جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!
بهروز ستوده

در کشوری که رهبر خودکامه  و حکومتگران فاسدش همگی مدعی اند درهيچ کجای دنيا به اندازه ايران "آزادی" وجود ندارد و هيچ حکومتی در دنيا مانند جمهوری اسلامی "حقوق بشر" را رعايت نميکند ، چند روزی است که سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه که همگی در خدمت بيت رهبری و دشمن منافع ملی مردم ايران اند ، به جان هم افتاده  و هريک ديگری را متهم ميسازند که چرا و چگونه هيآت پارلمانی اتحاديه اروپا  با دو چهره سرشناس جنبش حقوق بشر در ايران  (خانم نسرين ستوده و آقای جعفر پناهی) ملاقات کرده  و به دوراز چشم  مأموران و محتسبان  سه قوه حکومت اسلامی ، "مخفيانه" درسفارتخانه يونان در تهران به دوتن که گويا از سران "فتنه ۸۸" هستند ، جايزه ای را که از اروپا با خود به ايران آورده بوده اند اهدا مينمايند !
جنجال آفرينی  و شاخ وشانه کشيدن های سه قوه جمهوری اسلامی  و متهم ساختن همديگر به غفلت در ماجرای ملاقات ساده ی نمايندگان پارلمان اروپا با خانم ستوده و آقای پناهی ، که در روزهای اخير به مهمترين دغدغه مسئولان عالی رتبه در سه قوه تبديل شده است ، اين جنجال آفرينی اينک  به محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائيه ، که سابقه درخشان ايشان در گاز گرفتن و لگد زنی در نزد کنشگران مدنی ايران محفوظ است رسيده (برای اطلاع از سابقه حجت الاسلام محسنی اژه ای رجوع کنيد به شکايات آقايان عيسی سحر خيز و مصطفی تاج زاده ازاين جانور وحشی تا با داستان گاز گرفتن ، لگد زدن ، قندان کوبيدن به سرو صورت ديگران و ساير اعمال وحشيانه اين ديوانه ذوب شده در ولايت که هم اکنون در مقام سخنگوی قوه قضائيه قرار دارد آشنا شويد) ، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائيه ، درارتباط با ديدار نمايندگان پارلمان اروپا به خانم نسرين ستوده و آقای جعفرپناهی ميگويد :
«ديدار مخفيانه با محکومان امنيتی بر اساس آنچه نقل شده و کمک مالی به آنان، خلاف عرف است و اگر کسی هم دراين باره صحبت کرده از منظر و جايگاه مسئوليت خودش بوده و نظر قوه قضائيه نبوده است.»
درافشای دروغ مخفيانه بودن ملاقات هیأت پارلمان اروپا با خانم ستوده و آقای پناهی  ، در مقاله قبلی خود توضيح داده ام و لزومی به پاسخ به ياوه سرائی اژه ای در اين مورد نيست ، اما در مورد اتهام "کمک مالی" هیأت پارلمانی اتحاديه اروپا وبرچسب "محکومان امنيتی" که سخنگوی قوه جمهوری اسلامی به اين دوچهره محبوب هنری و حقوقی زده ، دراينجا لازم است که مختصری توضيح داده شود تا خوانندگان اين نوشته بدانند که منظور اژه ای ديوانه از "کمک مالی" و "محکومان امنيتی" چيست ؟! در مورد دروغ "کمک مالی" : منظورسخنگوی قوه قضائيه حکومت اسلامی ، احتمالاً اعطای جايزه ساخاروف است که معمولاً مثل ساير جوايز بين المللی شامل مقداری  پول نيز ميشود ولی کيست که نداند ارزش و اهميت اينگونه جوايز، ارزش مادی اين جوايز که به شخصيت های برجسته جهانی اعطا ميشود نيست ، بلکه اهميت اين جوايز در ارزش معنوی آنها است ، ولی از آنجائی که ذهن کثيف و توطئه گر محسنی اژه ای بدنبال پرونده سازی و اتهام زنی است ، به ارزش معنونی جايزه "ساخاروف" کاری ندارد ، او بدنبال چيزی ميگردد که آنرا مبنای اتهام جديدی عليه خانم ستوده و آقای پناهی کند ، روی همين اصل است که يک جايزه جهانی را به "کمک مالی" خارجی ها به کنشگران حقوق بشر در ايران تقليل ميدهد تا در پرتو اين اتهام بتواند فردا دروغ ها و اتهامات تازه ای را عليه کنشکران و فعالان جنبش های اجتماعی و مدنی ايران علم کند .
در مورد برچسب "محکومان امنيتی" که ازطرف سخنگوی قو قضائيه  به دو شخصيت برجسته ناراضی درجمهوری اسلامی زده ميشود نيز بايد گفت که در حکومت ولايت فقيه ، اصولاً اتهام و جرم سياسی و درنتيجه زندانی سياسی وجود ندارد ! از نظر قوه قضائيه جمهوری اسلامی و شکنجه گران ديوانه ای مانند حجت الاسلام محسنی اژه ای که در رأس آن نشسته اند ، جرم خانم ستوده و آقای پناهی و صدها دگرانديش و روزنامه نگار و وکيل و معلم  و دانشجو و کارگر و استاد دانشگاه و وبلاک نويس  و غيره  که در زندانها و شکنجه ها به اسارت گرفته شده اند جرم سياسی نيست ! جرم امنيتی است ! و حالا انتقاد سخنگوی پليد قوه قضائيه از هیأت پارلمانی اروپا اين است که چرا آنان با دو "محکوم امنيتی" ديدارکرده اند ، محسنی اژه ای فراموش کرده است که هیأت پارلمان اروپا علاوه بر درخواست ملاقات با خانم ستوده ، تقاضای ملاقات با خانم رهنورد و آقايان موسوی وکروبی و برخی از خانواده های زندانيان سياسی و نمايندگان اقليت های مذهبی و قومی و پاره ای از چهره های سياسی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی را نيز داشته اند ، پس چرا مسئولان حکومت اسلامی به هیأت مزبور اجازه ديدار با افرادی که در هيچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند را نداده اند ! پاسخ روشن است : حکومت فاسد و جنايت پيشه ولايت فقيه ديدار هيچ شهروند ايرانی را نه با هیأت پارلمان اروپا و نه باهيچ خبرنگار خارجی  نميتواند تحمل نمايد ، تنها کانال ارتباط با خارجيان بايد از بيت رهبری و ذوب شدگان در ولايت عبور نمايد تا هرآنچه ميخواهند به آنان دروغ بگويند و ايران را مهد آزادی و حقوق بشر جلوه دهند !
چرا ولايت مطلقه فقيه ازسفر خارجيان و تماس آنان با کنشگران سياسی و اجتماعی و خانواده های زندانيان سياسی و جان باختگان در راه آزادی ايران اينقدر وحشت دارد؟ چرا جمهوری اسلامی و حتی دولت اعتدال آقای روحانی به آقای احمد شريف نماينده ويژه سازمان ملل متحد که مأمور رسيدگی به وضعيت حقوق بشر درايران شده است ، اجازه ورود به اين کشور را نميدهند ؟ پاسخ روشن است ، ازدرون قتلگاه  و خراب آبادی بنام ايران نبايد هيچ گزارش رسمی تهيه و به اطلاع جهانيان رسانده شود ، منطق جمهوری اسلامی در ۳۴ سال گذشته اين بوده است که :  وقتی حاکمان ايران ميگويند "ايران مهد آزادی و حقوق بشر است" ، دنيا بايد اين گفته را قبول کند !
جنجالی که سه قوه ضدمردمی جمهوری اسلامی پيرامون ملاقات هیأت پارلمانی اروپا با خانم نسرين ستوده و آقای جعفر پناهی به راه انداخته اند ، بطور کلی دوهدف عمده را دنبال ميکنند : ۱ -  سرپوش نهادن برواقعيت عقب نشينی بيت رهبری  و پس لرزه های "نرمش قهرمانانه" يعنی همان جام زهری که خامنه ای نوشيده است در عرصه سياست داخلی  ، ۲ -  زهرچشم گرفتن از کنشگران و فعالان سياسی و حقوق بشر درداخل کشورکه گمان نبرند رژيم خودکامه پس از عقب نشينی در عرصه سياست خارجی ، در موقعيت ضعيفی قرار گرفته و وقت آن رسيده است که برای به عقب نشاندن رژيم در عرصه های مختلف داخلی نيز ميتوان اقدام نمود . ولی کيست که نداند مسافرت هیأت پارلمانی اتحاديه اروپا به ايران و ملاقات آنان با خانم ستوده و آقای پناهی که يکی از پيش شرط های هیأت مزبوربرای سفر به ايران بوده است ، ميبايستی در راستای سياست "نرمش قهرمانانه" ولايت مطلقه فقيه در عرصه سياست داخلی مورد بررسی قرار گيرد که صد درصد  کارگزاران جمهوری اسلامی از قبل در جريان بوده و موافقت خود را با اين ملاقات به اطلاع اروپائيان رسانده بوده اند ، گرچه باندهای فوق ارتجاعی در درون  هر سه قوه جمهوری اسلامی تلاش دارند که با جنجال آفرينی ، جلو نرمش قهرمانانه را در عرصه سياست داخلی جمهوری اسلامی  سد نمايند .
برای اطلاع بيشتر شما از کم وکيف سفر هیأت پارلمانی اروپا به ايران و ملاقات آنان با  خانم نسرين ستوده و آقای جعفر پناهی ، توصيه ميکنم که به مصاحبه آقای انور ميرستاری ، يکی از مسئولان "شبکه همبستگی حقوق بشربرای ايران" که آدرس لينک اين مصاحبه را در زيرذکر ميکنم  مراجعه نمائيد ، در اين مصاحبه ، آقای ميرستاری که چه قبل و چه بعد از سفرهیأت پارلمانی اروپا با اعضای اين هیأت تماس نزديک داشته و دارد ، هموطنان ايرانی را از هدف سفر هیأت پارلمانی اروپا  به ايران و گفته ها و مشاهدات برخی از اعضای اين هیأت در مدت اقامت شان در ايران  آگاه ميسازد . پس از ديدن اين مصاحبه خودتان قضاوت خواهيد کرد که جنجال آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی در مورد ديدار هیأت پارلمانی اروپا با خانم ستوده و آقای پناهی ، جز اهدافی که در بالا به آن اشاره شد چيز ديگری را تعقيب نمی نمايد .
 
لينک مصاحبه آقای انور ميرستاری در مورد سفر هیأت پارلمانی اروپا به ايران
 
 
 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]