بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران
بهروز ستوده

کینه حیوانی شریعت مداران فاسد و مرتجع  علیه شهروندان بهائی ایران ، مربوط  به دیروز و امروز نیست که این کینه ، سابقه 150 ساله دارد  و حاصل آن تا به امروز کشتار و آواره کردن دهها هزار تن از هموطنان بهائی ما بوده است ، از نسل کشی و فتوای قتل عام هزاران تن از بابیان در زمان حکومت شاهان و شیخان  قاجار که بگذریم ، انقلاب مشروطه ایران و قانون اساسی  برآمده از آن انقلاب ، بر کشتارها و فشارهای حکومتی علیه بهائیان نقطه پایانی  نهاد . می گویم کشتارها و فشارهای دولتی ، از این جهت که خاتمه یافتن بابی کشی حکومتی و رفع تبعیض ها و فشارهای دولتی علیه بهائیان ، بدین معنی نبود که پس از انقلاب مشروطه ، شریعت مداران مرتجع از کینه توزی و نفرت پراکنی علیه دگراندیشان ایران و علیه سایرادیان ومذاهب و بویژه بهائیان ایران دست  بردارند ، درست است که انقلاب مشروطیت ایران ، شریعت مداران را تا حدود زیادی از قدرت سیاسی به حاشیه راند ولی آنان از آن پس  برسر هرمنبر و محرابی ، ضمن دعاگوئی و مدح  و ثنای  "پهلوی های اسلام پناه" به نفرت پراکنی خود  و تحریک عوام جاهل علیه دگراندیشان وپیروان سایر مذاهب  و بویزه بهائیان ایران ادامه داده  و حتی در مواردی اقدام به تروز دگراندیشان و حمله به دفاتر احزاب و روزنامه ها نمودند بدون اینکه دولت وقت ، هیچگونه ممانعتی را بر سر راه  اقدامات تروریستی  آنان ایجاد نماید ( ترور دگراندیشان و آزادیخواهان فرهیخته ای چون احمد کسروی ، محمد مسعود ، حسین فاطمی و غیره وغیره  بدست گروهی  موسوم به  "فدائیان اسلام" و حمله ی آنان به دفاتر احزاب و روزنامه ها و محافل بهائیان در مقابل چشم نیروهای انتظامی رژیم پهلوی انجام می گرفت)

همین موجودات خبیث و خطرناک از قبیل آیت الله مصباح یزدی ، آیت الله جنتی ، آیت الله یزدی ، آیت الله خزعلی  و غیره  که امروزه  رهبری مذهبی اراذل و اوباش حکومتی و چاقوکشان و چماقداران دولتی  را  دردست دارند و جیره خواران خود  را به  قتل و شکنجه  و تجاوز به دختران و پسران آزادیخواه ایران تشویق می نمایند ، اگربه گذشته و تاریخچه زندگی شان رجوع کنید ، همگی ازکسانی بوده اند که در زمان حکومت شاه  ، جزو آستان بوسان و جیره  خواران دربار پهلوی بوده  ، و در آن زمان تحت لوای "انجمن حجتیه" سرگرم مبارزه با دگراندیشان ایران و ترویج خرافات و کینه توزی و نفرت پراکنی  علیه بهائیان ایران بوده اند .  

با پیروزی انقلاب بهمن 57  و قدرت گیری مجّدد  شریعت مداران ، بهائیان ایران جزو نخستین گروههای اجتماعی ایران بودند که با یک بخشنامه جمهوری نوبنیاد اسلامی ، ازتمام مشاغل دولتی اخراج و در معرض دستگیری و آزار وشکنجه و اعدام  قرار گرفتند . اتهامی که شریعت مداران تازه به قدرت رسیده  برای توجیه جنایات خود در حق بهائیان وارد می ساختند ، عضویت در "فرقه  ضاله بهائی" و جاسوسی برای "امپریالیسم و صهیونیسم جهانی" بود . ظاهراً قرار داشتن مرکز دینی بهائیان در حیفا (یکی از شهرهای اسرائیل) بهانه ای بود که حکومت نوبنیاد جهل وجنایت اسلامی ، بهائیان ایران را در اذهان عوام جاهل ، به عنوان عوامل وجاسوسان صهیونیسم در ایران معرفی نماید ، و کسی هم نبوده و نیست که از این شریعت مداران دروغگو و عوامفریب سئوال کند که : در زمان حکومت شاهان وشیخان قاجارکه شما تبهکاران شریعت مدار ، هزاران  بابی بی گناه را  قتل عام کردید ، آیا آنان هم  عوامل "امپریالیسم و صهیونیسم" بودند  ؟  آیا بابی ها یعنی اجداد همین بهائیان امروزی در آن زمان برای  اسرائیل  و امریکا جاسوسی کرده بودند که آنگونه مورد کینه حیوانی شما شریعت مداران قرار گرفتند و  قتل عام شدند ؟! و عقل سلیم می داند که سرزمین (شامات وفلسطین) که  بابیان ایران پس از قتل عام  و از جور و ستم شاه و شیخ قاجار به آنجا پناه  بردند و به دور از سلطه شریعت مداران شیعه مذهب برای خود در گوشه ای از آن سرزمین ، عبادتگاهی را بنا نهادند در آن زمان ، بخشی از امپراطوری عثمانی ا  سنی مذهب بوده است و درآن زمان اصولاً  در خاورمیانه چیزی بنام صهیونیسم وکشوری بنام اسرائیل وجود نداشته است .

گرچه  سرکوب سیستماتیک بهائیان ایران در طی 31 سال گذشته بطور دائم ادامه داشته است و هموطنان بهائی ما  در هیچ  دوره ای از حیات نکبت بار حکومت اسلامی یک لحظه آسایش و آرامش نداشته اند ، اما با روی کار آمدن دولت "امام زمانی" احمدی نژاد که آبشخورش گنداب آخوندهای "انجمن حجتیه" از قبیل مصباح یزدی می باشد ، فشارها و تضییقات علیه بهائیان ایران دوچندان شد بطوریکه از زمان روی کار آمدن دولت جمکرانی احمدی نژاد ، هر از گاهی در گوشه وکنار این کشور، اراذل و اوباش حکومتی به تحریک شریعت مدارانی مرتجع ، خانه وکاشه بهائیان را به آتش کشیدند و یا با بولدوزر با خاک یکسان کردند ، دانشجویان بهائی را از دانشگاههای ایران اخراج نمودند  و تا توانستند دستگیری و آزار بهائیان را افرایش دادند تا باقیمانده  پیروان آئیین بهائی  از ایران کوچ کنند و نسل کشی  حکومت اسلامی در مورد این دسته از هموطنان ما کامل گردد.

در ماههای اخیر ، حکومت باندهای جمکرانی  برای مقابله با جنبش خجسته سبز و سرتاسری ملت ایران که ابتدا  در اعتراض به کودتای انتخاباتی باند خامنه ای – احمدی نژاد  آغاز شد و خواسته های خود را گام به گام به سطح بالاتری ارتقاء داده است ، موج سرکوب و ایجاد رعب و وحشت را در تمامی سطوح جامعه و از جمله در میان اقلیت های مذهبی و ملی ایران و از جمله بهائیان  گسترش داده اند .

در آخرین خیزش سبز و مسالمت آمیز مردم ایران در  روزعاشورا ، اراذل و اوباش حکومت اسلامی ، سواره و پیاده  بجان مردم افتادند و دوباره  صحنه هائی از توحش خود را در مقابل دیدگان جهانیان به معرض نمایش گذاشتند  و مردم دنیا دیدند که مردم مظلوم و ستمدیده ایران ، برای آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی ، با دست خالی  در برابر چه دشمن جانورصفت و درنده خوئی بطور مسالمت آمیز قیام نموده اند .  پس از کشتار و سرکوب وحشیانه در روز عاشورا ، حکومت کودتائی و "امام زمانی" احمدی نژاد ، علاوه بر متهمان سابق  ، این بار انگشت اتهام را  بطرف بهائیان ایران نیز دراز کرد  و آنان را هم به لیست "سران فته" و برپا کنندگان خیزش سبز عاشورا متهم ساخت !

 سرداران بیت کودتا ، برای تکمیل سناریوی  مسخره ی خود و داغ کردن تنور"توطئه براندازی و توهین به مقدسات انقلابی و اسلامی" !!  اعلام کرده اند که از خانه برخی از بهائیان "اسلحه و مهمات" بدست آورده اند ! این اتهام های واهی درحالی  از طرف مقام های امنیتی و قضائی حکومت اسلامی بر بهائیان ایران وارد  می شود که بسیاری از مردم ایران و جهان  می دانند  که این دسته از هموطنان بی آزار و صلح جوی  ما ، بر طبق آئین مذهبی خود ، بطور کلی با هرگونه خشنونت و اعمال قهرآمیزی مخالف هستند و مجاز نیستند که برای پیش برد اهداف مذهبی و اجتماعی خود ،  دست به اسلحه ببرند به خشونت متوّسل  شوند .

نکته آخر و جان کلام اینکه در اطلاعیه های آقایان موسوی و کروبی  ،  دفاع از آزادی و برابری تمام ادیان و مذاهب درایران که یکی از خواسته های دیرینه و اساسی مردم ایران می باشد ، تا به امروز مسکوت گذارده شده است که می تواند برای آزادیخواهان و هواداران خیزش سبز این کشور سئوال برانگیز باشد  چونکه در کشوری با تنوع  و تکثرادیان و مذاهب  وگوناگونی اقوام و عشایر، اجرای تساوی و برابری ادیان  و اقوام ایرانی  در قبال قانون ، لازمه  و پیش شرط  هرگونه تغییر و تحّول دمکراتیک اجتماعی است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی  که خواست بازگشت به آن  دربرخی از اطلاعیه های آقایان موسوی و کروبی و سایراصلاح طلبان برروی آن تأکید می شود !  خود سرچشمه و رواج دهنده ی  تبعیض مذهبی و فرقه ای و تبعیض جنسیتی  و انواع تبعیض های طبقاتی در جامعه ایران است . این قانون اساسی که شرسار ازانواع و اقسام تبعیض هااست از نظر مردم ایران مطرود است و باید جای خود را به  یک قانون اساسی که ناظر و مدافع  حقوق برابر شهروندی  ، برای تمام آحاد این سرزمین ، صرفنظر از وابستگی های مذهبی  ، جنسیتی ، قومی و فرقه ای ، بدهد . ملاک و معیار شناخت اصلاح طلب واقعی  از اصلاح طلب دروغین دراین نکته نهفته است که  اصلاح طلب واقعی ، خواهان برچیده شدن این تبعض های ناروا است و اصلاح طلب دروغین  با زبان بی زبانی خواهان ادامه این تبعض های گنجانده شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی است .

نسل جوان و برآمده از خیزش های سبز ایرانیان باید که مراقب اطلاعیه ها و بیانیه هائی که این روزها در داخل و خارج  صادر می گردد باشد و آنها را با  نگاهی انتقادی وسازنده  به نقد و پالایش بکشد  تا مبادا یکبار دیگر در بزنگاه تاریخ ، دست آورد های جنبش سبز و ضدتبعض کنونی که با خون صدها تن از جوانان این مرز و بوم آبیاری شده است توسط مشتی فرصت طلب  به یغما رود .  اگر شاد روان آیت الله منتظری  در لباس روحانی  و مقام مرجعیت تقلید بسیاری از شیعیان ، در اواخرعمر و بدون ترس و ملاحظات سیاسی ، شرافتمدانه از حقوق شهروندی بهائیان ایران دفاع نمود  و تحسین ملتی را متوجه خود ساخت ونام نیکی را برای خود بیادگار گذاشت ، امروزه  دیگر هیچ مدعی اصلاح طلبی  نمی تواند تجاهل کرده  و بر این همه  تبعض های گوناگون در جامعه ایراان و درقانون اساسی جمهوری اسلامی چشم بپوشد و رفع این تبعیض ها را به آینده ای نامعلوم حواله دهد .  هرگونه طبقه بندی کردن حقوق شهروندان ایرانی براساس دین و مذهب و جنسیت  قوم و قبیله و فرقه ، یعنی همان چیزی که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن بنا نهاده شده و برآن مهر تأیید می نهد ، محکوم و در آینده ای نه چندان دور به ذباله دان تاریخ سپرده  خواهد شد ،  مردم سلحشور ایران  این پیام را در ماههای اخیر بارها به گوش ناشنوای حاکمان دیوانه و خون ریز رسانده اند .  

29 دی ماه 1388

19 ژانویه 2010

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]