باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت
بهروز ستوده

جریان هائی که از توافق هسته ای ایران وقدرت های جهانی به خشم آمده اند طیف وسیعی را تشکیل میدهند که عمدتاً شامل حزب جمهوریخواه امریکا ، دولت اسرائیل ، عربستان سعودی و برخی از شیخ نشین های خلیج فارس ، ذوب شدگان در ولایت فقیه در ایران به سرکردگی حسین شریعتمداری و پاره ای از سران سپاه و بسیج ونمایندگان مجلس شورای اسلامی وبرخی ازگروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی میباشند که پیشرفت اهداف سیاسی و مقاصد اقتصادی خود را با حمله نظامی به ایران گره زده اند . و سردادن شعار: "کیهان – اسرائیل تسلیت تسلیت" درجشن های خودجوش مردم ایران به مناسبت توافق هسته ای ، دقیقاً بازتاب نگاه صلح جویانه مردم ایران و شناخت آنان درمورد کانون های جنگ طلب داخلی و خارجی است .

ساده اندیشی خواهد بود اگرتصور شود با امضای توافقنامه هسته ای ، طیف وسیع جنگ طلبان در داخل و خارج از کشورآرام خواهند گرفت و دست ازتلاش برای برهم زدن توافق وین و برپا کردن جنگ علیه ایران خواهند کشید. ازسناتورهای جمهوریخواه امریکائی ونخست وزیرجنگ افروزاسرائیل وشیوخ مرتجع عرب گرفته تا سردارنقدی ها و حسین شریعتمداری ها و اپوزیسیون جنک طلب جمهوری اسلامی که تنهاشانس کسب قدرت را در ایران درپرتوحمله نظامی به این کشورمیدانند ، همه وهمه برای اخلال در روند پیشرفت توافقنامه هسته ای دست بکار خواهند شد ودراین میان تنها عاملی که میتواند تلاش جنگ طلبان را خنثی سازد حضورگسترده مردم ایران در صحنه صلح طلبی ، پشتیبانی ازموافقنامه هسته ای وپافشاری برمطالباتی است که آقای حسن روحانی درجریان انتخابات ریاست جمهوری به مردم ایران وعده داده بوده است . والبته لازمه حضورپُررنگ مردم درصحنه ، حمایت دولت روحانی از مردم و ایجاد فضای امن برای این حضورآنان در صحنه های گوناگون مطالبات مدنی است ، چرا که اگر قرارباشد صلح طلبی و مطالبات مدنی مردم ایران مانند گذشته مورد یورش اراذل و اوباش حکومتی و جناحهای هارحاکمیت قرارگیرد و دولت روحانی فقط نظاره گرحوادث باشد ، حضور مردم در صحنه ، موضوعیت خود را از دست خواهدداد.

تمام جریان های که طی چند سال گذشته با کوبیدن برطبل جنگ طلبی وحمله نظامی علیه ایران منافعی عایدشان گردیده است ، هم اینک امیدوارند که ایران را به شرایط پیش ازامضای قرار داد باز گردانند وتنها راهی که این بازگشت را غیر ممکن میسازد برسمیت شناختن قدرت مردم ایران به عنوان پشتوانه موافقتنامه وین است . دولت حسن روحانی اگرنتواند پیوندی بین سیاست خارجی وسیاست داخلی برقرارنماید و اگرنتواند به مردم ایران اطمینان دهد که پس ازتوافق هسته ای با قاطعیت بدنبال عملی ساختن وعده های به تعویق افتاده میباشد ، وعده هائی که دولت "تدبیر و امید" تا به امروز اجرای آنرا به حّل مسئله هسته ای موکول کرده است ، بدون شک ایشان نخواهد توانست اعتمادعمومی را نسبت به دولت خود جلب نماید ودر نتیجه برآقای حسن روحانی همان خواهد رفت که درگذشته بربازرگان و بنی صدر و موسوی وکروبی وغیره رفت .

شریعتمداری ها و رسائی ها و کوچک زاده ها ، بعنوان سمبل های مخالفت با توافق هسته ای وکسانیکه تا یک روز پیش ازامضای توافق ، آنرا معاهده ترکمانچای دوم میخواندند وامضای آنرا خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی میدانستند و پس ازامضای توافق وین ، درناپایداری وناروشنی این توافق قلمفرسائی میکنند و در اینجا و آنجا به نطق و خطابه میپردازند ، نیروهای امنیتی ، قوه قضائیه فاسد جمهوری اسلامی ، سران سپاه و بسیج ووابستگان به بیت رهبری ، شبکه فاسدآخوندهای نماز جمعه وغیره و غیره که درپرتو غرب ستیزی و تحریم ها ، غارتگری های خود را دوچندان نمودند و به ثروت های افسانه ای دست پیدا کرده اند، پس ازتوافق هسته ای موقتاً و برای کوتاه مدت جار وجنال درعرصه سیاست خارجی را رها کرده ، نیروی خود را برروی سیاست داخلی متمرکزخواهند کرد ، بویژه با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان ، آنها تلاش خواهند کرد که دولت حسن روحانی نتواند ازموفقیت اش درتوافق هسته ای ،جهت پیشبرد سیاست های داخلی اش استفاده نماید. هدف اصلی آنان این است که هرچه بیشتر ناتوانی دولت روحانی را در پاسخگوئی به مطالبات مردم و حّل مغضلات جامعه نشان دهند.

اگرچه حکومت مطلقه ولایت فقیه امروزه در شرایطی نیست که مانند سالهای 60 ونوشیدن جام زهر توسط خمینی ، اقدام به کشتارسیاسی نماید ، اما پس از خوردن جام زهر هسته ای بوسیله خامنه ای و امضای توافق هسته ای ، از هم اکنون خفقان آلودترکردن فضای عمومی جامعه و سرکوب نیروهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر درایران ، دردستورکارنیروهای امنیتی قرارگرفته است ، وهرگاه دولت روحانی نتواند تهاجم نیروهای افسار گسیخته را به ابتدائی ترین آزادی های فردی و اجتماعی مهارکند وازحقوق بشرایرانیان دفاع نماید، گمان نمیرود آن دسته ازمردمی که درانتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی رأی دادند ، درانتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان به پای صندوق رأی روند.

با عمده کردن حّل مسئله هسته ای ، طی دو سال واندی که ازعمر دولت "اعتدال"میگذرد ، آقای حسن روحانی اجرای تمامی وعده های انتخاباتی خود را به پس از حّل بحران هسته ای حواله داده است ، اینک که آن بحران به سرانجامی رسیده است مردم ایران حق دارند ازایشان بخواهند که به وعده خود عمل کرده ، دفاع ازحقوق شهروندی ایرانیان را صدربرنامه خود قراردهد چونکه بدون برسمیت شناختن حقوق شهروندی ایرانیان و مبارزه پیگیربا فسادی که سرتاپای حکومت اسلامی را دربرگرفته و جامعه را نیز به فساد و تباهی کشانده است ، توافق هسته برای ایران غرق در فساد به تنهائی معجزه گر نخواهد شد .

طرح شعار"حصرباید بشکند" ، آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی وسایرشعارها درجریان جشن های خودجوشی که پس ازاعلان توافق هسته ای درتهران وشهرستانها برپاگردید میبایستی به گوش آقای حسن روحانی نیز رسیده باشد و ایشان را کمی بفکر فرو برده باشد که بی توجهی ونادیده گرفتن درخواست های حقوق بشری مردم ایران ، فقط میتواند این فکر را اذهان عمومی تقویت نماید که : این دولت با این هدف بر سر کار آمده است که تحریم های فلج کننده را از روی دوش حکومت ولایت فقیه بردارد و غارتگران بیت المال را برای پیشبرد اهداف پلیدشان به پول بیشتری برساند .

و اما جامعه مدنی ایران ، نیروها و شخصیت های آزادیخواه و مدافع حقوق بشردر داخل و خارج از کشور، اینک پس از امضای توافقنامه هسته ای ، هرگاه بتوانند بر خرده کاری ها و دوباره کاری ها وپراکندگی خود فایق آیند و دریک جبهه فراگیروملی حقوق بشری ، متحد و متشکل گردند،بدون شک قادر خواهند بود که مسئله حقوق بشر و نقض روزمره آن توسط قوه قضائیه فاسد ونیروهای سرکوبگرتحت امررهبر را دردیدگاه جهانیان به مهمترین مسئله ای که هم اینک گریبانگیر ایران و ایرانیان است تبدیل نمایند وازافکار عمومی جهان وکشورهای حامی اعلامیه جهانی حقوق بشربخواهند که حکومت مطلقه ولایت فقیه را برای برسمیت شناختن حقوق بشردر ایران تحت فشار قرار دهند. اتحاد نیروهای دمکراسی خواه و مدافع حقوق بشر در ایران درعین حال میتواند دست دولت حسن روحانی که مدعی میانه روی است را برابرنیروهای عهد حجری وذوب شده درولایت فقیه را تقویت نماید. چند ماه آینده و پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ، ماههای رودروئی شدید جناحهای حکومت اسلامی خواهد بود . بدون تردید ایجاد جبهه ملی دمکراسی خواهان ومدافعان حقوق بشر درایران میتواند به عنوان نیروئی برآمده ازخواسته های سرکوب شده مردم ایران ، امید و شور وشوق مبارزه برای فردای بهتررا دوباره دردلها زنده کند.

26 تیرماه 1394
17 ژوئن 2015

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]