سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .
بهروز ستوده

 
اقدام پاره ای از دبیران و اعضای سابق کنفداراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در برگزار نمودن جشن پنجاه سالگی آن تشکیلات دمکراتیک و سرتاسری  دانشجوئی ، اقدامی است شایسته و در خور تقدیر .نام نیک  و نقش برجسته ای که آن تشکیلات دانشجوئی در تاریخچه جنبش دانشجوئی و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ایفا نموده است  برای همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد ماند و تحسین نسل های آینده و پیوندگان راه آزادی و سربلندی ایران را برخواهد انگیخت.
براستی چه انگیزه ای موجب گردیده است که پاره ای از بازماندگان و فعالان سابق کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایران که اینک همگی گرد پیری بر سر و سیمای شان نشسته است برای شرکت در جشن پنجاه سالگی آن سازمان دانشجوئی ، از گوشه و کنار جهان در شهر فرانکفورت آلمان گرد آیند ؟ و چه چیزی موجب محبوبیت ونیک نامی آن تشکیلات دانشجوئی گردیده است تا جائی که اینک پس از گذشت نیم قرن ، هرجا که نامی از کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی و فعالیت های دمکراتیک و ضد دیکتاتوری آن تشکیلات در دهه های1340 و 1350 خورشیدی بمیان میآید ازآن تشکیلات  به نیکی و احترام یاد میشود ؟ راز ماندگاری محبوبیت و نیک نامی  کنفدراسیون ، آنهم در زمانه ای که احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی از کمترین مقبولیت و محبوبیتی در میان مردم ایران و حتی هوادران سابق خود برخوردارند  در چیست ؟
بطور کلی اعتبار یا بی اعتباری ، نیک نامی و یا بدنامی یک تشکیلات و نهاد اجتماعی و سیاسی  بستگی به اعمال و رفتاری و دست آوردهای زشت و زیبائی دارد که آن تشکیلات دراذهان عمومی جامعه  برجای میگذارد و اعتبار و نیک نامی کنفدراسیون دانشجویان را نیز میبایستی  در کارنامه ی اعمال و رفتار و دست آوردهای آن تشکیلات دانشجوئی جستجو کرد ، اعمال و رفتاری که متناسب  بوده است با رعایت قواعد دمکراتیک و حقوق بشری و دستاورد مهمی که هزاران دانشجوئی ایرانی را با افکار و عقاید گوناگون در سرتاسر جهان به گرد اهداف مشترکی در درون خود متحد ساخته و از آنان نیروی عظیمی را برای پشتیبانی از خواسته های دمکراتیک مردم ایران و مبارزه با دیکتاتوری رژیم شاه بوجود آورده بوده است . و امروزه هنگامیکه پس از گذشت نیم قرن ، برخی از فعالان سابق و بازماندگان کنفدراسیون تصمیم به برگزاری یادمان پنجاه سالگی آن تشکیلات دمکراتیک دانشجوئی میگیرند بدون تردید این بزرگداشت  چیزی فراتراز تجدید خاطرات دوران جوانی است ، این یادمان درحقیقت بزرگداشت ارزش های دمکراتیکی است که کنفدراسیون دانشجوئی در تاریخ  مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران بنام خود به ثبت رسانده است و درعین حال یادمان  پنجاه سالگی کنفدراسیون ، حاوی پیامی است از نسل های گذشته جنبش دانشجویان آزادیخواه ایرانی  به دانشجویان و نسل جوان کنونی ایران که در حال مبارزه با یکی از تبهکارترین و درنده ترین دیکتاتوری های تاریخ بشریت میباشند .
یادمان پنجاه سالگی کنفدارسیون همچنین هشداری است به هوادران دیکتاتوری سرنگون شده سلطنتی که امروزه از ضعف حافظه تاریخی برخی از ایرانیان و حجم جنایات جمهوری اسلامی  برای تطهیر دیکتاتوری سرنگون شده استفاده مینمایند ، این یادمان همچنین هشداری است به سیاست بازان حرفه ای و قدرت طلبانی که درقالب رهبران اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور،  در اینجا و آنجا مشغول زدو بند با قدرتهای خارجی برای دستیابی به قدرت ، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی اند . یادمان کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی خارج از کشور که پشتیبانی صدها تن از فرهیخگان ایرانی در داخل و خارج  ، اعضا و مسئولان و هوادران سابق آن تشکیلات و زندانیان سیاسی دوران دیکتاتوری سلطنتی  را در بر داشته است  شایدهوادران دیکتاتوری سلطنتی  و نیز فرصت طلبان و قدرت طلبانی که در کمین قدرت نشسته اند را کمی متوجه سازد که کسب اعتماد مردم ایران دشوارتر از ظاهر شدن در رادیو و تلویزیون های خارج از کشور به عنوان سخنگو و رهبر قوم  و طایفه ای می باشد . بنابراین اگر نیم قرن پیش ، دانشجویان ایرانی در خارج از کشور با ساز و کارها و قواعد دمکراسی و چگونگی ایجاد واحدهای دمکراتیک محلی آشنائی داشته اند و بدان عمل میکرده اند، امروزه نیز هرگاه اراده ملی و دمکراتیک ایرانیان آزادیخواه بویژه در کشورهای اروپائی و امریکائی بحرکت در آید بدون تردید قادر خواهند بود برای پشتیبانی از خواسته های دمکراتیک و حقوق بشری مردم ایران ، دفاع از زندانیان سیاسی –عقیدتی ، و مبارزه برای لغو اعدام و شکنجه ، رفع تبیعض های جنسیتی ، مذهبی و قومی و غیره و غیره ، یک تشکیلات دمکراتیک و سرتاسری بوجود آورند .    
دراینجا لازم میدانم که برای آگاهی نسل جوان و مبارز ایران بطور اختصار به چند ویژگی کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی که موجب اعتبار و نیک نامی این تشکیلات دانشجوئی گردیده است اشاره نمایم .
1- کنفدراسیون به عنوان تشکیلاتی دمکراتیک :
بدین معنی که ساختار تشکیلاتی کنفدراسیون برپایه ی انجمن ها و واحدهای دانشجوئی محلی استوار بوده و تمام قواعد دمکراسی از قبیل حق هر فرد یک رأی و انتخاب رهبران و مسئولان برای مدتی محدود و با رجوع آرای اعضای کنفدراسیون در انجمن ها و واحدی های محلی ، و تعیین رهبری و مسئولان جدید بوسیله انتخابات و در کنگره ی مسئولان انتخابی واحدهای محلی کنفدراسیون ،  به مرحله اجرا در میامده است .
2-  کنفدراسیون به عنوان تشکیلاتی سرتاسری  :
بدین معنی که در هرکجای دنیا که تعدادی دانشجوی ایرانی مشغول تحصیل بوده اند ، کنفداسیون با رعایت قواعد دمکراتیک ، اقدام به ایجاد یک واحد جدید دانشجوئی مینموده وازاین طریق پیوسته بر وسعت و قدرت خود در سطح جهانی میافزوده است و جالب است که درتشکیلاتی وسیع با چنان طول و عرضی که درکشورهای اروپائی و امریکائی و آسیائی گسترده بوده است ، اتخاذ سیاست های ملی و فراگیر و رویکردهای دمکراتیک به گونه ای بوده است که ضامن وحدت درونی و نیرومندی آن تشکیلات سرتاسری بوده است .
3- کنفدارسیون به عنوان تشکیلاتی مستقل و متکی به خود  :
  بدین معنی که منشاء  نیرو و قدرت کنفدراسیون ، اعضا و هواداران آن تشکیلات  و امکاناتی که آنان در اختیار کنفدراسیون قرار میداده اند بوده است . کنفدراسیون درطول حیات خویش ، پیوسته بر خط عدم وابستگی به کشورهای خارجی تأکید داشته و برای رسیدن به اهداف خود ، از هیچ قدرت خارجی و یا داخلی کمک مالی قبول نمیکرده است. هردو دیکتاتوری شاه و شیخ تلاش فراوان کردند که کنفدراسیون را به قدرت های خارجی شرق و غرب معرفی نمایند ولی برای اثبات ادعاهای پوچ خود حتی نتوانسته اند یک سند ارائه دهند .
4- کنفدراسیون به عنوان تشکیلاتی کارآمد و موفق :
بدین معنی که آن تشکیلات دانشجوئی ، تمام نیروی خود را در راستای اهداف و وظایف دمکراتیکی که برای خود تعیین نموده بود بکار میگرفته است برای مثال افشای دیکتاتوری شاه و براه انداختن کارزارجهانی در دفاع از زندانیان سیاسی و پشتیبانی از مبارزات خلقهای ستمدیده جهان علیه استعمار و امپریالیسم و رژیم های ارتجاعی ، در سرلوحه ی فعالیت های کنفدراسیون قرار داشته است  که به گواهی تاریخ ، این سازمان دانشجوئی درچهارچوب وظایفی که برای خود تعیین نموده بود بخوبی موفق بوده است .     
5- کنفدارسیون به عنوان تشکیلاتی فراگیر و توده ای :
  بدین معنی که ساختار تشکیلاتی ومنشور کنفدراسیون ، فضای دمکراتیکی را ایجاد مینموده است که هر دانشجوئی با هر فکر و عقیده ای و از هر دین و مرام و مسلکی و هر قوم و طایفه ای میتوانسته است در کنار سایر دانشجویان بر روی خواسته هائی دمکراتیک و مشترکی با دیگران متحد شود . ناگفته نماند که وحدت و یکپارچگی درونی کنفندراسیون تنها زمانی بهم میخورد و چند دستگی در این تشکیلات رخنه میکند  که دانشجویان هوادر خط مشی مبارزه مسلحانه چریکی در کنفدراسیون از یکسو و دانشجویان هوادار گروههای مذهبی از سوی دیگر  تلاش مینمایند که آن تشکیلات دمکراتیک و دانشجوئی را به زائده از گروههای سیاسی  تبدیل نمایند و از کنفدراسیون محملی سازند برای تبلیغ و ترویج ایدئولوژی و خط مشی گروههای سیاسی متبوع خود ، و متأسفانه این آغازی بوده است برای ازهم پاشیدن وحدت و یکپارچگی درونی کنفدراسیون در اوایل دهه 1350خورشیدی . 
سخن پایانی :
برپا داشتن یادمان پنجاه سالگی کنفدراسیون و زنده نگاه داشتن نام و یاد صدها تن از اعضای سابق آن تشکیلات دانشجوئی که در جریان موج روشنفکرکشی خمینی و رژیم نوپای اسلامی اش به زندان و شکنجه و اعدام محکوم شدند البته که اقدام شایسته و تحسین برانگیزی است و این اقدام میتواند شایسته تر گردد زمانی که نسل های مبارز گذشته ، تجربیات و سنت های دمکرایتک کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی خارج از کشور را به نسل جوان وکنونی ایران منتقل نمایند و آنان را ترغیب و تشویق نمایند تا در جهت ایجاد تشکیلاتی دمکراتیک و سرتاسری گام بردارند چرا که وجود دهها  نهاد و گروه و هسته کوچک بدون رهبری واحد و دمکراتیک و انتخابی ، برای مبارزه با دیکتاتوری ضد بشرحاکم برایران فقط میتواند ادامه ی خرده کاری ها و دوباره کاری ها و پراکنده کارهای 35 سال گذشته باشد  است که حکومت فاسد جنایتکاران و شکنجه گران را از پای در نخواهد آورد .
عقب نشینی های دیکتاتوری سلطنتی در برابر مبارزات کنفدراسیون و هم چند عقب نشینی موردی جمهوری اسلامی در برابر اقدام متحد و سراسری ایرانیان آزادیخواه ، مانند مورد سکینه محمدی و نسرین ستوده و غیره همه حکایت از این دارد که اثربخشی مبارزه ضد دیکتاتوری و دمکراسی خواهانه مردم ایران ، در گرو ایجاد صف متحد و سراسری و نیرومندی است که بتواند اعتماد عمومی را نسبت به تغییر جمهوری اسلامی ، بخود جلب کرده ، و در صحنه بین المللی بعنوان زبان مردم دربند و ستمدیده ایران برسمیت شناخته شود . امیدوارم که تجمع یادمان کنفدراسیون در فرانکفورت آلمان به این مهم توجه فرمایند .
12 دی ماه 1391
1 ژانویه 2013         

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]