ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده
بهروز ستوده

پرده اول :
 موتورسوارهای خامنه ای و شترسوارهای مبارک  در مسابقه آدمکشی .

زمانی که یک جوان جان برلب رسیده تونسی خود را سوزاند  هیچکس تصور نمی کرد شعله هائی که  از پیکر آن جوان تونسی درهوا بلند می شود قلب دنیای عرب را جریحه دار می سازد و قاهره  را به حرکت در می آورد ، و اینک قاهره این مادر صبور و کهنسال که چندهزارسال  فرهنگ وتمدن بشری را در دامان خود پرورش داده است  قد راست  کرده است که زنجیرهای اسارت را ازدست وپای خود فرو ریزد و دنیای عرب را بشارت دهد که عمر دیکتاتورها بپایان رسیده است

ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره  و از فاشیسم اسلامی ولایت مطلقه فقیه تا  رژیم دیکتاتوری  مصرفاصله زیادی است  ولی هنگامی که پای حفظ سلطه حکومتی خودکامه و حفاظت ازمنافع  دزدان وغارتگران  در میان باشد و هنگامی که که صحبت ازسرکوب آزادیخواهان  و دگراندیشان و محرومان و ستمدیدگان جامعه در میان باشد ، فاصله بین میدان آزادی تهران و میدان آزادی قاهره و فاصله  حکومت فاشیستی خامنه ای و  رژیم  دیکتاتوری مبارک خیلی زود از میان می رود و این دو رژیم در مقابله با مردمی که حقوق انسانی خود را مطالبه می کنند یکسان عمل می نمایند و در به نمایش گذاردن  توحّش  و درنده خوئی  از یکدیگر سبقت می  گیرند . و اینجا است که رژیم های دیکتاتوری از هرقماشی که باشند  برای  ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ، از ارتکاب هر جنایتی دریغ نمی ورزند و  موتورسوارهای خامنه ای وشترسوارهای مبارک  با یکدیگر مسابقه آدمکشی می دهند .

 جنایاتی که چماقدران رژیم  مبارک  این روزها  در میدان آزادی قاهره مرتکب می شوند ، در ذهن ما ایرانیان خاطره ی جنایاتی را تداعی می نماید که اراذل و اوباش رژیم خامنه ای پس از کودتای انتخاباتی بهار 88  درمیدان آزادی تهران و سایر میدان ها و خیابان های ایران مرتکب  شدند .  آنچه که دنیا در روزهای اخیر بر صفحه تلویزیون و اینترنت از حمله لباس شخصی های رژیم مبارک  به مردم مصر مشاهده کرد همگی یاد آور حمله وحشیانه اراذل و اوباش لباس شخصی  رژیم جمهوری اسلامی به مردم ایران در جریان خیزش های سبز مردم ایران در سال گذشته است  که منجر به کشته شدن دهها تن از جوانان ایرانی ، مجروح ومصدوم شدن صدها تن دیگر و زندانی و شکنجه شدن هزاران تن از مردم آزادیخواه ایران گردید می باشد . و چنین بنظر می رسد که رژیم دیکتاتوری مصرعلیرغم اختلافات اش با رژیم جمهوری اسلامی و علیرغم تفاوت در شکل ظاهری دیکتاتورها ، که در مصرمکلا و آرسته و کرواتی هستند و در ایران معمم  شلخته و سپاهی چکمه پوش ، برای سرکوب و بخاک وخون کشیدن مردم ، هردو از شیوه ها و تاکتیک های یکسانی استفاده می نمایند.

 در روزهای اخیر ملیون ها نفر در سرتاسر جهان  با چشمان خود دیدند که در خاورمیانه زبان حکومت ها با مردم خویش ، صرفنظر از این اینکه این رژیم ها  وابسته به اردوگاه "دمکراسی" غرب باشند  مثل حکومت مبارک و یا وابسته به اردوگاه استبداد چین و روسیه  باشند مثل حکومت ولایت مطلقه فقیه خامنه ای ، زبان آتش است  و  زبان چماق و چاقو ، و حمله ی لباس شخصی های دولتی  با موتور و ماشین و اسب و شتر به مردمی  که بطور مسالمت آمیز آزادی و نان وکار و حقوق بشر را از حکومت های خود طلب می کنند . 

پرده دوم :
ایران قلب خاورمیانه   و مصر قلب دنیای عرب .
زمانی که یک جوان جان برلب رسیده تونسی خود را سوزاند  هیچکس تصور نمی کرد شعله هائی که  از پیکر آن جوان تونسی درهوا بلند می شود قلب دنیای عرب را جریحه دار می سازد و قاهره  را به حرکت در می آورد ، و اینک قاهره این مادر صبور و کهنسال که چندهزارسال  فرهنگ وتمدن بشری را در دامان خود پرورش داده ، قد راست  کرده است که زنجیرهای اسارت را ازدست وپای خود فرو ریزد و مردم عرب را در تمام کشورهای  عربی ، برای  سرنگون ساختن رژیم های دیکتاتوری فرا خواند.

 تاریخ خاورمیانه  بویژه پس از جنگ جهانی دوم و تقسیم مجدد کشورهای این منطقه در بین فاتحان آن جنگ  خانمانسوز ، بیانگر این واقعیت است که ایران و مصر بلحاظ دارا بودن موقعیت استراتژیک برای غارتگران جهانی ، همیشه در  منطقه ای که بزرگترین منبع انرژی دنیا در خود نهفته دارد  نقش کلیدی داشته  و هرگونه تغییر و تحولی در این دو کشور بر کل خاورمیانه ودر مواردی بر کل جهان  تأثر گذار بوده است . جنیش ملی و ضداستعماری  برای ملی کردن نفت ایران  برهبری دکتر مصدق ، فصل جدیدی را در حیات کشورهای خاورمیانه گشود ، اگرچه دولت ملی مصدق با کودتای انگلیسی – امریکائی 28 مرداد سقوط کرد ولی  جنبش ضد استعماری و آزادیخواهانه مردم ایران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، تأثیر شگرف خود را بر مبارزات ملت های عرب برای رهائی از زیر یوغ استعمار انگلیس و فرانسه گذاشت  ، تحت تأثیر جنبش  ملی نفت ایران ، ابتدا در مصر و سپس در عراق و الجزایر و یمن و تونس و سودان و سایر کشورهای عربی ، جنبش های آزادیخواهانه و ضد استعماری برپا گردید و در بسیاری ازاین کشورها رژیم های سلطنتی سرنگون شده وجای خود را به رژیم های جمهوری دادند ولی متأسفانه به علت فقدان ساختارهای دمکراتیک و نهادهای مدنی دراین جوامع ،  رژیم های جدید و به ظاهرجمهوری  بزودی به دیکتاتوری های مادام العمر و موروثی  تبدیل گردید.

در دوران جنگ سرد و رقابت  دو ابر قدرت امریکا و شوروی بر سر توسعه نفوذ  خود  در خاورمیانه ، رژیم های حاکم برکشورهای این منطقه که  وابستگی قدرت های خارجی  و دیکتاتوری ، وجه مشترک تمامی آنان بود به دوسته تقسیم شدند : 1- دیکتاتوری های  وابسته به اردوگاه غرب ( امریکا و اروپا)  2- دیکتاتوری های وابسته به اردوگاه شرق (شوروی و چین) .  در دوران تاخت و تازدو ابر قدرت امریکا و شوروی در خاورمیانه ، کشورهای این منطقه شاهد دهها کودتای نظامی بوده است که در این کودتاها همواره  یکی از دو ابر قدرت امریکا و روس برای توسعه حوزه ی سلطه خود  دست داشته اند . همچنین در این دوران ، دیکتاتوری های وابسته به شرق و غرب  هر صدای آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ای را در نطفه خفه می ساختند و زندان و شکنجه و اعدام در انتظار دگراندیشان و آزادیخواهان مستقل بود . در دیکتاتوری های وابسته به اردوگاه غرب مثل ایران و پاکستان و ترکیه و عربستان سعودی و شیخ نسین ها  ، دگراندیشان و آزادیخواهان  را به اتهام جاسوسی برای اردوگاه شرق مورد شکنجه و آزار قرار می گرفتند  و در دیکتاتوری ها وابسته اردوگاه شرق مثل  سوریه ، عراق ، یمن و افغانستان و مصر(انور سادات مصر را از اردوگاه شوروی جدا کرد و به ارودگاه امریکا ملحق ساخت)   دگراندیشان وروشنفکران مستقل  به اتهام جاسوسی برای صهیونیسم جهانی  و  اردوگاه غرب رهسپار سیاه چالها می شدند و پس از شکنجه های وحشیانه تسلیم دادگاههای خلق و انقلاب می گردیدند تا به جرم خیانت به خلق و کشور به زندانهای طولانی مدت محکوم شوند و جالب این است که این دسته از دیکتاتوری ها ، تمام جنایات و تبهکاری های خود را بنام گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم ، یعنی همان پروژه ای که اربابان  شوروی برای دیکتاتوری های وابسته به خود طراحی کرده بودند  توجیه می کردند .

ذکر این نکته نیز در اینجا ضروری است که پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال 1967 در بسیاری ازکشورهای عربی ، به بهانه اینکه امت عرب  با دشمن صهیونیست  در حال جنگ است قانون "شرایط اضطراری"  از طرف دولت های دیکتاتوری به تصویب میرسد که به بموجب این قانون هر گونه اعتصاب و تظاهرات و تجمعی در این کشورها ممنوع  اعلام می شود و آزادی بیان و قلم را محدود و در کنترل دولت  قرار می دهد ، و جالب توجه این است که دربرخی از این کشورها مانند مصر و اردن که سی سال است با اسرائیل قرارداد صلح امضا رسانده اند هنوز این قانون پا برجا و به قوت خود باقی است و دیکتاتورهای عرب از آن برعلیه آزادی و آزادیخواهان در کشورهای خود استفاده می نمایند.

پرده سوم :
طلوع و غروب خمینی وانقلاب اسلامی در میان توده های محروم و ستمدیده عرب .
انقلاب آزادیخواهانه ، عدالت جویانه و استقلال طلبانه ی مردم ایران در 22 بهمن 1357 که با خیانت تاریخی  خمینی به اعتماد و اعتقادات مذهبی مردم ایران  به "انقلاب اسلامی" دگردیسی پیدا کرد به موج جدیدی از آزادیخواهی و استقلال طلبی  در کشورهای عربی و اسلامی  دامن زد ، شعارریاکارانه و دروغین " نه غربی ، نه شرقی ، جمهوری اسلامی " که ازجانب خمینی و گروههای اسلامی بر سرزبان توده های محروم ایرانی جاری گردیده بود  بارقه امیدی را نیز در دل توده های ستمدیده در کشورهای عربی و اسلامی که شانه هایشان در زیر بار دیکتاتوری های وابسته به غرب و شرق شکسته بود بوجود آورد . آنها تصور کردند که گویا خمینی " این مرد خدا"!!  راه آزادی و استقلال و رهائی از وابستگی به شرق وغرب  و برپا نمودن حکومتی الهی که مدافع منافع مسلمانان محروم و ستمدیده باشد یافته است ،  شعار "نه شرقی ، نه غربی ، جمهوری اسلامی" مخصوصاً برای  توده های عرب که نیمی از آنان در زیر سلطه دیکتاتوری های وابسته به شوروی و چین و نیم دیگرشان درزیر سلطه  دیکتاتوری های وابسته به امریکا و اروپا  در فقر و محرومیت و فقدان آزادی بسر می بردند البته که در اواخرسالهای 1970 شعاری جذاب و فریبنده بود  و خمینی را برای  مدت کوتاهی به ناجی  مسلمانان جهان تبدیل کرد ، اما دیری نپائید که پس از به قدرت رسیدن خمینی و تأسیس حکومت اسلامی در ایران ، پرده های دروغ و ریاکاری "مردان خدا"یکی پس از دیگری فرو افتاد و توده های محروم عرب نیز دریافتند که چه بلای خانمان سوزی بر سر ملت ایران نازل شده است . مردم کشورهای عربی بزودی دریافتند که شعار "نه شرقی نه غربی" و مبارزه با  "مستکبران وصهیونیسم جهانی" که  خمینی ریاکار حکومت دینی خود را برآن بنا نهاده است درحقیقت  و عملاً هم شرقی است و هم غربی  و هم  در خدمت مستکبران وستمگران . توده های عرب با چشمان خود دیدند که چگونه خمینی و آخوندهای جاهل و تبهکار با آرزوی فتح کربلا ، جنگ  هشت ساله ای را به مردم ایران و عراق تحمیل کردند و  ملیونها  خانواده ایرانی و عراقی را داغدار و شهرها و روستاهای  دو کشور را ویران و در عوض کارخانه های اسلحه سازی شرق وغرب را آباد نمودند .

به علت جنایات و تبهکارهائی  که رژیم جمهوری اسلامی طی سی و دو سال گذشته در ایران وخارج از مرزهای ایران مرتکب شده است هم اکنون طرفداران این رژیم  در کشورهای عربی  محدود شده است به دارو دسته های تروریستی جیره خواری که حقوق ماهیانه شان از بیت رهبری خامنه ای پرداخت می شود ،  و مسلماً اگر زمانی ملیونها دلار جیره و مواجب ماهانه حزب الله لبنان و حماس وجهاد اسلامی فلسطین قطع شود این گروهها نیز با خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی وداع خواهند گفت . امروزه رژیم ولایت مطلقه فقیه  در میان توده های عرب  آنقدر بی آبرو شده است که حتی گروه بنیادگرای اخوان المسلمین نیز سعی میکند ازخامنه ای تبهکار و حکومت اسلامی اش کناره بگیرد و منکر هرگونه رابطه و آشنائی با رهبران این رژیم  شود.

حسین شریعتمداری و سایر گوبلزهای بیت رهبری در روزهای اول قیام  مردم تونس و مصر ، از "طلوع  خمینی در خاورمیانه عربی" سخن گفتند و نوشتند ، کسی هم نبود که از این دروغگویان حرفه ای بپرسد : این چه طلوعی است که نه عکسی و نه نام و نشانی ازخمینی در میان تظاهرات ملیونی مردم عرب  دیده نمی شود ! چند روزی که گذشت ، احمد خاتمی امام جمعه  بد شکل و شمایل تهران ، در خطبه های نماز جمعه تهران از ضعف "صبغه اسلامی" جنبش مردم مصر اظهار نگرانی کرد و بیت رهبری برای اینکه این ضعف قیام مردم مصر و تونس را جبران نماید یک هفته بعد  خود "آقا" عبای امامت  نماز جمعه را بر تن کرد  و در نطق بسیارغرائی ! به زبان عربی  از "انقلاب اسلامی" در مصر و سایر کشورهای عربی پشتیبانی نمود به امید اینکه "صبغه اسلامی" به جنبش های آزادیخواهانه کشورهای عربی بزند ولی دیدیم که چگونه نیروها و شخصیت های  جنبش های آزادیخواهانه در کشورهای عربی نسبت به سخنان سخیف خامنه ای عکس العمل نشان دادند .

جانیان جمهوری اسلامی که طی 32 سال گذشته ، ملیاردها دلار از پول مردم محروم و نیازمند ایران را صرف پروژه شکست خورده  صدور انقلاب اسلامی  به سایر کشورهای خاورمیانه  کرده اند گویا هنوز به این نتیجه نرسیده اند که تأسیس جمهوری اسلامی در ایران ، محصول ساخت و پاخت غارتگران جهانی و خطاهای فاحش نیروهای سکولار جامعه ایران در سال 1357 بوده است و چنین سیستم حکومتی ، دیگر هیچ زمانی و هیچ مکانی  تکرار نخواهد شد .

پرده چهارم : 
مسابقه آزادی خواهی در میدان های آزادی کشورهای خاورمیانه .
در کنار مسابقه سرکوب و آدمکشی دیکتاتورهای خاورمیانه ، این روزها مسابقه ی دیگری هم  در میدان ها و خیابانهای خاورمیانه در جریان است که بازی کنندگان این مسابقه ملت های اسیر و زیرسلطه رژیم های فاشیستی و دیکتاتوری اند . زمانی که پس از کودتای انتخاباتی خامنه ای – احمدی نژاد ، ملیونها نفر از تهران برای مطالبه رأی خود در میدان آزادی تهران سرریز شدند  هیچکس تصور نمی کرد که  امواج حق طلبی آن تجمع ملیونی  به سرعت سرتاسر ایران را درنوردد ، از مرزها بگذرد و پیام آزادیخواهانه خود را به توده های محروم و ستمدیده   در سرتاسر دنیا وبویژه کشورهای عربی خاورمیانه برساند. بدون شک نسل جوانی که این روزها در میدان آزادی قاهره و سایر کشورهای عربی پرچمدار آزادیخواهی و مبارزه با دیکتاتوری شده اند از خیزش های نسل جوان ایران درس ها آموخته اند همانطورکه دیکتاتورهای مصر از فاشیست های حاکم برایران یاد گرفته اند که  چگونه با اتومبیل از روی مردم عبور کنند و چگونه لباس شخصی بر تن جیره خواران خود کنند و آنان را به عنوان"مردم" با چوب وچواق و چاقو و زنجیر به جان مردم اندازند .

به هرحال مردم خواب دیکتاتورها در سرتاسر خاورمیانه آشفته ساخته و صفحه جدیدی در تاریخ ملت های خاورمیانه گشوده گردیده است ، صفحه ای که با آزادی و حقوق یکسان برای نوع بشر، عدالت اجتماعی و رفع تبیعض های جنسیتی ، عقیدتی ، قومی  ونژادی و از همه مهمتر بنا نهادن  جوامع مدنی بر اساس قوانین انسانی و مدرن تزئین گردیده است . و دراین میان بازنده اصلی این مسابقه ، دیکتاتورهای خاورمیانه و بویژه دیکتاتورهای فاشیست حاکم برایران هستند که حتی به عربستان سعودی نیز نمی توانند پناه ببرند ، هیچ گوشه امنی در دنیا برای خامنه ای و دارودسته جنایتکارش  وجود نخواهد داشت و برای همین است که این جانیان تبهکار درمقابله با مردم آزادیخواه ایران وحشیانه تر و گستاخانه تر عمل می کنند . بر پا کردن چوبه های دار در سراسر ایران و هر هشت ساعت یک ایرانی را اعدام کردن ، شکنجه زندانیان سیاسی تا سرحد مرگ  و ایجاد رعب و وحشت درجامعه  همه وهمه به منظور به تأخیر انداختن مرگ رژیمی است که شمارش معکوس برای سرنگونی اش آغاز گشته است .

روز 25 بهمن امسال ،  که ازجانب تمامی ایرانیان آزادیخواه  در داخل کشور و درسرتاسر دنیا به  عنوان روز همبستگی با مبارزات آزادیخواهانه مردم مصر و سایر توده های بپاخاسته عرب در خاورمیانه اعلام شده است ، روزی که است تاریخی برای ملت های خاورمیانه . در این روز که به احتمال زیاد هرگونه اجتماعی و تظاهراتی غیر قانونی اعلام خواهد شد و حکومت اسلامی تمامی نیروی سرکوبگر و اراذل و اوباش  و لباس شخصی های خود را به صحنه خواهد آورد  تا به جهانیان نشان دهد که در ایران هیچ خبری نیست و مخالفان حکومت اسلامی فقط همان هائی بوده اند در زندانها بسر می برند و یا از ایران گریخته اند ! در این روز دیکتاتورهای ایرانی با به نمایش گذاردن توحش  و شقاوت خود در مقابل مردم  به همتایان دیکتاتور خود در کشورهای عربی قوت قلب خواهند داد  و شیوه های جدیدی از سرکوب و مقابله با آزادیخواهان را به آنان یاد خواهند داد .

و اما نسل جوان و سلحشور ایران ، نسل نداها و سهراب ها و ترانه ها و اشکان ها ، نسلی که حماسه ی خیزش های سبز سال گذشته را در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران به ثبت رسانید اینک اراده است که در روز 25 بهمن ماه ، رو در روی رژیم دیکتاتوری –فاشیستی خامنه  صف آرائی کند و برای  نسل جوان عرب در میدان آزادی قاهره و تونس و سوریه و عمان و یمن و الجزایر و شیخ نشین های خلیج فارس ، پیام بفرستد که شما تنها نیستید و در سرنگون ساختن دیکتاتورها "ما همه با هم هستیم". در این روز ملت ایران یکبار وحدت ملی خود را علیه رژیم فاسد اسلامی در سرتاسرجهان به نمایش درخواهد آورد و به جهانیان نشان خواهد داد که چوبه های دار و اعدام  و شکنجه و تجاوز در اوین ها و کهریزک ها نمی تواند این ملت را از آزادیخواهی بازدارد . روز 25 بهمن ماه 1389 ، روزی تاریخی و ماندگار خواهد شد. با امید به  اینکه هر ایرانی در هر کجای  دنیا که هست بتواند در نمایش وحدت ملی و قدرت آزادیخواهی ملت بزرگ وشریف ایران سهیم شود  و عدم مشروعیت رژیمی را که 32 سال است به ضرب شکنجه و اعدام و سنگسار و نسل کشی دگراندیشان وکشتار آزادیخواهان به حیات ننگین خود ادامه داده است به جهانیان نشان دهند.
20 بهمن 1389
9 فوریه 2011   

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]