چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
محمد شوری

 

اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!

نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعد ازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.

مطالب زیرعینا ازروزنامه های آیندگان، اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات در دسترس، از تاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نت برداری شده است.

درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و...دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ ایران وجهان،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.

متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!

همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدمی کند،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.

شماره بعد به موضوع حجاب می پردازد:

محمد شوری/نویسنده وروزنامه نگار/بهمن1394

 24دی ماه1357روزنامه کیهان

آیت الله روحانی ومدنی:

«تصویرامام خمینی برماه خرافات است،باورنکنید!».

«دستگاه های شایعه پراکنی دی شب ناگهان درسراسرکشوربکارافتاده ودر یک چشم برهم زدن تقریبادرهمه شهرهای ایران ازطربق تماس های تلفنی و پیام های دوستان وآشنایان شایع شدکه تصویرامام خمینی برسطح کره ماه نقش بسته است.افرادساده بسیاری بلافاصله به پشت بام هارفتندوهزاران چشم ابتدا ناباور و بعدباحیرت تائیدکردندکه تصویری شبیه به تصویرامام خمینی برسطح ماه دیده اند.آنها که قبلاهم به ماه دقت کرده بودندمی گفتندسالهاست همین تصویررابرماه می بینیم وآنهاکه اندک اطلاعی از علم فیزیک داشتندمی کوشیدندهمسایگان خودرا متقاعدکنندکه آنچه برسطح ماه می بینندسایه روشن پستی وبلندی های این کره است وهرکس می تواند در ذهن خودآنرابه تصویرکسی شبیه بداند.در شهرهاهیجانی بوجودآمد. در خرمشهرعده زیادی ازحاشیه نشینان بلافاصله بفکر قربانی کردن گوسفند افتادند!درزنجان تاساعت یک ونیم بامدادعده زیادی درخیابان هادست به تظاهرات زدند.وصدای اذان ازچندمسجدشنیده شد.ازچندشهردیگرهم خبرنگاران کیهان گزارش دادندکه سنجش این شایعه مردم راهیجان زده کرده است. اماروحانیون همدان که درهمان لحظات نخست ازپخش این شایعه احساس خطر کرده بودندبلافاصله نیروهای خودرا برای آگاهی دادن به مردم بسیج کردند.روحانیون همدان اعلام کردند:این شایعه جزخرافی جلوه دادن آئین مترقی اسلام نیست.درنتیجه این اقدام به موقع برعکس بسیاری از شهرها،دی شب همدان شاهد عکس العمل استثنایی مردم بود.مردم بجای آنکه درباره تصویرماه افسانه سرائی کننددرخیابان ها به حرکت در آمدند و با شعارهای ضد حکومت شایعه را یکصداتکذیب کردند.شعارعمده تظاهرکنندگان این بود که:حکومت که درمقابل اسلام بزانودر آمده به شایعه سازی متوسل شده است.صبح امروز حضرت آیت الله مدنی درتماسی با کیهان اعلام کردکه شایعه انعکاس تصویرامام خمینی برسطح ماه رابکلی تکذیب می کنم واعلام می داریم این تنها وتنها یک شایعه برای تضعیف اسلام درنظرجهانیان وخرافی جلوه دادن آن بوده است.آیت الله روحانی هم دراین باره گفتتند:این از موهومات است،باورنکنید».

24دی ماه1357روزنامه اطلاعات

روحانیون اعلام داشتند:

«شایعه تصویر امام خمینی  برماه جعلیات وخرافات است.دست هائی برای خرافی جلوه دادن نهضت اسلامی درکاراست.امروز جمعی ازروحانیون تهران وهمدان دریک تماس تلفنی درباره خبری که دی شب توسط بعضی ازدست های مرموزبرای شکاف انداختن درنهضت یکپارچه ملت ایران شایع شدوحکایت ازظهورتصویرامام خمینی برسطح ماه بود توضیحاتی به روزنامه اطلاعات دادند».

24دی ماه1357روزنامه آیندگان

مردم تهران دی شب به ماه دوختند:

«دی شب درتهران شایع شده بودکه مردم برروی سطح ماه چهره ی آیت العظمی خمینی رادیده اند،لیکن آیت الله روحانی دراین باره گفت:این ازموهومات است باورنکنید!».

 25دی ماه1357روزنامه کیهان

ازستون:کیهان وشما(305172)::

«ماه شب چهارده!:من نادر.گ،فارغ التحصیل رشته فیزیک ازآمریکاهستم ومتاسفم بگویم که دی شب باشنیدن خبرظاهرشدن عکس امام خمینی درماه تمام اعتقادات من درمورد بیدارشدن اذهان عمومی وآگاهی علمی ملت ایران نقش برآب شد.آخر کسی نیست به این مردم بگویدکه دیگر زمان خرافاتی بودن واعتمادبه موهومات گذشته است.ونبایدبه کسانی که سال های سال باسرگرم کردن  مابه خرافات و اعتقادات پوچ،سرمان رازیربرف کرده اندفرصت ادامه فعالیت داد.من واقعامتاسف شدم وقتی که همسایه دانشجوی منهم سراسیمه به خانه ام آمدکه بگویدفرصت دیدارامام خمینی رادرماه شب چهارده ازدست ندهم.اگرمادربزرگم هم این را به من می گفت تعجب نمی کردم.اماازدانشجویی که بارگوشه ای ازانقلاب مارابردوش می کشددیگر چنین توقعی نداشتم».

25دی ماه1357روزنامه آیندگان

حرفهای مردم،تلفن:663173:

نامه آیت الله رابدنام نکنیم!

«من م.ق. هستم.دی شب شایع شده که اهالی تهران تصویر حضرت آیت الله خمینی رادرماه دیده اند.این درست نیست که مانام آیت الله وانقلاب مردم را باموهومات بیامیزیم».

ازشان روزنامه کاسته اید!

«من مطیعی هستم.می خواستم سوال کنم چراراجع به این مسائل خرافی مثل پیداشدن تصویر آیت الله خمینی روی سطح ماه مطلب درج کردید.تصورمی کنم بادرج این مطلب ازارزش وشان روزنامه تان کاسته اید».

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت