دو روی سکه ی بحران سوریه
محمد شوری

بحران سوریه به سود صهیونیزم بین الملل،امپریالیسم  قدرت،و سرمایه   داری جهانی ختم غائله خواهد شد و خُسران و دودش به چشم مسلمانان.

1-اگر نیروهای تحت حمایت آمریکا(وغرب )در سوریه  به پیروزی برسند،احتمال اینکه این کشور(سوریه)سرانجامی همچون لیبی،افغانستان،یمن وعراق پیداکند، بسیارمحتمل است؛زیرا این نیروها ریشه درتفکرداعشی دارند.

2-ریشه ی«داعش »آمریکا(وغرب)و صهیونیزم بین الملل است.«داعش»دستپخت و تربیت و هدایت شده ی آنهاست.

«داعش»هیچ  سنخیَّت ونسبتی به هیچ نوع نگرش ازمذاهب اسلامی ندارد.فقط با تاسی وتمسک عمدی وعامدانه در آگراندیسمان کردن بدخیمی از برخی آیات  قرآن وروایات واحادیث وسنت پیامبر-که برای هرآدم  فهیمی  معلوم است که اینها قابل تفسیر، نقد وتغییرند- با چاشنی بیش از حد درخشونت ورزی؛که همین سبب بزرگ شدنشان  ووحشت جهانی  هم  شده است،توانسته اند خواسته ی اسلام ستیزی را تقویت وبه آن جنبه ی همگانی  بدهند!

3-اسلام باهمه  ی مذاهب،فِرَق و تفاسیر و نگرشی که از آن هست،نمی تواند خود را در«بازی سیاست» درتصاحب قدرت(برای اداره کشور وجامعه) بی طرف بداند.ویا پا پس بکشد و کاری نداشته باشد.این به ماهیت ایدئولوژی و ختم دین و پیامبری  وبه عقیده ی مسلمانان برمی گردد.حتی رویکرد باصطلاح اصلاح طلبانه و مشی مسالمت و همزیستی ازاسلام(چه درمیان شیعیان وچه مذاهب سنی)،نمی تواند این اندیشه ی سیاسی را مختومه کند.

غرب،آمریکا،صهیونیزم ودنیای مسیحیت وسکولاریسم این رابخوبی می داند، و پیروزی انقلاب اسلامی درایران دربهمن57،توفیق این اندیشه بودوبه آن دامن زد. و دولت وحاکمیت درجمهوری اسلامی ایران  با طعم ولایت مطلقه ی فقیه،صحت آن را شدَّت داده است.

لذا وجود تفکر «داعش»ی به عنوان یک «دشمن»(البته از نظر نگارنده فرضی)بین المللی علیه انسانیت و مدنیَّت،می تواندسرعت این نگرش وعقیده (حکومت جهانی اسلام)در میان  مسلمانان (که حکومت جمهوری اسلامی باطعم ولایت مطلقه ی فقیه به بشدت آنرا دامن می زند) را کم و علاوه برآن می تواند مسلمانان را درجنگ باهم،به جان هم بیاندازد. وباعث تلف شدن و سرگرم شدن شوند!

الان مسلمانان در یمن،عراق،سوریه،لیبی،بشدت باهم درگیرهستند وتاحدودی رد پای ایران درهمه ی این  بحرانها هویداست.

4-حزب بعث سوریه وحزب بعث عراق ازلحاظ ایدئولوژی وتفکر،اختلافی باهم ندارند.وهردوازنظر مبانی عقیدتی بشدّت اسلام ستیزهستندوتفاوت واختلاف  این دو حزب  به مواضع سیاسی  حافظ اسدوصدام حسین  برمی گردد.

سوریه درتمام این سالها برخلاف رویکرد تبلیغاتی اش علیه اسرائیل وصهیونیزم، برای اسرائیل یک کشور«امن»بوده است.همانطور که رژیم بعثی عراق هیچ خطری برای اسرائیل هیچ وقت نداشت.دلیلش  همان ماهیت فکری و عقیدتی  و ساختار تشکیلاتی حزب بعث است.

5-مهم ترین دلیل حمایت ایران از بشاراسد،حمایت حافظ اسدازایران دردوران جنگ می باشد وجمهوری اسلامی ایران خود رامدیون این کشور می داند.

وبخشی ازاین حمایت هم  البته بدلیل مواضع ضدصهیونیستی ایران است.چنانچه سوریه متحدغرب شود،ایران درمواضع ضدصهیونیستی اش تنهامی ماندو هیچ حامی ندارد.حتی درمیان فلسطینیان.و ازطرفی حیات وبهانه ی  حاکمیت جمهوری اسلامی ایران  غرب ستیزی وضداسرائیلی بودنش هست واگرآن را از حکومت(با طعم ولایت  مطلقه ی فقیه)بگیرنددیگر نمی تواند دربحران های داخلی دستاویزی برای توجیه داشته باشد.واین نیزبخاطراستمرارسیطره ی دائمی نیروهای بیت رهبری،امنیتی وسپاه دراداره ی کشور است.وهمه ی آنهابرای حفظ ونگهداری از آنچه که ازثروت مملکت راتصاحب کرده اند،هست.حالت جنگی در کشورو استمرار داشتن آن،برای آنان امری حیاتی ست.

7-دست سرمایه دار و امپریالیزم قدرت درهمه جاهست:

1-7-روسیه وپوتین بدنبال  بدست آوردن ایرقدرتی سابق خود در دوران شوروی سوسیالیستی سابق است.وتاحدودی هم براین استراتژی  فائق آمده وتوانسته از ناحیه قدرت آمریکارادرموضع دفاعی قراردهد.روسیه دیگرآن روسیه ی ابتدای انشقاق از دولت سوسیالیستی شوروی سابق نیست. تقویت بنیه ی اقتصادی و سلطه امپریالیستی دولت روسیه درحوادث جاری مشهوداست.

2-7کارتل ها،تراست هاوصنایع نظامی،نظام سیاسی آمریکا را اداره می کنندو اداره این صنایع وتراست وکارتل  ها هم دراختیارصیهونیست های  صهیونیزم  بین الملل است.اگرصنایع نظامی که بشدت درحال تولید سلاح جدید است،نتوانند آنها رابفروشند ومورد استفاده وآزمایش قرار دهنددکه دیگرجنگی  نخواهد بود.اصلن بخشی از وضعیت موجود دربحران های جهانی فروش اسلحه است.

دست سرمایه داری کثیف روسی،آمریکایی وسپاهی برای حفظ قدرت وتصاحب ثروث بیشتروبالطبع استمرارسلطه،در بحران سوریه  بسیار مشهود است.

8-نه حزب بعث سوریه (وبشاراسد)ونه آمریکاوروسیه ونه نیروهای مخالف اسد(که  شبه داعشی،القاعده ای،سلفی وطالبانی هستند)دلشان به حال مسلمان کُشی نمی سوزد.برای آنهاوضعیت فعلی خوشایند است؛انتقام کِشی ازمسلمانان واسلام  آرزوی دیرینه ی آنهاست.

9-دخالت کشورهای عربی،بخصوص عربستان دربحران سوریه محلی ازاعراب ندارد.آنهادرتیول واختیارآمریکاهستند.وموضوع پان عربیسم واسلام موضع دست آخرآنهاوبیشتربهانه ی بودن وعرض اندام آنهاست.وچیزی شبیه مضحکه وطنز است.

و همینطور در دولت وحاکمیت ایران(باطعم ولایت مطلقه ی  فقیه)دلیل بودنش. حفظ دولت سوریه ومسلمان کُشی مردم سوریه  برای نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ اهمیتی ندارد.دلسوزیش فقط برای عوام فریبی وتهییج افکارعمومی ست.دخالت ایران دربحران سوریه مصرف داخلی دارد.

چنانچه رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی اصلاح طلبانه  بشود.(بخصوص پس از فوت خامنه ای)درمواضع ایران تغییرات فاحشی بوجودمی آید.البته این رویکرد اصلاح طلبانه _باتوجه به قدرت اقتصادی سپاه ودراختیارداشتن بخش عظیمی از ثروت کشور_کمی بعیداست.مگرآنکه اصل نظام درخطرحتمی باشدو بخواهند با توسل وبازگشت به رویکرداصلاح طلبانه خودراازورطه سقوط نجات دهند.

واز طرف دیگر در بحران سوریه غرب وآمریکا می توانندهمچون بحران هسته ای، ایران را مجبوربه مذاکره وتحمیل خواسته هایش کند.ونرمش باصطلاح قهرمانانه(!) اینجاهم بازی شود!

10-افکار عمومی (جهانی)می توانددر موضوع بحران  سوریه بارویکرد عدم دخالت مستقیم وغیر مستقیم  روسیه،آمریکاوایران  وسپردن آن به سازمان ملل متحد، بااستقرار نیروهای حافظ صلح  در خاک سوریه به ختم این غائله کمک کند.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

چهاردهم مهرماه یکهزاروسیصدونودوپنج

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت