«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند!
بهروز ستوده

واژه "برادران قاچاقچی" را ما مخالفان رژيم جمهوری اسلامی ابداع نکرده ايم ، اين طعنه را برای اولين بار برخی از مسئولان حکومت اسلامی برای نشان دادن فساد درونی حکومت خودشان بکار بردند تا با زبان بی زبانی بگويند آنانکه قرار است با قاچاق مبارزه کنند ، خود قاچاقچی اند . موج جديدی از اعدام ها بفرمان رئيس قوه قضائيه که منصوب رهبراست در ايران براه افتاده است . تنها طی ده روز گذشته حدود ۴۵ زندانی سياسی و متهمان قاچاق مواد مخدر، ومتهمان فرار از زندان ، درايران اعدام شده اند ، بدون اينکه در سطح جهانی ، واکنش شديدی از جانب کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر برانگيخته گردد ! چرا ؟ برای اينکه اين کشورها هم اکنون مشغول چانه زنی با جمهوری اسلامی برسرمناقشه هسته ای اند و برايشان مهم نيست که جانيان حاکم برايران ۴۵ نفر يا ۴۵۰ نفر را اعدام کنند ، مگر در گذشته بارها چشمان خود را بر کشتارو شکنجه هزاران زندانی سياسی وعقيدتی و اعدام هزاران قاچاقچی خرده پا در ايران نبسته و يا به يک اعتراض آبکی بسنده نکرده اند؟!
همانطوريکه آمار دقيقی از تعداد اعدام زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران در دست نيست و هيچکس بدرستی نميداند که درخاوران ها و لعنت آبادها و گورستانهای گمنام ، چند ده هزار جوان آزاديخواه ايرانی در دل خاک آرميده اند ، در مورد تعداداعدام اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر نيرآمار درستی در دست نيست و به آمار و ارقامی که حکومت خونريز و دروغگوی اسلامی ارائه داده و ميدهد نميتوان اعتماد کرد ، اما به استناد همين آمار رسمی نيزکه جمهوری اسلامی ارائه داده است ، ايران از نظر آمارسرانه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر درجهان در صدر جدول قرار دارد . حال بايد ديد دهها هزار نفری که از ابتدای تأسيس جمهوری اسلامی تا کنون درايران با اتهامات قاچاق مواد مخدر در ايران اعدام شده اند چه کسانی بوده اند ؟ و چرا پديده اعتياد و قاچاق مواد مخدر که قرار بود با اعدام های فله ای خلخالی ديوانه درعرض چند ماه در ايران ريشه کن گردد ، پس از ۳۵ سال و با اعدام دهها هزار انسان درمانده و بيمار بعنوان "قاچاقچی" نه تنها حل نگرديده است  بلکه اين پديده ناهنجار هر روز دامنه اش در جامعه ی بغايت بيمار ايران گسترده تر شده است و چند مليون معتاد را اعم از زن و مرد و پير و جوان به تباهی کشانده است .
بدون اينکه در اين مختصر بخواهم وارد مبحث مفصل آسيب شناسی فردی و اجتماعی پديده اعتياد به مواد مخدر شوم ، در هر حال فقر ، بيکاری ، سرخوردگی و فقدان فرصت های اجتماعی و عدم اميد به آينده و زندگی روشن ، از جمله زمينه های مناسبی هستند برای کشيده شدن انسانهای درمانده بسمت مواد مخدر. سالها قبل برای نگارنده فرصتی دست داد تا با دهها تن از کسانی که به جرم قاچاق مواد مخد دستگير شده بودند و با معيارهای قانونی جمهوری اسلامی ، عنوان "قاچاقچی" برآنان اطلاق ميگرديد و مجازات های سنگين و از جمله اعدام در انتظار آنان بود ديدار و گفتگو داشته باشم ، بدون اغراق ۹۹% از آن به اصطلاح "قاچاقچيان"  ، معتادانی بودند که از فرط بی پولی ، اقدام خريد و فروش مواد مخدر کرده بودند تا ازاين طريق پولی بدست آورند برای تهيه مواد مورد مصرف خود ، بدين ترتيب يک معتاد فقير خيلی زود ميتواند به يک توزيع کننده خرده پای مواد مخدر تبديل شود ، و چنين فرد معتادی ، با در اختيار داشتن مقدار کمی مواد مخدر ، زمانی که دستگير شود به سادگی به جرم "قاچاقچی مواد مخدر" به زندان های دراز مدت و يا اعدام محکوم خواهد شد ، درحاليکه سرکرده های باند بزرگ مواد مخدر در پناه "برادران قاچاقچی" از مرزهای شرقی کشور، خروار خروار مواد مخدر وارد ميکنند .
اينک درايران برهيچکسی پوشيده نيست که حجم توزيع وسيع مواد مخدر در شهرها و روستاهای ايران بدون دخالت برخی از سران فاسد سپاه پاسداران و فرماندهان مرزبانی ايران امکان پذير نيست ، ازچند تن از معتادان و توزيع کنندگان خرده پا شنيدم که چندين بار دستگير و قبل از اينکه پرونده ای برای آنان تشکيل شود با پرداخت رشوه به پاسداران انقلاب آزاده شده بودند و آخرين بار که سر از زندان در آورده اند ، بخاطر اين بوده است که پولی نداشته اند رشوه دهند و خود را ازجنگ مأموران رها سازند ، چرا که اگر به اندازه کافی پولی در بساط ميداشتند که بتوانند شکم سيری ناپذير  پاسداران و مأموران فاسد جمهوری اسلامی سير کنند هرگز پايشان به زندان نميرسيد  و احياناً در معرض خطر اعدام قرار نميگرفتند.  
نه در زمان اعدام های فله ای خلخالی ديوانه و نه پس از آن، جامعه مدنی ايران نسبت به اعدام معتادان بينوا که بخاطربيکاری و فقر و بدبختی به توزيع کنندگان خرده پا تبديل شده و ميشوند هيچگونه حساسيتی از خود نشان نداد و چه بسا در ذهن بسياری از ايرانيان ، اين نوع آدمکشی جمهوری اسلامی ، به حساب مبارزه و مجازات عاملان اعتياد جوانان ايرانی گذاشته شد ، اينک پس از گذشت ۳۵ سال و کشتن دهها هزار"قاچاقچی" خرده پا بدست حکومتگران اسلامی ، آيا دولت "تدبير و اميد" که گويا با رأی مردم بر سر کار آمده است ميتواند به مردم ايران توضيح دهد علت اين همه اعتياد و اين همه اعدام آنهم در شرايطی که گويا قرار است اين دولت با دنيای متمدن به تعامل برسد برای چيست ؟ کسی چه ميداند شايد آقای روحانی پاسخ دهد که اين مسئله مربوط به قوه قضائيه است و ربطی دولت اعتدال ندارد ! همانگونه که اعدام زندانيان سياسی در روزهای اخير، تعطيل روزنامه بهار، و ضرب وشتم دختران موسوی ، خط و نشان کشيدن های کيهان شريعتمداری و نوحه خوان ها و امام های نماز جمعه و دارودسته های اوباش برای مخالفان خود و منتقدان و ايجاد فضای ترور و خفقان و غيره ربطی به دولت تدبير و اميد ندارد و گويا مربوط به قوه قضائيه است ! 
و رئيس جمهوری که مدعی است با رأی مردم ايران بقدرت رسيده ، اگر در مقابل چشمان اش تمام اين جنايات و قانون شکنی ها اتفاق ميافتد و سکوت ميکند بدانيد که هم فاقد تدبير است و هم برباد دهنده ی اميد ملتی که برای فردائی بهتر بپای صندوقهای رأی حاضر شدند و به او رأی دادند . و مردم ايران حق دارند از آقای روحانی سئوال کند که راستی آقای رئيس جمهور، تدوين قانون حقوق شهروندی که شما در روزهای پيش از انتخابات وعده اش را به مردم ايران ميداديد همين ها است که مردم ايران امروز شاهد آن ميباشند ؟! و راستی آقای روحانی اعدام ۴۵ زندانی سياسی و"قاچاقچی " و متهمان فرار از زندان  در ده روز گذشته ، که جمعی از آنان به اعتراف دادستان زاهدان به انتقام مرزبانان ايران اعدام شدند در حالی که  روح شان ازحمله ی گروه تروريستی "جيش العدل" خبر نداشته است ، در کدام بخش از سند حقوق شهروندی که شما وعده تدوين آنرا در روزهای پيش از انتخابات به مردم ايران ميداديد جای ميگيرد ؟!

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]