بدویت سیاسی
محمد شوری

 
جنگ هفتادودوملت همه راعذربنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
گویی جنگ صلیبی تازه ای در راه است.بر«محمدامین»که راستی اش تواتر آدم و عالم است:
محمد چون پاک زین نار و دود بود
هرکجا رو کرد وجه الله بود
(مثنوی/دفتراول)
هَجو مدرنیزم،هیزم آتش بدویت سیاسی می شود وازآن جنگ صلیبی دیگری را در اکناف عالم شعله ور می سازد.
چه خوب دیده است مولوی جهان پیش روی خود را:
جنگ خلقان همچون جنگ کودکان
جمله بی معنی؛بی مغز و نهان
(مثنوی/دفتر اول)
در عقیده اسلام و درکتابش قرآن پیروان ادیان توحیدی یک دین دارند.و برای خدای خالق،فقط«کردارنیک،پندار نیک و عمل صالح»آدمیان اهمیت دارد؛آنجاکه می گوید:
«ان الذین امنوا والذین هادوا والصائبون و النصاری من امن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلاخوف علیهم و لاهم یحزنون».(قرآن/مائده/69)
هیچگاه مسلمانان به مسیح(ع)وموسی(ع)وادیان توحیدی توهین نخواهندکرد. مقدسات آنانرا در هجو و طنزو اشکال،نمایش نخواهند داد،چون:بقول مولانا:
نام احمد،نام جمله انبیاست
چونکه صد آمد،نود هم پیش ماست
(مثنوی/دفتر اول)
امادرهزاره سوم میلادی ودرعصرمُدرنیزم ودنیای ماشینیزم وتسلط تکنولوژی برارکان عالم هستی،وقتی که بشود باچرخش یک انگشت و نگاه یک چشم و اشاره یک ابرو،به رتق و فتق وتنظیم امورپرداخت،بی شک «لابی ها»ی زمین،هم می توانند باهمان چرخش،برای تسلط  واستیلا و یابرهم زدن معادلات و پیچیده کردن امور و بدست آوردن قدرت،وگرفتن نبض امور،برسودای خود به تَنَند.
«مردم دو دسته اند:یاباسواد؛ویا بی سواد.باسوادها چند دسته اند:دسته ای جزو قشرروشنفکرمحسوب می شوندو دسته ای ازآنهاسوادسوداگری دارند.و دسته ای هم به اندازه وضعیت اقلیمی و مالی وشرایط،علم اندوخته اند.دردسته قشر روشنفکر،ازهرنوع طبقه اجتماعی هست،مثل صنف روحانیت،سیاستمدار،استاد دانشگاه،معلم،دانشجو،وتکنوکراتهای متخصص.دسته سوداگران سواد(که مجموعه  قشرتحصیلکرده وباصطلاح روشنفکرنیزدرآنهاهم هست)،اندیشه تجارت درسردارندو برای آنها چه کس و چه گروهی برخر مراد سوار باشد،تفاوتی ندارد.آنها با آنها کنار می آیند!دردسته بی سوادها،هرچندبرخی بی سوادهستند،یعنی خواندن ونوشتن بلدنیستند،مثل قشری ازمردم که بدلیل استثماراستبداد،بخاطرفقرمالی،فقر تحصیلی هم برآنها تحمیل شده است؛امادرک وشعورشان ازفهم موضوع آنقدر هست که حداقل شناخت نسبی ازحقایق و وقایع دوروبَرخودراداشته باشندوبدست آورند.منتهااین دسته ازمردم باضافه دسته ای ازباسوادهاکه به اندازه وضعیت اقلیمی و مالی و شرایط سواد کسب کرده اند،در مواجه با رویدادهای سیاسی درجه و تناوب تحریک پذیری شان متغیر است؛البته به سمت پیشرفت درحرکت؛ ولی با سرعت کُند!اما برخی بی سوادها(که شمارشان درعالم کم هم نیست وبه تعبیرقرآن:«عوام کالانعام بل هم اضل»هستند)فهم ودرک شان از امور، همچون«خَر»است وکارشان فقط باربری است!می گذارندمثل گاودوشیده شوند؛ مَثَلِ آنها مَثَل آن سه گاو سیاه و سفید وقهوه ای رنگ است که با یک شیر گرسنه همسایه وهمخانه بودندوداستانش درکلیله و دمنه هست!وجه مشترک آنها با باسوادهای سوداگرسواری دادن به استبداد است،نطقه مشترک دارند،تفاوتی بین شان نیست!اگربر سوتکی هم بدَمند،سوتک شان هم بر همین حساب و کتاب است.جیغ وداداست وتوخالی!تنها فرق این دودسته این است که آنها از سوادشان سوداگری می کنندو این ها از بی سوادی شان،«سوتی»می دهند!» [1]
آنهاکه از سوادشان سوداگری می کننددر این بَدویت سیاسی هیزم آتش جنگ رابا تولید و عرضه چنین فیلم هایی(بی گناهی مسلمانان)و نشر کاریکاتورهایی (کارتونهای نشریه فرانسوی)«آزادی»را بر علیه«آزادی»به جنگ می گیرند.
و برخی(باسوادها و بی سوادها)همچون«دوستی خاله خرسه»خود،هیزم این جنگ می شوند:
دوستی بی خَرد خود دشمنیست
حق تعالی زین چنین خدمت غنیست
(مثنوی/دفتراول)
 در واکنش به نمایش فیلمی که جهان را به کام خشونت برد،در لیبی سفارت آمریکامنهدم و سفیرش کشته می شود؛وبدنبالش جهان اسلام در خشم و خروش همچنان فریادبرمی آورد.
درآمریکا،درجبهه«جمهوری خواهان برای خواری رقیب،با«لابی ها«ی خود دراین بدویت سیاسی می دَمد؛ولی درعوض،در«جبهه دمکراتها»عقلانیت سیاسی بر بَدویت، مستولی ست؛و عِینیَّت واکنش آنها رامی توان درسخنان«وزیر خارجه»اش به وضوح دید.
درجهان اسلام «رهبری جمهوری اسلامی ایران»در گفتن کلام های آتشین و نیش دار-که قصدداردبرای آدم وعالم نسخه هدایت بپیچد-از همه پیشی می گیرد.
اماازاین سوی جهان اسلام،دو رهبرترک و عرب(روسای جمهورترکیه ومصر)با محکوم کردن اهانت به پیامبر اسلام،سعی درخاموش کردن این بدویت سیاسی را دارند.بدویتی که هم عالم باسواد و هم بی سواد نادان،نقش خود را ایفا می کند:
رنگهای نیک از خُم صفاست
رنگ زشتان از سیاهآبه جفاست
(مثنوی/دفتر اول)
زبان عاقلان سیاسی ازهرقوم نژادو مذهب شبیه هم است.براِی آنهااصل مقدس «آزادی»مقدس است؛اماهمه،متفق براین تفکرو اندیشه سخن راندند که:«آزادی» نبایستی  بر علیه«آزادی»بجنگد و آنرا در سلاخ خانه جهل ذبح کند.
کاری که کاریکاتوریست های نشریه عصرمدرنیته در فرانسه کرد.ازآن جمله است.
و یا نباید هیزم بیار معرکه خشونت و تروریزم شود و از اسلام همانی را نشان داد که اهانت کنندگان گفته اند؛کاری که در مورد بالا بردن قیمت کشتن سلمان رشدی شد.از این دسته است؛و برای کشتن یک اندیشه،ازجیب ملت،بابخشیدن ازکیسه خلیفه،نرخ آدم کشی را بالامی برند!
مبارزه با اندیشه«اندیشه»است؛نه ترور.این را قرآن همه مسلمان ها گفته است:
«ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه وجدلهم بالتی هی احسن.ان ربک هواعلم بمن ضل عن سبیله و هواعلم بالمهتدین»(نحل /125).
زیرا:همان خدای واحدهمه ادیان و نیز مسلمانها،در قرآنش به آشکار و وضوح گفته است:«فبشر عبادالذین یستعمون القول وفیتبعون الحسنه...»(زمر/17):
چونکه بی رنگی اسیر رنگ شد
موسیی با موسیی در جنگ شد
چونکه آن رنگ از میان برداشتی
موسی و فرعون کردن آشتی
(مثنوی/دفتر اول)
زبان عقلانیت یک زبان دارد،گرچه تُرک و هندو باشند؛و زبان بدویت هم یکجور است، گرچه هر دو تُرک زبان باشند:
ای بسا هندو و ترک هم زبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان
(مثنوی/دفتراول)
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
اول مهر ماه نود ویک  
 

  
 1-ر.ج.ک.به یادداشت:«سکوت و سوتک»ازهمین نویسنده.
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت