زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد!
بهروز ستوده

 

انتخاب آقای حسن روحانی به رياست جمهوری اسلامی ، در شرايطی که اين رژيم ازهرطرف زير منگنه قرار داشت وحتی دارودسته های ذوب شده در ولايت فقيه نيز در پريشانی و چند دستگی بسر ميبردند ، اگر بيشتر از يک عقب نشينی موقتی و ناچاری از جانب خامنه ای و دارو دسته های ولايت مدارارزيابی گردد تا در خلال اين فرصت بدست آمده ، صفوف متلاشی خود را سر سامان داده و با قدرت بيشتری در مقابل ملت عرض اندام نمايند ، يک توّهم و خوش خيالی ساده انگارانه ای بيش نخواهد بود ، که اعتدال گرا و اصلاح طلب شدن بيت رهبری جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای همانقدر محتمل است که طلوع کردن خورشيد ازغرب !

آنچه که هيچکس حتی حکومتگرانی که اندکی شعورداشته باشند ، نميتوانند انکار کنند اين است که رأی مردم به آقای روحانی در انتخابات اخير ، رأی به تغيير شرايط موجود بوده است ، شرايطی که محصول مشترک سياست های مشترک داخلی و خارجی خامنه و احمدی نژادها ، نه فقط در طی ۸ سال گذشته ، که طی ۳۴ سال حيات ننگين جمهوری اسلامی بوده است ، چرا که وقتی سعيد جليلی  با حمايت بيت رهبری و سپاه و بسيج و آيت الله مصباح يزدی و شبکه نوحه خوان ها وائمه نماز جمعه و سايراهرم های حکومت اسلامی ، موفق به کسب حدود چهار مليون رأی ميشود (اگر آمارارائه داده شده از طرف رژيم دروغگو و متقلب را مبنا قرار دهيم ) حال خود حساب کنيد که آقای روحانی اگر آرای مردم ناراضی و خواهان تغيير را در پشت سر خود نميداشت ، تعداد آرای او در انتخابات اخير چقدرميتوانست باشد ؟ به باور من شايد چيزی در حد آرای آقای غرضی ، اين را گفتم که معلوم شود رأی به آقای روحانی ، رأی مردم به تغيير شرايط موجود و تغيير سياست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بوده است ، نه برخلاف نظر آن آخوند مردم فريب که مدعی است رأی به آقای روحانی ، رأی به لباس "مقدس" روحانيت و روی آوردن مجدد مردم ايران به اين قشر برای حل مشکلات داخلی و خارجی !

پس از پايکوبی های اوليه بمناسبت انتخاب آقای روحانی به مقام رياست جمهوری و در پاسداری از بسته ی دربسته اعتدال آقای روحانی که هيچکس از کمّ و کيف آن با خبر نيست ، در داخل و خارج از کشور، موجی براه افتاده است که مدام در مورد زياده خواهی و شتاب زدگی که ممکن است موجب تضعيف رئيس جمهور جديد گردد هشدارميدهد ! تنها استدلال هوادران اين موج هم اين است که : اگردر طرح مطالبات ، زياده خواهی و عجله شود ، نيروهای افراطی  و اقتدار گرا که برای تضعيف دولت اعتدال در کمين نشستنه اند ، جار و جنجال براه خواهند انداخت و بازی اعتدال گرائی را بر هم خواهند زد ! گوئی که هشت سالی که دولت اصلاحات برمسند قدرت اجرائی و قانونگذاری و تا حدودی قوه قضائيه نشسته بود و به اعتراف آقای خاتمی هر۹ روز يکبار با يک حادثه آفرينی و بحران سازی مواجه ميگرديد ، بخاطر زياده خواهی وشتابزدگی وعمق اصلاحاتی بود که آقای خاتمی در دستور کار دولت خويش قرار داده بود ! کسانی که به بحث های پرهيز از تندروی و رعايت اعتدال دامن ميزنند گويا هنوز نميدانند درمورد ديکتاتوری مذهبی مطلقه ای که مشروعيت خود را از خدای خود ساخته ای که نماينده اش به عنوان ولی فقيه ، حکومت ميکند و حتی به قانون اساسی خويش پای بند نيست و"مصلحت نظام" اش را هر روز ميتواند به چيزی تعبير و تفسير نمود و در جائی جستجو کند ! و در کشوری که سخن گفتن و دفاع ازمنافع ملی و حقوق شهروندی ، ميتواند براحتی به براندازی تعبير گردد وبرای مناديان آن ، ميتواند زندان و شکنجه و حصر خانگی بدنبال داشته باشد ، مسئله تند روی و کند روی و زياده خواهی و کم خواهی  موضوعيت خود را از دست ميدهد .  

بديهی است انبوهی از خواسته های مردم وجود دارند که در فردای تصدی مقام رياست جمهوری بوسيله آقای روحانی ، از جانب نهادهای مدنی و شخصيت های حقيقی و حقوقی ، در مقابل دولت آقای روحانی نهاده خواهد شد ، اما يکی ازخواسته هائی که چه پيش و چه بعد ازانتخابات و هم در جريان تظاهرات پيروزی آقای روحانی ، توسط مردم و بويژه نسل جوان کشور مطرح گرديده ، خواسته ی آزادی زندانيان سياسی عقيدتی بوده است که اين روزها همه جا صحبت از آن است و ميتوان گفت که رفته رفته ميرود که به يک خواسته ملی تبديل شود .

همه ميدانيم که ترميم ويرانی هائی که در دوران هشت ساله رياست جمهوری احمدی نژاد ، به زير ساخت های صنعتی و کشاورزی ايران وارد گرديده است  کار يکماه و يکسال نيست ، و کسانی که در جريان مناظره های انتخاباتی وعده ميدادند که اقتصاد کشور را ميتوانند درعرض چند ماه سر و سامان بدهند و مسئله بيکاری را کنند ، شيادان عوامفريبی بودند که اقتصاد و مديريت يک کشور را با چماق داری و آدمکشی در خيابانها اشتباه گرفته بودند ! تخريبی که دار و دسته های دزد و غارتگر در زير ساخت اقتصادی ايران انجام داده اند البته به زمان نياز دارد ، ولی تعقيب قانونی ، دستگيری و مجازات کسانی که اقتصاد ، کشاورزی و صنعت ايران را به اين روز انداخته و دهها مليون ايرانی را بخاک سياه نشانده اند به زمان احتياج ندارد ، به اراده ای ملی واراده اصلاح طلبی واقعی نياز دارد که حکومتگران اسلامی ايران از هر جناح و دسته ای که باشند فاقد آن هستند ، اميدوارم که آقای حسن روحانی پس از سوگند خوردن و آغازرسمی کار رياست جمهوری خلاف اين را ثابت نمايند تا اينجانب از ايشان عذر خواهی کنم !

همچنين در حوزه دفاع از حقوق شهروندان و اعاده حقوق شهروندانی که حقوق شان در دوران دولت احمدی نژاد و پيش از آن پايمال گرديده است به زمان نياز ندارد و اگر براستی آقای روحانی و دولت "اعتدال" اراده انجام آنرا داشته باشند ميتوانند از همان روزاول تصدی مقام های خود بدنبال انجام آن باشند و از پشتيبانی مليونها ايرانی که حقوق شهروندی شان در گذشته نقض گرديده است برخوردار شوند ، برای مثال آقای روحانی در قبال مسئله زندانيان سياسی و عقيدتی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز که خواسته آزادی آنان به يک خواسته عمومی تبديل شده است ميتواند سه  رويکرد از خود نشان دهد:

۱-      رويکردی که موجب رضايت بيت رهبری ، شخص خامنه ای و باندهای نظامی امنيتی باشد -  در اين رويکرد آقای روحانی با گفتن اينکه مسئله زندانيان سياسی و عقيدتی ، مربوط به قوه قضائيه ميباشد ، از خود سلب مسئوليت کرده و نقش خود را ازرئيس قوه مجريه به همان نقشی که آقای خاتمی پس از هشت رياست جمهوری  به آن اعتراف نمود يعنی "تدارکچی" بيت رهبری پائين بياورد .

۲-      رويکردی که موجب شادی و رضايت مردم و کسانی که حقوق شان ضايع گرديده است شود – در اين رويکرد آقای روحانی ميتواند به عنوان رئيس جمهوری که سوگند ياد کرده است تا ازقانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق مردم ايران دفاع نمايد ، مدعی شود که بموجب همين قانون ، شکنجه جرم و شکنجه گر مجرم و قابل تعقيب قانونی است ، و بموجب همين قانون ،  در جرائم سياسی و مطبوعاتی ، حضورهیأت منصفه و وکيل متهم از ضروريات است و چون در دادگاههائی که به اينگونه جرائم رسيدگی شده است از هیأت منصفه و وکيل متهمان خبری نبوده است ، بنابراين آن دادگاهها و همچنين احکام صادره از طرف آنها غير قانونی بوده است .

۳-      رويکردی که درآن "اعتدال" يعنی همانجائی که آقای روحانی از آن برخاسته است ، رعايت گردد و کاری نکرد افراطی ها عصبانی شوند و کل "اعتدال گرائی" را به مخاطره اندازند !  – در اين رويکرد آقای روحانی با مردم و خانواده های زندانيان سياسی عقيدتی وکسانی که در حصر خانگی بسر ميبرند احساس همدردی خواهد کرد و قول خواهد داد و اظهار اميدواری خواهد کرد که با همکاری ساير مسئولان مملکتی ، راهی را برای حل اين معضل پيدا شود !

و در طرف مقابل آقای روحانی و صف اعتدال طلبان ، طيفی از دارودسته های ذوب شده در ولايت قرار دارند که متناسب با ميزان ذوب يافتگی شان در ولايت مطلقه خامنه ای ، نظريات گوناگونی را در مورد چکونگی برخورد با زندانيان سياسی و منتقدين و مخالفان جمهوری اسلامی ارائه ميدهند ،  مواضع گوناگونی در مقابل آزاديخواهان و مدافعان حقوق شهروندی اتخاذ مينمايند ، در اين طيف از حسين شريعتمداری و سردار نقدی که معتقدند تمام دگرانديشان و منتقدان جمهوری اسلامی ، مفسد فی الارض اند و هرمجازاتی کمتر از اعدام ترحم وشفقت اسلام و رهبر است نسبت آنان ! گرفته تا کسانی مانند عسکراولادی که معتقدند آزادی آن دسته از زندانيان سياسی و محصورين خانگی که دچار "فتنه" شده اند ، ميبايستی مشروط به توبه و تقاضای عفو آنان از رهبرباشد !

و اما رويکرد اصلاح طلبان و هوادران آنان در مورد مسئله آزادی زندانيان سياسی :

اصلاح طلبان و هوادارانشان ، هم خواهان آزادی زندانيان سياسی اند وهم با توبه کردن مخالف اند و درعين حال مايل اند که اين مسئله به گونه ای حل وفصل شود که به آبرو وهويت اصلاح طلبی آنان لطمه ای وارد نشود .  شيوه ای که اين دسته برای طرح خواسته آزادی زندانيان سياسی و محصورين در پيش گرفته اند ، نامه نگاری به رهبر و مقامات قضائی جمهوری اسلامی و استفاده از زبان پند و نصيحت است تا شايد روزنه ای به قلب سياه و پر از کينه و نفرت خامنه ای و گماشته هايش بگشايند و اورا برسرمهر وعقل آورند ، غافل از آنکه جائی که پای قدرت مطلق و جانشينی خدا در روی زمين به ميان باشد ، عقل و مهر و محبت را جايگاهی نيست . اين دسته از ناصحان جمهوری اسلامی ، گاهی آنقدردر توّهم و خوش خيالی های خود غوطه ور ميگردند که برای حل مشکل زندانيان سياسی و محصورين و ايجاد فضای باز و"آشتی ملی"  پيشنهادهای عجيب و غريبی هم ارائه ميدهند ، برای مثال آقای احمد منتظری فرزند آيت الله زنده ياد منتظری ، در نامه ای از روی خيرخواهی برای حل مسئله زندانيان سياسی ، به خامنه ای ازجمله چنين مينويسد :

« جنابعالی که اکنون بسط يد داريد ، به راحتی می‌توانيد با يک تصميم تاريخی اين مسأله را حل نماييد و موجب همدلی اقشار مختلف مردم گرديد . آقايان موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی رفسنجانی و حضرتعالی طی اين سی سال نخست‌وزير و رئيس مجلس و رئيس جمهور بوده‌ايد . تشکيل يک جلسه ۵ نفره و گفتگوی مستقيم و دوستانه بسياری از مسائل را حل می‌کند و نور اميدی در قلب همه ملت می‌افکند . اين اقدام قدرت و موقعيت شما را بالا برده و نظر ديگران را نيز نسبت به يک حاکم اسلامی بسيار مساعد تر می‌سازد . لابد استحضار داريد که بر اثر برخوردهای ناشايست عده‌ای که به نام اسلام و جمهوری اسلامی انجام می‌شود اعتقادات بسياری از مردم و بخصوص جوانان سست شده و دين‌گريزی و حتی دين‌ستيزی رو به افزايش است. جنابعالی با يک تصميم انقلابی یأس و سرخوردگی از اسلام و حاکميت دينی را تبديل به اميد خواهيد نمود .»

فقط يک ذهن خيال پرداز ميتواند تصور نمايد رهبر ديو سيرتی که دستش به خون هزاران جوان ايرانی آغشته است و کسيکه مسئول ويرانی و تباهی کشور و  ملتی است ، کسيکه دهها روزنامه نگار و  وکيل و کارگر و  دانشجو  و  معلم و استاد دانشگاه و غيره را به زنجير کشيده است که چرا  به تقلب در  "انتخابات" سال ۸۸ اعتراض کرده اند و کسيکه حتی اجازه نميدهد زندانيان سياسی  به دارو درمان دسترسی داشته باشند و عملاً شرايط مرگ تدريجی آنان در زندان ها و شکنجه گاهها بوجود آورده است ، آری چنين رهبر پليد و ضدبشری ، برخی تصور ميکنند که ميتواند در يک چشم بهم زدن تغيير ماهيت داده و با مخالفان و منتقدان حکومت مطلقه خود به گفتگو  نشيند و  بخاطر ظلمی که برآنان رفته است از آنان دلجوئی نمايد ! آقای احمد منتظری حتماً فراموش کرده است که پدر ايشان در  آخرين روزهای حيات خود ، در وصف حکومت خامنه ای گفت که : " اين حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی " .

سخن آخر – نه آقای روحانی و دولت اعتدالی اش و نه نامه نگاری ها وپند واندرزهای شخصيت های اصلاح طلب ، بدون حضور قدرت مردم در صحنه سياسی و اجتماعی ايران ، نخواهند توانست آزادی زندانيان و محصورين را ميسر سازند ، حضور فعال مردم در صحنه و تبديل شعار "زندانی سياسی آزاد بايد گردد" به يک خواسته ملی وسراسری است که ميتواند خامنه ای و زندانبان ها و شکنجه گرانش را به عقب نشينی  وادار ساخته ، از فشارهای روزمره  برآنان و خانواده هايشان بکاهد و سرانجام موجبات آزادی آنان را فراهم سازد . زندانی سياسی آزاد بايد گردد ، زياده خواهی نيست و انجام آن به زمان طولانی نياز ندارد ، آقای روحانی فراموش نکند که بدون حمايت مردم ، هيچ طرح و برنامه دولت "اعتدال"اش پيش نخواهد رفت ، فعلاً جمع کثيری از مردم ايران به هردليلی  چشم براه اقدامات شما هستند ، نقطه قدرت دولت "اعتدال" شما در اعتماد و پشتيبانی مردم است ، به عنوان قدم نخست ، با پيگری جدی خواسته ی آزادی زندانيان سياسی عقيدتی ، نشان دهيد که لايق اعتماد مردم ايد وگرنه در غياب قدرت وحمايت مردم ، شما نيز بزودی در مقابل قدرت قهار خامنه ای به يک "تدارکچی" بمراتب کوچکتر از آقای خاتمی تبديل خواهيد شد .

و اما اندرزی به شخصيت هائی مانند آقای احمد منتظری که نگران رواج  دين ستيزی و روی گردانی جوانان از اسلام ومسائل مذهبی در ميان ايرانيان اند ، برای حفظ احترام دين و باورهای مذهبی ، هيچ راهی وجود ندارد مگر اينکه خواهان جدائی نهاد دين از نهاد دولت شويد ، روند فرار مردم و بويژه جوانان از اسلام و رواج دينداری کاذب و تظاهر به دين حکومتی ، به سرعت ادامه خواهد داشت اگر دينداران و مسلمانان واقعی ايران ، برای جداسازی نهاد دين ازنهاد دولت ، با آزاديخواهان سکولار ايران همراه نشوند و به ولايت مطلقه خامنه ای که مايه ننگ ايرانيان ، دينداران و مسلمانان است پايان ندهند .  هنرمند محترم و با وجدان ، آقای محمد نوری زاد پس از چند سال نامه نگاری و پند اندرز به رهبر قاتلی که ولايت اش مدتها است باطل شده ، تلاش فراوان کرد که رهبر را براه راست هدايت کند ، اما نشد که نشد ، محمد نوری زاد راه خويش را تغيير داد و مسير ديگری را در پيش گرفت ، نوری زاد در مسير جديد ، اخيراً با بوسه ای بر پاهای کوچک يک پسر بچه بهائی که پدر ومادرش در اسارت خامنه ای اند ، درحقيقت راه رسيدن به آشتی و وحدت ملی را به ايرانيان آموخت ، اگر دهها نامه نوری زاد در دل سياه و سنگ خامنه ای اثر نکرد ، بوسه او بر پای يک پسربچه بهائی قلب مليونها ايرانی را تکان داد ، اين هم راهی است که ديگران و از جمله کسانی که نگران بدنامی دين خود هستند ميتوانند ازتجربه آقای محمد نوری زاد و مسيری که او طی کرده است بياموزند .

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]