بدویت سیاسی
محمد شوری

 
جنگ هفتادودوملت همه راعذربنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
گویی جنگ صلیبی تازه ای در راه است.بر«محمدامین»که راستی اش تواتر آدم و عالم است:
محمد چون پاک زین نار و دود بود
هرکجا رو کرد وجه الله بود
(مثنوی/دفتراول)
هَجو مدرنیزم،هیزم آتش بدویت سیاسی می شود وازآن جنگ صلیبی دیگری را در اکناف عالم شعله ور می سازد.
چه خوب دیده است مولوی جهان پیش روی خود را:
جنگ خلقان همچون جنگ کودکان
جمله بی معنی؛بی مغز و نهان
(مثنوی/دفتر اول)
در عقیده اسلام و درکتابش قرآن پیروان ادیان توحیدی یک دین دارند.و برای خدای خالق،فقط«کردارنیک،پندار نیک و عمل صالح»آدمیان اهمیت دارد؛آنجاکه می گوید:
«ان الذین امنوا والذین هادوا والصائبون و النصاری من امن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلاخوف علیهم و لاهم یحزنون».(قرآن/مائده/69)
هیچگاه مسلمانان به مسیح(ع)وموسی(ع)وادیان توحیدی توهین نخواهندکرد. مقدسات آنانرا در هجو و طنزو اشکال،نمایش نخواهند داد،چون:بقول مولانا:
نام احمد،نام جمله انبیاست
چونکه صد آمد،نود هم پیش ماست
(مثنوی/دفتر اول)
امادرهزاره سوم میلادی ودرعصرمُدرنیزم ودنیای ماشینیزم وتسلط تکنولوژی برارکان عالم هستی،وقتی که بشود باچرخش یک انگشت و نگاه یک چشم و اشاره یک ابرو،به رتق و فتق وتنظیم امورپرداخت،بی شک «لابی ها»ی زمین،هم می توانند باهمان چرخش،برای تسلط  واستیلا و یابرهم زدن معادلات و پیچیده کردن امور و بدست آوردن قدرت،وگرفتن نبض امور،برسودای خود به تَنَند.
«مردم دو دسته اند:یاباسواد؛ویا بی سواد.باسوادها چند دسته اند:دسته ای جزو قشرروشنفکرمحسوب می شوندو دسته ای ازآنهاسوادسوداگری دارند.و دسته ای هم به اندازه وضعیت اقلیمی و مالی وشرایط،علم اندوخته اند.دردسته قشر روشنفکر،ازهرنوع طبقه اجتماعی هست،مثل صنف روحانیت،سیاستمدار،استاد دانشگاه،معلم،دانشجو،وتکنوکراتهای متخصص.دسته سوداگران سواد(که مجموعه  قشرتحصیلکرده وباصطلاح روشنفکرنیزدرآنهاهم هست)،اندیشه تجارت درسردارندو برای آنها چه کس و چه گروهی برخر مراد سوار باشد،تفاوتی ندارد.آنها با آنها کنار می آیند!دردسته بی سوادها،هرچندبرخی بی سوادهستند،یعنی خواندن ونوشتن بلدنیستند،مثل قشری ازمردم که بدلیل استثماراستبداد،بخاطرفقرمالی،فقر تحصیلی هم برآنها تحمیل شده است؛امادرک وشعورشان ازفهم موضوع آنقدر هست که حداقل شناخت نسبی ازحقایق و وقایع دوروبَرخودراداشته باشندوبدست آورند.منتهااین دسته ازمردم باضافه دسته ای ازباسوادهاکه به اندازه وضعیت اقلیمی و مالی و شرایط سواد کسب کرده اند،در مواجه با رویدادهای سیاسی درجه و تناوب تحریک پذیری شان متغیر است؛البته به سمت پیشرفت درحرکت؛ ولی با سرعت کُند!اما برخی بی سوادها(که شمارشان درعالم کم هم نیست وبه تعبیرقرآن:«عوام کالانعام بل هم اضل»هستند)فهم ودرک شان از امور، همچون«خَر»است وکارشان فقط باربری است!می گذارندمثل گاودوشیده شوند؛ مَثَلِ آنها مَثَل آن سه گاو سیاه و سفید وقهوه ای رنگ است که با یک شیر گرسنه همسایه وهمخانه بودندوداستانش درکلیله و دمنه هست!وجه مشترک آنها با باسوادهای سوداگرسواری دادن به استبداد است،نطقه مشترک دارند،تفاوتی بین شان نیست!اگربر سوتکی هم بدَمند،سوتک شان هم بر همین حساب و کتاب است.جیغ وداداست وتوخالی!تنها فرق این دودسته این است که آنها از سوادشان سوداگری می کنندو این ها از بی سوادی شان،«سوتی»می دهند!» [1]
آنهاکه از سوادشان سوداگری می کننددر این بَدویت سیاسی هیزم آتش جنگ رابا تولید و عرضه چنین فیلم هایی(بی گناهی مسلمانان)و نشر کاریکاتورهایی (کارتونهای نشریه فرانسوی)«آزادی»را بر علیه«آزادی»به جنگ می گیرند.
و برخی(باسوادها و بی سوادها)همچون«دوستی خاله خرسه»خود،هیزم این جنگ می شوند:
دوستی بی خَرد خود دشمنیست
حق تعالی زین چنین خدمت غنیست
(مثنوی/دفتراول)
 در واکنش به نمایش فیلمی که جهان را به کام خشونت برد،در لیبی سفارت آمریکامنهدم و سفیرش کشته می شود؛وبدنبالش جهان اسلام در خشم و خروش همچنان فریادبرمی آورد.
درآمریکا،درجبهه«جمهوری خواهان برای خواری رقیب،با«لابی ها«ی خود دراین بدویت سیاسی می دَمد؛ولی درعوض،در«جبهه دمکراتها»عقلانیت سیاسی بر بَدویت، مستولی ست؛و عِینیَّت واکنش آنها رامی توان درسخنان«وزیر خارجه»اش به وضوح دید.
درجهان اسلام «رهبری جمهوری اسلامی ایران»در گفتن کلام های آتشین و نیش دار-که قصدداردبرای آدم وعالم نسخه هدایت بپیچد-از همه پیشی می گیرد.
اماازاین سوی جهان اسلام،دو رهبرترک و عرب(روسای جمهورترکیه ومصر)با محکوم کردن اهانت به پیامبر اسلام،سعی درخاموش کردن این بدویت سیاسی را دارند.بدویتی که هم عالم باسواد و هم بی سواد نادان،نقش خود را ایفا می کند:
رنگهای نیک از خُم صفاست
رنگ زشتان از سیاهآبه جفاست
(مثنوی/دفتر اول)
زبان عاقلان سیاسی ازهرقوم نژادو مذهب شبیه هم است.براِی آنهااصل مقدس «آزادی»مقدس است؛اماهمه،متفق براین تفکرو اندیشه سخن راندند که:«آزادی» نبایستی  بر علیه«آزادی»بجنگد و آنرا در سلاخ خانه جهل ذبح کند.
کاری که کاریکاتوریست های نشریه عصرمدرنیته در فرانسه کرد.ازآن جمله است.
و یا نباید هیزم بیار معرکه خشونت و تروریزم شود و از اسلام همانی را نشان داد که اهانت کنندگان گفته اند؛کاری که در مورد بالا بردن قیمت کشتن سلمان رشدی شد.از این دسته است؛و برای کشتن یک اندیشه،ازجیب ملت،بابخشیدن ازکیسه خلیفه،نرخ آدم کشی را بالامی برند!
مبارزه با اندیشه«اندیشه»است؛نه ترور.این را قرآن همه مسلمان ها گفته است:
«ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه وجدلهم بالتی هی احسن.ان ربک هواعلم بمن ضل عن سبیله و هواعلم بالمهتدین»(نحل /125).
زیرا:همان خدای واحدهمه ادیان و نیز مسلمانها،در قرآنش به آشکار و وضوح گفته است:«فبشر عبادالذین یستعمون القول وفیتبعون الحسنه...»(زمر/17):
چونکه بی رنگی اسیر رنگ شد
موسیی با موسیی در جنگ شد
چونکه آن رنگ از میان برداشتی
موسی و فرعون کردن آشتی
(مثنوی/دفتر اول)
زبان عقلانیت یک زبان دارد،گرچه تُرک و هندو باشند؛و زبان بدویت هم یکجور است، گرچه هر دو تُرک زبان باشند:
ای بسا هندو و ترک هم زبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان
(مثنوی/دفتراول)
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
اول مهر ماه نود ویک  
 

  
 1-ر.ج.ک.به یادداشت:«سکوت و سوتک»ازهمین نویسنده.
 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]