اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک .
بهروز ستوده

 

حضور نمایندگان چند سازمان جمهوریخواه  سکولار-دمکرات و پاره ای از کنشکران برجسته سیاسی و اجتماعی درهمایش چهارم  "اتحاد برای پیشبرد سکولار –دمکراسی در ایران" که در هفته گذشته در شهر شیکاگو برگزار گردید ، و قطعنامه پایانی آن همایش که خبراز اتحاد زود آیند جمهوریخواهان سکولار –دمکرات ایران را در بر داشت ،  نور امیدی را در دلهای بسیاری از ایرانیان آزادیخواه وعدالت جو که ازتفرقه و پراکندگی نیروهای دمکراسی خواه ایرانی درخارج ازکشور رنج میبرند روشن ساخت و این امید را برانگیخت که از این پس جنبش های اجتماعی و مدنی در داخل ایران از حامیان نیرومندی در خارج از کشور برخوردار خواهند شد .

همایش اخیر سکولار – دمکرات های جمهوریخواه ، برای اهداف و پرژوه های زمان بندی شده ای که نشست دو روزه مذکور در دستور کار خویش قرارداده بوده ، آنرا از سایرهمایش ها و کنگره های بحث برانگیزی ، که هرازچندی دراینجا و آنجا و با نام سکولار دمکراسی برگزار شده و میشود متمایز میسازد ، در پیامی که آقای کورش زعیم از داخل کشور برای این همایش ارسال داشته است ، ایشان بدرستی به این نکته نیزاشاره کرده که در واژه "دمکراسی" سکولاریسم نیز نهفته است و نیازی به ردیف کردن صفات مختلفی برای واژه دمکراسی خواهی نمیباشد . اما بگمان نگارنده این سطور ، استفاده از واژه هائی ازقبیل: جمهوریخواهی و سکولار – دمکراسی ، از طرف این سازمانها ،  بمنظورنشان دادن تمایز خودشان از سایر احزاب وگروههای سیاسی است که با اهداف و مقاصدی دیگری ازاین نام هااستفاده و یا سوءاستفاده مینمایند .

بدون اینکه وارد حوزه زبانشناسی شویم ، واژه های "دمکراسی" و "جمهوری" گرچه گرفته شده ازدو زبان یونانی و عربی است اما هردو واژه ، ما را رجوع میدهد به حکومتی که درآن مردم حاکم برسرنوشت خویش باشند ، ودردنیای مدرن چنین حکومتی فقط برآن دسته از رژیم هائی میتواند اطلاق گردد که شهروندان یک کشور، بدون هیچگونه تبعیض جنسیتی ، مذهبی ، قومی و نژادی ، بتوانند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در یک انتخابات آزاد ، برای تعیین حکومتگران و مدیران جامعه برخوردار گردند . حال در دنیائی که کشوری هائی مانند کره شمالی وسوریه ، با حکومتهای دیکتاتوری و موروثی که کوچکترین اثری از دمکراسی درآنها وجود ندارد و خود را هم جمهوری وهم دمکراتیک مینامند ، ویا جمهوری فقاهتی اسلامی که تبعیض آمیزترین سیستم حکومتی درعصرحاضراست و نام جمهوری را برای خود انتخاب کرده است ، میتوان حدس زد که امروزه تا چه حد از دو واژه دمکراسی و جمهوری سوء استفاده شده و میشود .

سوءاستفاده از واژه دمکراسی و جمهوری ، محدود به حکومت های خودکامه و دیکتاتوری نمیگردد ، چه بسا احزاب و گروههای سیاسی نیز که خود را هوادار دمکراسی و جمهوریخواه معرفی مینمایند ، و ساختار تشکیلاتی و روابط درون گروهی شان ، نه براساس انتخابات  و روابط دمکراتیک درون تشکیلات ، بلکه براساس باند بازی و رابطه مریدی و مرادی واطاعت کورکورانه و روابط طایفه ای استوارگردیده است ، از دو واژه دمکراسی و جمهوری سوء استفاده نموده و مینمایند . خانم رؤیا طلوعی از کنشکران سیاسی و مدافعان حقوق بشر، و از دعوت شدگان به همایش چهارم سکولار – دمکراتها ، در سخنرانی خود به درستی ازروابط غیر دمکراتیک ، تبعیض آمیز و اطاعت کورکورانه در درون بسیاری از احزاب و گروههای سیاسی ایران که همگی ظاهراً جمهوریخواه و دمکرات و دارای رهبران مادام العمرمیباشند ، پرده برداشت و خاطرنشان کرد که : کسانی که امروزنمیتوانند در درون حزب و تشکیلات خود دمکراسی را رعایت کنند و انسانهای دمکراتی را تربیت کنند ، اگر فردا درایران به قدرت برسند ، چگونه میتوانند دمکراسی و حقوق بشرو عدالت اجتماعی را رعایت کنند؟!

متأسفانه سابقه بسیاری از احزاب و سازمانهای سیاسی سنتی ایران ، پیشینه روشنی را از ساختار تشکیلاتی دمکراتیک و مدرن و روابط درون حزبی دمکراتیک و غیر تبعیض آمیزارائه نمیدهد ، و شاید بخاطروجود چنین پیشینه ای از احزاب وسازمانهای سیاسی سنتی ایران بوده است که برخی از نهادهای مدرن سیاسی و اجتماعی از جمله "اتحاد برای پیشبرد سکولار-دمکراسی درایران" ساختارتشکیلاتی خود را بر پایه هرنفر یک رأی و انجمن ها و نهادهای دمکراتیک باورمند به یک منشور برآمده از اعلامیه حقوق بشر قرار داده اند . ناگفته نماند که چنین ساختاری به مذاق برخی ازشخصیت ها و رهبران محافل و گروهها که برای خود بیش ازحق یک رأی قائل هستند خوش آیند نیست ، این شخصیت های خود شیفته و خود مرکز بین ، با بضاعت ناچیز خود در امرسابقه فعالیت سیاسی و مبارزه با دیکتاتوری سابق و لاحق ، درذهن خویش ، خود را در چنان مقام رفیعی از دانش سیاسی و اجتماعی مینشانند که گوئی دیگران موظف اند بافته های ذهنی آنان را به عنوان "حقیقت مطلق" و نوشته های مقدس برسر و چشم نهند ! و اگر کسی جرأت کرده و برخیال پردازی های چنین شخصیت های آشفته فکر، که خود را به رهبری دسته و گروهی نامتجانس و سرگردان بالا کشیده اند انتقادی وارد سازد ، آنگاه است که رهبرخود شیفته و خود مرکزبین با اتهام زنی وبرچسب زنی به مقابله با منتقدین خود وارد میدان میشود وبرپیشانی هرکس که برخلاف او فکر کند ، مُهراصلاح طلب و خادم جمهوری اسلامی میکوبد!

براستی چه کسی میتواند از اتحاد ، همگرائی و وحدت پاره ای از نهادهای سیاسی و مدنی و پایان یافتن خرده کاری ها ، دوباره کاری ها و آزاد شدن نیرو وانرژی گروههای کوچک و پراکنده برای انجام کارهای بزرگ تر شادمان نگردد؟ بجز حکومت اسلامی و بیت فاسد خامنه ای که ازشکل گیری یک اپوزیسیون متحد و فعال و چالشگر هراس دارد ، چه کسی میتواند از اتحاد سازمانها ونهادهای سکولار –دمکرات و جمهوریخواه نگران و ناراحت باشد ؟ چرا برخی از شخصیت های خود شیفته و خود محور درمغاکی کوچک ، خود را چنان گرفتار کرده اند که تصور مینمایند  فقط حول رهبری و شخصیت آنان است که اتحاد سکولار – دمکراتهای ایران ،  ممکن و مشروعیت پیدا میکند ! راستی جواز شیخوخیت و علم داری سکولار-دمکراسی ایران ، از کدام "پیرطریقت" به اینان رسیده است که هنوز جوهرتوافقنامه  سازمانها و نهادهای جمهوریخواه و سکولار – دمکرات خشک نشده ، کارزار تخریب و اتهام زنی این خود شیفتگان و متولیان "سکولایسم" علیه گروههای مذکور آغازمیگردد!

کلام آخر: تجربه ی 34 سال تفرقه و پراکندگی نیروهای آزادیخواه و دمکراسی طلب ، این واقعیت انکار ناپذیر را بروشنی آشکار ساخته است که متحد شدن دهها حزب و گروه وسازمان سیاسی ، با ایدئولوژیهای گوناگون ، گرایش های فکری و سیاسی مختلف  و ارزیابی ها و تحلیل های گوناگون از جمهوری اسلامی و چگونگی مبارزه برای پایان بخشیدن به حکومت مطلقه ولایت فقیه ، امری است محال و غیرممکن ، ولی اتحاد و همگرائی گروهها و سازمانها و جریان هائی که قرابت فکری و عملی بیشتری با یکدیگر دارند و شیوه های واحدی از مبارزه را برای عقب نشاندن و سرانجام برچیدن حکومت مطلقه فقیه پیشنهاد میکنند ، امری است شدنی و ممکن . بعبارت دیگر برای حرکت در مسیر وحدت ملی ایرانیان ، چاره ای نیست مگر اینکه نخست خانواده های هم فکر و هم عمل ، ستاد مشترک خود را تشکیل دهند ، برای مثال احزاب و گروهها و شخصیت های چپ و معتقد به مارکسیسم – لنینیسم – مائوئیسم و غیره ، بهتراست که ابتدا به پراگندگی خود خاتمه دهند ، همینطور گروههای سلطنت طلب و مشروطه خواه ، ملی – مذهبی و اصلاح طلبان غیردولتی و غیره وغیره ، بعنوان گام نخست بهتر است که ابتدا  صفوف خود را از تفرقه و پراکندگی بیرون بیاورند و ستاد واحد و مشترک خود را تشکیل دهند ، تا درمرحله دیگرقادر گردند با نیرو و امکانات بیشتری به همکاری با سایر جریان های آزادیخواه بپردازند .

 توافقنامه چند تشکیلات ونهاد سکولار – دمکرات جمهوری خواه برای تحقق بخشیدن به اتحاد و وحدت در میان خود ، بنظر میرسد که در بستر چنین اندیشه ای شکل گرفته است که اگر چنین باشد میبایستی به این گروهها تبریک گفت و سایر نحله های فکری را هم تشویق نمود که برای خاتمه دادن به تفرقه خود و ایجاد ستاد مشترکی از همفکران خود ، این نمونه ی موفق را درنظر داشته باشند .

7 شهریور 1392

29 اوت 2013   

      

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]