بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا
محمد شوری

جنگی نخواهد شد. وهیچ حکومتی سودآورتر از حکومت ولایت فقیه در ایران برای آمریکا(واسرائیل) نیست!
در روز پاسدار، (و قطع رابطه سیاسی آمریکا وایران)دولت حزب جمهوریخواه آمریکا(به ریاست ترامپ) رسما سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی نامید!
خامنه ای این اقدام را گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه خواند.
پرسش این است:
آیا این تصمیم آمریکا  به نفع حکومت ولایت فقیه در ایران است؟یا اینکه جمهوری اسلامی را ساقط خواهدکرد؟
به نگاه من،به نفع هردو(آمریکا وایران)است!ونظام ولایت فقیه هم ساقط نخواهدشد.
در بازی تام وجری آمریکا وایران هر دو می توانند کالای خود را بفروشند!
سرمایه داری آمریکا در وضعیت جنگ سرد است که می تواند بیشترین کالا و تجهیزات نظامی خود را  به بازار منطقه  تزریق کند و اقتصاد خودرا سروسامان دهد. و حاکمیت ولایت فقیه نیز در بحران است که می تواند توجیهی برای رهبر سازی پس از خامنه ای را بدست آورد و آنرا بر مردم تحمیل  کند.
دوام حکومت بر مبنای ولایت فقیه است وسپاه بازوی آن است.
حقیقت این است که اقدام اخیرآمریکا و تحریم چهل ساله آن،به ماندگاری نظام جمهوری اسلامی و حفظ نظام(به هر قیمتی)کمک کرده و می کند.هرچندواقعیت حاکی ازدشمنی سرسختانه آمریکا وایران خبرمی دهد!اما چه دوستی و همکاری بهتر از یک بازی تام وجری دلچسب!!(گربه رقصانی آمریکا وموش دوانی ایران).
بایک مقایسه وحساب سرانگشتی درتولیدوفروش تجهیزات نظامی آمریکا (واسرائیل)درقبل وبعدازتاسیس جمهوری اسلامی،به این نتیجه می رسیم که پس ازانقلاب57آمریکا بیشترین فروش اسلحه راداشته وعلاوه براین قبل از انقلاب منطقه خلیج فارس،خاورمیانه و کشورهای اسلامی و اسرائیل ازیک آرامش وامنیت برخورداربودندوباصطلاح آنزمان،ایران ژاندارم و مرکز جزیره ثبات بود!ولی پس ازانقلاب با تسخیرسفارت آمریکا درتهران وآغازتحریم وبدنبالش هشت سال جنگ عراق باایران،منطقه و خاورمیانه_به تکرار_جنگ های دیگری راتجربه کرد.که تاالان ادامه دارد.
هیچ نظام سیاسی به اندازه حکومت ولایت فقیه برای سرمایه داری آمریکا،غرب واسرائیل سودآورترنیست.آمریکا دیگربدنبال جزیره ثبات نیست!
نظام میلیتاریستی آمریکا(بخصوص حزب جمهوریخواه)بایدبرای تولیدات نظامی خود کثرت فروش داشته باشد،وبرای افزایش تقاضادر مسابقه تسلیحاتی،جزیره ثبات نمی خواهد!
همانطور هم،حکومت ملایان در ایران، از بالارفتن شعور سیاسی و درجه آگاهی مردم وحشت دارند.دوام آنها در جهل مردم،ضعیف و بی بنیه شدن آنان است. همواره مردم را به مرگ گرفته اند تا به تب راضی باشند.واتفاقا مردم در چنین اوضاع و احوال جهانی(!)راضی شده اند.
اگرآنزمان رژیم پهلوی حامی اسرائیل بود،واعراب دشمن سرسخت اسرائیل،اما پس ازانقلاب،اعراب بر دشمنی باایران متحد وبردوستی ورابطه بااسرائیل رغبت نشان دادند.واسرائیل دراین چهل سال،بیشترین تعددی وستم رانسبت به حقوق مردم فلسطین انجام داد!
رژیم پهلوی باخریدهای بی شمارتجهیزات نظامی ازآمریکا به ژاندارم منطقه معروف شد.ولی باده ثروت بادآورده نفت او را به بلند پروازی وگُنده گویی کشاند.
به همراه آغازانقلاب،شاه قصدبرخوردشدیددرقلع وقمع مردم را نداشت و لذا مرحله به مرحله عقب نشست.ولی حکومت فعلی ایران در مقابله با اعتراضات،شدت بیشتروماهرانه تری بخرج داده و علاوه براین خوب توانسته مردم رافریب دهد.واین اقدام اخیرآمریکا،به روند فریب و به بحران سازی داخلی و سوار شدن سپاه بر مردم و سواری گرفتن کمک خواهدکرد!
پس ازخروج شاه،و ورود ژنرال هایزربه ایران،آمریکا ازکودتای ارتش وکشتار جلوگیری کرد و درعوض باملاقات با برخی سران انقلاب(ازجمله بهشتی)به سقوط شاه و نظام سلطنتی تن داد.
هرچند خمینی با معرفی مهندس بازرگان به عنوان رئیس دولت انقلاب به آمریکایی هاچراغ سبز نشان دادکه دولت انقلابی ازافرادمعقول(و نه تندرو) تشکیل شده است،ولی بدلیل روحیه چپ گرایانه انقلاب که متاثراززمانه خودش بود،انقلابی های تندرو را واداشت به محافظه کاری و سیاست گام به گام دولت موقت اعتراض کنند وازآنطرف روحانیونی چون بهشتی،خامنه ای و هاشمی رفسنجانی برای قبضه قدرت بطور کامل(و بواسطه نفوذشان بر روی خمینی)براقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام درتصرف سفارت مهرتائید زدند که 444روز طول کشید.واین آغازماجرای تحریم است.
سپاه پاسداران برای حفظ انقلاب ازمیان انقلابیون و برای مقابله با کودتای احتمالی ارتش و حوادث مشابه،تاسیس شدکه با آغاز جنگ،(که مسئولیت اداره وادامه آن با آنهاو روحانیت حاکم و شخص هاشمی رفسنجانی بود)تمام قد واردشد،ولی با پایان جنگ به همراه وزارت اطلاعات به معاملات سودآوراقتصادی روی آورد وتبدیل به یک غول شد وقول های انقلاب به مردم را فراموش کرد.
جرقّه صدور انقلاب با تصرف سفارت آمریکا،با اولین گردهمایی ازنیروهای آزادیبخش درتهران توسط دانشجویان خط امام زده شد.و سپس درسپاه_به عنوان نهاد انقلابی-پا گرفت و با تاسیس واحدنهضت های آزادیبخش به ریاست سیدمهدی هاشمی (که ازهمان ابتداایشان موردسوء ظن خمینی وحاکمیت بود)باشروع جنگ،شکل رسمی به خودگرفت.ولی بدلیل اینکه با شخص سیدمهدی هاشمی ودیدگاه وی مخالف بودند، درچارت تشکیلاتی که مجلس برای سپاه تصویب کرد، واحد نهضت هامنحل و از پایان سال61 این سپاه پاسداران است که تا الان است به عنوان نهاد رسمی و حکومتی رسما مساله باصطلاح صدور انقلاب وعملیات برون مرزی (به کمک وزارت اطلاعات)را برعهده دارد.
بنابراین ما درتمام این سالها رد پای سپاه پاسداران در تمامی حوادث منطقه(واز جمله حادثه حمل موادمنفجره به عربستان که با هدایت واطلاع هاشمی رفسنجانی صورت گرفت )رامی بینیم.
بین سپاه پاسداران و حزب جمهوری خواه آمریکا وجوه فکری مشابهی هست وآن میلیتاریسم است!
با واقعه 13آبان58 وتصرف سفارت به عنوان لانه جاسوسی،اولین توافق باحزب جمهوریخواه درکله پاکردن رقیب(حزب دموکرات) بوجودآمد.آزادی گروگان ها و اعضای سفارت،موکول به پس از انتخابات ریاست جمهوری درآمریکا شد.جیمی کارترشکست خورد وحزب جمهوری خواه به ریاست ریگان (فردی نزدیک به خصوصیات ترامپ کنونی)8سال رئیس جمهوری آمریکا شد.
مهم ترین رویدادبین سپاه و حزب جمهوریخواه،معامله پنهان با آمریکا در ماجرای مک فارلین(باهدایت واشراف هاشمی رفسنجانی)بود.
این معامله،در زمانی داشت دنبال می شد که خمینی در فروردین 1365تا یک قدمی مرگ رفته بود؛ولی بلحاظ امنیتی آنزمان صدایش را درنیاوردند. حاکمان اصلی حکومت در ایران(مثلث هاشمی رفسنجانی،علی خامنه ای و سیداحمد خمینی)برای پس از مرگ خمینی به بهانه خرید اسلحه برای جنگ، مخفیانه با آمریکا(مک فارلین مشاور امنیتی ریگان)وارد گفت وگو وقرار ومدارپنهانی شده بودند.وازجمله قربانی کردن «سیدمهدی هاشمی»به عنوان رهبر تروریست ها و فعالیت های گروه های تروریستی در خارج از کشور،(که منجر به اعدام وی شد).اما با افشای (ورود مخفیانه)مک فارلین(قبل از13آبان 65)توسط جریان و نیروهای سیدمهدی هاشمی،موضوع علنی شد. واین افشاگری،ضربه سنگینی به آمریکا و نیروهای حاکم در ایران وارد کرد.وازآنجاکه درایران رسانه ها آزادنبودندو نیستند، این واقعه به سودحکومت ولایت فقیه و عاملان آن جمع و جور شد! ولی درآمریکا بدلیل آزادی رسانه،«ایران گیت»بوجود آمد،ومنجر به رسوایی برای حزب جمهوریخواه شد.
رئیس جمهوری ترامپ(ازحزب جمهوریخواه،پس از توافق برجام توسط حزب دمکرات)آنهم دریک انتخابات تامل برانگیز(؟)خروج آمریکا از برجام را رقم زد،وتخاصمات لفظی(بین ایران وآمریکا)شدت پیداکرد؛ولی با این وجود،آمریکا(و حزب جمهوریخواه)،بدنبال سرنگون کردن نظام ایران نیست!هرچندبا کُنش های خوددرمورد ایران،واکنش،شور وشعف و شادی رادر کاروان باصطلاح اپوزیسیون جنگ طلب و طرفدارتحریم  انداخته است)!!)
واین احتمال همچنان هست که سپاه(و لابی نفوذ در سپاه)باپیش بینی نزدیک بودن مرگ خامنه ای باحزب جمهوریخواه (برای تداوم ترامپ)درنهان از در دوستی و مذاکراتی داشته باشند ولی در آشکار،در برهمان پاشنه دشمنی بچرخد!
سپاه پاسداران به هر طریق درصدداست قدرت واشراف بر حکومت را برای پس از خامنه ای حفظ ورهبری آینده را در تیول خود داشته باشد.
حیات و دوام حکومت ولایت فقیه (به کمک سپاه)دربحران دائمی ست.اقدام اخیر آمریکادر تروریستی خواندن سپاه پاسداران،راه رسیدن سپاه را در این هدف تسهیل و به آن سرعت می دهد.
ماهیت ساختاری حزب جمهوری خواه آمریکا میلیتاریستی ست وماهیت سپاه نیز این چنین است.
حزب جمهوری خواه تمامت خواه وبدنبال داشتن ثروت بیشترازثروت ملی در آمریکاست و سپاه پاسداران نیزچنین شیوه ای رادنبال کرده و می کند.
آثار اقدام اخیر آمریکا بیشتر ازآنکه به ضرر حاکمیت ولایت فقیه  باشد به زیان مردم است.نباید از مردمی که فشل شده اند انتظار انقلاب (ازدریچه عقل ودانش سیاسی داشت)به تجربه ثابت شده که زندگی فشل شده و جان مردم برای حکومت ولایت فقیه پشیزی  ارزش ندارد.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
بیست فروردین نود وهشت
 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]