«علامه» بجای «آیت الله»!
محمد شوری

این یک داستان واقعی ست.

«علامه»یعنی کسی که زیاد می داند؛این توصیف«هاشمی رفسنجانی»از«سید حسن خمینی»ست.

«هاشمی رفسنجانی»؛

کسی که مخالفین خودش را روستایی زاده ی  بی بُته می داند.

کسی که «اعتدال»را مساوی خودش؛وهرچه خلافش باشد،افراط و تفریط.

کسی که می خواهد با لقب«سردارسازندگی»و«امیرکبیر»ثانی ایران،نامش جاودانه شود.

کسی که تلاش می کند همه مخالفین و منتقدین و اپوزیسیون صادراتی را پشت سرخودش ببیند؛واینگونه«پدرخواندگی»اش را،به همه اثبات.

او که اکنون آفتاب عمرش به لب بوم رسیده،می خواهدهمچون سالهای ماضی، باقیات الصالحاتی ازخود به یادگار بگذارد.

باقیات الصالحاتی متفاوت تر از همیشه!

اومی خواهد این باربجای«آیت الله»،«علامه»رادرصندلی وکرسی«ولایت فقیه»ببیند و بگذارد! 

تاهمه(منظوراز«همه»همان«اصلاح طلبان»و«اصولگرایان»،یاهمان جناج«چپ»و «راست»سابق است،به همراه  نوه و نتیجه هایی که دراین سالها زائیده ان-تادر زیربارسیاست نزاین و کم نیاورن- بتوانن  نسل اندر نسل حکومت رادراختیار داشته  وبه دست صاحب و نایبش برسانن)یشت سر«ولایت فقیه»که بعداز فوت «خمینی» نوع«مطلقه»اش آمد،بایستن،ومملکت آسیبی نبیند؛جون اگراین کاررا نکنن،انقطاع النسل می شون...!

امابرخلاف آن دوره که ایشان(هاشمی رفسنجانی)دربلبشوی مرگ«خمینی»و پایان«جنگ»،با«آیت  الله»کردن«خامنه ای»و نقل قولی از«خمینی»(که گفته است وی برای رهبری لایقن)،ایشان را(یعنی خامنه ای را)ولی مطلقه فقیه کرد تا بتوانن بابیش ازربع قرن حکومت یک سویه،هرچه بخواهن(آنهاکه اصل مملکت دراختیار شانست،یعنی همان دولت سایه)اززبان ایشان(یعنی خامنه ای)اعمال مدیریت کنن،الان که در«جنگ قدرت»-که خیلی شهد وشیرین است، و هرکه بخورد ومست ولایقعل نشود،اصلن ازجنس بشرنیست!!-خیاط هایکی یکی دارن درکوزه می افتن،بامعنی کردن کلمه«علامه»به کسی که زیاد می داند و تعمیم دادن آن به«سیدحسن خمینی»که هم«درس خارج»خوانده وهم شاگردانی دارذ(شاگردانی که قراراست برای دوره آتی،نان بخورن،لذا ازحالادارند تعلیم«یارغارشدن»رامی بینن)با دعوت ش به مجلس خبرگانی که قراراست به ظن قریب به یقین«نایب بعدی امام زمان راکشف وازوی با«نظارت حراستی»خودوبااستراتژی«نظارت استصوابی»استمرار حکومت الله برناس راهمچنان تارفع فتنه درجهان(هرچند که بعداز 444روز با آزادی گروگان های  جاسوس در لانه جاسوسی باتحریم وبلوکه شدن ثروت عظیمی ازکشوردربلادکفرهمراه شد،وهرچند که پس از بیش از یک دهه که «انرژی هسته ای»که حق مسلم ما بود و اکنون«توافق هسته ای»حق مسلم،ودیگر ناموسمان نیست و«خط قرمز»ی ازاین «پی یورید»ده ساله برداشته شد،وهرچندکه نتوانستیم ازراه کربلا،قدس شریف را ازدست صهیونیسم غاصب آزاد کنیم،وهرچندکه هنوز هم می خواهیم سربه تنش نباشد و برای نابودی ومحوکردنش ازصفحه جغرافیای سیاسی همچنان رجزمی خوانیم) حفاظت کند،او می خواهد این چنین مافات گذشته کرده واین دفعه باقیات الصالحاتش«سیدحسن»-که حسنی ست ونه حسینی!- باشد. تا این همه بخاطربه قدرت نشاندن خامنه ای –که به یارغارش،که خودش باشدهم  وفا  نکرد- سرکوفتش نکنن!

«سید حسن خمینی»یادگاریادگار امام؛که می گوین برخلاف پدرش-که اخلاق وشرع رادر«رنج نامه اش»به«منتظری»رعایت نکرد وآخرش هم قربانی مطامع سیاسی کسانی شد که پشت سرش  عَلَم وکتل برداشته بودن،تا درسایه خامنه ای،قائم مقامی رهبری برایش رقم بخورد،امااجل،یعنی همان فرشته مرگ،منظور همان سعیدامامی ست که باخوردن چندبسته«واجبی»،به نزد وسراغ هردوشان آمد-فردی ست باحُسن اخلاق وعابد وعارف مسلک،که ازمادرش(بقول باباش فاطی خانوم)به ارث برده،قرار است دریک سناریویی به کارگردانی«هاشمی رفسنجانی»، که«فیلم نامه»اش را«اصلاح طلبان حکومتی»نوشته ان(به تهیه کنندگی«دولت سایه»)،ولی مطلقه فقیه بعدی ولی با قید«علامه»بشود،تا هم در جریده عالم ثبت شود و هم اینگونه(بالاخره بعدازسالهاهجران)«تغییر»به حوزه حکومت واردوهم اصلاحات «جهش»ی!!

«اصلاح طلبان حکومتی»همان «جناج چپِ»بازی سیاست،که  دراین سالها همواره دستی درقدرت داشته ودارند؛تاآنجاکه باتسخیررسانه های بیگانه وصادرات «اپوزیسیون»در بسته بندی های شکیل ومتنوع،ومدرنیته شده،با برچسب پُست مدرنیسم وحتی با به زندان انداختن خود،(که علاوه برآن به کمک همان بخشی از نفوذی هایی که در واجا و قوه فضائیه و میان بازجوها و دادیارهاو دادستان ها و قاضی ها و نگهبان های زندان و غیر ذالک وقس علیهذا(!)داشته ودارن،سرانجام توانستند این وصیت نامه خمینی راکه«زندان دانشگاه است»،زندان رادانشگاه کرده و برای کسب مدارک تخصصی تر  یکی یکی به خارج ازکشوربفرستن)ازخودشان قهرمانانی بسازن سوپرمن که با آمدن دوباره شان به صحنه،گل خنده روی گونه و جمال محرومین از قدرت (وثروت)شکوفا شود.

اصلاح طلبان حکومتی همان هایی که وقتی آیت الله منتظری در حصر بود،جیکشان دردفاع (علنی)ازوی در نیامدوحتی سرکوفتش کردند ونامه های تندی هم  نوشتند و ناسزاهایی هم نثارش! وتقیه و  توریه وتوجیه را به هر چه شفافیت و اقتدار و چانه زنی با بالا ترجیح دادند.ولی بعداز حصروی البته تندوتندعکس یادگاری گرفتند و با لقب دادن وی به«پدر معنوی جنیش سبز»(پدری که می دانستند آفتاب لب بومه و زمان زیادی به  عمرش باقی نمونده و برای همین هم از حصرهم خارج شد) از خودشون«حواریون»ی صادق ساختن؛ولی الان برای رفع حصر«مهدی کروبی» و«میرحسین موسوی»وهمسرش(زهرارهنورد)چه سینه هاکه چاک نمی زنن!وچه پُزهاکه نمی  دهند!؟(آن هم باخجالت کشیدن از شجاعت «علی مطهری»؛که روی همه شان راکم کرد).

اصلاح طلبانی که شعار چانه زنی از بالا وفشار از پائین(یعنی سوق دادن و هدایت کردن کردن مردم عادی به سمت آزادیخواهی و استیفای حقوق مدنی برای جاافتادن جامعه مدنی)راشعار وتئوری خود قرار دادند،ولی اکنون فقط در حال چانه زنی با بالاین،تا قدر بیشتری از پست های مدیریتی و کارشناسی ومشاوره ای و تعداد بیشتری مجله و نشریه روزنامه دراختیارشان قرارگیرد.ووقتی  سوال میشود که چرا سکوت کرده اید ودیگرنه نقدی،ونه انتقادی مکتوب وغیرمکتوب ازتان نیست ودیده نمی شود؟؟!از در توجیه،«سودای»چانه زنی خودبا بالارابه فرصت دادن برای جوانه زدن بارقه دوباره امید،تحلیل می کنن.

آنها فعلن در جال چانه زنی با لا دستی ها ودرحال کارکارشناسی  برای دولتن،نمی بینید که دیگر نق ونوقی نیست همه اش تعریف اس وتمجید؟!

به «آیت الله  منتظری»خُرده گرفتند  که خوب بود تا فوت خمینی که بعد از آن  قدرت ولایت فقیه دراختیارت بود چون که قائم مقامش بودی،صبر و این کشتار وقتل عام سال 67 رو کتمان می کردی و نمی گفتی که«واجا»ی شما (همان وزارت اطلاعات  ج.ا.)روی ساواک شاه رو سفیدکرده(نقل به مضمون).

ووی درپاسخشان بگوید:ازکجامعلوم که من زودتر از ایشان(خمینی)نم مُردم؟(نقل به مضمون)؛وقدرت برایش پیشیزی ارزش نداشته باشد.

اصلاح طلبانی که در اتاق فکرشان هیچوقت به فکرشان خطور نکرد ونمی کند که همه راه به «رم»همان «ولایت فقیه ختم می شود!

اصلاح طلبانی که حاضرنیستن رسما و علنا از علی خامنه ای انتقادی کنن و از وی اسم ببرن؛درحالی که می دانن سرچشمه آنجاست!

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/

19مرداد/1394

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت