لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر!
بهروز ستوده

بسياری از روزنامه نگاران و صاحبان قلم و انديشه در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اتهام واهی "نشر اکاذيب  و توهين به رهبران جمهوری اسلامی وشايعه پراکنی عليه نظام مقدس" به زندانهای طويل المدت محکوم شده اند ، اما وقتی پای عربده کشی و لنگه کفش پرانی حزب الله و دروغگوئی ها و افترا زنی های کيهان شريعتمداری و صدا و سيمای بيت رهبری به ميان ميايد ، کسی جرأت نميکند که به آنان بگويد بلای چشمشان ابرو است  چرا که اينان مجوّز تهمت زنی و توهين به ديگران را از رهبر دريافت کرده اند و بدون ترس از قانون و مجازات ، آزاد هستند که عليه هر شخيصيت حقيقی و حقوقی هر آنچه که دلشان ميخواهد دروغ ببافند و دشنام دهند و اتهام بزنند !

کيهان شريعتمداری و ساير بلندگوهای وابسته به بيت رهبری که گويا هنوز نميخواهند باورکنند که رهبرشان  برای جلوگيری از فروپاشی اُم قرای اسلام ، جام زهر را نوشيده  و فرمان عقب نشينی در مقابل "استکبارجهانی"را صادر کرده است ، همچنان مذبوحانه تلاش ميکنند آب رفته را به جوی بازآرند و چنين وانمود سازند که گويا  نه در سياست خارجی جمهوری اسلامی  و نه در سياست داخلی آن هيچگونه تغييری روی نداده است ! در اين ميان چنين به نظر ميرسد  خامنه ای فرتوت و بی تدبير که سکان دار کشتی شکسته جمهوری است ، عليرغم جام زهری که نوشيده ، هنوز ترجيح ميدهد بلندگوی های دروغ پرداز و عوامفريب اش ، همچنان در صحنه سياسی و حادثه آفرينی در جامعه ، نقش فعالی داشته باشند تا بوسيله اين ابزارهای فشار، توازنی  را در ميان اوباش ذوب شده در ولايت فقيه بوجود آورد ، زيرا متناسب با ساختار حکومت اسلامی ، يکی از وظايف رهبر و لايت مطلقه فقيه ، ايجاد تعادل و ميانجی گری بين مجموعه جناح ها و دارودسته های دزد و اراذل اوباشی است که روی هم حکومت فاسدی بنام جمهوری اسلامی را تشکيل ميدهند ، و رهبر بايد کاری کند که رضايت تمام اين دار ودسته های تبهکار تأمين  و از ميزان وفاداری و سر سپردگی آنان به بيت رهبری کم نشود !

داستان سفر رئيس جمهور و هیأت جمهوری اسلامی به نيويورک ، برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد و مکالمه کوتاه تلفنی دو رئيس جمهور  و چند مصاحبه مطبوعاتی آقايان روحانی و ظريف ، و استقبال حزب الله و نيروهای تحت فرماندهی سردارنقدی و حسين شريعتمداری با لنگه کفش از رئيس جمهور حکومت اسلامی ، و اظهار ناخشنودی رهبر از بعضی کارهای"نابجا"ی هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ، در مدت اقامت آنان در نيويورک را همه ميدانيم وهمانطوريکه در مقاله قبلی توضيح دادم ، "نيروهای خودسر" با اجازه بيت رهبری و شخص خامنه ای با لنگه کفش به استقبال آقای روحانی  شتافتند و در حضور پليس و نيروهای امنيتی ، آن حرکات وحشيانه  را نمايش گذاردند  ، همچنين متذکر شدم که : پرتاب لنگه کفش بسمت آقای روحانی را ميبايستی به حساب ناخشنودی رهبر از مکالمه تلفنی و برخی از سخنان آقايان روحانی و ظريف در سفر نيويورک گذاشت ، اکنون با گذشت چند روز از آن واقعه و با مشاهده عکس العمل رهبر و باندهای نظامی –امنيتی  پيرامون او بدرستی  ميتوان به رابطه تنگاتنگ شخص رهبر  و سر دسته های اراذل و اوباش خيابانی ، از قبيل سردار نقدی و حسين شريعتمداری و جنجال آفرينی آنان پی برد و ادعای "خودسر" بودن آنان را به سخره گرفت .

بکار بردن واژه "نابجا" از طرف خامنه ای خودکامه، در مورد برخی از سخنانی که توسط روحانی و ظريف در سفرنيويورک گفته شده است ، بمنزله نشان دادن چراغ سبز به ستاد اوباش و از جمله کيهان شريعتمداری بود تا برای تضعيف دولت روحانی به حرکت درآيند و به ايشان ياد آور شوند که درزير رهبری ولايت مطلقه خامنه ای ، نبايد پا را فرا تر گليم خود بگذارند . عکس العمل رهبر و هم جارو جنجال بلندگوهای تبليغاتی او در مورد حرفهای "نابجا" در سفر نيويورک و اشتباه "تاکتيکی" خواندن آن از جانب سرداران بيت رهبری ، حکايت از اين ميکند که آقای روحانی بدون اجازه رهبر ، و با صوابديد هیأت همراه خود ، اقدام به تماس تلفنی با رئيس جمهور امريکا نموده است چرا که اگر اين اقدام با اجازه و بفرمان رهبر صورت گرفته بود ، جيره خواران و بلندگوی های بيت رهبری جرأت نميکردند در مورد يک  مکالمه تلفنی ۱۵ دقيقه ای که حتماً نيمی از اين وقت نيز صرف ترجمه سخنان دو رئيس جمهور گرديده است و همگان نيز در جريان محتويات آن مکالمه کوتاه قرار گرفته اند اين همه جار وجنجال بپا کنند !

حسين شريعتمداری معروف به حسين بازجو و يا حسين شکنجه گر که در مکتب اسدالله لاجوردی جلاد اوين ، آموزش ديده است تخصص اش در اعتراف گيری و اعتراف سازی است ، حسين بازجو بعد از اينکه چند روزی در مذمت رابطه با امريکا و لزوم ادامه دادن به "خط انقلابی امام راحل"مبنی بر دشمنی با تمام دنيا و صدور انقلاب اسلامی به بلاد کفر ، فحش نامه  کيهان را سياه کرد ، در مرحله بعدی به اعتراف سازی پرداخت و با تيتر درشت از قول اقای ظريف وزير امورخارجه جمهوری اسلامی ، تيتر کيهان را چنين زد : « مکالمه روحانی با اوباما وديدار من با جان کری نابجا بود » ، اعتراف سازی حسين بازجو کمی بعد توسط آقای ظريف که از ديدن تيتر رونامه کيهان شوکه شده و کارش به بيمارستان و دکتر ودرمان  کشيده است  تکذيب ميشود و ايشان پس از مراجعت از بيمارستان در صفحه فيس بوک خود ماجرا را چنين شرح ميدهد :

« ساعت ۹ و نيم شب است و تازه از بيمارستان و مطب پزشک برگشته ام و توانسته ام قدری بنشينم تا اين مطلب را برای شما بنويسم . امروز صبح، بعد از ديدن تيتر يک روزنامه، کمردرد و پادرد شديدی گرفتم . حتی نمی توانستم راه بروم يا بنشينم . فکر کردم ديسک کمر و سياتيک گرفته ام . فقط توانستم دو ملاقات خارجی را انجام دهم. بقيه برنامه ها را لغو کردم . جلساتم با بعضی از معاونين وزارت خارجه را در حالت استراحت انجام دادم . وقتی ۴-۵ ساعت استراحت مشکل را حل نکرد ، ساعت ۵ بعدازظهر دفترم در وزارت امور خارجه را ترک کردم و به بيمارستان رفتم . خدا را شکر ام آر آی نشان داد که مشکل من بيشتر عصبی و اسپازم عضلانی است و با ورزش درست می شود . از برادر و دوست عزيزم دکتر سيد رضا رضوی ، پزشک بزرگوار و عارفی که بيش از ۹۰ دقيقه با محبت فراوان تلاش کرد که درد مرا آرام کند بی نهايت سپاسگزارم  .به هر حال ، روز تلخی بود ولی برای من بسيار آموزنده . ياد گرفتم که هرچه می خواهم بگويم علنی و عمومی بگويم و گرنه بازار سوءاستفاده بسيار داغ است . باعث تاسف است که يک و نيم ساعت بحث جدی ، صميمانه و خصوصی با نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، که صراحتا توافق شده بود محرمانه و غيرقابل نقل خواهد ماند ، در چندجمله خلاصه شد که هيچ ارتباطی با بحث مفصل من نداشت و به مطبوعات درز داده شد . بدتر از آن افرادی که خود را قاضی صداقت بنده دانسته و با تيتر کوچک صداقت مرا می ستايند ، با بزرگترين تيتر ممکن جمله ای را از من به عنوان نقل قول مستقيم از بنده منتشر کردند که با آنچه گفته بودم مطابقت نداشت . جالب آنجاست که کسانی که ادعای ولايتمداری دارند جلوتر از رهبری حرکت می کنند و هيچ از خود نمی پرسند که اگر ايشان مصلحت می ديدند خودشان مصاديق را روشن می فرمودند . به هرحال سخنگوی وزارت امور خارجه مطلب را تکذيب کرد ، ولی من درس مهمی را آموختم. دوستان عزيزی که مطالب جلسه محرمانه را بدون توجه به محتوای مطلب به سليقه خود به بيرون منعکس کردند ، منبعد تنها توقع اظهارنظر رسمی در جلسات علنی از بنده داشته باشند »

آری حسين بازجو  نماينده رهبر در روزنامه کيهان ، وزير امورخارجه جمهوری اسلامی را با يک اعتراف سازی راهی بيمارستان کرد ، حالا آقای ظريف و دولت "تدبير و اميد" خوب است بياد بياورند که اين موجود پليد و تبهکار ، حسين شريعتمداری را ميگويم ، وقتی برای رئيس جمهور و وزير خارجه جمهوری اسلامی، بی پروا اعتراف سازی ميکند ، حساب کنيد که اين بيمار روانی در سالهای ۱۳۶۰ در مقام بازجوی زندان اوين و  زير نظر لاجوردی جلاد ، چه بر سر بچه های اين مرز و بوم  آورده است ؟

آقای ظريف تعجب کرده است که چگونه در جلسه ای که قرار بوده است محرمانه باشد سخنان او بطور تحريف شده به بيرون درز پيدا ميکند و تيترر روزنامه کيهان شريعتمداری ميشود ؟ آقای ظريف گويا خبر ندارد  که شبکه مخوف حسين شريعتمداری ، در هر کجا که بخواهند ميتوانند حضور  داشته باشند  و به هر سند و مدرک محرمانه ای که اراده کنند ميتوانند دسترسی پيدا کنند ! شريعتمداری ها که مستقيماً از دولت پنهان بيت رهبری دستور ميگيرند ، تابع رهبر اند و در اين کشور به هيچکس حتی به شخص رئيس جمهور  نيز پاسخگو نيستند ! و همه ميدانند که دولت بيت رهبری ، دولتی مافوق دولت جمهوری اسلامی است که به گفته آيت الله مصباح يزدی اين ولايت مقدس : با "ريسمان الهی" به قدرت خدا و پيغمبر و ائمه اطهار متصل است و تا ظهور  مهدی موعود ،شرعاً و قانوناًمشروعيت دارد  و همه مسلمانان ملزم به تبعيت از آن ميباشند !

دولت پنهانی بيت رهبری، که از آن به عنوان "ولايت فقيه" ياد ميشود،  دولتی است فرا زمينی و فرا قانونی، و طی ۳۵ سال گذشته هيچيک از دولت های جمهوری اسلامی نتوانسته اند اين دولت پنهان را به چالش گيرند و قدرت آنرا  در چهارچوب قوانين جمهوری اسلامی محدود نمايند، و گمان نميرود که تا وقتی که اين سيستم من درآوردی و قرون وسطائی ، ساختار و شاکله اصلی نظام اسلامی حاکم برايران  را تشکيل ميدهد ، اميدی برای خروج از اين بن بست وجود داشته باشد ، سايه دولت پنهان خامنه ای که صدها تبهکار آدمکش از قماش حسين شريعتمداری عضو کابينه آن هستند و هزاران اوباش و ولگرد خيابانی هر لحظه گوش بفرمان و  آماده جو سازی و جنجال آفرينی در صحنه ميباشند، هميشه و در هر حال مانند شمشير داموکلس بالای سر دولت رسمی جمهوری اسلامی خواهد بود، روی همين اصل است که اکثر نيک انديشان و آزاديخواهان ايران ، بر طرح جدائی نهاد دين از نهاد دولت و گذار از حکومت ولايت فقيه و جمهوری اسلامی به يک جمهوری بر آمده از اراده و آرای مردم  ايران اصرار می ورزند که دولت پنهان خمينی و خامنه ای ( بخوانيد اژدهای هفت سر ولايت فقيه)، هم دين را در ايران به تباهی کشاندند  و هم دولت را.

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]