سخن بگوئید شاه زاده !
بهروز ستوده

خطاب نمودن آقای رضای پهلوی با عنوان "شاهزاده" از جانب نگارنده این سطور   یا از جانب هرکس  دیگر ، نه امتیاز و فضیلتی  و نه حق وحقوق ویژه ای را برای ایشان ایجاد می نماید ، بلکه بیان کننده ی نسبت ایشان با پدر خویش می باشد که آخرین شاه ایران بوده است ، آنچنانکه نام هائی از قبیل رویگرزاده ، درویش زاده ، طبیت زاده ، چوپان زاده و غیره که هیچ ارزش و یا ضد ارزشی را برای صاحبان آن نام ها و حرفه ها به همراه نمی آورد ،  و تلاش کسانی برای عجین ساختن واقعیت یک "نام" با باورهای سیاسی و ایدئولوژیک خویش  و کشاندن این " نام " به حوزه سیاست واخلاق ، تلاشی است نابخردانه .

 شاهزاده رضا پهلوی ! شما  که منهای دوران کودکی خود ، بیشترین سالهای عمرخویش را در اروپا و امریکا گذرانده اید و با سازوکارها و قواعد جوامع مدنی و دمکراسی های موجود در کشورهای غربی آشنائی دارید ، بی گمان می بایستی اطلاع داشته باشید که در این جوامع ، در مقابل حقوق شهروندان ، چیزی بنام مسئولیت شهروندان هم وجود دارد وهر حقی پذیرش و انجام مسئولیتی را نیزشامل می شود . در این هم تردیدی نمی توان داشت که شما نیز به ابعاد و عمق انحطاط  اخلاقی که جامعه امروزی ایران  در آن غوطه ور است آگاهی دارید و خوب می دانید که حکومت دروغ و تزویر جمهوری اسلامی ، در طول 33 سال گذشته ، دروغ و دو روئی و تزویر و ریا را در میان بسیاری از ایرانیان نهادینه کرده است و فساد و انحطاط اخلاقی را چون ویروسی خطرناک و مهلک  به اندام جامعه ایرانی رسوخ داده است بطوریکه بسیاری از ایرانیان را به موجوداتی دوچهره و چند چهره که برای گذران زندگی خود و به اقتضای زمان ومکان مجبورند ماسک های گوناگونی را به چهره بزنند تبدیل کرده است . بنابراین و با توجه به  گستردگی فقر و فساد و انحطاط اخلاقی و رواج روزافزون فرهنگ دروغ و تزویر که حتی پاره از حکومتگران سابق و لاحق جمهوری اسلامی نیز بدان معترف اند ، امروزه  یکی از وظایف ملی و مبرم تمام ایرانیان دمکراسی خواه و عدالت جو، از هر نحله و نهاد فکری و سیاسی وعقیدتی ،  مبارزه با  فرهنگ دروغ  و تزویر و ریای حکومت اسلامی  و ترویج فرهنگ راستی و درستی و فرهنگ دمکراسی و قواعد آن در میان شهروندان ایرانی  می باشد .

شاهزاده ! گفتگوی شما با یک مجله آلمانی ، از یکسو درمیان بسیاری از روشنفکران و فعالان نهادها و وگروههای سیاسی  جامعه مدنی ایران  موجی از انتقاد را نسبت به شما  برانگیخته است و از سوی دیگر هواداران شما و تمام کسانی که سرنوشت و آینده خود را با سرنوشت و آینده شما گره زده اند بر آن داشته است که به تفسیر و تعبیر و تحریف  سخنان شما در آن مصاحبه روی آورند ، و در این میان سکوت شما ، عدم شفاف سازی و عدم پاسخگوئی شما در مورد مصاحبه تان با مجله آلمانی  نیز مزید بر علت شده  و موجب ترویج بیشتر فرهنگ دروغ و دوروئی در میان هوادران شما و هوادران نظام سرنگون شده پادشاهی در ایران گردیده است که این چیزی نیست مگرهمسوئی و تکرار شیوه های فرهنگ دروغ و ریاکاری جمهوری اسلامی که کسانی مانند احمدی نژاد مبلغ و مروج آن می باشند .

شاهزاده ! قصد من ازاین نوشته کوتاه ، بررسی و قضاوت در مورد  درستی و یا نادرستی  گفته های شما در مصاحبه با مجله آلمانی نیست ، بلکه می خواهم  در مورد یکی از ابتدائی ترین قواعد دمکراسی و جامعه مدنی که شما تا کنون در مورد آن  فراوان سخن گفته اید و سران جمهوری اسلامی را به نقض آن قواعد متهم ساخته اید ، یعنی پاسخگو بودن و شفاف سازی و مسئولیت پذیری در برابر مردم ایران چند خطی برشته تحریر در آورم ، زیرا براین عقیده ام که رعایت و باورمندی به  سه اصل یاد شده در بالا برای باورمندان به دمکراسی و جامعه مدنی که شما نیز همیشه در سخنان خود از ساماندهی چنین جامعه ای پشتیبانی کرده اید از ضروریات است ، و اعتماد شهروندان یک کشور نسبت به مدیران و مجریان اداره امور جامعه از رعایت همین سه اصل بظاهر ساده نشأت می گیرد که متأسفانه نه در دوران حکومت استبدادی پدر شما و نه در دوران حکومت استبدادی خمینی و خامنه ای ، هیچکس در مقابل شهروندان ایرانی که در حقیقت صاحبان اصلی حقوق اند پاسخگو نبوده است . حتی احزاب و سازمان ها و شخصیت های سیاسی مدعی آزادی و دمکراسی که  اپوزیسیون رژیم سلطنتی و حکومت اسلامی را تشکیل داده  و می دهند  به اعتبار اینکه هوادرانشان توسط دو رژیم دیکتاتوری کشتار شده  و زندان و شکنجه و اعدام را متحمل شده اند ، خود را بی نیاز از پاسخگوئی در مقابل مردم ایران دانسته و می دانند ، و نتیجه ی محتوم عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگوئی و عدم شفاف سازی  چه از جانب حکومتگران و چه از طرف اپوزیسیون دو دیکتاتوری پادشاهی و اسلامی ، همین است که امروز شاهد آن می باشیم : بی اعتمادی مطلق مردم ایران نسبت به حکومتگران و مدیران جامعه و هم  نسبت به اپوزیسیون جمهوری اسلامی  و احزاب و گروهها و شخصیت های سیاسی مخالف رژیم .  

شاهزاده رضا پهلوی ! چند هفته ازانتشار مصاحبه شما با مجله آلمانی می گذرد ، در این مدت  دهها مقاله در نقد  گفته های شما در سایت های اینترنتی درج گردیده است ، در حالی که شما زنده و سالم هستید و هر لحظه که اراده کنید می توانید در مورد مصاحبه ی مذکور توضیح دهید آیا براستی چه حکمت و ضرورتی در کار است که خود سکوت کنید اما  اطرافیان وهوادران شما به تفسیر و تحلیل و تحریف گفته های شما بپردازند ؟  مگر شما خود را در جایگاه خمینی و خامنه ای و یا امامان و قدیسان غایب و متوفی مذهب تشیع قرار می دهید که آخوندهای شیاد و مردم فریب به فراخور حال و منعفت خویش در هر زمان و موقعیتی به نقل و تفسیر روایاتی ازگفته ها و شنیده هائی از پیغمبر اسلام و امامان شیعه و خمینی و خامنه ای می پردازند ، هواداران شما نیر به تفسیر مصاحبه شما با مجله آلمانی  بپردازند و هر کدام از آنان ازگفته های شما تعبیرها و روایات مختلفی را ارائه  دهند !  و مگر شما در مصاحبه  با مجله آلمانی ، مباحث فلسفی پیچیده و غیرقابل فهمی عنوان کرده اید که این کاسه لیسان قدرت طلب می بایستی گفته های شما را ساده کرده و به زبان عامه فهم درآورند ؟! راستی چرا به خیل چاپلوسان و متملقان پیرامون خویش که خواب دسترسی به قدرت را در سایه شما جستجو می کنند نمی گوئید که برای تفسیر و توجیه  یک مصاحبه ی انسانی خود زنده و حی وحاضر است ، نیازی به این همه معلم و مفسر و مترجم نیست ؟ و چرا به آنها نمی گوئید که  شما به عنوان یک انسان عاقل و بالغ و به عنوان یک شهروند مسئول ، می توانید مسئول گفته های خود باشید و برای توضیح در باره مصاحبه خود با مجله آلمانی حاضرید که  در برابر دوربین تلویزیون ظاهر شده و از آنچه که گفته اید دفاع کنید و یا اگر ازآنچه در آنجا بر زبان رانده اید پشیمان اید با یک پوزش خواهی از مردم ایران  ، وفاداری خود را به قواعد دمکراسی در برابر جامعه مدنی ایران به  قضاوت افکار عمومی بگذارید ؟

آری سخت است ، همانگونه که برای محمد نوری زاد ها سخت بوده است که به خطاهای گذشته خود اعتراف کنند و از مردم ایران پوزش خواهی کنند ، بویژه برای کسانی مانند شاهزادگان که از روزی که چشم گشوده اند ، در پیرامون خود چیزی بجز چاپلوسی و تملق از صاحبان قدرت ندیده و نشنیده  باشند .  اما بهرحال برای بازگشت به دامان مردم زخم خورده  و خسته ای که صد سال است از شاه و شیخ  و چپ و راست دروغ شنیده اند و ازطرف هرکس و ناکسی به اعتمادشان خیانت  شده است جز این راه دیگری متصور نیست .

شاهزاده رضا پهلوی ! باور کنید که مردم ایران از این همه دروغ و دو روئی خسته شده اند و تشنه راستی و درست کرداری و درست گفتاری سیاستمداران و کنشگران سیاسی و اجتماعی اند . باور کنید که نخبگان اهل علم و دانش و کنشگران جامعه مدنی ایران  از چاپلوسان و دروغگویانی که به امید کسب  قدرت در سایه شما خیمه زده و بر روی شما شرط بندی کرده اند بی زارند ، و شما خوب  می دانید که دیکتاتورها از پستان مادران خود شیر دیکتاتوری  و تجاوز به حقوق مردم ننوشیده اند ، قشری از دروغگویان وچاپلوسان قدرت طلب آنقدر در آنان میدمند تا از آنان هیولای مخوفی بسازند چون که در سایه  آن هیولا  بهتر و بیشتر می توان غارتگری کرد و حقوق مردم را پایمال نمود  . به زندگی و سرنوشت پدر خود  نظر افکنید  که چاپلوسان فرصت طلب  چگونه او را به  خدایگانی و خورشید آریائی رساندند ! خمینی را بیاد آورید که چگونه او را به امامت رساندند و در ماه پیاده اش کردند تا عوام جاهل تصویر او را ماه رؤیت کنند ! و حالا آقای خامنه ای را ملاحظه کنید که چگونه او را از روضه خوانی  به مقام  نمایندگی خدا و مهدی موعود شیعیان در روی زمین رسانده اند !

شاهزاده ! آئینه زندگی و سرنوشت سه دیکتاتور ایران در نیم قرن گذشته و نقش مخرّب  مشاوران چاپلوس و پیرامونیان تشنه ی قدرت و ثروت در پیش روی ما است و می تواند برای تمام مدعیان اداره  جامعه ایران و مدیران حکومت آینده ایران عبرت آموز باشد ، بشرط اینکه این افراد رعایت قواعد دمکراسی را از قبل تمرین کرده باشند ، و بشرط اینکه مسئولیت پذیری ، پاسخگوئی  و شفاف نمودن اعمال و رفتار و گفتار خود را در برابر مردم ایران به اثبات رسانده باشند ، و بدون شک در فردای ایران آزاد ، پیشینه افراد می تواند معیار و میزانی باشد در دست مردم این سرزمین برای   تشخیص سره از ناسره و انتخاب مدیران و مسئولان شایسته و صادق برای اداره امور کشور.

21  تیرماه 1391

11 جولای 2012

 

     

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]