آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!
بهروز ستوده

نقد پاره ای از سخنان آقای کروبی از منظر خيرخواهانه ، به منزله تخريب شخصيت و تضعيف موقعيت شيخ شجاعی که به صفوف مردم آزاده ايران پيوسته است وطی يک سال گذشته بخاطر همراهی و همدلی اش با آزاديخواهان وعدالت جويان ايران ، مرارت ها کشيده است نمی باشد ، و بی انصافی است اگرکه ايستادگی و صراحت لهجه ی اين شيخ مصلح و افشاگری هايش را در فضای دهشتناک و رعب و وحشت کنونی ايران ناديده انگاريم وارج ننهيم . و از ياد نبريم که پيش از کودتای انتخاباتی بيت رهبری و برپائی خيزش های سبزملت ايران دراعتراض به دزديدن آراء مردم ، در ميان چهار نامزد انتخاباتی که از صافی شورای نگهبان گذشتند ، آقای کروبی تنها نامزدی بود که ازجمله ، اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی و بريدن ناف دولت از درآمد نفت را در برنامه انتخاباتی خود گنجانده بود . پس با احترام به ايستادگی و حقيقت گوئی شيخ سرسبز و سرخ زبانی که اين روزها به موی دماغ دستگاه خون ريز فرعون زمانه ما بدل گرديده ، نقد سازنده و نه تخريب گری را در ارتباط با يکی از رهنمودهای اخير ايشان در اين اينجا مطرح می نمايم ، باشد که شيخ بريده از خيل دشمنان مردم و پيوسته به صفوف ملت رشيد و دانای ايران ، گوش شنوائی برای سخنان منتقدين و خيرخواهان ملت ايران داشته باشد.

آقای کروبی ضمن اعلام شرکت در راهپيمائی "روز قدس" از مردم ايران خواسته است که در اين روز مواظب شعارهای خود باشند و "بهانه" ای بدست نيروهای دولتی ندهند . ظاهراً "بهانه" ای که آقای کروبی از آن سخن می گويد اشاره است به شعارهائی از قبيل "جمهوری ايرانی " و "نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ايران" که گروههائی از جوانان ايران در راهپيمائی سال گذشته سر داده بوده اند و گويا آقای کروبی بيم آن دارد که امسال نيزمردم ايران آن شعارها را که باب طبع و مورد پذيرش هيچيک از شخصيت ها و گروههای اسلامی از چپ و راست و اصلاح طلب و اصول گرا نيست تکرار کنند.
درخواست آقای کروبی از مردم مبنی بر"بهانه" ندادن بدست اراذل و اوباش حکومتی که طی يک سال گذشته بی هيچ بهانه ای مردم ايران را درخيابانها به گلوله بسته اند ، زنان ومردان آزاده را در زندان ها و شکنجه گاهها مورد تجاوز قرار داده اند و برای محکم کردن فضای رعب و وحشت ، شريف ترين جوانان اين سرزمين را دسته دسته به دار آويخته اند ، اگر از روی ساده انگاری و غوطه وری در خوش خيالی نباشد می توان گفت که اتخاذ تدبير و تاکتيکی است خيالی و وهم آلود از جانب کسی که طی يک سال گذشته به يکی از چهره های شاخص جنبش تبديل گرديده و خود وخانواده اش نيزبی هيچ بهانه ای بارها مورد ضرب وشتم اراذل و اوباش حکومت جمهوری اسلامی گرفته اند .
از زنجيره مليونی راهپيمائی "سکوت" که در اعتراض به دزديدن رأی مردم ، از ميدان راه آهن تهران تا ميدان تجريش کشيده شده بود ، مدت زمان درازی نمی گذرد که نتوان آنرا بياد آورد آقای کروبی . پاره ای از مردم تهران درآن روز به نشانه ی صلح جوئی و پرهيز ازخشنونت تا آنجا پيش رفتند که برلب های خود نوارچسب زدند تا مبادا حرفی وکلامی از دهان آنان خارج گردد که تيغ بدستان سيدعلی خامنه ای را خوش نيايد ، راستی آن مردم چه شعاری داده بودند که "بهانه"ای شد بدست اراذل و اوباش ، تا آنگونه وحشيانه به مردم يورش برند و مورد ضرب و شتم قرار دهند؟! ترانه جوان ما که از خيابان ربوده و مورد تجاوز قرار گرفت و استخوان های سوخته اش را در بيابان رها کردند ، چه شعاری داده بود که "بهانه"ای شده بود بدست جانوارانی بنام سربازان گمنام نايب امام زمان؟! راه دور نرويم آقای کروبی ، خود شما در طول يک سال گذشته به هنگام ورود به مجالس معمولی ترحيم دوستان و آشنايان خود چه شعاری داده بوده ايد که به هر مجلس ترحيمی که وارد شديد ، جان برکفان ولايت از پيش آماده پذيرائی از شما بودند؟! آيت الله دستغيب و زنجانی وصانعی که اين روزها خانه و کاشانه و کلاس درس شان را به هم می ريزند و عمامه از سرشان برمی گيرند چطور؟! اينها که پای شان به هيچ راهپيمائی و تظاهرات و شعاردهی نرسيده است چه "بهانه" ای بدست گزمه های بيت رهبری داده اند که اينگونه با آنان رفتار می شود؟! درويش گنابادی و سنی بلوچ و بهائی تهرانی و شيرازی و گيلانی که خانه های شان با خاک يکسان می گردد چطور؟! آقای کروبی گمان نمی کنم پس از يک سال که شما وهمه جهانيان شاهد آنهمه توّحش وخون ريزهای سربازان وسرداران نايب امام زمان درايران بخت برگشته ما بوده ايد و پس از تحمّل آنهمه ضرب وشتم و توهين وتحقير ، شما هنوزبه اين واقعيت ملموس پی نبرده باشيد که مسئله ی حکومت اوباشان حاکم برايران ودر رأس آنان باند تبهکارسيدعلی خامنه ای از"بهانه"جوئی برای سرکوب گذشته است ! و تصّور اين امر برای من و بسياری از ايرانيان دشوار است که شما هنوز به اين نتيجه نرسيده باشيد که جدال کنونی ملت ايران ، جدالی است مدنی برای بزير کشيدن حکومتی که آخرين قطره مشروعيت خويش را از دست داده است (استفاده از اصطلاح رايج"مشروعيت" به معنی شرعی وغيرشرعی بودن حکومت نمی باشد) و جدال بر سر بود و نبود جمهوری اسلامی است و اين را همه و بهتر ازهمه خامنه ای و باند نظامی – امنيتی پيرامون او بدرستی می دانند که يک قدم عقب نشينی و تن دادن به خواسته های قانونی وبرحق مردم ، برابر است با آغاز فرو پاشی برج وباروی حکومت ۳۱ ساله ای که بنيان اش برجهل وخون و دروغ وتزوير نهاده شده است.
آری آقای کروبی ، راست اين است که مشکل اصلی ملت ايران با تمامی ساختار حکومت مذهبی و افسار گسيخته ای بنام جمهوری اسلامی است ، مشکل بود و نبود ومشروعيت اين حکومت است ، همان مشروعيتی که شما و آقای موسوی در بحبوحه خيزش های سبز ملت ايران ، چند بار آنرا به چالش گرفتيد و خيلی زود عامدانه آن را بدست فراموشی سپرديد تا مبادا "بهانه" ای بدست حکومت اوباشان داده باشيد ! و مخالفت و نگرانی امروز شما نيز با شعارهائی از قبيل"جمهوری ايرانی" و "نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ايران" که به زعم شما باعث تحريک اراذل و اوباش بيت کودتا برای سرکوب مردم می گردد از آنجا ناشی می شود که در اين شعارها ، تمامی مشروعيت و بود و نبود و سياست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به چالش گرفته می شود! وگرنه اينکه گفته شود سالانه ملياردها دلار از پول مردم فقير و درمانده ايران که خود به نان شب و سرپناه احتياج دارند را به حلقوم حماس و جهاد اسلامی فلسطين و حزب الله لبنان نريزيد و اينکه گفته شود ما خواهان تأسيس حکومت و قانون اساسی سکولاری هستيم که بين زن ومرد و شيعه وسنی و بهائی و کليمی و مسيحی و درويش و خداپرست و خداناپرست و بين کرد وترک وعرب وبلوچ وفارس و... تبعيض قائل نشود ، آيا اين حرف ها "بهانه" دادن بدست حکومت اوباشان است برای سرکوب ؟!
از قرار معلوم فرمان سيدعلی خامنه ای که چندی پيش خود را جانشين خدا و پيغمبر و امامان معصوم بر روی زمين معرفی کرد و تبعيت از ولی فقيه را وظيفه شرعی تمام مسلمانان و اهالی ايران دانست هنوز به گوش آقای کروبی نرسيده است که ايشان در انديشه ی "بهانه" ندادن بدست نيروهای جان برکف نمايند تام الاختيار خدا و پيغمبر در روی زمين است ! حالا شما بگوئيد آقای کروبی که مردم ايران می بايستی چه بگويند و چه بخواهند که در پيشگاه جانشين خدا بر روی زمين حمل بر بی احترامی و توهين به مقدسات نگردد و "بهانه" ای نباشد بدست سرداران و سربازان سرمست از باده ولايت برای آدمکشی و تجاوز و ضرب و شتم و زندان وشکنجه ؟!
آقای کروبی ! برحذر داشتن مردم شريف و آزاده ايران ، از طرح خواسته های انسانی و ملی و قانونی خود ، نتيجه ای جز ترويج یأس وحرمان و بدبينی و لطمه زدن به اعتماد شکننده مردم ايران که تا کنون بارها به آن خيانت شده است دربرنخواهد داشت. محذوريت شما و ساير چهره های شاخص بريده از دستگاه خون ريز ولايت فقيه قابل درک است آقای کروبی بهمين جهت گاهی اوقات ضرر و زيان سکوت کمتر از رهنمود نادرستی است که اعتماد مردم را مخدوش سازد .
دفاع و پشتيبانی از مردم محروم و ستم ديده فلسطين و بطورکلی از تمامی محرومان و ستم ديدگان روی زمين البته که در ذات خويش وظيفه ای است والا و انسانی ، ولی الم شنگه ای که آيت الله خمينی وپيروان او تحت عنوان"روز قدس" و به اصطلاح حمايت از مردم فلسطين در ايران براه انداختند و در پرتو آن ، سيل پول و اسلحه و ساز برگ نظامی برای ايادی و جيره خواران خود به آن ديار جاری نمودند نه تنها کمکی به مردم آواره فلسطين ننمود بلکه بزرگترين ضربات را برآرمان آزادی خواهانه و استقلال طلبانه ی مردم فلسطين در سالهای اخير وارد نموده است . آقای کروبی ! نگارنده اين سطور به عنوان يک شهروند ايرانی ويکی از حاميان مردم دربند و زجرکشيده فلسطين که بيشر ازچهار دهه ، مسائل مربوط به جنبش فلسطين را دنبال می کنم لازم می دانم که توجه شما را به نکاتی دراين خصوص جلب نمايم :
۱- تعيين آخرين جمعه ماه رمضان به عنوان"روزقدس" ازطرف آيت الله خمينی ، يک بدعت گذاری محض و برای مصرف داخلی بوده است و چنين روزی در تقويم مردم فلسطين و دولت قانونی آنان به عنوان "روز قدس" برسميت شناخته نشده است . استفاده ابزاری از مسئله فلسطين را آيت خمينی زمانی که در نجف اقامت داشته است از صدام حسين و ساير رژيم های ديکتاتورها و مرتجعين عرب آموخته و پس از به قدرت رسيدن درايران مورد استفاده قرارداد ه است ، با اين تفاوت که رژيم های عربی برای تحميق توده های عرب و توجيه ديکتاتورهای خود و منحرف ساختن افکار مردم بينوا از مصائب و مشکلات داخلی به سمت مسئله فلسطين ، هميشه در کوره ناسيوناليسم کورعربی دميده اند اما آيت الله خمينی و پيروانش اش از فردای انقلاب ، بمنظور تحميق مردم ايران و خاورميانه ، بر طبل "اسلام ناب محمدی" کوبيدند و برای فريب مسلمانان ناآگاه ، ضمن تعيين روزی جهانی برای "قدس" به تأسيس وتقويت گروههای بنيادگرای اسلامی و تروريستی در کشورهای عربی و اسلامی پرداختند و ازاين طريق اخلال بزرگی در روند مبارزات آزاديخواهانه ، عدالت جويانه و استقلال طلبانه مردم دراين کشورها بوجود آوردند.
۲- آقای کروبی حتماً بياد دارد که برنامه صدور انقلاب اسلامی آيت الله خمينی ، يا بهتر بگويم برنامه صدور پول و اسلحه و تربيت تروريست توسط جمهوری اسلامی برای لبنان و فلسطين و ساير کشورهای عربی و اسلامی درهيچ زمانی ، حتی درزمانی که شما رئيس مجلس شورای اسلامی ، آقای خاتمی رئيس جمهور ، آقای موسوی نخست وزير و بسياری از پٌست های کليدی کشور در دست اصلاح طلبان بوده است با وقفه مواجه نگرديد . درتمام دوران حکومت اصلاح طلبان نيز سفارتخانه های جمهوری اسلامی درکشورهای عربی و اسلامی ، با استفاده از مصونيت های ديپلماتيک ، تغذيه مالی و تسليحاتی و آموزشی شبکه های تروريستی را در کشورهای عربی و اسلامی از ياد نبردند . پس اگر می بينيد که امروزه نيز کسانی مانند آقای کديور با اصرار می خواهند به ما بفهمانند که مردم ايران در مراسم "روزقدس" سال گذشته شعار داده اند : "هم غزه ، هم لبنان ، جانم فدای ايران" !! در حقيقت ايشان مکنونات درونی خود و دوستان اصلاح طلب خويش را بيان می کند که گويا گذشت زمان در انديشه صدور انقلاب اسلامی آيت الله خمينی خللی وارد نکرده است . و نگرانی آقای کروبی هم مبنی بر "بهانه" ندادن بدست نيروهای دولتی در روز قدسی که در پيش است از همين جا سرچشمه می گيرد.
۳- فلسطين و لبنان از جهت تنوع و رنگارنگی اديان و اقوامی که درکنار يکديگر زندگی می کنند تا حدودی شبيه ايران است ، اين تنوع اديان و اقوام در آن مناطق از قديم به رشد و رواج فرهنگ سکولار در بين اهالی آن منطقه کمک شايانی نموده بوده است تا جائی که پس از جنگ جهانی دوم ، بيروت برای سالهای متمادی ، به پايتخت فرهنگی سکولاريسم در دنيای عرب و اسلام و خاورميانه تبديل می گردد. و شوربختی مردم لبنان و ساير ملت ها ی خاورميانه اينکه انقلاب اسلامی با درآمد هنگفت نفت ايران و تز صدور انقلاب آيت الله خمينی ، برای زير و رو کردن خاورميانه از راه می رسد ، جمهوری اسلامی با اين درآمد هنگفت ابتدا حافظ الاسد و حزب حاکم بعث سوريه را سيراب می نمايد و سپس از آن طريق به جنوب لبنان و مناطق اشغالی فلسطين راه پيدا می کند و حاصل اين راه پيدا کردن و سه دهه سيل پول واسلحه و آموزش های تروريستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، وضعيت موجودی است که امروزه شاهد آن هستيم .
با صرف ملياردها دلار از دسترنج و پول نفت مردم ايران ، کودتای حماس و حزب الله در فلسطين و لبنان به مرحله اجرا درآمد و با مسلط شدن اين گروههای وابسته به بيت رهبری بر نوار غزه و جنوب لبنان ، در سالهای اخير هرزمان که بيت رهبری اراده کرده است قدرت خويش را به رخ اسرائيل بکشد ، با اشاره "آقا" ، چند موشک بی خاصيت از جنوب لبنان و نوارغزه به سمت اسرائيل پرتاب شده است و در مقابل ، بمب افکن های اسرائيل با حمله به مناطق مسکونی جنوب لبنان و نوارغزه ، هزاران نفر را کشته و مجروح و هزاران ديگر را خانه خراب و بی خانمان نموده اند . اين بازی مرگ نابرابر که سر نخ آن در بيت رهبری جمهوری اسلامی است سالهاست که ادامه دارد و پس از هر ويرانگری اسرائيل به بهانه "عمليات تلافی جويانه"!! ، نمايندگان بيت رهبری با کيسه های پول بر ويرانه های جنوب لبنان و نوار غزه حاضر می شوند تا پول خون قربانيان را به بازماندگان شان پرداخت کنند و درباز سازی ويرانه ها به "امت مسلمان" کمک نمايند!! ناگفته نماند که چند روز پيش و قبل آغاز مجدد گفتگوهای بين رهبران فلسطين و اسرائيل ، محمود عباس نماينده قانونی دولت و سازمان آزاديبخس فلسطين ، در جواب خبرنگاری که ازاو در باره موانع صلح و چشم انداز وحدت فلسطينی سئوال کرده بود چنين گفت : "تا وقتی که از جانب جمهوری اسلامی سالانه صدها مليون دلار به حماس و ساير گروه های فلسطينی کمک می شود ، چشم انداز روشنی برای اتحاد فلسطينی ها وجود ندارد."
۴ – مداخله ی جمهوری اسلامی در کشورهای خاورميانه ، به لبنان و فلسطين محدود نمی گردد . از کشورهای شمال افريقا گرفته تا عراق و يمن و کشورهای عربی حوزه خليج فارس و افغانستان و پاکستان و کشورهای آسيای ميانه ، شبکه های بومی خرابکاری و تروريستی با بودجه مخفی بيت رهبری ، توسط استادان قتل و تجاوز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفته اند. و اينکه خامنه ای و احمدی در روزهای اخير رجز خوانی کرده اند که در صورت حمله به ايران ، جنگ فقط محدود به ايران نمی گردد ، اين رجز خوانی ها همه به پشتوانه شبکه وسيع تروريستی و خرابکاری وابسته به بيت رهبری است که از ۳۰ سال پيش تا کنون درگوشه وکنار خاورميانه بوجود آمده اند . در اينجا ذکر اين خبر هم بی مناسبت نمی دانم که در روز شنبه گذشته به تاريخ ۲۱ اوت ، روزنامه کويتی القبس از قول مقامات امنيتی بحرين خبری را با اين اين مضمون انتشار داده است : «دستگاههای امنيتی بحرين يک شبکه ۲۵۰ نفره خرابکاری و مرتبط با ايران را در بحرين دستگير کرده اند»
در ادامه گزارش روزنامه القبس گفته شده است که : « رهبران اين گروه تروريستی که در بحرين دستگير شده اند اعتراف نموده اند که به يکی از سازمانهای نظامی در ايران وابسته اند و پول و اسلحه و مهمات وآموزشهای لازم را از طريق آن سازمان دريافت می کرده اند ، آنها همچنين اعتراف کرده اند که آن شبکه با ساير شبکه های خرابکاری در کويت و عربستان و ديگر کشورهای عربی خليج در ارتباط بوده و يکی از برنامه های اوليه گروهای خرابکار اين بوده است که در صورت حمله نظامی به ايران ، اين شبکه ها درمرحله اول ، ابتدا با به راه انداختن راهپيمايی مسالمت آميز در اعتراص به حمله نظامی به ايران ، مردم را به خيابان ها بکشانند و در مرحله دوم ، با حمله به مراکز تجاری و به آتش کشيدن و بمب گذاری در آن مراکز وساير تأسيسات دولتی ، کشور را دچار هرج و مرج نمايند.»
جناب کروبی ! با توجه به چند نکته ای که در اين مختصر بيان شد و درحقيقت مُشتی است از خروار تبهکاری های رژيم جمهوری اسلامی درحق مردم کشورهای عربی ، آيا هنوز براين باور هستيد که اگرمردم ايران در"روزقدس" شعاری بدهند که مضمون آن قطع مداخله ی بيت رهبری و پاسداران او در امور داخلی فلسطين و لبنان و ساير کشورها باشد ، بازهم "بهانه" بدست اوباشان حاکم دادن است ؟! آيا شما هم مانند آقای کديور فکر می کنيد که شعار مردم در روز قدس می بايستی "هم غزه ، هم لبنان ..." باشد؟! آيا در اين حقيقت ترديدی داريد که شعار"هم غزه ، هم لبنان" مُهر تأييدی است بر سياست صدورانقلاب اسلامی آيت الله خمينی و نايب برحق اش سيدعلی خامنه ای و عملاً آيا سياست صدور انقلاب ، بجز هدردادن ملياردها دلار پول مردم فقير ومحروم ايران و ايجاد شبکه های خرابکاری و تروريستی و ريختن خون هزاران انسان بی گناه در لبنان و فلسطين و ساير کشورهای عربی و اسلامی نتيجه ديگری در بر داشته است ؟ از اين سياست مخّرب چه چيزی عايد مردم ايران شده است ، آيا مردم ايران حق ندارند سياست های ماجراجويانه جمهوری اسلامی که کشور ومردم ايران را بر روی شبکه ای از باروت نشانده است به چالش گيرند و از حکومتگران بخواهند که دست از اين سياست ها بردارند؟!
آقای کروبی ! سياست صدور انقلاب اسلامی امام راحل شما ، اژدهای هفت سری را خلق کرده است که دَم آتشين اين اژدهای ويرانگر تمامی کشورهای خاورميانه را به آتش خواهد کشيد ، رهبر دبنگ و محمودک دلقک پای نقاره ی حکومت اراذل و اوباش بلوف نمی زنند ، به پشت گرمی شبکه های تروريستی گوش به فرمان خود در سرتاسر خاورميانه است که رجزخوانی می کنند و دنيا را به آتش افروزی تهديد می نمايند.
و کلام آخر اينکه ، آقای کروبی عزيز ! ملت شريف ايران و سايرملت های خاورميانه ، جدائی شما و دوستان اصلاح طلب تان ازباند تروريست وخرابکارحاکم برايران و پيوستن تان به صفوف مردم را به فال نيک می گيرند و اين را گام مؤثری در پروسه فروپاشی جمهوری جنايت و ترور و تخريب می دانند ولی يادتان نرود که جمهوری جنايت و ترورجمهوری اسلامی يک شبه وخود به خود به اژدهای هفت سر وغيرقابل کنترل کنونی تبديل نگرديده است ، از شما که روزی رئيس مجلس شورای اسلامی اش بوديد تا آقای موسوی که نخست وزير و آقای خاتمی که رئيس جمهور و غيره و غيره تا آن گروههای سياسی نابخرد و روس پرستی که زمانی "مسلح ساختن سپاه پاسداران به سلاح سنگين" را جزو خواسته های خود از دولت جمهوری اسلامی قرارداده بودند و در رشد و فربه شدن اين هيولای آدمی خوار نقش داشته اند فعلاً همه شان يک پوزش خواهی بزرگ به ملت شريف ايران و همه ی ملت های خاورميانه وامدارهستند تا درفردای سرنگونی حکومت اوباشان تروريست و آزادی مردم ايران ، کاررسيدگی به تمام پرونده های عاملان و دستياران وحاميان جنايات جمهوری اسلامی ، دردادگاهی صالح و با حضور هیأت منصفه و شاکيانی ازجمله از لبنان و فلسطين و عراق وافغانستان و يمن و کويت و بحرين و هرکجا که خون بيگناهی توسط شبکه های تروريستی وابسته به جمهوری اسلامی بزمين ريخته شده است آغاز گردد. با اميد به اينکه تا آن روز با مردم ايران باشيد آقای کروبی ، که ازبيرونی واندرونی بيت خون ريز رهبری ، برای بازگرداندن شما و ياران تان به درون زورق شکسته ای که در حال غرق شدن است زمزمه هائی به گوش می رسد .


 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]