برای پایان بخشدن به این دور وتسلسل جنایت و آدم کشی است که  به حرکت درآمده اند. سیدعلی خامنه ای که امروزه  در هیأت ضحاک زمان ظهور کرده  و برتخت  ولایت نیمه خدائی  و پیغمبری و امامی تکیه زده است ، بهتر ازهرکس دیگری می داند که شمارش معکوس برای سرنگونی  ولایت اش ، از آن روز که بر کودتای خونین انتخاباتی  احمدی نژاد  مُهر تأیید زد و صدای اعتراض مسالمت آمیز ملیون ها ایرانی را در خیابانها با گلوله و شکنجه و تجاوز پاسخ داد ، آغازگردیده است .

در آستانه 22 بهمن ماه درست مانند  جانوری وحشی و به دام افتاده در گودالی عمیق که برای  نجات خویش به همه چیز و همه کس چنگ می زند ، دستگاه ولایت مطلقه فقیه برای برون رفت از بحران عمیقی که خود آنرا بوجود آورده است ، دیوانه وار به همه جا و همه کس حمله میکند و هرروز که می گذرد  صفحه جدیدی را بر پرونده سیاه خود اضافه می کند . کودتاچیان که طی هشت ماه  گذشته بر اثر خیزش های پی درپی  مردم ایران به نفس افتاده اند ، برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر ، ترساندن مردم  و در نهایت خانه نشین کردن آنان در روز 22 بهمن ماه  ، این روزها  ارتکاب هیچ جنایتی دریغ نمی ورزد .

اعدام ها و ترورهای خیابانی اخیر ، دادگاههای مسخره  و اعتراف گیری های مسخره تر از آن ، تهدید به قتل و ترور از بالای منابرامامان جمعه ! رجز جوانی های سرداران شکست خورده بیت کودتا  که " در روز22 بهمن کوچکترین حرکت مخالفی را در نطفه خفه خواهند ساخت" ! تلاش پاره از خواص در پشت پرده ، برای  ساخت و پاخت با خامنه ای و بیت کودتا به منظور ایجاد تفرقه در صفوف جنبش سبز و غیره همه حکایت از این دارد  که کابوس خیزش 22 بهمن ماه  ، تعادل  جبهه ولایت فقیه را برهم زده و آنان را برآن داشته است که برای خانه نشین کردن مردم و نیروهای مخالف و درنهایت در هم شکستن خیزش مردم  دراین روز به هر وسیله ای  چنگ بزنند .  

22 بهمن امسال ، برای هردو طرف ، هم برای مردم ایران که هشت ماه است آزادی ، استقلال ، عدالت اجتماعی و جامعه بی تبعیض را فریاد می زنند  و هم برای باندهای مافیائی حکومت اسلامی که 31 سال است کشور و ملت ایران را به گروگان گرفته اند ، به نقطه ای حساس و سرنوشت ساز تبدیل شده است . بیت کودتا به سرکردگی خامنه ای – احمدی نژاد  با کشاندن جیره خواران خود به میدان و گسیل دهها هزاربسیجی واراذل و اوباش چماق داردرروز 22 بهمن ماه ، می خواهد مشروعیت نداشته ی خود را به رُخ مردم ایران و جهان بکشانند و تمام جنایات و تبهکاری های خود را در لوای  به اصطلاح حمایت "مردمی" از جمهوری اسلامی بپوشانند . سرداران ولایت فقیه از چند هفته قبل جنگ روانی شدیدی را علیه مردم ایران آغازکرده  و اعلام داشته اند که بیش از 70 در صد از نیروی جنبش سبز را دستگیر و سرکوب کرده اند و از 30 درصد باقی مانده در 22 بهمن ماه  هیچ کاری ساخته نیست و اگر این تعداد اندک هم در روز 22 بهمن ماه سربلند کنند  به سختی سرکوب خواهند شد !

اعدام شتاب زده ی آرش رحمانی پور و محمد رضا زمانی در روزهای اخیر که هیچگونه ارتباطی با وقایع اخیر نداشته اند ، تقاضای اعدام  چند تن از دستگیرشدگان خیزش عاشورا  و براه انداختن دادگاههای مسخره  و پخش آن از طریق رسانه های حکومت اسلامی ، همه وهمه در چهارچوب  ایجاد فضای  رعب و وحشت به منظور خانه نشین کردن مردم  و زمین گیر ساختن جنبش سبز در روز 22 بهمن است . خامنه ای و سرداران اش برای ترساندن مردم  و خانه نشین ساختن آنان در روز 22 بهمن ماه  ، حتی  نوع جرائم  ملیون ها مردمی که  در این روز دست به اعتراض خواهند زد را از پیش تعیین کرده  و برای  ترساندن آنان از شرکت در خیزش مسالمت آمیز و مدنی به انواع تهدید ها متوسل شده اند .

اگر به مراسم دادگاه و اعتراف های برخی از متهمین  که در روزهای اخیر از رسانه های حکومت اسلامی پخش شده است توجه کنید ، می توانید از زبان کسانی که به اسارت رژیم درآمده اند بشنوید که دستگاه  قضائی و امنیتی  ولایت فقیه که این روزها  به عنوان بازوی کودتاچیان  کار میکنند ، چه اقداماتی را جرم  به حساب می آورند  و مستوجب مجازات میدانند ،  در حقیقت خامنه ای و دستگاه قضائی و امنیتی اش ،  چند روز مانده به خیزش بزرگ 22 بهمن ماه  با زبان متهمین و دستگیر شدگان خیزش های اخیر سخن می گوید و با زبان این متهمین اسیر، برای مردم ایران پیغام می فرستد که  اگر در مراسم دولتی 22 بهمن ماه به صفوف بسیج و اراذل و اوباش حکومتی نپیوندید و برای اعتراض به حکومت اسلامی ، از خانه های خود خارج شوید در هر صورت به هر اقدامی که دست بزنید جرم  محسوب می شود و این جرم حتی می تواند شما را در مظان اتهام "محارب" قرار دهد .

نگاه کنید به پاره از"جرم" هائی که برخی از دستگیرشدگان وقایع اخیر با متهم شدن به آن  "جرم ها"!! ، در دادگاه عدل اسلامی "محارب" شناخته شده  و محاکمه و محکوم شده اند :

"در خیابان چند بار بوق زدم"

"بعضی شب ها  روی پشت بام رفتم وشعار الله اکبر  دادم"

"به دوستم  تلفن کردم و برای رفتن به تظاهرات با او قرار گذاشتم"

" در تظاهرات شعار مرگ بر دیکتاتور دادم"

" از دست نیروهای انتظامی فرار کردم"

"در روزعاشورا با دوستم برای خوردن آش نذری رفتیم ولی آش تمام شده بود"

" از تظاهرات چند تا عکس گرفتم  و برای سایت های  ضدانقلاب فرستادم"

"قصد تضعیف رهبری و ارزش های انقلابی و اسلامی داشتم"

و دهها نمونه دیگر از این قبیل "جرم" ها  !! و بدین ترتیب  دستگاه قضائی  و امنیتی ولایت فقیه ، ملیون ها  ایرانی که قرار است یکبار دیگر در روز 22  بهمن ماه فریاد آزادیخوانه خود را به گوش جهانیان برسانند پیشاپیش در ردیف  مجرم ومحارب قرار داده است . و با وارد کردن چنین اتهام سنگینی از قبل ، کودتاچیان قصد دارند که با ترساندن مردم و تشدید فضای رعب و وحشت ، درغیاب مردم ،  میدان ها و خیابانهای  تهران و شهرستانها را برای  جولان دهی اراذل و اوباش و نیروهای بسیجی و سایر جیره خواران و خانواده های  آنان آماده سازد و بعد هم  با نمایش این تظاهرات دولتی در رسانه های داخلی و خارجی ، ادعای مشروعیت و حمایت مردمی نماید !! این توطئه ی کثیف کودتاچیان را با شرکت ملیونی خود در خیزش بزرگ و تاریخی 22 بهمن ماه  می توان درهم شکست .

بدون تردید  مردم سلحشور ایران  که  طی هشت ماه گذشته ،  دردها و رنج های فروانی را در راه  آزادی  خود  تحمل کرده اند از آزمون بزرگ وتاریخی 22 بهمن ماه نیز مانند روزهای قدس و 13  آبان و 16 آذر و عاشورا ، سربلند بیرون خواهند آمد و رستاخیز ملی خود را در روز 22 بهمن ماه به مرحله ی بالاتری ارتقاء داده و یک گام دیگر به پیروزی نهائی نزدیک تر خواهند شد . نسل جوان ایران زمین بدون شک در روز 22 بهمن ماه درس دیگری و شکست خفت بار دیگری را  بر سیدعلی خامنه ای وجبهه  فاشیست های جنایتکار تحمیل خواهند کرد  و به آنان نشان خواهند داد  که این مردمی که  امروز برای آزادی خویش و پاک ساختن سرزمین خود از لوث وجود ضحاکان قیام کرده اند ، فرزندان همان آهنگر بی نام و نشان اند که امروزه کارد  ظلم وستم  حکومت اسلامی به استخوان شان رسیده است .

و نکته آخر اینکه هرگونه تعلل و سستی  و تفرقه افکنی از جانب پاره ای از "خواص" و شخصیت ها که این روزها سخن از"وحدت ملی در چهارچوب نظام وقانون اساسی" برای برون رفت از بحران  می رانند از پیش محکوم به شکست و رسوائی است ، خواص باید بدانند که در چهارچوب نظام  و قانونی که از سرتا پای آن  خون ملت ایران جاری است و اتفاقاً مردم این سرزمین برای برچیدن آن بپا خاسته اند هیچ وحدتی نمی تواند تحقق یابد . وحدت ملی مردم ایران برای کسب آزادی های فردی  و اجتماعی  ، برای تأسیس یک  دولت دمکراتیک وملی و مستقل از غارتگران روس و چین و سایر غارتگران خارجی ، برای تدوین یک قانون اساسی  بی تبعیض بر اساس جدائی دین از سیاست ، عملاً از هشت ماه پیش تا به  امروز، خود را در هر خیزشی  نشان داده است .

"خواص" اگر ازکمترین درایت سیاسی برخوردار باشند  و پرونده سیاه  جمهوری اسلامی را ورق بزنند به سادگی درخواهند یافت که هیولای آدمی خوار ولایت فقیه در راستای بسط  و تحکیم قدرت مطلقه  و فاشیستی  ولی فقیه ، حتی به  خدمت گزاران جمهوری اسلامی نیز رحم نخواهد کرد و پس از هرسازش و ساخت و پاختی ، آنان را  در لای چرخ دنده ی ساختار فاشیستی  خود له خواهد کرد ، خواص خوب است که به لیست "خواص" قربانی جمهوری اسلامی نگاهی بیندازند  و درس عبرتی بگیرند که این رژیم  حتی به صادق ترین خدمت گزاران خود نیز رحم نکرده است . و "خواص" اگر براستی بدنبال  یافتن راهی برای خروج ازبحران و نجات خویش می گردند بهتر است که هرچه زود تر صف خود را خامنه ای وسایر جنایتکاران جدا سازند و به دامن ملت ایران  پناه آورند و از خواسته های انسانی مردم  که توسط مشتی  تبهکار پایمال شده است  حمایت کنند.  خیزش بزرگ وبا شکوه 22 بهمن ماه  که چند روز دیگر ایران را به لرزه درخواهد آورد شاید بهترین فرصت را برای تمام کسانی که فریب خورده  و درتارهای عنکبوتی حکومت خون و جنون ولایت فقیه گرفتارشده اند  باشد که راه خود را از بیت جنایتکار خامنه ای  جدا ساخته و  به صفوف مردم ایران بپیوندند . 

14 بهمن ماه 1388

3   فوریه  2010      

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]