حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟
بهروز ستوده

 

برای ایرانیان که پس از چهل سال زیروبن حکومت ولایت فقیه را شناخته اند و با همه شگردها ودروغگوئی هایش آشنا هستند خیر، برای خارجیانی که هنوز به عمق دروغگوئی وریاکارکاری حکومتگران جمهوری اسلامی پی نبرده اندشاید دروحله اول این سئوال مطرح باشدکه:  حکومتی که با دنیا سرجنگ  دارد و به هیچ قاعده وقانون بین المللی وحتی به قوانین داخلی خود پای بند نیست چرا برای حضور نماینده اش دراجلاس سالانه مجمع عمومی این سازمان در هر شرایطی تردیدی به خود راه نداده است ؟ مگرنه اینکه هدف ازبرگزاری چنین اجلاسی ایجاد تفاهم بین کشورها وارائه راه حل هائی برای کاستن ازدرد ورنج ومشکلات مردم کشورهای مختلف است؟ پس جمهوری اسلامی که ازروزنخست تأسیس، مبلغ ومروج جنگ وخونریزی واعدام وشکنجه انسانها ودزدی وغارتگری وبحران سازی و باجگیری وغیره وغیره ودرنهایت افزدودن بردرد ورنج مردم ایران وخاورمیانه بوده است، چرا وبا چه هدفی هرساله نماینده خودرا برای حضوردراجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اعزام میدارد؟!

راست این است که حکومت ولائی-نظامی آخوندهای شیعه دوازده امامی، به سازمان ملل متحد ونهادهای وابسته به آن به مثابه منبروابزاری برای عوامفریبی و دروغ پردازی ومظلوم نمائی نگاه میکنندهمانگونه که ازمسجد ومنبرومحراب درایران برای عوامفریبی و دروغگوئی وتوجیه  نظام قرون وسطائی خود استفاده کرده ومیکنند.ناگفته نماند که برای حکومتگران تبهکاری که بنیادحکومت خودرا برتزویر وریا کاری ودروغ  نهاده اند، افکارعمومی جهانی وقضاوت سایرکشورها درمورد آنان مهم نیست، مهم این است که ازتریبون سازمان ملل متحد، دروغ های خودرا به گوش نیروهای وفاداربه خوددرایران وخاورمیانه ازقبیل :حزب الله ایران ولبنان و حشدالشعبی عراق وانصارحزب الله یمن و مدافعان حرم در سوریه ودهها گروه ریزودرشت تروریست وابسته به جمهوری اسلامی  درخاورمیانه وشمال افریقابرسانند وبه آنان بگویند که درمقرسازمان ملل ازمنافع"مسلمانان ومستضعفین دنیا"حمایت کرده وصدای آنان را ازتریبون سازمان ملل متحد به گوش جهان رسانده اندوبدین ترتیت قدرقدرتی جمهوری اسلامی را درمیان هواداران این رژیم به نمایش خواهندگذارد!

با سابقه ای که ازسخنان نمایندگان پیشین جمهوری اسلامی در مقرسازمان ملل متحد دردست داریم پیش بینی اینکه حسن روحانی امسال درسازمان ملل متحد چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهدکرد دشوارنیست.

حسن روحانی با اشاره به حمله تروریستی اهواز، به دروغ جمهوری اسلامی را قربانی اقدامات تروریسم گروههای تروریستی معرفی خواهد کرد اما براین واقعیت که حکومت ولایت فقیه، بینان خود را برترور و اعدام دهها هزار دگراندیش ایرانی ومخالفان سیاسی وعقیدتی خود استوارکرده است وهم اکنون نیزتمام گروههای تروریستی خاورمیانه وشمال افریقا حتی درمواردی طالبان افغانستان والقاعده تروریست را مورد حمایت مالی وتسلیحاتی و آموزشی قرارمیدهدکتمان خواهد کرد. حسن روحانی اما چیزی درمورد جنایاتی که مناطق محروم خوزستان و بلوچستان و کردستان مرتکب شده و میشوند نخواهد گفت. وفراموش نکنیم که توسل به ترور وتروریسم را حکومتگران اسلامی حتی قبل تشکیل حکومت جمهوری اسلامی درایران به عنوان تنها شیوه کسب قدرت وایجاد رعب ووحشت بکار گرفته اند. رجوع کنید به ترورها وقتل هائی که گروههای اسلامی قبل از انقلاب مرتکب شده اند وبه آتش کشیدن سینما رکس آبادان وخاکسترکردن حدود 500 نفردرآن سینما.

حسن روحانی دخالت وحضورنظامی سپاه پاسداران درسوریه وعراق رابه دروغ در راستای مبارزه با داعش وگروههای تروریستی وانمود خواهد کرد، اما براین واقعیت که جمهوری اسلامی تا کنون دهها بلیون دلاراز پول مردم ایران را در راه شیعه گستری درمنطقه و برای حفظ رژیم جنایتکاربشاراسد وقدرت گیری وابستگان خود دردولت عراق و ایجاد گروههای مسلح شیعه درکشورهای عربی واسلامی صرف کرده است ودرعوض مردم ایران را ازپول هنگفتی که میبایستی صرف ایجاد کارو وسایل رفاه وامنیت زندگی شان گردد محروم نموده است  کتمان خواهد کرد.     

حسن روحانی توسعه تسلیحات موشکی جمهوری اسلامی را به دروغ درچهارچوب  دفاع ازامنیت و منافع ملی ایران قلمداد خواهد کرد و آنرا حق مشروع حکومتی که چهل است درتمام زمینه ها به ضدمنافع ملی ایران وایرانیان عمل کرده است اعلام خواهد داشت درحالی که همه میدانند و فرماندهان سپاه علنا اعلام داشته اند که هم اکنون موشکهای ارسالی سپاه پاسداران دراختیار حزبالله لبنان و حشد الشعبی عراق و انصارحزب الله یمن است برای ایجاد تشنج وجنگ افروزی درمنطقه .

حسن روحانی خروج امریکا ازبرجام و تحریم های اقتصادی امریکاعلیه ایران را غیرقانونی وغیرانسانی اعلام خواهد داشت اما برامریکا ستیزی واسرائیل ستیزی و موشک پرانی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و ممانعت بیت رهبری و شخص خامنه ای با اجرای برجام 2و3 که حسن روحانی وعده اش را به مردم ایران داده بودوگویا قرار بوده است که ازنتایج آن ایجاد فضای بازسیاسی ، عفو عمومی وآزادی تمام زندانیان سیاسی –عقیدتی ومحصورین، کوتاه کردن دست سپاه ازاقتصاد و تأمین امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وغیره باشد چیزی نخواهد گفت.

حسن روحانی ازمصائب وفشارهای ناشی ازتحریم ایران درمقرسازمان ملل سخن خواهد گفت وامریکا را مسئول این مصائب معرفی خواهد کرداما ازسیاست های داخلی وخارجی جمهوری اسلامی که نتیجه اش برای مردم ایران  پس ازچهل سال، جزفقرو بیکاری و اعتیادوفحشا ونابودی محیط زیست وغیره نبوده است چیزی نخواهد گفت وچنین وانمود خواهد کرد که اگرامریکا واسرائیل نبودند رژیم ولایت فقیه ایران را گلستان کرده بود گوئی که فساد نهادینه شده درسرتاپای جمهوری اسلامی و مدیریت معلول و ناکارآمد هم مسبب اش امریکا و اسرائیل اند.  

حسن روحانی درسازمان ملل طبق معمول وسنت جمهوری اسلامی درموردحقوق ضایع شده مردم فلسطین وسایرمسلمانان درکشورهای دیگردادسخن خواهد و مدافع حقوق آنان خواهد شد اما ریاکارانه وبه دروغ ازابتدائی ترین حقوق مردم ایران واقوام این کشورو اینکه کوچکترین حرکت واعتراض مردم ایران توسط نیروهای امنیتی وانتظامی به گلوله بسته میشود حرفی نخواهدزد. همچنین حسن روحانی به یکی ازخواسته های مردم ایران که بارها دراعتراضات خیابانی مطرح شده است ودرشعاهائی از قبیل:"سوریه را رهاکن فکری بحال ما کن" ویا "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" سخنی نخواهد گفت. 

حسن روحانی به دروغ نظام فاسد وجنایت پیشه جمهوری اسلامی را برآمده ازانتخابات آزاد که گویا بر اصل تفکیک قوا بنانهاده شده است معرفی خواهد کرد درحالیکه خودش هم میداند که انتخابات وسه قوه وبطورکلی تمام اهرم های قدرت درنظام جمهوری اسلامی دردست ولی فقیه متمرکزگردیده است وانتخاب واراده ملی ومطالبات مردم ایران درنظام پوسیده وضدمردمی ولایت فقیه جائی ندارند. ازبازرگان وبنی صدرگرفته تا خاتمی واحمدی نژاد همگی برهیچکاره بودن دولت وشخص رئیس جمهور در مقابل قدرت مطلقه و بلامنازع ولی فقیه و همه کاره بودن او اعتراف کرده اند.

و پُرواضح است که حسن روحانی درنیویورک  صدای آزادیخواهان ایرانی که درجلوهتل اقامتش اجتماع کرده اند و به نقض حقوق بشروزندان وشکنجه واعدام درایران معترض اند و درخواست آزادی زندانیان سیاسی ورفع حصرمحصورین را دارند نخواهد شنید. وپُرواضح است که حسن روحانی در جواب سئوال خبرنگارانی که ازاو درمورد اعدام ها و زندانیان سیاسی و پروسه محاکمه و محکومیت آنان پرسش خواهندکرد چیزی نخواهد گفت مانند احمدی نژاد وخاتمی به دروغ ازاستقلال قوه قضائیه درایران سخن خواهد گفت ودرمورد نقض سستماتیک حقوق بشردرایران ازدولت وشخص خود بعنوان رئیس قوه مجریه کشور سلب مسئولیت خواهد کرد. حسن روحانی درنیویورک ودرمواجهه با خبرنگاران دروغ ها ی بسیاری خواهد و خاک درچشم تمام ایرانیانی خواهد پاشید که برای تحقق اندکی ازآرزوهایشان در انتخابات گذشته به او رأی دادند تا مبادا بدتربرجایگاه اوجلوس کند و وضعیت ملک وملت ازآنچه هست بدترشود، غافل که درچرخه فاسد جمهوری اسلامی امید به گشایش امیدی سترون است.        

       

   

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]