کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی !
بهروز ستوده

برای به سخره گرفتن مراسم تعیین بهترین نوکر برای رهبر ، اگر تمام مخالفان جمهوری اسلامی جمع میشدند ، نمیتوانستند برنامه ای را ارائه دهند که سیمای جمهوری اسلامی ارائه میدهد ، گوئی که همه چیز به گونه ای تنظیم شده است  تا  بی صلاحیتی و بی لیاقتی کسانی که شورای نگهبان ، صلاحیت آنان را برای نشستن بر کرسی بی اعتبار ریاست جمهوری اسلامی تأیید کرده است ، در معرض دید همگان قرار دهد . گماردن افراد ناکارآمد و نالایق بر مصدر کارهای بزرگ ، راه و رسم اغلب دیکتاتورها و خودکامگان تاریخ درمرحله پایانی عمرشان بوده است ، و حالا نوبت خامنه ای خودکامه است که هرچه به نقطه پایانی عمر خویش نزدیک تر میشود حقیرترین و نادان ترین افراد را برجایگاه بلند مینشاند تا شاید در سایه حقارت این ذوب شدگان در ولایت مطلقه او ، عظمت و کاردانی خود را رخ مردم آگاه ایران بکشد و در اذهان مردم نا آگاه چنین القاء کند که گویا  "مدیر ومدّبر" اوست و سایرین وظیفه ای ندارند بجز اینکه فرمانبر و مطیع رهبر باشند ! تأکید مجدد خامنه ای به کاندیدهای ریاست جمهوری ، مبنی براینکه : " به مردم وعده هائی ندهند که اجرای آن در توان و صلاحیت شان نیست" هشدار خامنه ای به این واقعیت است که : رئیس جمهور در ولایت مطلقه فقیه ، یک مقام تشریفاتی است که وظیفه اش ابلاغ و اجرای سیاست هائی است که از طرف بیت رهبری صادر میشود! با وجود این تمام کاندیدها در مناظره های تلوزیونی خود ، برای عوامفریبی و جلب آرای  مردم ، چنین وانمود میسازند که اگر رئیس جمهور شوند قادر خواهند بود که کشور و مردم ولایت زده ایران را به رفاه و خوشبختی برسانند !

خامنه ای خودکامه که این روزها ، خود را دراوج قدرت و یکه تازی میبیند و حتی یار غار و دوست دیرینه خود که برای نجات او و  حکومت جمهوری اسلامی ، میخواست وارد معرکه شود ، به گوشه ای رانده است ، و همانند تمام خودکامان و یکه تازان تاریخ در انتهای عمربه بیماری خود بزرگ بینی افراطی و بدبینی نسبت به دوستان سابق خود گرفتار شده ، تصمیم گرفته است کلید خزانه  قدرت و ثروت فقط و فقط دست خودش باشد ! خامنه ای در آخرین فاز ازدیکتاتوری و خودکامگی ، در این اندیشه باطل غوطه وراست که چون  تسمه های قدرت خویش را بکمک سرداران سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی محکم تر بسته ، بنابراین دوام  و بقای قدرت خود را تضمین کرده است ، غافل از اینکه همان چیزی که او فکر میکند نقطه قدرت اوست  باعث تسریع فروپاشی رهبری و قدرت مطلقه او خواهد شد .

 وقتی رئیس شورای نگهبان  و دست راست رهبر، آیت الله جنتی معروف به "آیت الله نمیر" که در سن 87  سالگی ، همچنان درعرصه های مذهبی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و امنیتی و فرهنگی و غیره فعال است ، صلاحیت یاردیرینه خمینی و خامنه ای و ناخدای کشتی شکسته جمهوری اسلامی ، هاشمی رفسنجانی 79 ساله را به علت "پیری"  برای ریاست جمهوری مردود تشخیص میدهد ! بدون شک این داستان حکایت ازاین میکند که  این بار مردم ایران  با یک "کمدی انتخاباتی "  روبرو هستند ، بقول آن جوان ایرانی که وقتی خبرنگار سیمای  جمهوری اسلامی در یکی از خیابانهای تهران از او پرسید : نظر شما در مورد مناظره های تلوزیونی کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری چیست ؟  و آن جوان در جواب گفت : " دیدن این مناظره ها برای سرگرمی و تفریح  بد نیست ، من که خیلی خندیدم ، مخصوصاً حرف ها و شکلک های آقای غرضی خیلی با حال بود " و کمدی انتخاباتی ، تنها نام برازنده ای است که مردم ایران برای مناظره های تلوزیونی انتخاب کرده اند ، و چه خوب شد که این کمدی بر روی صحنه آمد تا مردم ایران بروشنی ببنیند که سرنوشت کشورشان در یکی از مخاطره آمیز ترین مقاطع تاریخ این سرزمین ، بازیچه دست چه عناصر چاپلوس و بی صلاحیتی شده است ؟!  و چه رجاله های شعبده بازی بر خود نام "رجال سیاسی" مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی   نهاده اند و مدعی اند که آمده اند راه خروج از بحران  و  پیشرفت و ترقی ایران را نشان دهند ! غافل از اینکه وضعیت موجود و بحرانی که امروزه ایران را در لبه پرتگاه نابودی قرارداده است درست بخاطر وجود کسانی ازقماش همین کاندیدهای دروغ باف بر مصادرمدیریت کشور طی 34 سال گذشته بوده است . و حالا کسانی که در ویران سازی ایران و بدبخت کردن مردم مسئولیت مستقم داشته اند ، این روزها با وقاحت تمام ، چشم در چشم مردم ایران میدوزند و با دروغ بافی در صفحه تلویزیونی که در حقیقت سیمای ولایت مطلقه فقیه است ، برای درمان دردهای کشور و مردم نسخه های شفا بخش می پیچند ! و کیست که نداند در فردائی که حکومتی ملی و مردمی در ایران ، زمام امور را بدست گیرد ، بدون شک دولت  برآمده از یک انتخابات آزاد ، کسانی را که کشور و مردم ایران را به این روزسیاه نشانده اند و از جمله همین کاندیدهای ریاست جمهوری اسلامی را ، بپای میز محاکمه خواهد کشاند ، و آن روز دور نیست .

بموجب اصل یکصد وپانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ،  رئیس جمهور از میان  رجال سیاسی ومذهبی و با رأی مردم انتخاب میشود ، و از آنجائی که درسیستم اسارت بار جمهوری اسلامی ، نهادی بنام شورای نگهبان با حق نظارت استصوابی  وجود دارد که میبایستی صلاحیت این "رجال سیاسی و مذهبی " را تأیید نماید ، پس بموجب همین  قانون اساسی ، شهروندان ایرانی ، بطور کامل ازحق آزاد انتخاب شدن محروم میشوند و این حق عملاً شامل شخص  یا اشخاصی میگردد که رجال سیاسی و مذهبی بودن آنان تصویب شورای نگهبان برسد ، برای مثال در همین خیمه شب بازی پیش رو ، بیش از600 نفر و ازجمله رفسنجانی و بسیاری دیگرکه همگی از پایه گذاران و حافظان حکومت اسلامی و در زمره رجال سیاسی جمهوری اسلامی بحساب میایند ، برای شرکت در "انتخابات" ثبت نام کردند ولی شورای نگهبان از میان آنان ، فقط هشت نفر  را واجد صلاحیت دانست ، بدین معنی که اطلاق "رجال سیاسی و مذهبی " به رفسنجانی و بیش از 600 نفر دیگر از خادمان خمینی و خامنه ای ، مورد تأیید شورای نگهبان نیست ! بنابراین و بفرموده شورای نگهبانی که توسط رهبر ساخته و پرداخته شده است ، حق انتخاب شدن که از حقوق ابتدائی شهروندی است در کشوری با جمعیت 75 ملیون نفر ، محدود میشود  به هشت نفر و تازه از میان این هشت نفر ، کسی که قرار است از صندوق های تقلب بیرون بیاید از پیش و توسط  خامنه ای مشخص گردیده است ، و همانطوریکه سخنگویان بیت رهبری از مدتها قبل اعلام کرده اند : "مهندسی انتخابات وظیفه ای که بر عهده نیروهای سپاه و بسیج نهاده شده است " !

حال در اینجا ممکن است برای هر شهروند ایرانی این سئوال پیش بیاید که معیار شورای نگهبان برای تشخیص "رجال سیاسی و مذهبی" چیست و این هشت نفر بر چه اساس و معیاری برای احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی ، برگزیده شده اند ! اگر نخواهیم این خیمه شب بازی بیت رهبری را که میخواهند بنام "انتخابات آزاد" به مردم ایران حقنه کنند جدی بگیریم ، با نگاهی کوتاه به ظاهر و باطن هشت نفری که شورای نگهبان ، سیاسی و مذهبی بودن آنان را تأیید کرده است ، میتوانیم در قالب جد و طنز حدس بزنیم  که معیار ارزش گذاری شورای نگهبان برای تشخیص کاندیدهای اصلح و رجال سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی چه بوده است ، در قالب جّد و ظنز ، کاندید اصلح و رجل سیاسی و مذهبی در جمهوری اسلامی  باید دارای خصوصیات زیر باشند :    

1-      کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی باید دارای عضو  جنسی نرینه باشد تا در زمره رجال سیاسی ومذهبی محسوب گردد  و  واجد شرایط برای انتخاب شدن بعنوان رئیس جمهور اسلامی جمهور شود . بنابراین تلاش آن دسته از اصلاح طلبان و  روشنفکران دینی ، برای استخراج واژه شهروند  از"رجال سیاسی ومذهبی" مندرج در قانون اساسی تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ، تلاشی است  بیهوده  و نمیتوان بر روی ماهیت ارتجاعی و تبعیض آمیز  این قانون اساسی ،  پرده استتار کشید و  تفسیری اصلاح طلبانه از قانونی بغایت قرون وسطائی که تبعیض های جنسیتی و مذهبی  و عقیدتی و طبقاتی و قومی و فرقه ای و غیره و غیره در لابلای مواد آن موج میزند ارائه داد  و در زیر سایه حاکمیت جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه ، این قانون اساسی را قابل اصلاح تصور نمود ! 

2-      کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی و "رجل سیاسی و مذهبی" باید ریش داشته باشد . البته قانون اساسی جمهوری اسلامی بصورت مکتوب ،  داشتن ریش را شرط  احراز این مقام ندانسته است ، ولی آیا شما کسی را در ایران سراغ دارید که به مقام و موقعیتی رسیده باشد و ریش نداشته باشد ؟ رئیس جمهور که سهل است ،حتی رئیس و یا معاون  اداره ای در یکی از شهرهای دور افتاده ایران را میشناسید که ریش را پشتوانه گرفتن شغل و مقام نکرده باشد ؟ پس میتوان نتیجه گرفت که در جمهوری اسلامی و بر طبق یک قانون نانوشته ، شکل و شمایل ظاهری افراد برای کسب هر مقامی اهمیت دارد و  رجال سیاسی و مذهبی بدون ریش از پیمودن مدارج ترقی و تعالی در جمهوری اسلامی باز خواهند ماند ! در فرهنگ ارزش گذاری جمهوری اسلامی ، همانگونه که حجاب بانوان بخودی خود ، یک "ارزش" محسوب میشود ، ریش مردان نیز بخودی خود یک "ارزش" است !

3-      کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی  باید داغ بر پیشانی داشته باشد ، داشتن داغ بر پیشانی برای "رجال سیاسی و مذهبی " ، همانقدر اهمیت دارد که داشتن ریش بر صورت آنان . ریش بدون داغ و یا داغ بدون ریش ، رجل کامل سیاسی مذهبی بحساب نمیاید ، هر دو که با هم جمع شوند شخصیت مطلوب شورای نگهبان برای احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی آفریده میگردد و  موجبات نزدیکی به بیوت آیات عظام خامنه ای ، جنتی و مصباح یزدی و  سایر فسیل های عهد عتیق فراهم میشود ! نمونه داغ های پُر و پیمانی که دو کاندیدای "انتخابات"( ولایتی و جلیلی) بر پیشانی دارند معیار سنجش شورای نگهبان در این مورد است و این مُدل از داغ ها میتواند مورد تقلید سایر ذوب شدگان در ولایت که در فکر کسب جاه و مقامی هستند گردد !

4-      کاندیدای ریاست جمهوری و "رجال سیاسی و مذهبی" باید که در  ولی فقیه و شخص رهبر کاملاً ذوب شده باشند ، آنقدر که چیزی از وجودشان باقی نمانده باشد و از هر سلول بدن این ذوب شدگان در ولایت ، هر لحظه فریاد " انأ العبد یا خامنه ای " به گوش رهبر و بیت فخیمه رهبری برسد !

5-       "رجال سیاسی و مذهبی" باید گوش به زنگ باشند که با یک اشاره رهبر ، مانند جانوری هار از جا برجهند و پاچه ی مغضوبین بیت رهبری را بگیرند ، و هرچه لیست مغضوبین بیت رهبری بلندتر میشود ، فعالیت این جانورهای هار هم بیشتر  میگردد ، حمله به "سران فتنه" و  فحاشی علیه هرکسی که در مقابل خودکامگی رهبر بایستد ، اکنون مُد روز است و یکی از رموز عبور از صافی شورای نگهبان . ا

6-      کاندیدای ریاست جمهوری و  رجال سیاسی در حکومت اسلامی ، نیازی به تخصص در امور مربوط به کشور داری و مدیریت و اقتصاد و سیاست و صنعت و فرهنگ و غیره و غیره ندارند ، چونکه راهکارهای مملکت داری و چگونگی تعامل با بلاد اسلامی و بلاد کفار ! ازخزانه غیب میرسد ! به ولی فقیه الهام میشود و از ایشان به بیت رهبری و از بیت رهبری به  فرماندهان نظامی و انتظامی و امنیتی و امام های نماز جمعه و نوحه خوان ها و مدیحه سرایان در سرتاسر ایران ابلاغ میگردد ! با در نظر گرفتن امدادهای غیبی است که سعید جلیلی میگوید: در صورت پیروزی و رسیدن به مقام ریاست جمهوری اسلامی ، قصد دارد با استعانت از رهنمودهای رهبر ، اسلام را در سراسر دنیا گسترش داده و اقدام تأسیس  "امپراطوری بزرگ اسلامی " نماید ! و در این میان یادمان نرود که "امام راحل" و بنیاگذار جمهوری اسلامی که تمام قبایل جمهوری اسلامی و از جمله اصلاح طلبان  برای تبرّک ، خود را به افکار بلند او می چسبانند گفته است : "اقتصاد مال خر است"  و " ما به متخصص احتیاج نداریم ، ما متعهد به اسلام میخواهیم"

7-      رجال سیاسی جمهوری اسلامی و کاندیدها  ، باید از این هنر و توانائی برحوردار باشد که بتوانند در یک فرصت دو دقیقه ای که به آنها داده میشود تا به تشریح برنامه های اقتصادی خود بپردازند ! در آن دو دقیقه ، اول یک بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و  یک آیه از قران بخوانند ، بعد به تشریح برنامه  اقتصادی خود بپردازند و دست آخر  وقت اضافی هم بیاورند !

8-      کاندیدای اصلح و رجل سیاسی مذهبی درجمهوری اسلامی اگر از یاران پای منقل"آقا" باشند ، و یا از طریق نسبی و یا سببی نیز خود را با "آقازاده ها" وصل کنند(حداد عادل – ولایتی) شورای نگهبان البته بدون معطلی و دو قبضه صلاحیت آنان را برای ریاست جمهوری اسلامی تصویب مینماید .

نشانه های رجل سیاسی و مذهبی و کاندیدای ریاست جمهوری خیلی بیشتر از اینها است که نگارنده این سطور در این مختصر به آن اشاره کرد . این فقط مشتی است از خروار  و شما میتوانید با کنکاش در شخصیت هشت نفری که صافی شورای نگهبان گذشته اند ، موفق به کشف نشانه های دیگری برای "رجال سیاسی و مذهبی" جمهوری اسلامی بشوید !

16 خرداد ماه 1392

6 ژوئن 2013

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]