مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»
بهروز ستوده

 

اگر قرارباشد لیست دشنام ها، القاب زشت و سخنان لغوی که خامنه و پیروان ولایت مطلقه فقیه تا یک روز قبل از مرگ رفسنجانی نثاراو میکردند جمع آوری شود بی تردید کتاب قطوری که نمایشگر دنائت ودوروئی رهبران جمهوری اسلامی است تدوین خواهد شد. کسانیکه تا یک روز قبل از مرگ او، محترمانه صفتی که به هاشمی رفسنجانی میدانند"ساکت فتنه، بی بصیرت ، منحرف ازخط امام ورهبری، جاده صاف کن دشمن و.."بود، پس ازمرگش برای عکس گرفتن با جنازه اش ودستی به تابوت او رساندن سرودست می شکستند! براستی اینهمه رذالت و دو روئی جیره خواران حکومت مطلقه ولایت فقیه راچگونه میتوان تفسیرکرد؟

پس ازکشمکش های داخلی حکومت مداران جمهوری اسلامی برسر تعیین محل دفن هاشمی رفسنجانی، سرانجام اورا درجوار قبرخمینی به خاک سپردند وبدین ترتیب معضلی دیگر بر معضلات حکومت"مقدس" فقاهتی اضافه کردند، یعنی نزاع خطوط  گوناگون هوادارحمهوری اسلامی را به سر قبر بنیانگذارحکومت ولایت فقیه نیزکشاندند، ولاجرم فردا است که دروزارت اطلاعات وقوه قضائیه جمهوری اسلامی که هردو تحت فرمان مستقیم رهبراند، بخش دیگری بربخش های این دو وزارتخانه اضاف شوند که کارشان رسیدگی به پرونده های زائران مشکوک مرقد"امام راحل" باشد. ومأموران امنیتی این بخش وظیفه خواهند داشت که زیارت کنندگان مرقد را به دقت زیرنظر بگیرند و تشخیص بدهند که واقعاَ چه کسی به زیارت مرقد"امام راحل" آمده است و چه کسی به زیارت محل دفن"ساکت فتنه"!

ناگفته معلوم است دوچهره شاخص انقلاب وجمهوری اسلامی که به فاصله کمی از یکدیگربه خاک سپرده شده اند، برای مأموران امنیتی و سربازان گمنام امام زمان تشخیص اینکه چه کسی برای بنیانگذار جمهوری اسلامی اشک میریزد وچه کسی برای "ساکت فتنه" آه وناله میکند کارآسانی نیست، چشمها وگوشهای بیت رهبری دراین میان فقط میتوانند به حدس وگمان متوسل شوند و کسانی را به ظن زیارت مزاررفسنجانی ولاجرم هواداری از"ساکت فتنه" شناسائی کرده و درمراحل بعدی برایشان با اتهام"مشکوک"پرونده ای بازکنند و به کنکاش در زندگی شخصی آنان بپردازند تا سرانجام به موردی و بهانه ای برای مجرم بودن آن اشخاص دست یابند وسپس آنان را به قوه قضائیه ای که مسئول آن ماهی دو میلیارد تومان از پول مردم ایران را به جیب زده است تحویل دهند برای محاکمه ومجازات!  

مقدمه ظنزآلود فوق، مبالغه وخیالپردازی نیست، رفتارو رویکردی است که "نظام مقدس"اسلامی از فردای تأسیس جمهوری اسلامی با منتقدان ومخالفان خود درپیش گرفته است ودر گذشت زمان دایره انقلاب وضدانقلاب و خودی وناخودی را آنقدرتنگ کرده است تا جائی که امروزه رسیده است به یاران وهمراهان اولیه خمینی از قبیل هاشمی رفسنجانی وخاتمی وموسوی وکروبی و...

نگارنده این سطور به خاطر میاورد که در دهه خونین شصت خورشیدی که هاشمی رفسنجانی دراوج اقتداربود و درمیان سران ومسئولان حکومت نوبنیاد اسلامی بعد ازخمینی او بود که حرف اول را میزد، دردوره ای که ازدل هیولای آدمی خوارجمهوری اسلامی هنوز این همه جناح ودسته بندی وخطوط مختلف نروئیده بود و برخی ازپیروان دوآتشه خط امام هنور لباس اصلاح طلبی واعتدال گرائی به تن نکرده بودند و همگی برسریک یک خوان یغما نشسته بودند، درزمانی که از میان خیل سران ومسئولان جمهوری اسلامی فقط یک نفرآن هم آیت الله منتظری نسبت به شکنجه واعدام دهها هزاران زن ومرد زندانی سیاسی لب به اعتراض گشود وشریک بزرگترین جنایت تاریخ معاصر ایران نشد، آری درآن زمان هزاران تن از شهروندان این آب وخاک را با اتهام واهی "مشکوک" دستگیر میکردندوهفته ها وماهها این افراد را مورد شکنجه وآزار قرار میدادند تا به ارتکاب جرم وجنایتی که مرتکب نشده بودند اعتراف کنند، تا گیلانی ها و نیری ها ورئیسی ها در مقام قضات شرع دادگاههای انقلاب اسلامی، بتوانند با رعایت موازین "شرعی واسلامی" آن جوانان آزایخواه وطن را به مرگ و یا زندانهای طویل مدت محکوم نمایند.

ذکر خاطره ای در این خصوص بی مناسبت نیست. زنده یاد بهمن ارزانی دبیردبیرستانهای شهرستان جهرم که دراوایل دهه شصت به جرم هواداری از یکی ازگروههای سیاسی ایران دستگیر و اعدام شد، درزندان اوین به هم بندانی که به اتهام"مشکوک" دستگیر شده بودند به شوخی میگفت :«شما کوک بودید و رفتید مشهد شدید مش کوک برای همین شما را دستگیر کردند، اگرهمانطور کوک مانده بودید کارتان به اوین و گذشتن از پیچ توبه کشیده نمیشد". در آن سالهای سیاه بین بازجوهای شکنجه گر زندان اوین که روی هم ابواب جمعی اسدالله لاجوردی را تشکیل میدانند،رقابتی آشکاربرای منتسب ساختن "مشکوک"ها به یکی از گروههای سیاسی درجریان بود و هریک از آنان با افتخار مدعی میشد که زندانیان زیادی را از مشکوکی بیرون آورده وبرای محاکمه تحویل قاضیان شرع داده است.

در دورانی که هاشمی رفسنجانی به عنوان نزدیک ترین کارگزارفرامین خمینی دربالا ترین مناصب و مسئولیت ها قرارداشت دردر زندانها و شکنجه گاههای جمهوری اسلامی محشری برپا بود.رفتاری که با  بهمن ارزانی دبیرمحبوب دبیرستان کردندنمونه ای است هزاران آن دوران سیاه. بهمن را آنقدربا شلاق به کف پایش کوبیده بودند که گوشت وپوست کف پایش بکلی ازبین رفته بود بطوریکه برای ترمیم آن مجبور شده بودند سه باراو را دربهداری اوین تحت عمل جراحی پیوند پوست قراردهند و قسمتی ازپوست وگوشت ران اورا بردارند و به کف پایش پیوند زنند. ناگفته نگذارم که درزندان اوین تمام این"خدمات پزشکی" رابرای بهمن انجام میدهند که پایش برای شلاق خوردن مجدد آماده شود نه اینکه بخواهند او را آزاد کنند.بهمن که جوانی شوخ طبع وسرشار ازشوق زندگی بود و یکسال پس ازآن حراحات هنوز براحتی نمیتوانست راه برود به طنزوکنایه میگفت : "برادران در دانشگاه اوین همه علوم و مخصوصاَعلم پزشکی را ارتقا داده و موفق به کشفیات جدید شده اند.مثلاَ اینکه گفته میشود کف دست موندارد درست نیست، دراوین کاری میکنند که کف دست که هیچ کف پا هم مو درمیاورد"جنایاتی از این دست که هزاران هزارش در زندانها وشکنجه گاههای جمهوری اسلامی آنهم در دوران "طلائی" امام ودوران قدرقدرتی هاشمی رفسنجانی بوقوع پیوسته است ازحافظه تاریخ  نسل های آینده این سرزمین پاک شدنی نیست، گرچه اصلاح طلبان واعتدال گرایان امروزی که آتش بیاران معرکه آن دوران بودنداین روزها  تلاش میکنند که سهم خودشان شان درجنایات هولناک دهه شصت به فراموشی سپرده شود.  

به هرحال"ساکت فتنه"درجوار قبر بنیان گذارحکومت اسلامی، کسیکه نامش تداعی کننده جنگ وخونریزی و اعدام است به خاک سپرده شد تا فردائی که دورنخواهد بود خامنه ای نیز به این دو بپیوندد وهرسه قبر،  موزه عبرتی شود برای ماندگارشدن درحافظه تاریخ این سرزمین بلادیده. تا  نسل های آینده این سرزمین بیاد آورند که این سه شخصیت قدرتمند که به توده ای خاک بدل گشته اند در دوران فرمانروائی خود درتباه ساختن ایران وایرانیان چه نقش مخربی داشته اند.بیاد آورند که این سه تشنه قدرت و تیغ برکفان جاهل وجیره خوارانشان چگونه دست به قتل عام دگراندشان،روشنفکران وگروههای سیاسی و اجتماعی ایران زدند و چشمان میلیون ایرانی را درسوگ عزیزان خود گریان ساختند. و بیاد آورند که وقتی دین فروشان شیاد برمسند قدرت تکیه زنند چه فساد بزرگی تمام ارکان سیاسی و اقتصادی وفرهنگی و نظامی و اخلاقی یک کشور را احاطه میکند.

سیدعلی خامنه ای که تا هاشمی رفسنجانی زنده بودهرفرصتی را برای تحقیر و تضعیف اوغنیمت میشمرد درمرگ او نیزنتوانست خشم خودرا ازاین رقیب قدرت پنهان سازد وبا ناقص خواندن نماز مرسوم مرده برجنازه رفسنجانی، نشان داد که هرکس که بخواهد خدشه ای برقدرت بلامنازع ولی فقیه وارد نماید، ولی فقیه پس از مرگ هم او را نخواهد بخشید، حتی اگر این شخص "یارغار" و کسی باشد که لباس رهبری وجانشینی خمینی را برتن او کرده باشد، چراکه این ذات حکومت مطلقه ولایت فقیه است که هستی خود را درنیستی هرکس وهرچیزی که سر بفرمان رهبرمطلق فرود نیاورد جستجو میکند. فرجام زندگی بنی صدر و بازرگان و خاتمی و موسوی و کروبی و آیت الله منتظری ودر رده پائین تر هزاران تن دیگر که کمر به اصلاح جمهوری اسلامی بستند وهرکدام درمقاطعی خدمات شایانی برای دوام وبقای نظام"مقدس"اسلامی انجام دادندجزاین چیزی به ایرانیان نمی آموزد این که اژدهای هفت سر حکومت ولایت فقیه حتی به دل سوزان صادق این نظام نیز رحم نمیکندوآنان را درچشم به هم زدنی می بلعد.

23 دی ماه  1395

12 ژانویه 2017

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]