«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟»
بهروز ستوده

از آن روزی که رزین تاج قزوینی ملقب به "طاهره قرة العین" آن بانوی آزاده ، ادیب ، شاعر ، سخنور و انقلابی ، در گردهمائی بابی های ایران در صحرای "بدشت" شاهرود  و در جمع مردان ، نقاب زشت را از چهره زیبای خود برکشید و ندای آزادی و برابری زن با مرد ایرانی را سر داد  بیش از 150 سال گذشته است . بیش از یک قرن ونیم پیش ، زرین تاج قزوینی که براستی تاج زرینی است برتارک جنبش آزادیخواهانه زنان ایران ، با صدائی به بلندی قرن ها جور و ستمی که بر زن ایران رفته است ، آزادی و مساوات را برای زنان ایران فریاد زد و مردم ایران را به قیام علیه تبعیض جنسیتی و خرافات و افکار و عقاید پوسیده ای که تار و پود جامعه ی آن روز ایران را به فساد و تباهی کشانده بود دعوت نمود و مهمتر اینکه دکان آخوندهای ریاکار را به عنوان مبلغ و مروج تبعیض و عقب ماندگی و کانون نشرخرافات و افکار پوسیده در میان ایرانیان معرفی نمود . زرین تاج قزوینی ملقب به "طاهره قرة العین" یک قرن ونیم پیش ، ایرانیان را به آزادی و عدالت اجتماعی اینگونه نوید داد :

 ديگر ننشيند شيخ  بر مسند تزوير
 ديگر نشود مسجد  دكان تقدّس
ببريده شود رشته تحت الحنك از دم
 نه شيخ بجا ماند  نه زرق و تدّلس
آزاد شود دهر ز اوهام و خرافات
 آسوده شود خلق ز تخیيل و توّسوس
محكوم شود ظلم ببازوي مساوات
 معدوم شود جهل ز نيروي تفرّس
گسترده شود در همه جا فرش عدالت
 افشانده شود در همه جا تخم توّنس
 مرفوع شود حکم خلاف از همه عالم
تبدیل شود اصل تباین به تجانس
 
و گفته شده است که چون زرین تاج قزوینی "طاهره قرةالعین" از زیبائی خیره کننده ای برخوردار بوده و در عنفوان جوانی بر معارف و دانش زمانه تسلط کامل می یابد و گوی  سبقت را از همگان می رباید تاجائی که هیچ مجتهد و مدعی فضلی یارای مباحثه و مجادله را با او نداشته است ، از این رو پادشاه قاجار(ناصرالدین شاه) به او دل می بندد و و برایش پیغام می فرستد که اگر"توبه" کند و دست از بیان سخنان "ضاله" بشوید ، ناصرالدین شاه کسی را به خواستگاری اش خواهد فرستاد و او را سوگلی دربار خویش خواهد ساخت . معروف است که زرین تاج جواب درخواست شاه را به صورت دوبیت شعر بر روی تکیه ای کاغذ می نویسد و برای او روانه می کند . جواب این بانوی آزاده به شاه قاجار چنین بوده است :
تو و ُملک و جاه سکندری
من و رسم و راه  قلندری
اگر آن خوش است   تو درخوری
وگر این بد است   مرا سزاست  
  تهدید ها و تطمیع ها و تبعید ها در مورد این زن آزاده ایرانی موثر واقع نگردید و او را از راه آزادگی که در پیش گرفته بود باز نداشت تا اینکه به اشاره آخوندهای تبهکار که زرین تاج را خطر بزرگی برای دکان ها ریاکاری خود می دانستند  بالاخره او را به بند کشیدند و در سلولی زندانی کردند ، زرین تاج حتی در زندان ناصرالدین شاه نیز بیکار ننشست و اشعار و نامه های اش توسط زندان بانان و حتی شاهزادگانی که به جرگه ی هواداران او پیوسته بودند بدست مشتافان آزادی و عدالت در ایران آن دوران می رسید . در مدتی که در زندان بسر می برد ، او بارها خطاب به شیخ و شاه نوشته و گفته بود که :
« من اینک زندانی شما هستم و هر لحظه که اراده کنید می توانید مرا بکشید ولی صدای آزادیخواهی زنان ایران و پیشرفت آنان را هرگز نمی توانید بکشید ، این صدا هر روز بلند و بلندتر خواهد شد»
بدون شک ، هنگامی که یکی از دختران ناصرالدین شاه بنام تاج السلطنه در یادداشت خود ، زن ایرانی را در آن زمان به تصویر می کشد ، بی تأثیر از افکار و عقاید زرین تاج قزوینی نبوده است . تاج المولوک دختر ناصرالدین شاه در یکی از یادداشت های خود چنین نوشته است :
« زنان ايران از نوع انسان مجزا شده و جزو بهايم و وحوش هستند و از صبح تا شامنااميدانه در يک مجلس زندگى مى کنند . اين جماعت يا از دور تماشا مى کنند يا درروزنامه ها مى خوانند که زنهاى حقوق طلب در اروپا چه قسم از خود دفاع کرده و حقوقخود را با چه جديتى مى طلبند . حق انتخاب مى خواهند . حق راى مجلس مى خواهند . دخالتدر امور سياسى و مملکتى مى خواهند و به همين قسم موفق شده اند . چه خوب بود سفرى بهمغرب پيش مى آمد و به آن زنان حقوق طلب مى گفتم: وقتى شما غرق سعادت و شرافت ازحقوق خود دفاع مى کنيد و فاتحانه به مقصود موفق شده ايد ، نظرى هم به گوشه ايرانبيافکنيد و ببينيد در خانه هايى که ديوارهايش از سه تا پنج ذرع ارتفاع داردمخلوقاتى سرو دست شکسته ،  بعضى با رنگهاى زرد و پريده ، برخى گرسنه ، برخى برهنه ،  قسمتى در تمام شبانه روز منتظر و گريه کننده ... در زنجير اسارت بسر می برند ،  آيااينها هم زن هستند ؟»
و سر انجام شیخ وشاه برای خاموش کردن شمعی که زرین تاج قزوینی در شب سیاه ایران در عصر قاجار روشن کرده بود همدست شدند . شیخ فتوای قتل را داد ، شاه فرمان قتل را صادر کرد و کلانتر تهران با چپاندن دستمالی چرکین در حلق یکی ازبزرگترین افتخارات  زنان ایران وجهان ، زرین تاج را خفه کرد  و آنطوری که بعدها برخی از شاهدان آن جنایت نقل کرده اند ، پیکر پاک او هنوز نیمه جان بوده است که جلادان ناصرالدین شاه  او را به چاهی سرنگون می سازند و بدین ترتیب لکه ننگ دیگری را در تاریخ ایران بنام خود به ثبت رساندند . این بانوی فرزانه و آزاده ایرانی فقط 36 سال ازعمرش گذشته بود که بدست شیخ وشاه کشته شد.  شیخ وشاه زرین تاج راخفه کردند به امید اینکه صدای آزادی زن ایران در نطفه خفه شود ولی آنچنانکه این بانوی  بزرگوار قبل از مرگ خود بارها به قاتلین خود هشدار داده بود : « با کشتن او صدای آزدیخواهی زنان ایران را نمی توانند خاموش کنند»  و آن صدا هرگز خاموش نشد . سالها بعد صدای خفه شده زرین تاج بدست شیخ وشاه ، از حنجره زنان شیردلی که به امید آزادی و برابری در انقلاب مشروطه شرکت کرده بودند در سرتاسر ایران طنین افکن شد و قمر الملوک وزیری ، آن زن دریا دل و سنت شکن ونخستین خواننده زن ایرانی که او نیز حجاب از سر برگرفت ، با آوائی دلنشین خود چنین خواند:
ای زنان ایران
تا به کی درافسوس
زیر دست مردان
تا به چند محبوس
در چنین محیطی
دخترانایران
تا به کی خموشی
ای زنان ایران
هیچکس خبر نیست
فکر خیر و شرنیست
ای رجال ایران
زن مگر بشر نیست
چند در حجابی
تا به کی بهخوابی
از وجود شیخ است
این همه خرابی
مملکت خراب است
ملتش به خواباست
ای زنان ایران
وقت انقلاب است

 ولی دریغ و درد که این صدای زرین تاج ها و قمر المولوک ها ، هیچوقت از جانب اکثریت زنان و مردان ایران حمایت نگردید و این عدم حمایت باعث گردید که آخوند های مفسده جو به بهانه دفاع از "شرع مقدس اسلام " همچنان به ترویج و تبلیغ افکارقرون وسطائی و زن ستیزانه در جامعه ادامه دهند ، داستان فتنه انگیزی های آخوندهای مرتجع و قتل ها و ویرانگری ها و تخریب و آتش زدن مدارس دخترانه ، که بعد از انقلاب مشروطه ، همگی به تحریک آخوندهای تهی مغز در تهران وشهرستانهای ایران انجام پذیرفت در حوصله این نوشته نیست .
پس از انقلاب مشروطیت و در دوران دیکتاتوری پهلوی ها ، علیرغم تلاش و تبلیغات شبانه روزی آخوندها برای محبوس نگاه داشتن زنان و دختران ایران در خانه ، هرجا که عرصه و دریچه ای برای اعلان موجودیت و تقاضای حق مساوات و برابری نمایان شد زنان ایرانی حضور پیدا کردند و نشان دادند که برخلاف یاوه سرائی های آخوندها ، زنان نه تنها دست کمی از مردان ندارند بلکه در پاره ای از زمینه ها از استعداد و قابلیت بیشتری نیز برخوردارند  .
مدرسه و دانشگاه ، کارخانه و مزرعه ، آموزش و پرورش ، بهداری و بیمارستان ، علم وصنعت ، فرهنگ و هنر ، قضاوت و وکالت و وزارت ، اقتصاد و سیاست و تجارت و ارتش و پلیس و غیره و غیره همه جا به عرصه حضور فعال و بروز خلاقیت های زن ایرانی تبدیل شد ، ولی متأسفانه این حضور زنان ، در متن یک جامعه دیکتاتوری زده و مرد سالار و فاقد یک عقبه دمکراتیک و  نهادهای مدنی صورت می گرفت ، روی همین اصل زمانی که در سال 1342 رژیم شاه سابق در اثر مبارزات و تلاش های زنان فرهیخته و آزادیخواه ایران حق رأی را برای زنان ایران به رسمیت شناخت ، آخوندهای نابکار به رهبری خمینی به خود جرأت دادند که در برابر این حق انسانی و قانونی زنان ، علم طغیان بر افرازند و شورش ارتجاعی 15 خرداد را بوجود آوردند . شورش ارتجاعی که دارودسته های اسلامی امروزه   از آن به عنوان نقطه آغاز انقلاب اسلامی خود یاد می کنند .
به هر حال شاه دیکتاتور بجای اینکه از شورش ارتجاعی آخوندها در 15 خرداد سال 1342، درس عبرتی بگیرد و برای مقابله با آخوندهای تاریک اندیش به  پاد زهر دمکراسی روی آورد ، برعکس   به سرکوب روشنفکران و آخرین بقایای نیروهای ملی و مترقی در جامعه پرداخت . شاه دیکتاتور تصور می کرد که با تطمیع و جیره خوار کردن آخوندها از یکطرف و سرکوب روشنفکران و آزادیخواهان و نهاد های مدافع آزادی از طرف دیگر ، قادر خواهد بود که توازن دیکتاتوری خود را برای مدتی طولانی حفظ نماید ولی دیدیم که چگونه تمام محاسبات او غلط از آب درآمد و آخوندهای جیره خوار در یک بزنگاه تاریخی و با توسل به زد و بند با قدرت های خارجی و همراه ساختن نیروهای ملی –مذهبی و بسیاری از روشنفکران ایران با خود ، تمام معادلات را به سود خود برهم زدند و با حلیه و نیرنگ ، خلقی را با شعارهای دروغین و توخالی  بدنبال خود کشیدند و برانقلاب آزادیخواهانه و عدالت جویانه ی مردم ایران در سال 57 سوار شدند . 
در فردای تأسیس جمهوری اسلامی زمانی که زنان فرهیخته و آزادیخواه ایران ،برای نخستین بار زنگ خطر را به صدا در آوردند و برای دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی خود بپا خواستند ، هیچکس صدای آنان را نشنید. حتی آن دسته از روشنفکران و گروههای سیاسی و انقلابی که عمری در باره آزادی و برابری زن و مرد قلمفرسائی کرده بودند همراه با خمینی و نیروهای سیاه تازه به قدرت رسیده ، در برابر زنان آزادیخواه و فرهیخته ایران صف آرائی کردند و گفتند و نوشتند که : " اینک که خلق قهرمان ایران در حال نبرد با امپریالیسم و صهیونیسم و بقایای رژیم طاغوتی است وقت این حرف ها نیست و از طرح شعارهای انحرافی باید جلوگیری به عمل آورد "! و یا اینکه : "رهائی وآزادی زنان ایران بستگی به رهائی وآزادی طبقه گارگر دارد و در حال حاضر ، مشکل طبقه کارگر و زنان زحمتکش ایران مسئله ی حجاب نیست "!
و بدین ترتیب خمینی و رژیم نوپای اسلامی اش پس از آنکه اطمینان حاصل کردند که با نیرنگ مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم  می توانند روشنفکران و گروههای سیاسی ایران را اعم از چپ و راست ، با امیال زن ستیزی و آزادی ستیزی خود همراه کنند ، تا آنجا که توانستند علیه زنان ایران تاختند و آزادی ها و حقوقی را که آنان طی یک قرن و با مبارزات خود ، ذره ذره بدست آورده بودند همه را پایمال کردند و پایه های رژیمی را مستحکم ساختند که امروزه آپارتاید جنسیتی یکی از ارکان اصلی آنرا تشکیل می دهد . 
شرح درد و رنجی که زنان و دختران ایران با استقرار جمهوری اسلامی و در طول 30 سال گذشته متحمل شده اند داستان غم انگیزی است که تا کنون هزاران کتاب و فیلم ها و نمایش نامه ها در باره آن نوشته شده است و هزاران داستان نانوشته در خاوران ها و گورهای بی نام و نشان مدفون گردیده  است . ولی در اینجا همین قدر گفته شود که پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران ، هیچ قشر و طبقه ای و هیچ گروه اجتماعی به اندازه زنان ایران مورد تحقیر و تعرض و وحشی گری های حکومتگران اسلامی قرار نگرفته اند ، مردان ایران نمی توانند درد ورنجی که طی 32 سال بر نیمی از جامعه ایران وارد شده است ، حس نمایند ، دریک کلام می بایستی زن  بود تا بتوان معنی بی حقوقی و تبعیض و تحقیر و تجاوز را در زیر لوای حکومت و قوانین اسلامی حس کرد . 
نتیجه : جنبش زنان امروز ایران ،  ریشه در بیش از یک قرن ونیم مبارزه بی امان زنان آزاد اندیش ای سرزمین  دارد که نسل اندر نسل با تبعض و نابرابری و برای برپائی جامعه ای مدنی و بدور از ظلم و ستم در ایران مبارزه کرده اند ، به زندان رفته اند ، شکنجه و آزار دیده اند ، بردار شده اند  و امروزه در مقابل یکی از مخوف ترین دیکتاتوری های دینی  و یکی اززن ستیز ترین حکومت های تاریخ بشریت  ایستاده اند تا راهی را که رزین تاج قزوینی یک قرن و نیم پیش  در این کشور آغاز کرد به انجام رسانند .  
حکومت فاشیست و زن ستیر اسلامی که در دریائی از خون زنان و مردان آزاده ایرانی شناور است امسال در روز جهانی زن یکبار دیگر با نمایش قدرت زنان آزادیخواه و ضد تبعض به لرزه در خواهد آمد ، خیزش با شکوه زنان ایران در روز جهانی زن که پشتیبانی مردان آزادیخواه و تساوی طلب ایرانی را نیز به همراه خواهد داشت همچنین  حاوی پیامی شفاف و روشن برای کسانی است که هنوزاجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی را  در گوش ملت ایران زمزمه می کنند غافل از اینکه  نیمی از جمعیت ایران که زنان این کشور باشند  دربست این قانون اساسی تبعض آمیز را از بیخ وبن قبول ندارند ، بر این نیم  اقلیت های مذهبی و اقوام ایرانی و اکثریت مردان تساوی طلب ایرانی را هم که قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول ندارند اضافه کنید پس دیگرمعلوم نیست که آقایان برای چه کسانی می خواهند قانون اساسی جمهوری اسلامی که با الهام از "شرع مقدس" و تبعیض های چند لایه نوشته شده است را اصلاح نمایند ؟
16 اسفند 1389
6 مارچ 2011

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]