قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه
بهروز ستوده

استقلال ، بی طرفی و قانون مداری قوه قضائیه در هر کشور ،  شاخصی است برای سنجش امنیت فردی واجتماعی و سیاسی و اقتصادی وفرهنگی درآن کشورها ، و پذیرش اصل تفکیک قوا که دراغلب قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان گنجانده شده است ، این امکان را برای دستگاه قضائی و قضات بوجود میاورد که آنان بتوانند بدون ملاحظات سیاسی و ترس و واهمه از  کانونهای قدرت در جامعه ، بین حق و ناحق و ظالم و مظلوم به داوری بنشینند . گرچه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهراً برتفکیک قوا تأکید شده است ولی ازآنجائی که این نظام قرون وسطائی وقانون اساسی آن براصل ولایت مطلقه فقیه بنیان نهاده شده اند ،  واقعیت این است که هر سه قوه  و بویژه قوه قضائیه ، تابع و در دست رهبر و ولی فقیه است که گویا مشروعیت حکومت مطلقه خود را ازخدا و پیغمبر و امام غایب گرفته است ،   بنابراین وقتی با یک چنین حکومتی سروکار داشته باشیم ، دیگرسخن ازاصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه  درمورد این حکومت سخنی بیهوده است .

عدالت خواهی و قانون طلبی ایرانیان در صد واندی سال پیش و حتی قبل از برپا شدن جنبش مشروطه خواهی درایران ، با مطالبه تأسیس عدالت خانه از طرف مردمی که از بی قانونی و مظالم قاضیان شرع و مأموران حکومتی به ستوه آمده بودند آغاز شد و پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی مشروطه ، وزارت "عدلیه" که بعداً در زمان حکومت رضا شاه "دادگستری" نام گرفت تأسیس شد و کمی بعد مدرسه حقوق برای ترتبیت قضات جدید دائر گردید ، و بدین ترتیب دست آخوندها از شغل موروثی شان یعنی قضاوت کوتاه شد . بریده شدن دست آخوندهای طماع از شغل نان و آب دار قضاوت و خاتمه یافتن سلطه آنان برجان ومال و ناموس مردم  ، ضرر و زیان بزرگی بود برای روحانیت شیعه ، روی همین اصل پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 ، نخستین اقدام عاجل آیت الله خمینی ، بازگرداندن تسلط آخوندها برقوه قضائیه ایران  و سپس جایگزین کردن قوانین شرعی بجای قوانین مدنی بود . بدون شک سلطه روحانیت بر قوه قضائیه ایران ، لغو قوانین مدنی و بازگشت به قوانین شرعی ، بزرگترین ضربه ای بود که آیت الله خمینی و حکومت نوبنیادش برپیکر جامعه مدنی وارد ساخت ، پس از تسلط آخوندهای آدمکش و سادیستی از قماش خلخالی  و لاجوردی  و گیلانی  و نیری و غیره بر دستگاه قضائی ایران ، قوه قضائیه که میبایستی حافظ و مدافع حقوق و امنیت شهروندان ایرانی باشد ، خود به مرکز فاسدی برای سلب امنیت وآرامش از جامعه و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شد و از آن پس  برتمام جنایات و تبهکاریهای حکومت اسلامی جامه قانون پوشانده شد ! و بدین ترتیب روحانیت شیعه که انقلاب مشروطیت دست او را از قضاوت کوتاه کرده بود دوباره به آرزوی دیرینه خود رسید و این بار نه تنها شغل قضاوت را که در اثر غفلت آزادیخواهان ایران ، کل حکومت را بدست آورد !

اگر اهمیت تسلط بر قوه قضائیه و مخدوش شدن تفکیک قوا برای جوانان شیفته انقلاب و هم نسلان من که پس از انقلاب بهمن ماه 57 در رویای "عمق بخشیدن به انقلاب" بودند روشن نبود برای آیت الله خمینی و دارودسته های کهنه پرستی که از اعماق قرون وسطی سر برآورده بودند روشن بود که با سلطه بر قوه قضائیه ، دو قوه دیگر را میتوان از میان تهی و بی قدرت کرد ،  بعدها تجربه هشت سال دولت اصلاحات آقای خاتمی این واقعیت را به اثبات رساند که بدون یک قوه قضائیه مستقل و مدافع حقوق فردی و اجتماعی ، حتی با در دست داشتن دو قوه مقننه و مجریه نیز نمیتوان در جمهوری اسلامی اقدام به اصلاحات نمود ، چرا که ساز و کارهای حکومت نوظهور ولایت فقیه به گونه در تقابل با منافع ملی و ضدیت با آزادی های فردی و اجتماعی  و درعین حال  تعامل با یکدیگر برای حفظ قدرت ولایت فقیه ، شکل گرفته اند که همه راهها به بیت رهبری و تصمیم شخص ولی فقیه منتهی میشود .

آقای خاتمی در پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری خود اعتراف نمود که دولت او بطور متوسط هر از 9 روز با یک جنجال وبحران سازی مواجه بوده است و مقابله با آن بحران ها تاب و توان "دولت اصلاحات" را گرفته بوده اند ، اما آقای خاتمی هرگز به مردم نگفت و هنوز هم نگفته است که با وجود یک قوه قضائیه فاسد وغیر مستقل و قضات فرومایه و نوکررهبر، که هرلحظه اراده کنند میتوانند هرکس را بخواهند دستگیر و شکنجه و اعدام کنند ، قصد اصلاح چه چیزی را داشته است ؟  در اینجا صحبت از استفاده از قدرت مردم برای مقابله با خودکامگی رهبر درمیان نیست چونکه تمام جناح های حکومت اسلامی اعم از اصلاح طلب و اعتدال گرا و اصول گرا و غیره از قدرت مردم و اتکا به این قدرت میترسند ، و همه اینها از قدرت مردم ، فقط رأی مردم را میخواهند که هر از چهار سال آنان  را بپای صندوق های انتخاباتی غیر آزاد که بین جناح های خودی برگزار میشود بکشانند .

اینها را گفتم تا به این نتیجه برسم که دولت تدبیر و امید آقای روحانی که با هزار وعده و وعید  رأی مردم را در انتخابات اخیربه سمت خود جلب کرد ، اگر براستی میخواهد کاری برای مردم ایران انجام دهد ، نقطه عزیمت دولت خود را میبایستی مبارزه با فساد گسترده ای قرار دهد که جامعه ایران را در تمامی عرصه ها به تباهی کشانده است ، فسادی که مسئولیت مستیقم آن  متوجه بیت رهبری و قوه قضائیه  زیر فرمان اوست . آقای روحانی که در هر فرصتی تلویحاً به حقوق دانی خویش افتخار میکند خوب است بداند که با وجود یک قوه قضائیه فاسد ، حتی امکان پیاده کردن طرح های توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت تا چه رسد به طرح های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که حاوی دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی و یا پیاده کردن طرح حقوق شهروندی ایرانیان باشد ، رئیس جمهور حقوق دان خوب است بداند که ارائه طرح هائی از قبیل "منشورحقوق شهروندی" در شرایطی که سایه شوم نیروهای امنیتی همچنان برسر جامعه است و قوه قضائیه فاسد از این نیروها دستور میگیرد و هر دو از بیت رهبری ، و در شرایطی که دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام آزادیخواهان و مخالفان جمهوری به قوت خویش باقی است و در شرایطی که دولت تدبیر و امید حتی نتوانسته است به حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خاتمه دهد و زندانیان سیاسی کودتای انتخاباتی سال 88 را آزاد نماید ، طرح "منشورحقوق شهروندی" بیشتر به یک شوخی شباهت دارد .  

در آستانه 35 سالگی حکومت اسلامی ، اگربه کارنامه قوه قضائیه جمهوری اسلامی و موقعیت امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شهروندان ایرانی که قوه قضائیه مسئول پاسداری از آن میباشد نگاه شود ، در تمام زمینه ها نقش مخرّب و فاسد این قوه را در ضایع کردن حقوق مردم ایران میتوان مشاهده کرد . دریک کلام باید گفت که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، ازفردای انقلاب بهمن 57 بدین سو ، بجای عدالت گستری و حراست از حریم آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی ، عملاً خود به مهمترین عامل سرکوب آزادی و آزادیخواهان و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شده . تنها وظیفه ای که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، در طول 35 سال گذشته برای خود قائل بوده است ، سرکوب مخالفان و منتقدان نظام ، حفظ و حراست از بیت رهبری ولایت فقیه  بوده و نه چیز دیگری .

سیر صعودی آمار جرم و جنایت و ناامنی ها و ناهنجاری های اجتماعی در ایران "اسلامی" ، و احراز رتبه اول در بی ارزشی ها وعقب افتادگی ها و احراز رتبه آخر در پیشرفت و توسعه و کسب ارزش های انسانی در 35 سال گذشته ، همگی حکایت از ناکارآمدی  قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مینماید و این ناکارآمدی ناشی از: 1 -  عدم استقلال وفساد قوه قضائیه ، 2 – وجود قوانین تبعیض آمیز و ضد بشر در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی که بستری است برای رشد فساد در تمامی نهادهای حکومتی .

برای اینکه از درجه فساد در قوه قضائیه بیشتر واقف شوید لازم است گفته شود که این قوه حتی در مجازات خاطیان نیز بین شهروندان ایرانی تبعیض قائل میشود و آنان را به دو دسته خودی و ناخودی تقسیم میکند ، برای مثال دست و پای تخم مرغ دزد را قطع میکنند ولی کاری به کار آقا زاده های دزد که ملیاردها دلاراز پول مردم محروم و زحمکش ایران را غارت کرده اند ندارد ، و هنگامیکه در تصفیه حساب جناحی یک دزد را دستگیر مینمایند ، فوراً از رهبر دستور میرسد که مسئله را "کش ندهید" ، چونکه خود رهبر بهترازهرکسی میداند اگر مسئله دزدی ها کش داده شود سر نخ دزدی های هنگفت میرسد به بیت رهبری و باندهای نظامی – امنیتی پیرامون ولایت مطلقه .

هفت تیر کشی مدّاح مسلح که جزو اخبار روز در هفته گذشته بود ، نمونه دیگری است از فساد و تبعیضی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد مجازات مجرمین اعمال میکند . همانطوریکه میدانید در ادامه دروغگوئی های اوباش هوادار مداح هفت تیرکش ، آخرین خبر این است که : "شاکی رضایت داده است" !

هرکس که اندکی از قانون جزای اسلامی آگاهی داشته باشد میداند که درمورد هفت کشی و تیراندازی مداح مسلح ، شاکی چه رضایت بدهد و چه رضایت ندهد ، ضارب یعنی مداح  محمود کریمی ، برطبق قانون جزای اسلامی محارب و مفسد فی الارض است و مجازات چنین جرمی هم معلوم است .

ماده 83 قانون جزای اسلامی  : « هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.»

تبصره ۳:  « میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست‌. استفاده از سلاح گرم و سرد برای ترساندن مردم  و ایجاد رعب و وحشت  در جامعه ، مصداق محاربه و مجازاتش اعدام است »

چند روز پیش آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور نیز در مصاحبه ای  چنین گفته است :

« یکی از قوانین مترقی حقوق جزایی اسلام در مورد کیفر افرادی است که جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار می‌دهند و مجازات افرادی که به روی مسلمانان اسلحه می‌کشند و محارب هستند. فقهای اسلام در تعریف محارب گفته‌اند « کل من جرد السلاح لاخافه الناس». هر کس در هر جا به روی مردم برای ترساندن اسلحه بکشد محارب است. و مجازات محارب و مفسدان فی الارض این است که، کشته شوند یا به دار مجازات آویخته شوند و یا دستان و پاهایشان برخلاف یکدیگر قطع شود یا از جایگاه زندگی‌شان تبعید شوند. این تنها رسوائی دنیائی آنان است و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. »  خبرگزاری مهر سه شنبه 17 دیماه 1392

بنابراین و بدون هیچ شک وشبهه ای مداح مسلح و تیرانداز ، طبق قانون جزای اسلامی محارب و مفسد فی الارض است ، ولی آیا قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، اورا به این جرم محاکمه  و مجازات خواهد کرد ؟ مسلماً خیر ، البته نگارنده  و اکثر مدافعان حقوق بشر ، با مجازات اعدام  و آدمکشی به هر طریقی  مخالف ایم حتی برای مداحی که بر روی مردم تیراندازی کرده است ،  ولی اعتراض ما به دستگاه قضائی فاسد و قاضیان جنایتکاری است که طی 35 سال گذشته دهها هزار تن از شریف ترین جوانان این سرزمین را بدون اینکه  اسلحه ای بدست گرفته باشند و تیری بسمت کسی شلیک کرده باشند ، با اتهام واهی  محارب و مفسد فی الارض اعدام کرده اند !

برای اینکه دانسته شود فردی که مورد حمله مسلحانه مداح ششلول بند قرار گرفته است  در چه فضای مسموم  و تحت چه فشارهائی شکایت خود از مداح هفت تیرکش پس گرفته است قسمتی از مصاحبه فرد مزبور که حتی میترسد نام  خود را  اعلام نماید  در اینجا به نقل از روزنامه اعتماد درج مینمایم :

« من يك شهروند عادي هستم با تحصيلات ليسانس اما يك خانواده مذهبي و محترم داريم كه از قضا از مريدان امام حسين هستيم و از قضا در شب حادثه هم نوار مداحي در ماشين من روشن بود . خود من و خانواده‌ام پاي همين مداحي‌ها مي‌نشينيم و از مخاطبان همين مداح‌ها هستيم . اين‌طور نيست كه يك فرد اوباش باشيم . مي‌خواهم حاميان آقاي كريمي هم اين را بدانند كه من هم از حاميان آقاي كريمي بوده‌ام و هستم و حتي اولش باورم نشد كه ضارب خود رويم آقاي كريمي هستند . فرد معتقدي هستم و تنها به خاطر ارادت به امام حسين  و حرمت امام حسين وخواست مادرم ، از شكايت در اين پرونده رضايت دادم . چون ايشان هم به حرمت امام حسين  به اينجا رسيدند .»

بیچاره ای که مورد حمله مداح قرار گرفته خوب میداند که طرف مقابل اش چه کسی است و از کجا حمایت میشود که این چنین وحشت زده  خود را مرید و هوادار مداح ششلول بند یعنی کسی که به خودش و همسرش حمله نموده است  وانمود میسازد ، بی تردید این شخص درمانده ، درجسم وجان ومغز هراسان و وحشت زده  خویش شاید بارها به این موضوع  فکر کرده است که در مقابل صدها نوچه لات ولوت و چاقو کش و هوادار مداح محمود کریمی ، چه کسی از جان ومال و ناموس او دفاع خواهد کرد ؟ راستی اگر این شخص ، قانون و قوه قضائیه ای مستقل را حامی خود میدید اینگونه از ضارب خویش وحشت میکرد و اینگونه به ستایش او می پرداخت و از محاسن او سخن میگفت ؟


22 دی ماه  1392

12 ژانویه 2014

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]