دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج
بهروز ستوده

 
در ماجرای شکنجه و قتل ستار بهشتی  و هم در جريان اعتصاب غذای نسرين ستوده ، رژيم خودکامه و خون ريز جمهوری اسلامی شاهد دو رسوائی بزرگ و دو شکست بزرگ در سطح جهانی گرديد . در هردو مورد اتحاد و اتفاقی نانوشته و غير رسمی ، تمامی آزاديخواهان ايران در داخل و خارج از کشور و تمامی رسانه ها و شبکه های جهانی خبررسانی و ابزارهای ارتباط جمعی ، عليه جنايات ديکتاتوری خونريز حاکم برايران بحرکت در آمدند و افکار عمومی جهان و وجدانهای بيدار را متوجه وضعيت خطير زندانيان سياسی ايران نمودند. وسعت کارزار دفاع از نسرين ستوده و اعتراض نسبت به شکنجه و قتل ستار بهشتی در سطح جهانی تا به آنجا رسيد که حتی پارلمان اروپا و پاره از مقامهای رسمی دولت های اروپائی و امريکائی نيز به کارزار دفاع از زندانيان سياسی ايران بطور اعم و مسئله نسرين ستوده و ستار بهشتی بطور اخص پيوستند ، و در چنين شرايطی بود که رژيم تبهکار و خودکامه اسلامی نگزير به عقب نشينی شد ، به شکنجه و قتل ستار بهشتی اعتراف نمود و حکم ممنوع خروجی دختر ۱۲ ساله نسرين ستوده را برای خاتمه اعتصاب غذای نسرين ستوده لغو نمود .
 
کارزار جهانی دفاع از نسرين ستوده  و اعتراض نسبت به شکنجه و قتل ستار بهشتی ، از يکسو قدرت اتحاد نيروهای پراکنده آزايخواه ايرانی را نشان داد که هرگاه  نهادها و شخصيت ها و گروهها بطور متحد و سرتاسری ، با برنامه و هدف مشخص و با کليه ابزاها و امکانات خود بحرکت درآيند چه نيروی عظيمی را تشکيل ميدهند و از سوی ديگر اين دو واقعه ، خدشه پذير بودن قدر قدرتی رژيمی سفاک  را در معرض نمايش قرار داد که از بدو تولد ناميمونش  تلاش نموده و مينمايد که در اذهان مخالفان و نيروهای آزايخواه ايرانی چنين القاء نمايد که گويا اپوزيسيون در ضعف و ناتوانی کامل و جمهوری اسلامی درقدرت مطلق است وهيچ نيروی مخالفی ، يارای مقابله با اين رژيم را ندارد و بدينسان رژيم خودکامه   تا ميتواند جّو سرکوب و خفقان را با  بذر یأس و نااميدی  در ميان ايرانيان و بويژه نسل جوان کشور پراکنده ميسازد .
چنين بنظر ميرسد که اطاق فکر شگنجه گران و آدمکشان حاکم بر ايران برای جبران رسوائی و شکست خود در دو واقعه شکنجه و قتل ستار بهشتی و اعتصاب غذای نسرين ستوده و برای زهر چشم گرفتن از مردم ايران و نيروهای آزايخواه ،  در روزهای اخير  به اين نتيجه رسيده است که دوباره  و بگونه ای قدرت شيطانی و شکنجه گر خود را به رخ  مردم بکشد  تا مبادا مخالفان رژيم  فراموش کنند که رژيم سفاک هنوزبا قدرت و بيرحمی تمام و با توسل به همان شيوه های کثيف سابق با آزاديخواهان مقابله می نمايد .
ديروز عباس جعفری دولت آبادی ، دادستان دادگاههای انقلاب و عمومی ، در مصاحبه ای  از دستگيری ۲۸ نفر که گويا با "شبکه های ماهواره ای ضد انقلابی " در ارتباط بوده اند خبر داد ،  ولی سايت «باشگاه خبرنگاران» که زير نظر راديو و تلويزيون جمهوری اسلامی اداره ميشود به نقل از يک مقام امنيتی رژيم  نوشت که طی روزهای اخير دستکم ۳۰ نفر به اتهام فعاليت در «استوديوهای زير زمينی» و همکاری با شبکه های ماهواره ای "ضدانقلابی"  بازداشت شده اند . اين سايت همچنين نوشته است :  "افراد بازداشتی از عوامل همراهی کننده با شبکه‌های ماهواره‌ای بيگانه، ضدانقلاب، شبکه‌های مارک‌دار وابسته به سرويس‌های جاسوسی دشمنان ملت ايران و متصل به فرقه ضاله جهانی بهائيت ميباشند که با دريافت وجوه کلان از مجاری و روش‌های موسوم به پولشويی و با اغفال تعدادی از افراد ساده‌لوح، به تامين برنامه‌ برای شبکه‌های ضدانقلاب، مبتذل و ضداسلامی می‌پرداختند"
خبر فوق حکايت از اين دارد که مار زخم خورده ی جمهوری اسلامی که در هفته های اخير بخاطر نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران و رفتار وحشيانه اش با زندانيان سياسی اين کشور ، بشدت زير فشار افکار عمومی جهانی قرار گرفته است اينک دوباره شمشير را از رو بسته و ميخواهد در چشم مردم ايران و جهان خاک پاشيده  و  به معترضان و مخالفان رژيم سرکوبگر اسلامی بگويد که : در جمهوری اسلامی ، در همچنان بر روی همان پاشنه ميچرخد که ۳۴ سال چرخيده است ، يعنی دستگيری دگرانديشان و آزاد انديشان ايرانی و  واردساختن اتهامات ناروا و قلابی از قبيل جاسوسی و  ضد انقلاب و ضد اسلام و غيره و غيره و زندان و شکنجه و اعدام آزاديخواهان همچنان به قوت خود باقی است . يعنی در ولايت اسلام ناب خامنه ای ، شهروند ايرانی همچنان بايد از ابتدائی ترين حقوق انسانی محروم  باشد و هرگونه انتقاد و اعتراضی نيز بايد در نطفه خفه شود تا جانيان و دزدان حاکم  چند صباحی ديگر به حکومت ننگين خود در ايران  ادامه دهند .
بدون هيچ ترديدی  ۳۰ نفری که دستگاههای امنيتی رژيم خبر دستگيری آنان را ميدهد هم اکنون در زير شکنجه های وحشيانه قرار دارند تا به آنچه که نبوده اند و  آنچه که نکرده اند اعتراف نمايند . برای دفاع از جان اين افراد به کارزار جهانی ديگری نياز است و نخستين گام را مانند مورد نسرين ستوده و ستار بهشتی ، ميبايستی خانواده های اين دستگير شدگان بردارند و  دستگيری عزيزان خود را  پيگيری نموده  و از  افکار عمومی مردم ايران و جهان برای نجات جان عزيزان خود تقاضای کمک و مساعدت نمايند . خانواده های دستگير شدگان به عنوان گام نخست ميبايستی رسانه های داخل  و خار ج از کشور  را در جريان کار و زندگی و نحوه دستگيری و اتهامات وارده به عزيزان خود قرار دهند .  البته ميدانيم که يکی از شگردهای کثيف نيروهای امنيتی  و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در طول ۳۴ سال گذشته و در مواجهه با خانواده های زندانيان سياسی - عقيدتی ايران اين بوده است که خانواده و نزديکان شخص دستگير شده را با تهديد به سکوت وادار نمايند . شيوه و شگرد هميشگی  آدم ربايان حکومت اسلامی اين بوده و هست که وقتی کسی را دستگير ميکنند ، با اعضای خانواده و نزديکان او  بمثابه گروگان رفتار مينمايند ، بدين معنی که ساير اعضای خانواده و نزديکان شخص دستگير شده را  تهديد مينمايند که اعمال و رفتار آنان ميتواند وضعيت شخص دستگير شده را  وخيم تر سازد ، مأموران امنيتی رژيم به اعضای خانواده شخص دستگير شده تأکيد ميکنند که هرگونه افشاگری و مصاحبه با خبرگزاری ها و رسانه های خارج از کشور ميتواند وضعيت شخص دستگير شده را دشوارتر ساخته و ساير اعضای خانواده شخص زندانی را در معرض اتهام و دستگيری قرار دهد . در سالهای گذشته چه بسيار خانواده هائی که از ترس وخيم ترشدن و ضعيت عزيز زندانی شان و از ترس دستگير شدن ساير اعضای خانواده ، تسليم اين سياست کثيف شکنجه گران جمهوری اسلامی شده و زمانی که لازم بوده است سخن بگويند  مُهر سکوت بر لب زده اند غافل از اينکه جنايت پيشه گان جمهوری اسلامی در سکوت خانواده ها است که ميتوانند بيشترين فشار و شکنجه را بر زندانی سياسی وارد سازند و سکوت خانواده زندانی نيز ميتواند بی تفاوتی جامعه و افکار عمومی را در دفاع از زندانی سياسی دربر داشته باشد . خانواده  و نزديکان زندانيان سياسی بهتر است که نه فريب وعده های پوچ دستگاه امنيتی و شکنجه گر جمهوری اسلامی را بخورند و نه مرعوب تهديدهای آنان گردند . در مورد شکنجه و قتل ستار بهشتی و اعتصاب غذای نسرين ستوده  اگر خانواده های آنان ، مرعوب تهديدهای دستگاه امنيتی حکومت خودکامه ميشدند و صدای دادخواهانه خود را بگوش جهانيان نميرساندند بدون ترديد موضوع شکنجه و قتل ستار بهشتی و اعتصاب غذای نسرين ستوده آنگونه که بايد و شايد  بازتاب جهانی نميافت و  جانيان حاکم برايران هرگز در برابر کارزار جهانی که به منظور  دفاع از نسرين ستوده و اعتراض به شکنجه و قتل ستار بهشتی برپا شده بود تن به عقب نشينی نميدادند .
سخن آخر – مبرم ترين وظيفه اپوزيسيون جمهوری اسلامی در خارج از کشور زنده نگاهداشتن کارزار جهانی دفاع از زندانيان سياسی ايران است . در بستر اين کارزار جهانی است که نيروهای وسيعی با خواسته و درد مشترکی ميتوانند متحد شوند و رژيم خودکامه اسلامی را در مواردی به عقب نشينی وادار ساخته و شور و اميدی در دل مردم ستمديده ايران ايجاد نمايند  . آزادی زندانيان سياسی و مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام ، کارزاری است که هرکس و هر گروه و دسته ای با هر مرام و دين و مسلکی ميتوانند در آن شرکت نموده و آنرا تقويت نمايند. کارزار جهانی مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی و لغو اعدام و شکنجه درايران ، جنبش فراگيری است که ميتواند مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران را در داخل و خارج بيکديگر پيوند دهد .    
۲۲ آذر ۱۳۹۱ ۱۲دسامبر ۲۰۱۲

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]