۳۶ سال سلطنت فقیه
محمد شوری

 

«...دراین سال ۳۶ ،چقدرچهره ها افشاشد؛چقدرماسک های دورغین آزادیخواهی و خلق گرایی ازصورت هاافتاد.آیااین ملت می توانست به آسانی این چهره های مزدور،این صورتک های بزک کرده  رابشناسند؟

انقلاب سوم شما ازانقلاب اول و دوم شماکم اهمیت تر نبود.درانقلاب سوم،همه خطراتی که سعی می کردانقلاب بزرگ اسلامی ایران رابه چپ و راست بکشاندودشمن راکه ازدربیرون رفته بود،ازپنجره برگرداند،محوشدند.

آن فتنه بزرگ چقدر نیروی انسانی این ملت رابخوداختصاص داده بود،امروز شما از آن فتنه رهاشده اید...

بعداز این تان،ای ملت بزرگ!ازپیش ازاین تان بهتراست.آینده تان ازگذشته تان درخشان تراست.آنقدرخدابه شمافضل و لطف خواهدکردکه از خدا و فضل او خشنودوراضی بشوید».

این سخنان سیدعلی خامنه ای درتاریخ28اسفند1360درنمازجمعه تهران است (کتاب در مکتب جمعه،ج4ص303).

فتنه ای که هنوز  ادامه دارد...

وقتی به گذشته این 36سال نگاه کنید،اکثر انقلابیون زندان رفته دوره پهلوی،مبارزان ومجاهدان شکنجه دیده های ساواک وتبعیدشدگان ربذه دوره سطلنت شاه،بعداز پیروزی انقلاب57،یکی یکی یااعدام شدند،یابه زندان رفتند و یاباتبعیدخودخواسته ازمیهن خارج شدند ویادرحصروحصارتنگ،همچنان می زیند!

گویی یک جریان مرموز، ازهمان سال نخست انقلاب57، به قصد انتقام، کودتای خزنده ای را آرام آرام ترتیب داده،تاانقلاب فرزندان خودش را به بلعد!

وآنهایی هم که مانده اندیادرسکوت(نه از نوع امام علی!،بلکه ازنوع فرصت مغتنم برای چنگ انداختن به قدرت) هستند،یاآلوده نان ونام شده اند و همه شان البته بقول شاملو باید نوبت خویش را انتظار بکشند:

«در مُردگان خویش

نظر می بندیم

باطرح خنده ئی،

و نوبت خود انتظار می کشیم

بی هیج

خنده ئی!»

 خمینی-باخوبی وبدی هایش-همه-اعم ازچپ،راست،روشنفکر،روحانی-را مفتون شخصیت کاریزمای خود کرده بود؛او8سال دوام نیاوردودراین مدت هم،گرفتارجنگ.

اما«علی خامنه ای» یک تنه بیش از ربع قرن است که یکسویه سلطنت می کند،همان که مرحوم آیت الله منتظری از آن به عنوان «سلطنت فقیه»یادکرد!

ایشان در گفت و گویی می گوید:

«مردم ما درآغاز انقلاب در شعارهای خود می گفتند:استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی.در زمان شاه نفت ما به قیمت خوب فروخته می شد و پول ما نیز در جهان ارزش داشت.ولی چیزی که مردم را رنج می داد وآنان را به سوی انقلاب سوق می داد استبداد شاهانه واختناق،قانون شکنی،فشار ساواک،سلب آزادی ها و غارتگری ها وفساد اجتماعی بود.مردم در برابر این خصلت ها برای کسب آزادی توام با موازین اسلامی قیام کردند. درنظر مردم استبداد،استبداد است.خواه از ناحیه شاه باشد،خواه از ناحیه روحانیت»(گفت و گوبا آیت الله منتظری،نشریه پیام هاجر،4اسفند1377).

انقلاب57تنهاوشاخص ترین انقلاب درجهان است که بدون جنگ مسلحانه و کشتار،وفقط با حضورمیلیونی مردم برکف خیابان سرانجام یافت وهمه درآن(بقدرفهم خود)سهیم هستند!

ولی این انقلاب عظیم،بدلیل ثابت ماندن سقف آگاهی مردم(که با قرنطینه کردن ملت توسط حاکمان ازهمان سال نخست درنوریده شد)استحاله،مسخ واز هدف وغایت اصلی خود بکلی دور شد!

«احمد جنتی»فقیه شورای نگهبان،در مورد مردم می گوید:

«ملت که به عنوان ایتام محسوب می شوندوعالمان در حکم قیِّم و والیان امر هستند،حالت یتمی را دارندکه سایه پدراز سرش کوتاه شده وسفارش کرده اند که علما به جای امامان از آنها کفایت کنند وهدایت امت رابه عهده گیرند،مانند قیِّمی که بعد از پدرمتکفل اداره امور ایتام است».(روزنامه صبح امروز13و20 بهمن1377).

برای آنهاپارلمان،انتخابات،رای مردم،احزاب و رسانه، پوششی ست که بتوانند در دنیای فعلی-که حکومت«الیگاریشی»باافکار«مالیخولیایی»رابرنمی تابد-دهان ها راببندندو استبدادخود را با مُهر ومِهرقانون و رای مردم  آرایش دهند؛که سرانجام چنین هم شدوبا«نظارت استصوابی»رسماسلطنت خودرا سیستماتیک قانونی کردند!

یادم هست قبل از انقلاب شعار می دادند:«استقلال،آزادی،حکومت اسلامی»! ولی یکباره این شعار جایش را به:«استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی داد»؟!

وقتی پرس و جو کردم،شنیدم:«واژه«حکومت اسلامی»،حس خوبی نمی دهد؛ تداعی سلطنت صفویه،دولت عثمانی،خلافت عباسیان ومثل آن رامی کند؛اما «جمهوری»روشنفکرانه ومال دنیای مدرن است و مقبول همه!».

اما این«جمهوری»باکدام «اسلام»؟

آیا اسلامی که«مصباح یزدی»آنرا تبیین می کند؟

«اگر ربوبیت الهی را قبول کرده ایم،بایددرچارچوب قانون خدا که توسط ولی فقیه اجرا می شود واطاعت از ولی امر حرکت کنیم»(روزنامه آریا،1خرداد1378).

وی هم چنین می گوید:

«خدای متعال فقیه جامع الشرایط را نصب کرده است.وبیعت مردم هیچ نقشی درمشروعیت ولایت فقیه نداردوفقط زمینه اعمال ولایت رافراهم می کند».(مجله حکومت اسلامی،ش اول).

یا اسلامی که«ابوالقاسم خزعلی»از آن حرف می زند؟

«قانون اساسی می گوید قوای ثلاثه زیر نظرولایت فقیه است.شما وقتی ولایت فقیه را قبول نداشته باشید،20 میلیون که هیچ،30 میلیون هم رای بیاورید،تا این رای به تائید مقام ولایت نرسد،معتبر نیست»(روزنامه خرداد5خرداد1378).

ویا اسلامی که«حائری شیرازی»می شناسد؟

«درجامعه ما،بجای ولایت احزاب،ولایت فقیه است.اگراحزاب بخواهنددرکشور بیایند،بایددرچارچوب تفکر ماباشند.یعنی حزب یک خط وفقیه هم یک خط دیگر نباشد.چون درآن صورت دو قطب بوجودمی آیدوحالت دایره به بیضی تبدیل می شودو ثبات را از بین می برد»(نشریه اروند،8بهمن1375).

یااسلام وولایت فقیهی که«مرتضی مطهری»در سال نخست انقلاب،در«سیمای جمهوری اسلامی»بیان کرد؟

«ولایت فقیه به این معنی نیست که خودفقیه درراس دولت قراربگیردوعملا حکومت کند.نقش فقیه دریک کشوراسلامی،یعنی کشوری که درآن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته وبه آن ملتزم و متعهد هستند،نقش یک ایدئولوگ است واساسافقیه راخودمردم انتخاب می کنندواین امرعین دمکراسی است»(کتاب«پیرامون انقلاب اسلامی»،1358،ص85).

ولی این«عین دمکراسی»در لابراتوار«شورای نگهبان» که تفسیر قانون اساسی حق مسلم اوست!وخودنیزالبته منصوب همان ولی فقیه،درانتخابات مجلس خبرگان برای انتخاب ونظارت بر«ولی فقیه»،کاندیدهای این مجلس رادرپروسه «نظارت استصوابی»به شکل سیستماتیک استحاله و البته قانونی منصوب می کنند!!

ایشان(آیت الله مرتضی مطهری)در موردماهیت رژیم جمهوری اسلامی در همان سال نخست پیروزی انقلاب57،هم چنین می گوید:

«در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد.واز به اصطلاح کانالیزه کردن اندیشه هاخبرواثر نخواهد بود.همه بایدآزادباشندکه حاصل اندیشه ها وتفکرات اصلیشان را عرضه کنند»(همان).

یک اسلام دیگر هم  البته هست؛وآن اسلام سلطان«مسعود رجوی»ست!! که«جلسه حوض شورای رهبری»برای عیش ونوش انقلابی راه می اندازد.

اسلام باقبض و بسط (تئوری قبض وبسط شریعت عبدالکریم سروش)فراخ،و وسیع وبازبینی وصحیح می شود؛ولی درانقباض وانبساط قدرت،شهدآنرا به زهر تبدیل می کند،که در36سال سطلنت فقیه آنرا با پوست و گوشت خود لمس کرده ایم!

و اسلام این است(نقل قول علی شریعتی):

«وقتی در صحنه حق و باطل نیستی،هرکجا می خواهی باش!چه به شراب نشسته باشی،چه به نماز!».

برای بودن درصحنه،بایدفهم،درک،شعور،سواد،متعالی شود؛تابا«بسط وقبض»در روح وجسم،اندیشه وتفکر،دربستر زمان،زمام قدرت راخود دراختیار داشته باشند.و دو دستی تقدیم استبداد نکنند!؛بقول حافظ:«توخود حجاب خودی از میان برخیز»

ثابت بودن سطح آگاهی،سبب دورزدن ملت توسط استبداداست.ازدرکه بیرونش کنی،از پنجره وارد می شود.

آیا در این 36سال «این مان»بهتر از«آن مان»است؟!

محمد شوری/ نویسنده و روزنامه نگار/20بهمن1393

 https://www.facebook.com/assize.mahkame

https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze

همچنین می توانید از همین نویسنده به لینک های زیر رجوع کنید:

سکولاریزم دینی:

 http://enghelabe-eslami.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/18310-2012-11-17-12-39-15.html

قانون اساسی با سرویس پوپولیسم:http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=49472

آگاهی ایزوله شده/25/شهریور/91:http://assize.blogspot.nl/2012/09/blog-post.html

همه ضد انقلابیون/4/شهریور/1388:http://assize.blogspot.nl/2009/08/blog-post_26.html

جمهوری سلطنتی:https://mahkame2.wordpress.com

جمهوری برباد رفته:http://assize.blogspot.nl

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت