چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
محمد شوری

 

 اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!

نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.

مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،از تاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نت برداری شده است.

درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و...دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.

متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!

همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.

درشماره بعد به حرف های احزاب اشاره خواهدشد.

محمد شوری(نویسنده روزنامه نگار)بهمن1394

 

 

21دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم،تلفن:663173

«رفیعه بصیری هستم:آقا اگرمطبوعات این رویه عوام فریب را ادامه دهندما آنها راتحریم می کنیم.حالادیگر اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر شاه ولیکن آیت الله خمینی شدند حضرت آیت الله العظمی امام خمینی.من ازحضرات آیات عظام می پرسم مگر ماجز12امام،امام دیگری هم داریم».

«چرااعلامیه چریک هاراچاپ کردید؟من بتول طهماسبی هستم.به عقیده من چاپ کردن اعلامیه گروه چریک های فدائی خلق آنهم درروزنامه،کارصحیحی نیست.و مطمئن باشید که به ضررهمه خواهد بود».

«اسم من داریوش است.هیچ عقل سلیمی نمی تواندقبول کندکه200افغانی مسلح درتظاهرات مردم شرکت کرده باشند.این کارها ازنمونه شگردهای ساواک است که می خواهندبه طریقی به خورد مردم بدهند».

«امام یعنی رهبر وپیشوا! فامیل من واعظی است.درروزپنج شنبه درهمین ستون خانم بصیری سوال کرده بودمگرما بیش از12امام داریم که اکنون برای آیت الله خمینی کلمه امام راهم اضافه می کنند؟می خواهم خدمت این خانم عرض کنم که اگربه خودزحمت داده وبه فرهنگ لغت مراجعه کننددرخواهندیافت که امام به معنای رهبر، پیشرو وپبشاهنگ تعریف شده است».

«مشغولیت هویدابا«پلی بوی»!حسین عظیمی هستم.دریکی ازروزنامه ها درج شده بودکه هویدادرزندان مجله«پلی بوی»رانگاه می کند.خوشحال خواهم شدکه توضیح دهیداین مجله دارای چه مطالبی است که نخست وزیراسبق رامشغول کرده؟».

«حمله جبهه ملی به سخنران مذهبی! اسم من شهاب است وعمری راسپری کرده ام.من ازطریق این ستون می خواهم ازجوانان تقاضاکنم که روزنامه های اردیبهشت وخردادسال1331مراجعه کنندوببینندکه درخصوص حمله اعضای جبهه ملی به یک سخنران مذهبی ومضروب کردن وی چه مطالبی نوشته شده است وآنوقت خودشان باعقل سلیم درباره این گروه سیاسی که امروزحامی مذهب ومردم شده قضاوت کنند».

«به نظرآمریکا احتیاجی نداریم!من احسان نراقی هستم.به شماتبریک می گویم. مخصوصااین ستون حرفهای مردم راتائید می کنم.دراخبار(بی.بی.سی)مصاحبه سایروس ونس راشنیدم گفته بودکه ماحکومت بختیاراتائیدمی کنیم که اختلافات راحل کند.یکی دیگر اینکه شاه ایران برای مدتی ازکشورخارج شود.این گفته به آن معنی  است که آمریکا سیاست ماراتعیین می کندکه به عِرق ملی ام زیاد برخورد. محض رضای خدا آمریکائیها ملت ایران رابه حال خودش بگذارد.چون این ملت به رای آمریکا نیازی ندارد».

24دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم،تلفن:663173

«میهن کجارفته است؟احمد-م:دریکی ازشعارهامی گفتیم:خدا،شاه،میهن.حالامی گویند:خدا،قرآن،خمینی.سوال من این است که دراین شعار مردم میهن کجارفت؟».

ازستون:کیهان وشما(305172):؛25دی ماه1357روزنامه کیهان

«دادرس دادگاه گلسرخی بیماروانی نیست!یکی ازاساتیددانشگاه تهران درتماسی تلفنی به ماگفت:دادرس دادگاه خسروگلسرخی برخلاف آنچه که درروزنامه آمده است،مبتلابه بیماری روانی نیست ومن خودم وی رادرروز11آبان باچندمحافظ در محوطه زمین دانشگاه دیدم».

«پیشکاروالاحضرت شمس ممنوع الخروج است!من محمد-ع،یکی ازآشنایان سعید علی انصاری پیشکاروالاحضرت شمس هستم واطلاع دارم که این آقای مثلا ممنوع الخروج،دوماه پیش به اروپارفت وبرگشت و باردیگرهم همین دوشنبه یاسه  شنبه گذشته ازکشورخارج شدوبه آمریکارفت».

25دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم،تلفن:663173

«مجازات اقامت غیرقانونی!رضا افشار هستم.بازداشت200افغانی دردی را دوا نمی کند.لذاپیشنهادمن این است که درصورت امکان آقای نخست وزیر لایحه ای را برای تصویب به مجلسین تقدیم نمایند که هرفردخارجی بدون اجازه قانونی دراین کشور اقامت دارد چنانچه ظرف30روزازکشورخارج نشوند بشدت مجازات گردند».

26دی ماه1357روزنامه آیندگان

«موفقیتی درراه نیست؛من یکی ازاعضای جبهه ملی هستم،مطلبی راکه شمابه قلم مصطفی رحیمی چاپ کردید سدی است درمقابل انقلاب بزرگ ایران که خون بی شماری راتا اینجا گرفته است.درجواب آقای مصطفی رحیمی باید بگویم که پس ازبرنامه های بی شماری که ایشان برای رد مسائل اجتماعی ودینی آقای دکترعلی شریعتی انجام داده وبه هیچ وجه موفق نشدند،حال سنگ بزرگتری برداشته اندکه هیچ موفقیتی راکسب نخواهدکرد.خوشحال خواهم شد که این مطالب رادرروزنامه آزادتان درج کنید».

«نمونه ای ازدمکراسی؛ازقول اینجانب به آن خانم خانه داری که گفته به همه خواهم گفت که دیگر روزنامه آیندگان رانخریدبگویندکه هدف انقلاب مارسیدن به آزادی بیان ودمکراسی واقعی است وستون حرف های مردم آیندگان نیزنمونه هایی ازاین دمکراسی است که فعلا بدست آورده ایم وبخاطر آن شهید داده ایم».

26دی ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(3052172):؛

«نگذاریم آزادی بمیرد؛حمیدمظفری:آقای دکترعبدالرضاحجارزی ازچاپ اعلامیه چریک های فدائی خلق درروزنامه ناراحت ونگران شده است واظهارعقیده کرده بودندکه چاپ بیانیه هایی ازاین دست موجب متلاشی شدن انقلاب اسلامی ملت ایران می شود.می خواستم به ایشان بگویم:آقای دکتر!بااین محدودیتی که شما توصیه می کنید،آزادی مطبوعات خواهدمُردواگراشخاصی مثل شما پیداشوندکه حق هیچگونه اظهارنظری رابرای مخالفان خودقائل نباشنددیگر حرف ازآزادی وآزادگی مفهومی نخواهد داشت».

26دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173

«جوانان آگاه باشند؛75سال دارم واسمم مریم است.روزهای بسیاردشواری رادراین مملکت به چشم دیده ام وامیدوارم که جوانان ونوجوانان این مملکت آگاه باشند که دارنددست به چه اعمال حساسی می زنندوآرزومی کنم که ازکرده خودپشیمان نشوند».

«چراسنجانی رنگ عوض می کند؟:یکی ازکارمندان وزارت امورخارجه هستم.دکتر سنجانی درمصاحبه خودبامجله«پاری مارچ»شماره29صفحه81،مخالفت خودراعلنابا روحانیون بیان کرده است ودرپاسخ این سوال که چنانچه شهبانو نایب السلطنه بشوندچه نظری داردید؟گفت:هیچ اشکالی رادرصورت وقوع این اتفاق نمی بینم.بنا براین من می خواهم بدانم چرارهبرجبهه ملی هرلحظه رنگ عوض می کند؟».

«مرجع تقلید باوصیت عوض نمی شود:محمدبزرگیان:لطفادرپاسخ خانم فریبا مستشاری که ازآیت الله شریعتمداری تقاضاکرده که وصیت نامه آیت الله بروجردی را درروزنامه هاکلیشه کنندتامعلوم شودچه مقامی پس ازایشان مرجع تقلیداست؟ بنویسید که مرجع تقلید ازطریق وصیت نامه برگزیده نمی شود».

«ساکنان بریانک وهفت چنارپرسیده اند؛چرامسجداعتمادتعتیل است؟گروه کثیری از اهالی بریانک وهفت چنارضمن بیانیه ای درخواست گشوده شدن مسجداعتمادکه ازآغاز محرم تاکنون هیچگونه برنامه وفعالیتی سازنده اسلامی نداشته شدند. آنها درقسمتی ازبیانیه نوشته اند:دراین موقعیت حساس تاریخی که همه گروه های اجتماعی باشرکت درجشن اسلامی علیه ظلم وفسادبپاخاسته اندمتاسفانه این مسجدکه می توانست پایگاه مطمئنی برای ساکنین این محله باشد،باسکوت خود همه کشتارهای دستگاه طاغوتی راتائیدکرده است».

27دی ماه13547روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172)::

«سرقت عجیب؛کاشانی:چندشب پیش بعدازساعات حکومت نظامی ومنع عبورو مرورمغازه جواهر فروشی«نیازمری»درچهارراه استانبول مورددستبردقرارگرفت وکلیه اموال وطلاهای موجوددرآن به سرقت رفت باتوجه به اینکه درساعات منع عبورومرور هیچکس جرات رفت وآمددرشهر ندارد،مساله سرقت این مغازه باعث  شگفتی شده است».

«ازماهم بنویسید!علی ساسانی:آقا،مااین جادرمحله گیشاهمه شب وهمه روز، جلسات سخنرانی ومیتینگ و تظاهرات داریم،امامتاسفانه درروزنامه تان هیچ اشاره ای به فعالیت های ما نمی شود.تنهادرجنوب شهرحرکت های آگاهانه وجودندارد.در شمال شهرهم برعلیه سلطه استبدامبارزه می کنند».

27دی ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم؛تلفن:663173

«دادستان آبادان تاکنون چه می کرد؟محمدرضاهاشمی:وزیردادگستری درمجلس گفت:رئیس دادگستری آبادان ضمن بیهوده دانستن اقدامات انجام شده درباره سینمارکس خواستارتجدیدتحقیقات درباره این واقعه شده است.پس دادستان آبادان دراین مدت مشغول چه کاری بوده است؟».

28دی ماه1357روزنامه آیندگان

«مهندس سیدحسن شریعت زاده:آیت الله علامه نوری،شیخ فضل  الله نوری دشمن مشروطیت راشهیدنامید.ونهضت حاضررادنباله روافکاراودانسته است.وای براین حکومت که ایشان نوید می دهند».

28دی ماه1357روزنامه اطلاعات؛روزنامه اطلاعات تلفن:328431

«همبستگی بی نظیر؛حاج عزت الله رائین:دیروزشاهد یک همبستگی بی نظیر بودم. وانتی متعلق به شرکت تعاونی اسلامی تخم مرغ راکیلوئی10تومان می فروخت مردی ازمسئول فروش پرسیدندچندکیلوتخم مرغ دارید؟جواب داد150کیلو.مردبلا  فاصله 1500تومان ازجیبش درآوردوبه فروشنده دادوگفت:لطفابقیه راکیلویی9تومان بفروش!».

«حسین یزدانفر،دانشجو:انقلاب ایران متعلق به همه گروه هاوقشرهای مبارزاست ولی عده ای آنرامتعلق به خودمی دانندوحق فریادکشیدن به گروه های دیگررانمی دهند.ماکه علیه دیکتاتوری می جنگیم،خودمان نباید دیکتاتور باشیم».

«خانم حاجی اصفهان:شهداجوان نبودند!درروزنامه اطلاعات روز5شنبه گذشته تعدادی عکس ازشهدای عضوسازمان مجاهدین خلق چاپ کرده بودید که شاید قصدچنین بوده است که وانمود کنید همه این شهداجوان بوده اند.حال آنکه باکمی دقت به مدل آرایش موی سرولباس آنها توجه کنیدمتوجه خواهیدشدکه صاحبان این عکس هاقاعدتابایددرحال حاضر 40سال به بالاداشته باشند.بخصوص که چندنفراز آنهامحصل دبیرستان رهنمادرخیابان مولوی بوده اندوشوهرمن اغلب آنهارامی شناسد.بنابراین خوبست بجای اینکه به این طریق مردم راتحت تاثیر قراردهیدآنهارابه فجایعی که ازاین پس دامنگیر ملت خواهدشد آگاه سازید».

«طرزتهیه کوکتل مولوتف؛خانم زمانی:درباره فدائیان خلق که روز5شنبه درروزنامه قلم فرساسی کرده بودیدباید بگویم که آزادبودن مفهومش کمونیست شدن نیست. جامعه روحانیت برای آزادی ازقید استبدادبپاخاست،اماکمونیستهابرای تجزیه ایران می کوشند.یاآرم این فدائیان باآن داس وچکش وستاره کذائی حکایت از خط مشی سیاسی اینهاندارد؟ارباب قلم ومطبوعات مابایدهوشیارباشندکه چنین گروه هایی در نهضت اسلامی مارخنه نکنندودرچارجوب اینگونه گزارشهاجانب احتیاط راازدست ندهند.اینهاهمان عناصری هستندکه بجای بانک الله اکبر وبجای تدریس مسائل مذهبی طرز تهیه کوکتل مولوتف رابه جوانان یاد می دهند!».

«مسئولیت روشنفکران ومطبوعاتی ها؛صحبت الله محسنی:مردم بویژه روشنفکران ومطبوعاتی هابایدمتوجه باشندکه دراین شرایط حساس ملکت بسوی یک دیکتاتوری تازه درپیش نرود وهرآدم ناواردی به اسم اسلام وحکومت اسلامی قانون من درآوردی وضع نکندکه باعث دلزدگی مردم ودین و مذهب باشد.رهبران مذهبی نیزباید مردم رابااصول حکومت اسلامی آشنا سارند».

«طرفدارآیت الله شریعتمداری هستم؛ساداتی:ازسوی مردم آذربایجان صحبت می کنم.اگرخدای ناکرده یک موازسرآیت الله شریعتمداری کم شود،کلیه آذربایجانی های غیورعلیه مخالفان ایشان بپاخواهندخواست».

«امام جمعه های ساکت؛تیمورداداشی:باآنکه نزدیک یکسال است صدای آزادیخواهی ملت ایران ازمساجد بگوش می رسد،گروهی ازامام جمعه هاساکت  مانده اند».

«شهین.ج:ماشهیددادیم تاازاستبدادرهائی پیداکنیم.حالابااستبداددیگری مواجه هستیم».

«50سال به عقب می رویم؛رضاعباسی:آیت الله خمینی گفته است:مردم به تظاهرات ادامه دهند.حتی اگرشهید شوند.درحالی که مامی خواهیم جلوی فساد گرفته شودنه اینکه بااین کشت وکشتار50سال به عقب بازگردیم».

30دی ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172):

«آیا کمیته انقلاب،شهریه بچه مرا می دهد؟:اسم من«اسلامی»است والان که دارم باشما صحبت می کنم ازناراحتی وعصبانیت درحال سکته هستم.می دانیدچرا؟برای اینکه امروزصبح برای فرستادن هزینه زندگی وشهریه پسرم که درآمریکا تحصیل می کندبه بانک ملی شعبه حافظ رفتم.اول ازمن ورقه تحصیل خواستندکه اصل ورقه و فتوکپی آنرا نشانشان دادم.وقتی که گفتم4هزاردلار،گفتند:که متاسفانه بدستور کمیته انقلاب شیراز 1000دلارارزنمی توانم به خارج بفرستم.حالافهمیدید که چرادارم سکته می کنم؟».

«باهم مهربان باشیم:فاطمه قدوسی راه:ساعت3بعدارظهرامروزدرخیابان پهلوی روبروی پارک شاهنشاهی دونفرکه سواریک موتورسیکلت بودندبسرمن ریختندوضمن اذیت وآزارمن تمام لباس های مراپاره کردند.من فریادزنان ازمردم کمک می خواستم اماهیچ یک ازافرادی که سواربراتومبیل ازاین خیابان می گذشتندبه سمت من نیامدند،می خواستم ازمردم بخواهم که قدری باهم مهربانترباشند».

30دی ما1357روزنامه آیندگان؛حرفهای تلفنی مردم(663173):

«اختناق تازه ای راتبلیغ می کنید؛پروین اسکندری،دانشگاهی:شماکه این روزها به بهای آزادی رسیده اید،چراازهم اکنون آنراآلوده می کنید.ادعاداریدکه باسانسورو اختناق جنگیدید،مطالبی درج می کنیدکه شاه راتاحدیک سانسورچی پائین می آورید  آیاشهامت داریدک که اظهارنظرهای مخالف آیت الله خمینی راهم بنویسید».

«پاسخ معقول نبود:پاسخی راکه دکترعبدالرضاحجازی درجواب دکترمصطفی رحیمی نوشته بودرا خواندم.معتقدم جواب ایشان معقول نبوده وازهمان نوع پاسخ هائی است که تادیروز برای معاون حزب رستاخیز تهیه می کردندوامروزدرمقام تئورسین خودساخته جمهوری اسلامی برای مردم مسلمان تهیه می کنند».

«چرااسامی راعوض می کنید؟بزرگمهر:به نظرمن تغییربی رویه ومتعصبانه نام بعضی ازشهرهاومحلات ازسوی  گروه هایی ازمردم،نوعی بت پرستی تازه است».

«برخوردعقاید پیش می آید؛سهیلاشکری:الآن موقع همبستگی است.مساله مهم مبارزره است.متاسفانه دردانشگاه وخیابان ها داردبرخوردعقاید پیش می آید».

«کشته دادیم نتوانیم حرف بزنیم؛نریمان درفشی:درراهپیمائیی اربعین گروهی از استادان ودانشجویان بادادن شعارهای مربوط به نهضت،ازجلوی سازمان ملی دانشگاهیان شروع به راهپیمائی کردندولی مقابل خیابان اسکندری موردحمله و اهانت گروهی افرادکه سوارمینی بوس بودندوشعارهای مذهبی می دادندقرار گرفتند».

«روزنامه هاسانسورمی شود؛مهین اسلامی:حالاکه روزنامه هاتوسط بعضی گروه ها سانسورمی شود،خواستاربازگشت شاه هستم».

1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم:تلفن663173

«پول حواله نکرده ام؛ابوالقاسم پرتواعظم:من درهیچ یک ازماه های گذشته بیش از 400دلارارزبرای هزینه زندگی وآموزش فرزندم محسن پرتواعظم که دانشجوی دانشگاه آبوکرکی است،پول حواله نکرده ام».

«چرادیگران حرف نزنند؟خانم سجادی:به خاطردرج مقاله دیکتاتوری نه درهرلباسی، متشکرم.چرادرروزاربعین،مذهبی هااجازه ندادندگروه های دیگر حرف شان را بزنند».

«کمونیست هادرراه پیمایی!زمانی:عده ای کمونیست بابهانه عکس آیت الله خمینی درراهپیمایی روزاربعین می خواستنددرصفوف مذهبی ها رخنه کنند».

«شعاردربرابرنفت!عیسوی:چندنوجوان وجوان جلوی دخترم راگرفتندوگفتنددرصورتی به تونفت می دهیم که شعاری راکه ما می خواهیم بگوئی.آیااین است آن آزادی که نوید می دادند؟».

2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«چراشعارراپائین آوردند؟فاطمی:درراهپیمایی اربعین شرکت داشتم.ودیدم شعارهایی چون:مرگ برامپریالیسم،خروج ایران ازپیمان سیاسی ودفاعی سنتو، آزادی احزاب ازسوی ماموران انتظامات پائین آورده شد.می خواستم ازبرگزارکنندگان تظاهرات بپرسم چرابامحتوای این شعارها مخالف است؟».

«دیکتاتوری ازنوع دیگر!آذرپاد:دراه پیمایی اربعین دیدم عکس دکترقبادی شهیدراه حق راکه مادرش دردست داشت پاره کردند.این راه می تواندسرآغاز تسلط دیکتاتوری ازنوعی دیگر باشد».

«دمکراسی واقعی!عبدالله تهرانی:اربعین روزی بودکه روحانیون برای تظاهرات انتخاب کرده بودند.کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی نیستندمی تواننددر روز دیگری تظاهراتی ترتیب دهند.والبته به این اصل معتقدم که بایدحرف شان رابزنند. و دمکراسی واقعی یعنی همین!».

3بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

یادداشت سردبیر:ازطرف چه کسی سخن می گوئید؟

«خانمی به هیات تحریریه روزنامه مراجعه می کندوبانشان دادن کارت شناسایی مدعی می شودکه ازسوی یک هزارتن ازاعضای وزارت خارجه صحبت می کند!به تلفنی گوش می دهیم که ازاعتصابیون وزارتخانه یاسازمان بزرگی است واعتقاد دارد که گفته هایش عقیده همه همکاران اوست!یادداشنی به دفترروزنامه رسیده است «ماامروز بانهضت اسلامی همبستگی کردیم...».آن خانم واین آقا ویادداشت که یا باپست ویااشخاص می رسد ازطرف چه کسانی سخن می گویند!؟...دمکراسی حق آزادی بیان واندیشه است،این فرصت رابما می دهدکه عقاید خودمان رارُک وگویابیان داریم.اگربخواهیم ازسوی دیگری صحبت کنیم باید قبلا نظراورا پرسیده باشیم...به مابگوئید ارسوی چه کسی کدام گروه وچه سازمانی سخن می گوئیدوبااین اطلاع کوتاه ماناگزیرنخواهیم شد به صدها نامه وهزاران تلفن اعتراضی پاسخ بدهیم...».

2بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210

«یک خواننده:سانسورروانی؛شماسانسورروانی شده اید.من نه کمونیست ونه مذهبی هستم.ولی سوال می کنم چرااینقدرسنگ امام خمینی را به سینه می  زنید؟

«آیا می ترسید؟یک خانم ناشناس:ماشاه رادوست داریم.واگربنویسیدچماق بدستها وننویسیدطرفداران شاه،ماکیوسک های اطلاعات را آتش می زنیم».

3بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172)

«آقای تنکابنی شما دیگرچرا؟یک خواننده:من به عنوان فردی که بخاطر کتابهایتان و نوشته هایتان بشما احترام می گذارم،به هیچ وجه انتظارندارم که شماصرفابه این دلیل که نویسنده هستیدوقدرت قلم دارید،فردی رابدلیل عقیده شخصی خودش مورد تمسخرقراردهید.این تمسخرشمامغایراصول آزادی است که مابرای آن خون شهید داده ایم.هرچندکه عقیده شخصی من وشما باآن خانم مغایرباشد.مابرای آزادی می جنگیم وآزادی مابدست آوردن حق قلم وبیان است.نه تمسخروسرکوب کردن عقاید مغایرعقایدما».

«مواظب توطئه باشید!یک معلم:من یک معلم هستم ونمی خواهم نامم رافاش کنم. درهمسایگی مادوبرادرزندگی می کنندکه هردوازعاملان فعال ساواک هستند.چندروز پیش به دانشگاه رفته بودم واین دوبرادررادرآنجادیدم.یکی ازآن هادرلباس یک مذهبی متعصب شعارحزب فقط حزب الله ومرگ برکمونیسم رامی دادودیگری شعار:اتحاد، مبارزه،پیروزی راکه شعارکمونیست هاست،تبلیغ می کرد!این واقعیتی است که من به چشم خوددیده ام وریشه تمام توطئه های فعلی رادرتوطئه ساواک می دانم.به مردم بگوئید دراجرای این نقشه هاکمک نکنند».

«ارتش اسلامی واقلیت ها!امضاءمحفوظ:درمصاحبه آیت الله دستغیب آمده بودکه در ارتش اسلامی آینده ازاقلیت های مذهبی سربازنخواهندگرفت.درحالیکه اقلیت های مذهبی دراعلامیه های متعددهمبستگی خودراباانقلاب ایران ابراز داشته اندوتصور نمی کنم اظهارنظرآیت الله دستغیب منطقی ودرست باشد».

«سخنگوی مذهبی هاهستید!یک آقای عصبانی:روزنامه ها بایدبی طرف باشندوبا مطالب منطقی ومستدل خوانندگان راارشادکنند.اماشما تنهاسخنگوی مذهبی ها هستید.نه بی طرف».

5بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210

«تلگرام به خدا...!بنده ناچیز:بیژن بیژنی:لطفارونوشت این تلگرام مرا بخداچاپ کنید:پروردگارا!دراین قسمت ازدنیابرای آزادی انقلاب شده،انقلاب به ثمررسید.آزادی نرسید.آنچه هم بودرفت.کسب تعطیل شد.بنزین،نفت،نان،سیگار،روزنامه و...صف شد.نفس کشیدن هم.آزادی کافی است.استدعا فورا دیکتاتوری فرست،نگرانیم!».

8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«قهرمانی،قهرمان نیست؛(م.م.آذربایجانی):شماکه ازصفرقهرمانی یک قهرمان ملی ساختید.واورابه اوج رساندید.آیامی دانیدکه این به اصطلاح قهرمان ملی درخطه آذربایجان ودرزمان پیشه وری چه جنایتی رامرتیک شده است؟اگرنمی دانیدازمردم آذربایجان بپرسید؟».

«حکومت اسلامی یاجمهوری  اسلامی(اکبرحبیب فر):گفته ونوشته می شود جمهوری اسلامی وحکومت اسلامی.اگرمنظورامام خمینی حکومت اسلامی در چهار چوب قانون اساسی است که باتغییرموادقانون اساسی میسرمی باشد،ولی اگر جمهوری اسلامی است بایدبگویم بدون توسل به آرائعمومی چگونه می توان گفت: دمکراسی رعایت شده است.ازطرفی جمهوری درایران به جمهوری کمونیستی ختم می شود».

«پرسش ازقرآن؛ارآیات عظام درخواست می کنم برای جلوگیری ازخون ریزی های بیشتردراین مملکت دست کم به قرآن کتاب آسمانی.مسلمین متوسل شوندو استخاره کننداگرراه داددرنظرات خودپافشاری نمایند».

8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم؛تلفن:663173

«تکلیف مردم با«باید»ها؛زیبا:تکلیف مردم درمقابل کلمه«باید»چیست؟بااین بایدها چه برسرآزادی ودمکراسی می آید»!

9بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210

«بازهم شک دارید؟(احمد.ب):آقای بختیارنخست وزیرطی مصاحبه ای که اخیرا از شبکه رادیوتلویزیون پخش شدباقاطعیت اعلام کردکه نه دهم جامعه روحانی طرفدار ایشان هستند.چونممکن است بعضی ازمردم دیرباروردراین گفته شک کنند،بنده اسامی این نه دهم ارروحانی هارابه شرح زیراعلام می دارم:1روحانی (منصور) وزیر زندانی2-روحانی(گلوریا)خواننده3-روحانی(انوشیروان) هنگ ساز4-روحانی (فواد) عامل شرکت نفت انگلیس5-روحانی(تقی)سخنگوی استعمار6-روحانی(سپهبد) رئیس بازرسی نخست وزیری7-روحانی(وکیل)نماینده مجلس رسواخیزی8-روحانی (سرتیپ)عضوساواک9-ومیزراقشنگ خان روحانی (جهنم مکان)حالابازهم شک دارید؟».

«پس کی روزنامه؟(الف-یکتا):تادیروز«شاه نامه»می دادید،امروز«آیت الله نامه».پس کی می خواهیدروزنامه بدهید؟».

«شهیدنمایی چرا؟(شهرام قائدی):این مرحوم سرگردمحبی راکه به عنوان شهیدقلمدادکرده اید،روزی که من سربازوظیفه وکمک اسلحه دار بودم،25قبضه اسلحه ازمن تحویل گرفت که بعدهامعلوم شدتحویل چریک هاداده است.درنتیجه من به 3سال زندان محکوم شدم.زنم طلاق گرفت.وفرزندم مُرد.به این ترتیب کاری که این آقابامن کردجنبه شهادت دارد؟».

9بهمن1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم؛تلفن:663173

«چپی ها با علامت به میدان بیایند؛صادقی-دانشجو:چپی هامی توانندباعلامت مخصوص اعلام موجودیت کنندوبه میدان بیایند.نه آنکه درتظاهرات چندمیلیونی ایجاد تفرقه کنند».

«آیندگان وضع خودش رامشخص کند؛یکی ازخوانندگان:باید بگویم این نهضت اسلامی است واگر آیندگان وضع خودش را روشن نکندناچاریم ازروحانیون بخواهیم واکنش نشان بدهند».

11بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172)

«بمن کمک کنید(خانم منجی):آقابخدامن 20روزه که هرروزمی روم توی صف نفت وبعدازچندساعت دست خالی برمی گردم.تاحالاهرجوربودسرکردم ولی دیگرنمی دونم چه کنم.تابحال هم کسی نیامده کارت پخش نفت به من بدهد.ازکمیته های امددوجوانان که نفت به درخانه ها می برندتقاضادارم بمن که زن هستم کمک کنند.آدرسم هم این ست:خیابان روزولت،جنب سینمادیاموند،کوچه طوس،پلاک52».

11بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210

«یهودیان به نهضت وفادارند(خانم آناهیتا):آقامن یک یهودی هستم.گویااسرائیل می خواهددرایران میان یهودی هاومسلمان تفرقه بیندازد.من اطمینان می دهمبیشترین اقلیت یهودی درایران هرگزحاضرنیستندازبرادران وخواهران مسلمان خودراجداببیننچراکه آنهاهم ایرانی هستندوخودراهمگام بانهضت انقلابی ایران ورهبری امام خمینی می دادنند».

11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم؛تلفن:663173

«لطفاحقوق هاراپس دهید؛فروغ وطنی:رهبرکنونی جبهه ملی درزمان دکترمصدق طبق قانون اساسی وزیرفرهنگ شد.واکنون بمدت25سال است حقوق خودراطبق قانون اساسی دریافت می دارد.می خواستم بگویم اگرقانون اساسی راایشان قبول نداردحداقل حقوق هایی راکه دراین25سال گرفته است،لطفاپس دهد».

«جان حضرت آیت الله خمینی درخطراست؛من یک پزشک متخصص قلب هستم ومی خواستم تذکربدهم،فردی که اخیراخودرابه عنوان پزشک مخصوص آیت الله خمینی جاکرده است،موردتائیداکثرقریب به اتفاق پزشکان قلب ایران نیست.زیراسالهادرتهران طبابت پائین ترازاستانداردقابل قبول توام باسیاه بازی به مردم ارائه داده است واکنون نیز به علت فرصت طلبی خودحتما خیال وزارت دارد.به اعتقادمن حتی اگر ایشان حسن نیت هم داشته باشد،جان حضرت آیت الله خمینی به علت عدم صلاحیت حرفه ای این پزشک درخطراست».

«تفاوت آقایان؛آقاجان:بی جهت نیست که گروهی ازاین مردم به مطبوعاتی هابدبین هستند،تاهمین چندی قبل رفت وآمدوگفتارفلان شخص سلطنتی ویادولتی رابه خورد مردم می دادیدوامروزهم دستورات دههاآیت الله را.اصلامن می خواهم بدانم که دراین مملکت چندآیت الله وجوددارد؟...».

«مارانجات دهید؛خانم صفائی هستم:سال هاپیش شخصی به خواستگاری دخترماآمد.دخترم به این ازدواج تن درنداد.خواستگارهمان وقت تهدیدکردکه به بدترین نحوعمل ماراتلافی خواهدکرد.حالابعدازگذشت سال هاباتوجه به اینکه شوهرمن سرهنگ صفایی درسال1344فوت کرده.همین شخصی نشانی وشماره تلفن منزل مارابه نام خانواده ساواکی به درودیوار زده وبعضی ازمردم ناآگاه وخوش باورراعلیه ما برانگیخته است.این مساله سبب شده که من وفرزندکوچکم شب وروز درهراس بسر ببریم.محض رضای خداماراازاین مخمصه نجات دهید».

12بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما(305172)

«جزنی وبقیه راکشتند(کارمندبیمارستان501ارتش):ارقول من بنویسید:که در سال54بیژن جزنی وجلیلی رابه اتفاق 7تن دیگردرحالی به بیمارستان501ارتش آوردندکه درشقیقه همگی آنهاجای تیرخلاص دیده می شد.بعدازشستشویک شب درسردخانه بیمارستان ماندندوفرداصبح اجسادرابااتومبیل کمیته به بهشت زهرا منتقل کردند.بنابراین قضیه فرارآنهاحقیقت ندارد».

«بمن توهین کردند(فریده رجایی):من درجنوب شهرزندگی می کنم.که دیروزبرای کاری به اطراف میدان مخبرالدوله آمده بوئم.روسری به سرنداشتم.گروهی که دراین محل تظاهرات می کردندبخاطرنداشتن حجاب به من توهین کردند.راننده تاکسی هم به همین جرم ازسوارکردن من خودداری کرد.درست است که ماانقلاب کرده ایم اما آیااین حرکات درست ومنطقی است؟».

«دلیل استعفای نمایندگان؛(یک آقا!):استعفای نمایندگان مجلس بخاطرپیام امام خمینی نیست.بلکه این «اوبسترکسیون ها»واستعفاهابخاطردولایحه ای است که قراراست بزودی درمجلس مطرح شود.یعنی لایحه انحلال ساواک وتسریع درمجازات عوامل فسادنمایندگان منتخب رستاخیزمی خواهندبه این ترتیب راه تصویب این لوایح راببندند».

14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم؛تلفن:663173

«چرامی نویسید«خمینی می آید»؟کمیته مجاهدین خلق:ازروزنامه آیندگان به خاطر تیترروزچهارشنبه گله داریم چرامی نویسیدخمینی می آید،این توهین است».

«کارهیچ مسلمانی نیست؛اسم من نبوی است.به اعتقادمن هیچ مسلمانی حاضرنیست خانه روسپی بیچاره ای رابه آتش بکشاند.آتش سوزی قلعه دنباله همان دسیسه هایی است که هدف آن انحراف انقلاب ازمسیرواقعی آن است».

15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210

«یک سوال ازچریک های فدایی؛(عباس سنگی):ممکن است ازچریک های فدایی سوال شوددراین موقع حساس وقابل انفجارکه تمام آیات عظام برای جلوگیری ازخون ریزی بیشتردستورمنع شدن عملی داده اند،این فدائیان به چه جهت افرادنطامی راکه خودافرادآماده تیراندازی به مردم هستندباحمله های خود تحریک می کنند».

«اگرشرف داریداین چندکلمه رابنویسید؛(مهران-الف):آیت الله خمینی هنگام ورودبه این درپاسخ خبرنگاری که پرسیده بوداینک که بخاطروطن قدم کی گذاریدچه احساسی دارید،گفتند:هیچی.توخودبخوان حدیث مفصل ازاین مجمل».

«صلاح آقای بختیار؛(عباس واعظی):بختیاراگربه مردم فکرنمی کنیدبه خودبیندیشیدکه به عذاب الهی گرفتارنشوید.بیش ازاین قدرت غیرقانونی خودرابه رخ مردم نکشیدوازکشتارمردم دست برداریدواستغفارکنیدکه صلاح دنیاوآخرت شمادرهمین است».

15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم؛تلفن:663173

«شوکه شدم؛آقامن حسن زاده هستم.ازمصاحبه خبرنگارخارجی باآیت الله خمینی درهواپیماسخت شوکه شدم.ومی خواستم بدانم شخصی که به وطنش احساسی نداردمی تواند راه حل مناسب برای بحران مملکت ارائه دهد؟».

«جناب سرهنگ به فکرملت خودباش؛خانم احمدی:درروزنامه خواندم که سرهنگ قذافی گفته است به انقلاب ایران کمک های مادی،معنوی واخلاقی خواهدکرد.می خواهم بگویم نمی دانستم که ایشان تااین حدآزادمنش فکرمی کنند؟چه بهترجناب سرهنگ به فکر ملت ومملکت خودشان باشندوبرای آنان دلسوزی کند،نه ایران».

16بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210

«قانون خداوندی کدام است؛(افسرگرامی):درروزنامه هاازقول امام خمینی ودرتوجیه جمهوری اسلامی نوشته بودندکه فرق جمهوری اسلامی باانواع دیگرحکومت هااین است که درحکومت های غیراسلامی سیستم قانونگذاری بوسیله مردم ایجادمی شود.مادرجمهوری اسلامی احکام خداوندی،که قانون ابدی است به مورداجرادرمی آید،بااجازه می خواستم ازامام سوال کنم قانون خداوندی کدام است وآیامفهوم مخالف بیانات امام این است افرادملت نمی تواننددرسرنوشت خودسهیم باشند».

16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم؛تلفن:66317

«بعثت؛من موسوی هستم:به هنگام پخش فیلم بازدید مردم ازآیت الله خمینی ازتلویزیون،چشمم به یک پارچه افتادکه روی آن نوشته بود:«بعثت خمینی»درحالی که بعثت خاص پیامبران است»«زنم ولسی قلب رئوف ندارم!:آقا،اسم من میهن است.درروزنامه خواندم که آیت الله شریعتمداری اظهارنظرکرده است:زن به خاطر داشتن قلب رئوف نمی تواندقاضی باشد،من به عنوان یک زن پزشک عرض می کنم که مرتب باجسدمواجه هستم وحتی درموقع دانشجوییجسد راتشریح می کردم،لذااستدعایم این است که این طرزتفکررابوجودنیاورندکه زن قادربه انجام  هیچ کاری نیست وزن تنهاباید پخت وپزوبچه داری کند».

«روسپی خانه این قدرمهم است؟خواننده آیندگان هستم.این همه موسسات خصوصی ودولتی که برای رفاه آسایش مردم درست شده بودبه آتش کشیده شده وشماحتی نامی هم ازآنا هارانبردئید.ولی یک روسپی خانه این همه اهمیت داردکه آیندگان آن رادرصفحه اول آنهم باتیتردرشت چاپ می کند؟»

«وام یادام؟:هماهستم.شنیده ام که دولت انگلیس حاضرشده به دانشجویان ایرانی به خاطراوضاع نابسامان کشوروام بدهد.به عقیده من این هم یک دام خطرناک است».

«توصیه ای به جای کشتن:رضاقلی رانژادهستم.می خواستم به گروه توحیدی که مسئولیت ترورفرسیدون زند عضوساواک را به عهده گرفته است،توصیه می کنم که بجای کشتن افرادآنهارامجبورکندسایرهمکارانشان رامعرفی تامسببان مصائب ملت رادریک دادگاه خلق محاکمه شود».

17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«بدترازساواک؛ک-اسدللهی:می گویندکه سازمان امنیت 4300نفرعضوداششته است.حالامن می گویم که برخلاف تمایل آیت الله خمین عده ای دارند سازمانی بدترازساواک بوجودمی آورند».

«بهتراست تغییرملیت دهند؛خواننده روزنامه تان هستم.آقای باقرمومنی طی مثاله درایندگان مطر کرده است که کشورهای سوسیالیستی مانند شوروی می توانندبه انقلاب ایران کمک کنند.بهتراست ایشان هرچه زودترتغییرملیت بدهندوبروندبه همان کشورهای مورددلخواهشان ».

18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«دیکتاتوری رسید؛اسمم منوچهری است:دیکتاتوری که عده ای آنرانویدمی دادند فرارسید.وآن همین دولت بارزگان است که هرکس با آن مخلفت کند،کافرشناخته خواهد شد».

19بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210

«حتی یک روز هم زندانی نشد؛درپاسخ آقای شهرام قائدی که مدعی بودهنگام دوره سربازی سرگردمحبی 25قبضه اسلحه تحویل گرفت وآنهارابه چریک هاتحویل و موجب شدتامن به زندان بیفتم،بایدبگویم چنین ادعایی صحیح نیست.زیرادرآن موقع من مسئول رکن 2بودم وبخوبی اطلاع دارم که سرگردمحبی 11قبضه اسلحه کمری بردوجریان راطوری ترتیب دادکه هیچکس درمظان اتهام قرارنگیردوآقای شهرام قائدی حتی یک روزهم زندانی نشد».

19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان؛حرفهای مردم؛تلفن:663173

«وای ازفردا؛م.تهرانی هستم:می گویندحکومت مهندس بازرگان حکومت الهی است وقیام برضداوقیام برضدخداست وجزای چنین کافرانی درشرع معلوم است.می گویند:«گرمسلمانی دراین است که حافظ دارد،وای اگرازپس امروز بودفردائی؟».

«تحویل مشت های گره کرده؛خانم حکمت،روانشناس کودک:من ازکلیه پدران ومادران تقاضادارم ازشرکت کودکان سنین 2تا8سال درتپاهرات جداگانه خودداری کنند.زیراکه دیدن مشت های گره کرده بی نهایت درذهن آنهااثرخواهدگذاشت وفرداهمین کودکان مشت های گره کرده خودرادرهرموضوعی که باب میلشان نباشدتحویل پدرومادرشان خواهندداد».

«ترس ازکافربودن؛اسمم سعیداست.آیت الله خمینی گفته مخالفت بازرگان مخالفت بلاشرع است وآیااین صحیح به نظرمی رسدقبل ازاینکه نظرمردم رابخواهندآنهاراازکافربودن بترسانند؟».

21بهمن ماه1357روزنامه کیهان؛کیهان وشما؛تلفن:305172

«پیوندسرنوشت ماوشما(گروهی ازیهودیان ایران):باتوجه به مصاحبه ساختگی شخصی بنام سیمانتوف به عنوان نمایده یهودیان ایران بارادیواسرائیل وانتشاراین خبرکه گویایهودیان ازترس ئرخانه های خودمخفی شده اندودسته جمعی قصدفراردارندمااعلام می کنیم که هدف دستگاه های تبلیغاتی اسرائیل جداکردن یهودیان ایران ازمبارزات مردم ایران است.درحالی که یهودیان ایران بانهضت ملت ایران پیوندناگسستنی دارند».

مجله سپید وسیاه،11بهمن1357،ش1095

شعارهای جالب راهپیمایان:

«یک نگاه کوتاه به شعارهایی که گروه های مختلف،بخصوص مخالفین وموافقین درراهپیمایی هاشان می دادند،نشان می دهدکه شباهت هایی بین آنهاوجودداردوهردوبیشتردرجهت دینی ومذهبی است.دراین جابدون هیچ گونه تغییروتفسیرشعارهایی راکه نزدیک وشبیه بهم است برای ضبط درتاریخ واطلاع خوانندگان گرامی چاپ می کنیم:

مخالفین:ارتش برادرماست،خمینی رهبرماست

موافقین:برادرارتشی،الهی زنده باشی

مخالفین:استقلا،آزادی،حکومت اسلامی

موافقین:استقلال،آزادی،قانون اساسی

مخالفین:بختیاربختیار،آدم بی اختیار

موافقین:بختیاربختیار،سنگرتونگهدار

مخالفین»سکوت هرمسلمان،خیانت است به قرآن

موافقین:اکثریت خاموش،سکوتت رابشکن

مخالفین:وای به روزی که مسلح شویم

موافقین:برادرهموطن،کشوروآتش نزن

مخالفین:ازهاری بیچاره،بازم بگونواره

موافقین:روزنامه های دروغگو،بازم بگوساواکه

مخالفین:خدا،قرآن،خمینی،این است شعارملی

موافقین:خدا،قرآن،محمد،این اسن شعارملت

مخالفین:خمینی تویی رهبربت شکن،خمینی تویی وارث انبیا

خمینی تویی رهبرخلق ما،مجاهدمجاهدخمینی امام

موافقین:هرکس به کسی نازد،ماهم به علی نازیم

مخالفین:درود برمجاهد،درودبرفلسطین،فلسطین،فلسطین،برادرقهرمان

موافقین:خلیج مافارس است،کشورماپارس است

مخالفین:حزب فقط حزب الله،رهبرفقط روح الله

موافقین:مهدی صاحب زمان،امام آخرماست،این قانون اساسی کتاب ودفترماست».

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]