«علامه» بجای «آیت الله»!
محمد شوری

این یک داستان واقعی ست.

«علامه»یعنی کسی که زیاد می داند؛این توصیف«هاشمی رفسنجانی»از«سید حسن خمینی»ست.

«هاشمی رفسنجانی»؛

کسی که مخالفین خودش را روستایی زاده ی  بی بُته می داند.

کسی که «اعتدال»را مساوی خودش؛وهرچه خلافش باشد،افراط و تفریط.

کسی که می خواهد با لقب«سردارسازندگی»و«امیرکبیر»ثانی ایران،نامش جاودانه شود.

کسی که تلاش می کند همه مخالفین و منتقدین و اپوزیسیون صادراتی را پشت سرخودش ببیند؛واینگونه«پدرخواندگی»اش را،به همه اثبات.

او که اکنون آفتاب عمرش به لب بوم رسیده،می خواهدهمچون سالهای ماضی، باقیات الصالحاتی ازخود به یادگار بگذارد.

باقیات الصالحاتی متفاوت تر از همیشه!

اومی خواهد این باربجای«آیت الله»،«علامه»رادرصندلی وکرسی«ولایت فقیه»ببیند و بگذارد! 

تاهمه(منظوراز«همه»همان«اصلاح طلبان»و«اصولگرایان»،یاهمان جناج«چپ»و «راست»سابق است،به همراه  نوه و نتیجه هایی که دراین سالها زائیده ان-تادر زیربارسیاست نزاین و کم نیاورن- بتوانن  نسل اندر نسل حکومت رادراختیار داشته  وبه دست صاحب و نایبش برسانن)یشت سر«ولایت فقیه»که بعداز فوت «خمینی» نوع«مطلقه»اش آمد،بایستن،ومملکت آسیبی نبیند؛جون اگراین کاررا نکنن،انقطاع النسل می شون...!

امابرخلاف آن دوره که ایشان(هاشمی رفسنجانی)دربلبشوی مرگ«خمینی»و پایان«جنگ»،با«آیت  الله»کردن«خامنه ای»و نقل قولی از«خمینی»(که گفته است وی برای رهبری لایقن)،ایشان را(یعنی خامنه ای را)ولی مطلقه فقیه کرد تا بتوانن بابیش ازربع قرن حکومت یک سویه،هرچه بخواهن(آنهاکه اصل مملکت دراختیار شانست،یعنی همان دولت سایه)اززبان ایشان(یعنی خامنه ای)اعمال مدیریت کنن،الان که در«جنگ قدرت»-که خیلی شهد وشیرین است، و هرکه بخورد ومست ولایقعل نشود،اصلن ازجنس بشرنیست!!-خیاط هایکی یکی دارن درکوزه می افتن،بامعنی کردن کلمه«علامه»به کسی که زیاد می داند و تعمیم دادن آن به«سیدحسن خمینی»که هم«درس خارج»خوانده وهم شاگردانی دارذ(شاگردانی که قراراست برای دوره آتی،نان بخورن،لذا ازحالادارند تعلیم«یارغارشدن»رامی بینن)با دعوت ش به مجلس خبرگانی که قراراست به ظن قریب به یقین«نایب بعدی امام زمان راکشف وازوی با«نظارت حراستی»خودوبااستراتژی«نظارت استصوابی»استمرار حکومت الله برناس راهمچنان تارفع فتنه درجهان(هرچند که بعداز 444روز با آزادی گروگان های  جاسوس در لانه جاسوسی باتحریم وبلوکه شدن ثروت عظیمی ازکشوردربلادکفرهمراه شد،وهرچند که پس از بیش از یک دهه که «انرژی هسته ای»که حق مسلم ما بود و اکنون«توافق هسته ای»حق مسلم،ودیگر ناموسمان نیست و«خط قرمز»ی ازاین «پی یورید»ده ساله برداشته شد،وهرچندکه نتوانستیم ازراه کربلا،قدس شریف را ازدست صهیونیسم غاصب آزاد کنیم،وهرچندکه هنوز هم می خواهیم سربه تنش نباشد و برای نابودی ومحوکردنش ازصفحه جغرافیای سیاسی همچنان رجزمی خوانیم) حفاظت کند،او می خواهد این چنین مافات گذشته کرده واین دفعه باقیات الصالحاتش«سیدحسن»-که حسنی ست ونه حسینی!- باشد. تا این همه بخاطربه قدرت نشاندن خامنه ای –که به یارغارش،که خودش باشدهم  وفا  نکرد- سرکوفتش نکنن!

«سید حسن خمینی»یادگاریادگار امام؛که می گوین برخلاف پدرش-که اخلاق وشرع رادر«رنج نامه اش»به«منتظری»رعایت نکرد وآخرش هم قربانی مطامع سیاسی کسانی شد که پشت سرش  عَلَم وکتل برداشته بودن،تا درسایه خامنه ای،قائم مقامی رهبری برایش رقم بخورد،امااجل،یعنی همان فرشته مرگ،منظور همان سعیدامامی ست که باخوردن چندبسته«واجبی»،به نزد وسراغ هردوشان آمد-فردی ست باحُسن اخلاق وعابد وعارف مسلک،که ازمادرش(بقول باباش فاطی خانوم)به ارث برده،قرار است دریک سناریویی به کارگردانی«هاشمی رفسنجانی»، که«فیلم نامه»اش را«اصلاح طلبان حکومتی»نوشته ان(به تهیه کنندگی«دولت سایه»)،ولی مطلقه فقیه بعدی ولی با قید«علامه»بشود،تا هم در جریده عالم ثبت شود و هم اینگونه(بالاخره بعدازسالهاهجران)«تغییر»به حوزه حکومت واردوهم اصلاحات «جهش»ی!!

«اصلاح طلبان حکومتی»همان «جناج چپِ»بازی سیاست،که  دراین سالها همواره دستی درقدرت داشته ودارند؛تاآنجاکه باتسخیررسانه های بیگانه وصادرات «اپوزیسیون»در بسته بندی های شکیل ومتنوع،ومدرنیته شده،با برچسب پُست مدرنیسم وحتی با به زندان انداختن خود،(که علاوه برآن به کمک همان بخشی از نفوذی هایی که در واجا و قوه فضائیه و میان بازجوها و دادیارهاو دادستان ها و قاضی ها و نگهبان های زندان و غیر ذالک وقس علیهذا(!)داشته ودارن،سرانجام توانستند این وصیت نامه خمینی راکه«زندان دانشگاه است»،زندان رادانشگاه کرده و برای کسب مدارک تخصصی تر  یکی یکی به خارج ازکشوربفرستن)ازخودشان قهرمانانی بسازن سوپرمن که با آمدن دوباره شان به صحنه،گل خنده روی گونه و جمال محرومین از قدرت (وثروت)شکوفا شود.

اصلاح طلبان حکومتی همان هایی که وقتی آیت الله منتظری در حصر بود،جیکشان دردفاع (علنی)ازوی در نیامدوحتی سرکوفتش کردند ونامه های تندی هم  نوشتند و ناسزاهایی هم نثارش! وتقیه و  توریه وتوجیه را به هر چه شفافیت و اقتدار و چانه زنی با بالا ترجیح دادند.ولی بعداز حصروی البته تندوتندعکس یادگاری گرفتند و با لقب دادن وی به«پدر معنوی جنیش سبز»(پدری که می دانستند آفتاب لب بومه و زمان زیادی به  عمرش باقی نمونده و برای همین هم از حصرهم خارج شد) از خودشون«حواریون»ی صادق ساختن؛ولی الان برای رفع حصر«مهدی کروبی» و«میرحسین موسوی»وهمسرش(زهرارهنورد)چه سینه هاکه چاک نمی زنن!وچه پُزهاکه نمی  دهند!؟(آن هم باخجالت کشیدن از شجاعت «علی مطهری»؛که روی همه شان راکم کرد).

اصلاح طلبانی که شعار چانه زنی از بالا وفشار از پائین(یعنی سوق دادن و هدایت کردن کردن مردم عادی به سمت آزادیخواهی و استیفای حقوق مدنی برای جاافتادن جامعه مدنی)راشعار وتئوری خود قرار دادند،ولی اکنون فقط در حال چانه زنی با بالاین،تا قدر بیشتری از پست های مدیریتی و کارشناسی ومشاوره ای و تعداد بیشتری مجله و نشریه روزنامه دراختیارشان قرارگیرد.ووقتی  سوال میشود که چرا سکوت کرده اید ودیگرنه نقدی،ونه انتقادی مکتوب وغیرمکتوب ازتان نیست ودیده نمی شود؟؟!از در توجیه،«سودای»چانه زنی خودبا بالارابه فرصت دادن برای جوانه زدن بارقه دوباره امید،تحلیل می کنن.

آنها فعلن در جال چانه زنی با لا دستی ها ودرحال کارکارشناسی  برای دولتن،نمی بینید که دیگر نق ونوقی نیست همه اش تعریف اس وتمجید؟!

به «آیت الله  منتظری»خُرده گرفتند  که خوب بود تا فوت خمینی که بعد از آن  قدرت ولایت فقیه دراختیارت بود چون که قائم مقامش بودی،صبر و این کشتار وقتل عام سال 67 رو کتمان می کردی و نمی گفتی که«واجا»ی شما (همان وزارت اطلاعات  ج.ا.)روی ساواک شاه رو سفیدکرده(نقل به مضمون).

ووی درپاسخشان بگوید:ازکجامعلوم که من زودتر از ایشان(خمینی)نم مُردم؟(نقل به مضمون)؛وقدرت برایش پیشیزی ارزش نداشته باشد.

اصلاح طلبانی که در اتاق فکرشان هیچوقت به فکرشان خطور نکرد ونمی کند که همه راه به «رم»همان «ولایت فقیه ختم می شود!

اصلاح طلبانی که حاضرنیستن رسما و علنا از علی خامنه ای انتقادی کنن و از وی اسم ببرن؛درحالی که می دانن سرچشمه آنجاست!

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/

19مرداد/1394

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]