چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
محمد شوری

 

یزدی ومنتظری هیچ سمتی درسپاه ندارند

روزنامه آیندگان،31خرداد۱۳۵۸

دکتریزدی وفرزندآیت الله منتظری هیچگونه سمتی درسپاه پاسداران ندارند

رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریک مصاحبه اختصاصی باآیندگان اعلام داشت که دکتر ابراهیم یزدی وفرزندآیت الله منتظری درحال حاضر هیچگونه سمتی درسپاه پاسداران ندارند.

«فروتن»گفت:بدنبال دستورامام وتصویب شورای انقلاب ازتاریخ۲/۲/1۳۵۸

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسما تشکیل ودکتریزدی ومحمدمنتظری ازتشکیلات سپاه کناررفتند.

رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب درباره علت جلوگیری ازسفرگروهی ازپاسداران  که برای شرکت درجشن استقلال لیبی عازم این کشوربودندگفت:این برنامه بدون اطلاع دولت وسپاه پاسداران انقلاب انجام شده بود و فرزند آیت الله منتظری از این گروه برای سفر به لیبی دعوت به عمل آورده بود لذا شورای مرکزی سپاه باسفر مخالفت کرد.

حمادشیبانی؟

روزنامه خراسان6تیر1358

چرا«حمادشیبانی» آزادشد؟

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروزاعلام کردبدنبال آزادی «حمادشیبانی»عضوسازمان چریک های فدائی خلق ایران که چندی پیش به اتهام قاچاق اسلحه دستگیروپریشب به قیدضمانت آزادشده است،ازدادسرای انقلاب خواسته شده دلایل آزادی«حمادشیبانی»رابه سپاه پاسداران وملت ایران اعلام کند.

این سخنگوافزود:اگردادسرای انقلاب برای این آزادی دلیل قانع کننده وموجهی به ملت ایران وسپاه پاسداران نداشته باشد،بایدبیدرنگ دستوردستگیری مجدد «شیبانی»راصادرکند.

پاسپورتی که مُهرورودی نداشت!

روزنامه انقلاب اسلامی،10تیرماه1358

جلوگیری ازمسافرت حجت الاسلام محمدمنتظری به لندن درفرودگاه مهرآباد:

خبرنگارانقلاب اسلامی ساعت30/11دقیقه دیروزشیخ محمد منتظری فرزندآیت الله منتظری به همراه35نفردیگربرای پروازبه لندن به فرودگاه مهرآبادوارددند.درسالن ترانزیت به علت اینکه پاسپورت شیخ محمدمنتظری که دررژیم  سابق بدون مجوز قانونی واردمملکت شده بود،مُهروردی به ایران رانداشت وهم چنین پاسپورت یکی ازهمراهان وی که دانشجواست بایستی قبلاتمدیدمی شد،مسئولین فرودگاه مانع پروازاین گروه شدند.چون که چمدان های این گروه قبلا درهواپیمابارشده بود،برج مراقبت پرواز جت747هواپیماییP.L.Aرابه تاخیرانداخت،ولی پس ازپیاده کردن چمدان های این گروه هواپیمابه پروازخودادامه دادسایرهواپبماهانیزپروازعادی خودراانجام دادند.

درگفت وگویی که  باخودمحمد منتظری وهمراهانش ومسئولین انتظامی فرودگاه به عمل آوردیم،شایعه حمله مسلحانه وجلوگیری ازپروازهواپیماهاراتکذیب کردند.با تماس هایی که تاساعت23دی شب باوزارت امورخارجه وسایرمقامات مسئول مملکتی گرفته شده بودنتیجه ای حاصل نگردید.دراین ساعت فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای حل وفصل موضوع به فرودگاه آمده بوداظهار داشت:ترتیبی می دهدکه فردا(امروز)این گروه بااولین پرواز مسافرت خودراانجام دهد.

سرانجام درساعت40و10دقیقه صبح امروزبعدازمشاجرات فراوان بین این گروه و مسئولین انتظامات فرودگاه،بایک هواپیمای سوری عازم لندن شدند.

روزنامه انقلاب اسلامی:

بااینکه این گروه پاسپورت های خودرا5روزقبل ازسفربه مسئولین هواپیمایی ملی تحویل داده بودنددرمورداشکال پاسپورت گروه حجت الاسلام محمد منتظری به آنان اطلاع داده نشده بودوچندلحظه قبل ازپروازاشکالات پاسپورت رامطرح کردند.بر مسئولین هواپیمایی ملی است که برای جلوگیری ازاینگونه اتفاقات ورفاه حال مسافران درمورد پاسپورت هاچندروز قبل اقدامات لازم را به عمل آورند.

عباس غلام محمد؟؟

روزنامه خراسان،۱۱تیر 1358

لحظات اضطراب درفرودگاه مهرآباد

گروهی مسلح به فرودگاه مهرآبادحمله ور شدند.

فرزندآیت الله منتظری به اتفاق یک دانشجوبدون داشتن پاسپورت معتبر،ایران راترک کرد.

افرادمسلح،مسافران راازهواپیمابیرون کرده ومحمدمنتظری واصغرجمالی فردراروانه سوریه کردند.

ازخروج افرادمسلح ازکشوربوسیله مقامات مهرآبادجلوگیری شد.

آقای مهندس صباغیان،وزیرکشور،شب گذشته دریک گفت وگوی تلفنی به خبرگزاری پارس گفت:طبق اطلاع پلیس فردوگاه  مهرآبادبعدازظهرروزگذشته دوتن بنام های محمدمنتظری واصغرجمالی فرد،شغل دانشجوکه گذرنامه آنان تمدیدنشده بودواجازه خروج ازکشوررانداشتندبازورقصدخروج ازکشورراباهواپیمای یکی ازشرکت های هوایی به قصدلندن داشتندکه افسران گذرنامه مانع خروج آنان شدند.ازآنجایی که افرادنامبرده اثاثیه خودرابه هواپیمابرده بودند،بعدازمدتی ناگهان عده ای مسلح از همراهان نامبردگان به محوطه باندپروازحمله ورشده وبااسلحه مانع پرواز هواپیما شدندوخواستاربازگرداندن اثاثیه وخروج ازکشورشدند.

سروان علی اکبرعلوی(رئیس کلانتری فرودگاه مهرآباد)گفت:

افرادمسلح پس ازحمله به محوطه سالن ترانزیت،ازخروج مسافران وسوارشدن آنان به هواپیماجلوگیری کردند.

وی افزود:این گروه هم چنین باگماردن دومامورمسلح درمقابل درب وروری سالن کلانتری هواپیمایی،ازورودمسافرینی که قصدداشتندبلیط خودرا تحویل دهندجلوگیری می کردند.

سروان علی اکبرعلوی هم چنین گفت:

گروه مسلح بااتومبیل به محوطه باندفرودگاه رفتندوازپروازهواپیمای پاکستانی جلوگیری کردند.آنان باتهدیدخلبان راوادارکردندموتورهای هواپیماراخاموش کنند.

محمدمنتظری درگفت و گوی باخبرنگارخبرگزاری پارس گفت:

وقتی دررژیم گذشته ازایران فراری شدم،گذرنامه وشناسنامه ام ازبین رفت.به همین خاطرپاسپورت بحرینی بنام«عباس غلام محمد»گرفتم.ودرزمان نخست وزیری بختیار ازمرزخسروی به ایران بازگشتم.وی گفت مادرمورد گذرنامه های خوددیشب با وزارت خارجه تماس گرفتیم وتصمیم داریم که بااولین هواپیماازایران خارج شویم.

درپی تماس خبرنگارمابادفترحضرت آیت الله منتظری،ایشان اظهارداشتند:دراین زمینه اطلاع دقیقی ندارم وتاکنون گزارش موثقی بدست اینجانب نرسیده است.

دیروزمهندس والی سرپرست سازمان هواپیمایی ملی ایران جزییات این ماجرارابه این شرح اعلام کرد:

پریروز،حدودساعت۲بعدازظهردونفر بنام های آقای«عباس غلام محمد»فرزندآیت الله منتظری وآقای اصغرجمالی فردکه دانشجوبودند،به ترمینال شماره۴فرودگاه مهرآباد مراجعه کردندوقصدمسافرت به لندن باهواپیمای ۷۴۷پاکستانی را داشتند،منتهاچون اینهاپاسپورتشان تمدیدنشده بوداین بودکه افسران گذرنامه ازخروج آنهاجلوگیری کردند وچون یک عده ای مسلح بااین آقایان همراه بودندمختصری درگیری ایجادشدو بالمال مجبورمی شونداثاثیه خودشان راکه به هواپیماداده بودند،پس بگیرند.ازآن لحظه به بعدآنهاترمینال راترک کردندویک مقدارباعث ناراحتی شدند ومابخاطراینکه درگیری نیایدبه پلیس  وعوامل دیگردستوردادیم که هیچگونه ایجادناراحتی نکنندوبا آنهامقابله ننمایند.

حدودساعت۸/۵شب گذشته این موضوع ادامه داشت وبعدازآن هواپیماهابه پرواز خودشان ادامه دادند.منتهاباکمی تاخیر.بخاطراینکه آنهامانع پروازهامی شدندو مسافرین راتهدیدمی کردندکه ازترمینال خارج شوندوشب گذشته آنهادرفرودگاه بودند وآنروز(دیروز)صبح قصدخروج ازایران ومسافرت به دمشق پایتخت سوریه راداشتندکه بایک هواپیمای سوری به دمشق بروند.

مجددا افسرگذرنامه پاسپورت هایشان راچک نکردومُهرخروجی نزد،ولی آقایان متاسفانه بافشارآوردن به عواملی که درفرودگاه مشغول کاربودند،داخل هواپیما شدند.لذاماکه اجازه نداشتیم اجازه خروج آنهارابدهیم بالمال اینهادرداخل هواپیما نشستندومسافرین پیاده شدند.

حدودساعت5/10بودکه هواپیمامجددااجازه پروازگرفت وباتماسی که مابامقامات مملکتی گرفته شد،به هرحال اینهابدون مُهرخروجی ازکشوربطرف دمشق حرکت کردندواکنون ترمینال آماده است وهیچگونه حادثه دیگری رخ نداده وآن افرادی هم که بااین آقایان بودند،ترمینال راترک کردند.

گروهی مخصوص بودند.مربوط به خودشان که ازجوانان پرشورمتشکل بودند،ولی متاسفانه به مقررات توجهی نداشتندواینهادرهفته های قبل هم سابقه ای درهمین موردداشتندکه می خواستندبه لیبی بروند.آن موقع هم شب را درفرودگاه متحصن شدندوآن وضع را بوجودآوردند...

تحقق حکومت عدل اسلامی!!

روزنامه انقلاب اسلامی،11تیرماه1358

بیانیه آیت الله منتظری:بدین وسیله به اطلاع عموم برادران وخواهران اسلامی می رسانداینجانب ازحادثه فروردگاه تهران هیچ گونه اطلاعی نداشته واصولا چنین حوادثی راکه نقض صریح قوانین دولتی است محکوم می کنم.بدیهی است درهمه شرایط بایدتمام مرزهای زمینی وهوایی کشوردقیقاکنترل ومقررات دخول وخروج عملی شود.ازاینکه درحادثه فرودگاه فرزنداینجانب محمدعلی منتظری شرکت داشته متاسفم ومتذکرمی شودکه نامبرده اصولادرکارهای خودبااینجانب مشورت نمی کند.و لذامسئولیت تمام کارهای اوفقط باخودش متوجه خواهدبود.البته اودراثرحساسیت زیادازاوضاع نابسامان کشورکه لازمه هرانقلابی وتحولی است،ناراحت است ورنج می برد،این جانب ازتمام مسافرین ومسئولین محترم وپاسداران عزیزی که دراین حادثه باآگاهی وصبرانقلابی خودان مانع بروزحوادث تلخ ودردناک شده اند،تقدیرو تشکرمی کنم.ویادآورمی شوددرجامعه ای که حکومت عدل اسلامی درحال تحقیق است انتظاری جزحکومت ضوابط برروابط وپیاده کردن دقیق تمام قوانین وموازین اسلامی بدون رعایت هیچ گونه رابطه ونسبتی نمی رود...»

بازوراسلحه

روزنامه آیندگان،12تیر1358

یک تقاضاازآیت الله منتظری:حضرت آیت الله منتظری!

ضمن عرض سلام ودرودبیکران بروان پاک شهدای اسلام؛فرزنددلبندتان سه بارنظام فرودگاه مهرآبادرابهم زده ودست رآخربازوراسلحه ازکشوربطورغیرقانونی خروج نموده است.لطفادراین موردتوضیح بیشتربدهید.چون عمل فرزندشما سرمشقی است برای سایرین.بااحترام ص-ع-ز.رونوشت:به:نخست وزیری،کیهان،اطلاعات،آیندگان، جمهوری اسلامی.

مسئولیت پای خودش است

روزنامه آیندگان،۱۲تیر۱۳۵۸

حادثه فرودگاه مهرآبادرامحکوم می کنم.

خنثی شدن توطئه های راست وچپ راازخداوندبزرگ خواهانم.

آیت الله منتظری باانتشاراطلاعیه ای پیرامون حادثه فرودگاه،ضمن تقبیح این حادثه، خواستارحاکمیت ضوابط برروابط شد.

متن اطلاعیه به شرح زیراست:

بسمه تعالی:بدین وسیله به اطلاع عموم برادران وخواهران اسلامی می رساند اینجانب ازحادثه فرودگاه اطلاعی نداشتم واصولا چنین حوادثی راکه نقض صریح قوانین دولت اسلامی است محکوم می کنم.بدیهی است درهمه شرایط بایدتمام مرزهای زمینی وهوایی کشور دقیقاکنترل ومقررات دخول وخروج عملی شود. ازاینکه درحادثه فرودگاه که فرزنداینجانب محمدمنتظری شرکت داشته متاسفم ومتذکرمی شوم که نامبرده اصولادرکارهای خودبااینجانب مشورت نمی کند.ولذامسئولیت تمام کارهای اوفقط به خودش متوجه خواهدبود.البته دراثرحساسیت زیادازاوضاع نابسامان کشورکه لازمه هرانقلاب وتحولی است ناراحت است ورنج می برد.اینجانب  ازتمام مسافرین ومسئولین محترم وپاسداران عزیزی که دراین حادثه باآگاهی وصبرانقلابی خودشان مانع بروزحوادث تلخ ودردناک شده اند،تقدیروتشکرمی کنم.ویادآوری می شوم درجامعه ای که حکومت عدل اسلامی درحال تحقق است انتظاری جزحکومت ضوابط برروابط وپیاده کردن تمام قوانین وموازین اسلامی بدون رعایت هیچگونه رابط ونسبتی می رود.درخاتمه پیشرفت انقلاب کبیراسلامی به رهبری آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی وخنثی شدن تمام توطئه های عوامل راست وچپ راازخدای بزرگ خواهانم.والسلام علی جمیع اخوان المسلمین.حسینعلی منتظری.

بایدمحاکمه انقلابی شوند

روزنامه آیندگان،۱۳تیر۱۳۵۸

گروهی ازبازاریان تهران درنامه ای به آیت الله خمینی ونخست وزیرتاکیدکرده اند محمدمنتظری وهمراهانش بایدمحاکمه انقلابی شوند.

تهران خبرگزاری پارس:گروهی ازبازاریان تهران امروز درنامه ای به حضرت آیت الله العظمی امام خمینی حادثه فرودگاه مهرآبادرابشدت محکوم کردند.دراین نامه ازدستگاه هاومقامات مسئول کشورخواسته شده است«محمدمنتظری»و همکاران حادثه آفرینش به کشوربازگردانده شوندوبرای عبرت دیگران محاکمه ومجازات شوند.درنامه بازاریان که به امضای حدود۲۰۰تن ازبازاریان تهران رسیده ورونوشت آنرا برای حضرت آیت اله العظمی روحانی،نخست وزیری ودادستان کل انقلاب وخبرگزاری پارس فرستاده شده است،تاکیدشده است که«محمد منتظری»وهمراهانش باید محاکمه انقلابی شوندتابه این ترتیب درس عبرتی به خیانتکاران وآنهاکه به انقلاب مقدس اسلامی ایران پشت پاه می زنندداده شود.

شاید غرض هایی درجریان است

روزنامه انقلاب اسلامی،13تیر1358

جریان واقعی حادثه ی فروردگاه مهرآباد:

حادثه ای که چندروزپیش درفروردگاه مهرآباد اتفاق افتادوباعث ایجادجنجال مسافرت آقای محمدمنتظری به لندن گردیدمارابرآن داشت که مروری مجددبرچگونگی این حادثه نموده ودراین رابطه بااکثرکسانی که به نحوی دراین واقعه حضورداشتندگفت وگوکنیم.تابدین وسیله خوانندگان روزنامه بتوانند درجریان نظرات مختلف دراین مورد قرارگیرندوخوددرباره آنچه درفروردگاه مهرآبادگذشته قضاوت کنند:

درتماسی که بایکی ازمسئولین شرکت هواپیمایی P.L.Aگرفته شد،وی گفت:

آقای«منتظری»درتاریخ(پنج روزقبل ازپرواز)تعداد5بلیط برای سفر به لندن تهیه کرده بودوگذرنامه همراهانشان راتحویل شرکتP.L.Aداده بودندوقراربودکه درروزیکشنبه دهم تیرماه یکساعت قبل ازپروازدرفروردگاه مهرآبادحاضرباشند.روزپروازبه مدیرشرکت P.L.A که روی باندوکنارهواپیمابودخبررسیدکه ازسوارشدن«محمدمنتظری»و همراهان شان به هواپیماجلوگیری به عمل آمده است.واونیزسعی می کندازخروج دیگرمسافران ازسالن ترانزیت جلوگیری کند.مدیرشرکت برای آگاهی ازواقعه به سالن انتظاررجوع کرده وازآقای«محمدمنتظری»علت رامی پرسد.«منتظری»پاسخ می دهد که اداره گذرنامه اجازه خروج برای آنان صادرنمی کند.این سوال اضافه کردباتوجه به اینکه آنان5روزپیش پاسپورتشان راداده بودنداین ممانعت درروزپروازبرای ماغیرمنتظره بودوبعدازاینکه آقای«منتظری»ازپروازباهواپیمای شرکت مامایوس شد درخواست کرد چمدان هایش راتحویل بگیردولی چمدان هادرهواپیمابارگیری شده بودند.مابه اوگفتیم چمدان هایت رابه لندن می بریم.اوجواب دادخیرچمدان هایم را همین جا می خواهم. اگرآنهاراتحویل ندهیدنخواهیم گذاشت هواپیماپروازکند.ولی هواپیما حرکت کرده بودو آماده رفتن به بانداصلی برای پروازمی شد.ماباسرپرست هواپیمایی کشورتماس گرفتم وآنهاازطریق برج مراقبت به هواپیمادستوربازگشت دادند.هواپیمادورزدوپارک کردوماباچندنفرازهمراهان آقای محمدمنتظری به داخل هواپیمارفتیم آنهاچمدان هارا شناسایی کردندوتحویل گرفتنددرتمام این مدت هیچگونه تهدیدویادخالت مسلحانه ای نه درباندفرودگاه ونه درسالن ترانزیت انجام نشدوفقط یکباریک مشاجره لفظی بین مدیرشرکت وآقای محمدمنتظری درگرفت.بعدازاین جریان هواپیمابا40دقیقه تاخیرتهران رابه سوی لندن ترک کرد.درتماسی که بادفتر دکترچمران درنخست وزیری گرفته شد.آقای کیانی درجواب خبرنگارمادرموردواقعه فرودگاه مهرآبادگفت:گذرنامه آقای محمدمنتظری بحرینی بوده ومدت آن نیزگذشته بودوهرکس که می خواهداز کشورخارج شودمقدماتی رابایدبگذراندبایدبلیطی بخرد وگذرنامه اش راهم بدهدکه چک شودومراحل قانونی اش طی گردد.ولی درموردآقای منتظری هیچکدام ازاین کارهاانجام نشدومثل این می ماندکه من یک گذرنامه ایتالیایی بردارم وبروم درهواپیما بنشینم وبگویم می خواهم بروم خارج.بایدقوانین مملکت راهم رعایت کرد.

خبرنگارپرسید:می گویندکه گذرنامه هایشان رابه شرکت تحویل داده بودند؟

آقای کیانی ازدفتردکترچمران گفت:نخیرنداده بودند.ایشان می بایست لااقل 3یا4روزقبل گذرنامه شان رامی دادندوبلیطی تهیه می کردندوبلیط شان بایدچک می شد علاوه براین،مهلت گذرنامه شان تمام شده بود.اینهاهیچکدام مشکلی نبودوبا مسالمت حل می شد.آن شخص ایرانی است وشناخته شده،ایشان می توانند گذرنامه ایرانی بگیرند.

خبرنگارتاکیدکردبه نظرشمااین گروه گذزنامه شان به شرکت هواپیماییP.L.Aداده بودندکه به نخست وزیری بفرستند؟

ایشان جواب دادندکه نه خیرنداده بودند.

درموردمسافربعدی«ابوحنیف»سوال شد؟

آقای کیانی توضیح دادکه ایشان اصلا دانشجوبودندوبرای سفردانشجویان بخارج از کشورمقرراتی وجودارد.ایشان خدمت سربازی نکرده بودندوبایدتعهدنامه ای می دادندکه به ایران مراجعت کنند.

خبرنگارپرسیدیعنی شمامی گوئیدکه این هاحتی بلیط هم نخریدنه بودند؟

وی پاسخ داد:والله من اطلاعی ندارم که بری پرواز اولشان بلیط خریده بودندیانه،ولی برای پروازدومشان همینطوری رفتندو...تازه اگر بلیط خریده باشندمساله نیست.

دراین وقت خبرنگارپرسید:اگربلیط بخرندبایدپاسپورت هاراتحویل بدهند؟

آقای کیانی باکمی مکث جواب داد:پاسپورت رامی توانندباتقبل خودشان لابد ندهند. نمی دانم من اطلاع ندارم.که برای پرواز(پروازدوم)بلیط خریده بودندیانخریده بودند.و ضمنامسئولین گذرنامه هواپیمایی ملی بایدگذرنامه کسانی که می خواهندازمملکت خارج شوندچک کنند.مسئولین گذرنامه وپلیس فرودگاه اظهارداشتندکه این گذرنامه هاقانونی نیستند.یعنی اجازه خروج نگرفته اندوقبلا گذرنامه هایشان رانداده اند. بنابراین قوانین مملکتی اجازه خروج به این افرادرانمی دهد.واداره گذرنامه وظیفه اش جلوگیری ازخروج افرادی است که این گذرنامه هارادارند.آنهااین کرکردندواینهاتفنگ برداشتند.

سپس خبرنگارمادررابطه باابوحنیف(دانشجو)پرسیدمساله نظام وظیفه برای یک دانشجویی که درخارج کشورتحصیل می کندوگذرنامه دانشجویی داردمطرح نیست؟

آقای کیانی پاسخ داد:شماداریداشتباه می کنید.دانشجوی ایرانی که درخارج از کشورتحصیل می کندیک گذرنامه دانشجویی دارد.ولی کسانی که درایران تحصیل می کنندبرای خروج ازکشوربایدیک اجازه مخصوص داشته باشدواین متفاوت است با گذرنامه دانشجویان ایرانی که درخارج کشورتحصیل می کنندوفرق دارد.با دانشجویانی که درداخل تحصیل می کنند.

خبرنگارپرسیدمنظورتان این است که ایشان درداخل کشورتحصیل می کنند؟

وی پاسخ داد:بله.

خبرنگارپرسیددرکدام دانشگاه تحصیل می کند؟

پاسخ شنید:این رادیگرنمی دانم.

روزنامه انقلاب اسلامی:

آقای«ابوحنیف»دانشجوی دانشگاه کلن می باشد ودرایران اشتغال به تحصیل ندارد.

برادر(ابو)شریف،فرمانده کل عملیات سپاه پاسداران انقلاب که درمصاحبه اختصاصی باخبرنگارماشرکت کرده بوددررابطه باحادثه فرودگاه مهرآباداظهارداشت:

لطفامشروح اتفاقاتی که  دررابطه با«محمدمنتظری»به لندن درفرودگاه مهرآبادرخ داده است رابیان کنید؟

من دردفترمرکزی عملیات سپاه عشرت آبادبودم که ازطرف دادستانی کل انقلاب آقای «لاهوتی»تلفن می شودکه گویادرفرودگاه مهرآباددرگیری هایی بوجودآمده است و اشکالاتی درحرکت هواپیمااست.وشمانیرویی رابه آنجااعزام کنید.البته قبلاهم از طرف دولت راجع به همین موضوع  تلفن شده بود.بلافاصله ماعده ای رابرای اعزام به فرودگاه بسیج کردیم.مجدداآقای«هادوی»تلفن کردندکه شما نیروی زیادی نبرید. بلکه مساله رابطورمسالمت آمیزحل کنید.بنابراین ماتعدادراتقلیل دادیم و50نفررابه 15نفرمسلح رساندیم وساعت 5/8یا9به فرودگاه رسیدیم...گروگانی درکارنبود.

برادر«شریف»درموردماجرای گروگان گرفتن اظهارداشت:

که ماجرای شخصی که ادعامی شدگروگان گرفته انددروغ است.ماجرابه این شکل است که شخصی که قبلادردربارکارمی کرده است درفرودگاه دیده می شودوچون محمدمنتظری اوراشناسایی کرده بود،دستگیرش می کنندکه به داگاه بفرستندتاپس ازتحقیق،اگرجرمی داشته باشدمحاکمه شودومن بلافاصله ازآقای«منتظری»آن شخص راتحویل گرفتم.وبه پادگان عشرت آبادفرستادم تاتحقیقاتی راپیرامون اتهام وی انجام دهیم.که اگرمجرم بودتوقیف شودواگرنبودآزادگرددواین موضوع به صورت مساله گروگان گرفتن مطرح شده است.درصورتی که مساله گروگان نبوده،بلکه مساله تعقیب یک درباری بوده است.

بعدازاینکه ماآقای منتظری راقانع کردیم که پروازدیگری نیزهست،ایشان موافقت کردندکه صبح بااولین پروازبه مقصدلندن حرکت کندوچون وقت کم بودحاضرنشدکه به منزل برود.

ماجرای افرادمسلح:

افرادمسلحی که باآقای منتظری به فرودگاه آمده بودندمحافظان ایشان بودندکه همیشه اوراهمراهی می کنند.برخلاف آنچه شایع کرده اندبرای اشغال فرودگاه نیامده بودند.تاساعت5/1ماآنجاماندیم.ایشان هم اصرارداشتندبرای اینکه به هواپیما زودتربرسندشب رادرفرودگاه بمانند.ساعت5/6صبح درفرودگاه حاضرشدیم واز نمایندگان سپاه پاسداران مستقردرآنجاخواستیم که وسایل سفرایشان راآماده کنند. بلیط شان راتغییردهندتابااولین پروازمسافرت کند.اولین پروازصبح مربوط به شرکت هواپیمایی سوریه بودکه بطرف دمشق حرکت می کرد.این شرکت موافقت کردکه بلیط های آقایان راکه به مقصدلندن بودبه سوریه تبدیل کندوآنهابه مسافرت بروند. ناگفته نماندکه پلیس گذرنامه بازبارفتن این آقایان مخالفت می کرد.

نظردولت:

مابادولت وباآقای«هادوی»دادستان کل انقلاب تماس گرفتیم.آقای هادوی اظهارنظری نکردندوگفتندکه نظر،نظردولت است ودولت نظرش چیست؟دولت هم دراین مساله مانده بود؛که بازلازم به یادآوری است که ازطرف دولت یکباردستوراجازه خروج آنها داده شده بودوباردیگردستورآمده بودکه نگذاریدآنهابروندوهمانطوری که دادستان انقلاب سفارش کرده بودسعی کردیم که مساله مسالمت آمیزحل شود.وحلش هم ازاین قراربودکه این آقایان بروندورفتن این آقایان هم چندان خلاف قانون نبود.چون یکی گذرنامه ایرانی داشت وخروجی هم داشت منتهاپاسپورت بحرینی هم که دخولی نداشت،علتش این بودکه آقای منتظری وقتی که باپدرش آیت الله منتظری ازخارج به ایران می آیندفرودگاه نظمی نداشت لذابه آن دخولی نزده اندوحالاکه می خواهدخارج شودپاسپورتش به علت نبودن ماموردرآن زمان دخولی ندارد؛بنابراین خلافی نبوده است.مهم ترازآن باتوجه به اینکه ماالان اطلاع داریم که هزاران نفرازمرزهای کشوربدون گذرنامه خارج می شوند.دکتربختیارخارج شده است.عمال ساواک خارج شده اند.مرزهابازاست.حالاخارج شدن یک نفرهم چندان ضرری به مملکت نمی رساندوازآن طرف قضیه هم بنگریم اگرمامی خواستیم آنهارااذیت کنیم درفرودگاه متحصن می شدند.عده ای مسلح هم همراهشان بودند.بنابراین مشکلات ایجادمی شدکه منجربه بسته شدن فرودگاه می گشت.این است که به دولت گفتیم برای جلوگیری ازدرگیری وبرای جلوگیری ازبسته شدن فرودگاه وبرای پیشگیری ازبروز حادثه صلاح براین است که اجازه خروج به آنهابدهند.دولت هم این مساله رابررسی کردوبعدازتلفن های مجددی که شدبه این نتیجه رسیدندکه رفتن آقایان راه صوابی است.دولت دستوردادوبادستوردولت آقایان رفتند.حمله ی مسلحانه ای وجودنداشته است.

درروزنامه های صبح وعصرآنروزورادیوتلویزیون مساله حمله به باندفرودگاه وحمله به سالن ترانزیت گروگان گرفتن هواپیماوحمله مسلحانه به خودهواپیمامطرح شده است وآنهاراباتیترهای بسیاردرشت نوشته اند.شماکه دراین جریان بودیدواقعیت مساله ذکرشده را تاچه حدمی دانید؟

 این اخبارازنظربنده کاملابی اساس است.برای اینکه همانگونه که مامشاهده کردیم نه حمله مسلحانه ای وجودداشته است ونه باندی تعطیل شده ونه هواپیمایی به گروگان گرفته شده ونه مسافری.شاید غرض هایی درجریان است.

هدف پاره ای ازروزنامه هاورادیووتلویزیون ازبزرگ کردن این مساله به نظرشما چه بوده است؟

معمولاروزنامه هاچون مطلب ندارندبرای پرکردن روزنامه هایشان سعی می کنند بعضی ازمسائل خیلی کوچک رابزرگ کنند.این یک طرف قضیه است.ممکن است طرف دیگر قضیه این باشدکه شایدغرض هایی درجریان است که مثلا یکی رامتهم بکنندوبه کسی ضربه سیاسی بزنند.

برای کسب اطلاع بیشتر بادفترمهندس«والی»رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تماس گرفتیم وآقای«مفتخریمکارشناس ایمنی ماموردردفترزمینی ریاست کل ازدفتر ایشان به سوالات خبرنگارماپاسخ داد.

نظرشماراجع به وقایع فرودگاه دررابطه باسفرآقای منتظری چیست؟

والله ما عین مطالب رابه روزنامه کیهان واطلاعات دادیم حالامن نمی دانم شماچه اطلاعاتی علاوه برآنهامی خواهید؟

گذرنامه«منتظری»و«ابوحنیف»چه اشکالاتی داشت؟

والله من نمی توانم درست جواب تان رابدهم چون می دانم که درجریان نبوده ام اگر به شما بگویم چون دررابطه باروزنامه است می ترسم که اشکالاتی پیش بیاید.اگر اجازه می دهیدماباآقای مهندس«والی»صحبت کنم وبعدبه شمااطلاع دهیم.

...وسپس آقای مهندس«والی»بادفترروزنامه تماس گرفتندوخبرنگارماپرسید آیابستن فرودگاه حقیقت دارد؟

نه خیر.به آن شکل نبوده است.مااگر می خواستیم همان شب جلوی آنهارابگیریم برای مان کارساده ای بود.یعنی چیزی نبودکه نتوانیم ازپس هفت،هشت نفربر بیائیم.حتی درخودبانداینکه درباندآمدندوباندرابستندهمه اش بی خودی است برای اینکه آنها قدرت آن کارراندارند.

خبرنگار:یعنی حمله به هواپیماصحت نداشته است؟

مهندس«والی»نخیر.نه خیر.این هامسائل راخیلی بی خودی بزرگ کردند.یکی دوسه نفری توی باند ریختندخوب روزقبلش جلوی هواپیمای پاکستانی راهم گرفتندوبه آن صورت که باندراببندندنبود.

خبرنگار:اگربلیط گرفته بودندچطورگذرنامه هایشان را به شرکت فروشنده بلیط ندادند؟

خوب هرکس می تواندبرودبلیط بگیرد..

خبرنگارپرسید:ولی باید گذرنامه اش  راتحویل دهد؟

مهندس والی:

نه خیر.مقرراتی که هم  امروزهم روزنامه نوشته بودموقعی که می بودبلیط بگیرندو گذرنامه اش راموقعی که می خواهدبرودارز بگیردازبانک.همین الان امروزودیروزاست که این طوری شده.الان بانک پاسپورت رامی گیردوارزمی دهدوپاسپورت رابه آژانس می دهد.برخلاف سابق که بلیط رامی گرفتندپاسپورت رابه آژانس می دادندبه گذرنامه وموقعی که می خواست سوارشودبایدپاسپورت  راپس می گرفت!واین عمل راهم انجام نداده بود.موقعی که می گویندپنج روزقبل پاسپورت رابدهیدبه مهرآبادمی گویندآقااین ممنوع الخروج هست یانیست؟مُهرش را می زنندوموقعی که بلیط اش را می دهدومی خواهدسوارشودپاسپورتش رامی دهداین عمل انجام نشده بود.

خبرنگار:

پلیس فرودگاه دخالت نکرد؟

مهندس والی:

نخیر.پلیس فرودگاه دخالتی نداشت.

خبرنگار:پس همه کارهاراپاسداران کردند؟

مهندس والی:پاسداران هم نبودندوآنهاهم البته فقط بصورت میانجی عمل کردند و دخالت حضوری نمی کردندومن خودم به آنهاگفتم.

خبرنگار:آیادستوراین عدم دخالت ازطرف نخست وزیری صادرشده بود؟

وی جواب داد:

نه خیر.منظورنخست وزیری این بودکه مباداعملی شودمنجربه اصطکاک گردد.و موقعی که می پرسیم نخست وزیری بما می گفت که آقامقرراتی داردو بایدآنرا عمل کرد...درخاتمه وی به روزنامه هایی که خبرمزبوررابزرگ کرده بودندانتقادکردواز آنهاخواست که من بعددردرج اخباردقت بیشتری نمایند.

آقای«احمدعاروض»سرپرست هواپیمایی سوریه دریک مصاحبه اختصاصی با خبرنگارانقلاب اسلامی درموردحادثه روزدوشنبه فرودگاه مهرآباداظهارداشت:

هیچیک از5نفراسلحه سردوگرم همراه نداشتند.باید بگویم اصولاآنچه که درفرودگاه مهرآباداتفاق افتادخیلی کوچکترازآن است که درروزنامه هاعنوان شد.ساعت7صبح روزدوشنبه بودکه ماموران فرودگاه بمامراجعه نمودندوازماخواستندبرای مسافرت 5نفر به دمشق به آنهاکمک کنیم وپرسیدندآیاجای خالی درهواپیما برای5نفردارید؟ما جواب دادیم به71نفربلیط فروخته ایم که6نفرمراجعه ننموده اند.بنابراین می توانیم این5مسافرشمارانیزبه سوریه ببریم.ماموران بلیط های این5نفررابمانشان دادندکه همان روزازهواپیمایی ملی خریداری شده بود.این بلیط هابه نام های«محمد عباسی»،«محمدآخوندی»،«حمابی فرد»،«حسین کاظمی»و«حمام جی» ازتهران به دمشق صادرشده بود.مااین مسافران رانمی شناختیم نمی دانستیم چه شغل و مقامی دارند.مراحل کنترل قبل ازپروازشدومسافران پس ازکنترل کامل  واردهواپیما شدند.هیچ یک ازاین5نفراسلحه سردوگرم همراه نداشتند.پس از سوارشدن تمام مسافران وانجام تمام مراحل لازم درهواپیمابسته شد.ومااشاره کردیم که پلکان از هواپیما دورشود.اینکارانجام شد.وهواپیماآماده پروازگردیددراین هنگام مسئولین فرودگاه اعلام کردندکه هواپیماپروازنکند.می نمی دانستیم جریان از این قراراست.من به خلبان اشاره کردم که صبرکندپس ازده دقیقه خلبان برج مراقبت تماس برقرارکردواز چگونگی جریان پرسید،به اوگفتندشماهواپیمارادرحالت STANDBYنگهدارومنتظرباش. خلبان ازمن می خواست بامسئولین فرودگاه دراین زمینه صحبت کنم.من برای اینکاربه ترمینال4رفتم.درآنجاباگروهی ازمسئولین فرودگاه مواجه شدم که مشغول بحث وگفت وگوبودند.ازافرادمسئول فرودگاه راجع به دلیل این وضعیت سوال کردم.پاسخ دادندچندمسافردرهواپیماشما(شرکت سوریه)سوار هستندکه اجازه خروج ندارند.ودولت ایران علاقه نداردکه این افرادازاین خارج شوند.پرسیدم چه کسانی هستند؟جواب دادنداسم یکی ازآنها«محمدمنتظری»است.مابه لیست مسافرین خودمان مراجعه کردیم ولی هرچقدرگشتیم به نام«محمد منتظری» برنخوردیم.مانمی دانستیم این«محمدمنتظری»باچه نامی داردواردهواپیماشده است؟بلیط هاراتک تک چک کردیم ولی نشانی از«محمدمنتظری»نیافتیم!به علت گرمامسافران پیاده شدند.مجددابامسئولین فرودگاه صحبت کردیم ازآنان پرسیدیم اگر دولت ایران علاقه ای به خروج«محمد منتظری»نداردچگونه وی مراحل قانونی راپشت سرگذاشته وداخل هواپیما شده؟...درهرحال قرارشدکه آنهاازهواپیماپیاده شوندچند نفرازمسئولین فرودگاه داخل هواپیماشدندوازآنان خواستندپیاده شوند.آنان ازانجام این امرخودداری کردندنه چون داخل هواپیماگرم بود.کلیه مسافرین به غیراازآن5نفرپیاده شدند.دراین جابایدبگویم که اصلامسئله گروگان گیری وجودنداشته وکسی بااسلحه واردهواپیمانشده بودکه بتواندفردیاافرادی راگروگان بگیرد.بالاخره پس ازمشورت با سفارت سوریه ووزارت امورخارجه ایران وپس از5/2ساعت تاخیرودرحدودساعت11این هواپیمابه سوی دمشق پرواز کرد.برخلاف آنچه که شایع است خلبان هواپیماشکایتی ازاین افرادبه مقامی نکرده وهمان خلبان روزبعد84مسافرراازدمشق بایک پرواز به ایران آورد.دولت سوریه نیزدرمورداین افردچون بلیط وگذرنامه قانونی دارندتصمیم فوق العاده ای اتخاذ نخواهدکرد.

سرانجام درساعت40و10دقیقه صبح امروزبعدازمشاجرات فراوان بین این گروه ومسئولین انتظامات فرودگاه بایک هواپیمای سوری عازم لندن شدند.

روزنامه انقلاب اسلامی:

بااینکه این گروه پاسپورت های خورا5روز قبل ازسفر به مسئولین هواپیمایی تحویل داده بودنددرمورد اشکال پاسپورت گروه،حجت الاسلام محمد منتظری به آنا اطلاع داده نشده بودوچندلحظه قبل از پروازاشکالات پاسپورت رامطرح کردند،برمسئولین هواپیمایی ملی است که برای جلوگیری ازاینگونه اتفاقات ورفاه حال مسافران درمورد پاسپورت ها چندروزقبل اقدامات لازم را به عمل آورند.

درس عبرتی برای جنایتکاران؟!

روزنامه خراسان14تیرماه1358،ش8689

نامه بازاریان تهران به امام خمینی:

محمدمنتظری وهمراهانش بایدمحاکمه انقلابی شوند.

تهران خبرگزاری پارس:گروهی ازبازاریان تهران درنامه ای به حضورآیت الله العظمی امام خمینی حادثه گروگانگیری درفرودگاه مهرآبادرابشدت محکوم کردند.دراین نامه از دستگاه هاومقام های مسئول کشورخواسته شده است:محمد منتظری وهمکاران حادثه آفرینش به کشوربازگردانده شوندوبرای عبرت دیگران محاکمه ومجازات شوند. درنامه بازاریان که به امضای حدود200تن ازبازاریان تهران رسیده است ورونوشت آن برای حضرت آیت الله العظمی روحانی،نخست وزیری ودادستان کل انقلاب وخبرگزاری پارس فرستاده شده تاکید شده است:که محمدمنتظری وهمراهنش بایدمحاکمه انقلابی شوندتابه این ترتیب درس عبرت به جنایتکاران وآنهایی که به انقلاب مقدس اسلامی ایران پشت پای می زنند،داده شود.

دستوربازداشت

روزنامه آیندگان،۱۶تیر۱۳۵۸

مهدی بازرگان دستور بازداشت منتظری راصادرکرد.

رهبران لیبی رسمامحمدمنتظری راپذیرفتند.

اعلامیه مشترکی ازسوی کنگره عمومی خلق جماهیرلیبی ومحمدمنتظری به نماینگی حزب جمهوری اسلامی ایران انتشاریافت.

دبیرکل خلق جماهیرروزپنج شنبه شیخ محمدمنتظری عضوکمیته مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران وپسرآیت الله منتظری رابه حضورپذیرفتند.

شیخ محمدمنتظری که سه شنبه واردطرابلس شد انقلاب لیبی ورهبرآن قذافی رابرای حمایت شان ازمردم ایران بود.

شیخ محمدمنتظری روزپنج شنبه درجریان یک کنفرانس مطبوعاتی اظهارداشت:

روابط بین طرابلس وتهران برادرانه وابدی وفعالانه است.وی حمایت انقلاب ایران ازنبردبرحق مردم فلسطین دوباره تاکیدکردو...

 ...شیخ محمدمنتظری ازسوم تاششم ژوئیه ازجماهیرلیبی دیدن کردوباچندین رهبرلیبیایی ملاقات کرد.درهمین حال مشاورنخست وزیرایران درامورسیاسی وسخنگوی دولت روزپنج شنبه اعلام کردکه مهندس بازرگان به محض اطلاع ازحادثه ناگوارفرودگاه مهرآباددستورتوقیف وجلب منتظری راصادرکرد.

اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل انقلاب

روزنامه انقلاب اسلامی،17تیرماه1358

اطلاعیه دادستانی کل انقلاب درموردبازداشت محمد منتظری:

اخیرااخباری درروزنامه هاوهم چنین ازصدای جمهوری اسلامی راجع به سفرمحمدمنتظری منعکس شده وازصدای جمهوری اسلامی هم دستوربازداشت نامبرده رااعلام کرده اند.لازم است متذکرشودتابه جرائم دردادسرای انقلاب جمهوری اسلامی رسیدگی نشوددرج آگهی واعلام نظرموجه نیست.دراین موردپرونده ای تشکیل شده که پس ازتکمیل،اعلام نظرخواهدشدوبه اطلاع ملت شریف ومسلمان ایران خواهدرسید.

اخلال درتوسعه روابط فرانسه وایران

روزنامه آیندگان،۱۸تیر۱۳۵۸

محمدمنتظری:توسط عمال سیاوصهیونیسم درتوسعه روابط فرانسه-ایران اخلال می شود.

پاریس خبرگزاری فرانسه:شیخ محمدمنتظری عضوشورای مشورتی حزب جمهوری اسلامی ایران روزیکشنبه به خبرگزاری فرانسه اظهارداشت:

عمال صهیونسیم درایران هنوزنفوذدارندوآنهاهستندکه برخلاف تمایل آیت الله خمینی ومردم ایران درتوسعه فرانسه-ایران اخلال می کنند.

شیخ محمد منتظری شامگاه جمعه واردپاریس شد.

شیخ محمدمنتظری که یکی ازرهبران حزب جمهوری اسلامی است،سپس بشدت به آمریکاوصهیونیست هاحمله کردوآنهارامتهم کردکه درهمه جای دنیابین دولت ها، جنبش های سیاسی وحتی اشخاص ملی گراوترقی خواه بذرنفاق می پاشند.

شیخ محمدمنتظری درپایان تصریح کردحزب جمهوری اسلامی حزبی است که  از آزادی دفاع می کند.بنابراین این  حزب طرفدارتعدداحزاب  ودشمن هرنوع دیکتاتوری زیرهرپوششی که فردراپنهان کند:اسلام،کمونیسم،ناسیونالیسم وغیره است.

آلت دست سازمان سیا

روزنامه آیندگان24تیرماه1358

شیخ محمدمنتظری دولت ایران رابه همدستی باسیامتهم کرد:

بیروت،یونایتدپرس:شیخ محمدمنتظری یکی ازرهبران مذهبی ایران امروز(دیروز) در مصاحبه ای بابخش بین المللی روزنامه النهار،چهره های برجسته ی غیر نظامی دولت ایران رامتهم کردکه آلت دست سازمان سیاهستند.وی گفت: «مهدی بازرگان»نخست وزیر،و«یزدی»وزیرخارجه وسایرین اراده ی مستقلی ندارند، بلکه دراختیارعمال جاسوسی آمریکا وصهیونیسم هستند.

منتظری دیروز(پریروز)ازراه سوریه ازپاریس به لبنان رفت.زیراسفارت لبنان درپاریس از دادن ویزای ورودی به اوخودداری کرده بود.

منتظری درکنفرانس مطبوعاتی که پس ازورودش به بیروت ترتیب یافت،سازمان سیا رامتهم کردکه برای ضربه زدن به انقلاب درجناح های مختلف نفوذمی کند.

وی گفت:مراکزجاسوسی آمریکا وصهیونیست زیادی درایران وجودداردکه کوشش می کنندمیان ایران واعراب اختلاف بیندازند.

اشاره وی به ادعای آیت الله روحانی مبنی برمالکیت بحرینی وتغییرنام خلیج فارس بود.

منتظری تاکیدکردکه خلیج سابق آمریکایی بود،اینک اسلامی است...منتظری هم چنین آمریکایی هاوصهونیست هارامتهم به ربودن امام موسی صدربه منظورآزاردادن لیبی وقتل کمال جنبلاط رهبرلبنانی کرد.

تضعیف دولت خیانت به اسلام وبه ملت اسلام است

روزنامه انقلاب اسلامی،24تیرماه1358

سخنگوی دولت درزمینه مصاحبه اخیرمحمدمنتظری دربیروت که خبرگزاری های خارجی مخابره کرده اندوطی آن آقای محمدمنتظری درباره مهندس بازرگان نخست وزیرودکترابراهیم یزدی وزیرامورخارجه نظری ابراز کرده بودندچنین اظهارنظرکرد:آنچه آقای محمدمنتظری درمورددست نشانده بودن دولت ایران ووابستگی آن به امپریالیسم آمریکاوصهیونیسم بین الملل اظهارداشته وخصوصادرجایی که گفته است نخست وزیرووزیرخارجه ایران تحت اختیارعمال جاسوسی آمریکاعمل می کنندصرفا می تواندنظریات شخصی ایشان بوده باشد.نه نظرقاطبه ملت ایران ونظرامام ودیگر رهبران مذهبی درجایی که امام اعلام می داردتضعیف دولت خیانت به اسلام وبه ملت اسلام است ویااین دولت دولت خدمتگزاربه اسلام است ویاشخص مهندس بازرگان راشخصیتی اصیل باتقوی وملی معرفی می کندویادیگررهبران مذهبی اطاعت وتبعیت ازدولت رافریضه ملی می دانداین اظهارات ودیگرگفته های مشابه آن،بانظریات رهبرانقلاب ودیگرنیروهای مذهبی وسیاسی درتناقض آشکارقرارداد.

آقای محمدمنتظری حتی نسبت به پدرخودشان حضرت آیت الله منتظری که بدون شک یکی ازاصیل ترین،روشن ترین وباتقوی ترین رهبران مذهبی تاریخ ایران هستندازچنین اظهارنظری خودداری نکرده اند.

به حرف یک بچه ترتیب اثرندهید

25تیر1358،روزنامه اطلاعات

آیت الله سیدمحمدصادق روحانی درمصاحبه مطبوعاتی:

قضیه بالاخره ازآنست که به حرف یک بچه ترتیب اثرداده شودیانشود.نهایت یک حرف ممکنست پیش ایدوآن این که چون او(محمدمنتظری)خودش رابه مقامات عالیه منتسب می کندکه مقامات عالیه روحانیت درآن موقع هاچیزی بگویندوالااوکوچکترازاین است.«جلود»درایران ایادی دارد،اینهاایادی لیبی هستند...

دستوردادم وی رانگهداری وصبح شنبه به داسرامعرفی کنند

روزنامه آیندگان30تیر1358

200جوان مسلح دربیرون فرودگاه ازاواستقبال کردند.

محمد منتظری واردتهران شد.

دادستان تهران(شهشهانی):دستورداده بودم اورادرهنگام ورودجلب کنند.

دادستان انقلاب(هادوی) یک ساعت پیش ازورود،دستوربازداشت منتظری رالغوکرد.

«شیخ محمدمنتظری»پسر«آیت الله منتظری»بعدازظهردیروزبا2تن دیگرکه اورا همراهی می کردند،واردتهران شدوبدون هیچگونه درگیری،همراه200جوان مسلح که بیرون فرودگاه منتظراوبودندبه منزل رفت.

 

...

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]