اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
محمد شوری

اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران

از : محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)22اردیبهشت1395

فرمانده«ناجا»درتبیین و تعمیم گشت نامحسوس گفته است:

«گشت نامحسوس می‌تواندتوسط کاسب،دانش‌آموز،خبرنگاریااستاددانشگاه انجام شود».

بعداز 37سال استقرار نظام«جمهوری اسلامی ایران»،7هزارمقام رسمی امنیتی، بعلاوه سیاهی لشگری از«ستون پنجم»قراراست نگهبان درب ورودی جهنم شده و مارابه ضرب قوانین«سلبی»وبه شیوه ی «نصربالرعب»به بهشت ببرند!!

اساس وریشه ی سخن فوق،ازکجاجعل شده است که این چنین وبه شکلی معیوب ومعکوس،درلسان مغلطه وجعل حقیقت(کارسوفسطائیان)،اززبان زمامداران جمهوری اسلامی مکررمی شنویم!؟

سال ها پیش خمینی(19مرداد136o)گفت:

«ومن به حسب تكليف شرعى به همه ملت عرض مى كنم كه هر منزلى اين دوسه منزلى كه دراطراف خانه خودش است نظربكندببيندچه جورمى گذرددرسرتاسر ملت. وقتى ممكلت مـال خودماهست ودارندبرضدمملكت شماعمل می كنندخودتان بايد اين مسائل را حل بكنيدو ننشينيدكه دولت بكند. دولت همچو قدرتى الان ندارد كه همه درسرتاسركشورعرض مى كنم اطلاعات داشته باشد.خود شما بايدجمعيت اطلاعاتى وگروه اطلاعاتى باشيد.خوب هرانسانى مى تواندكه بفهمداين منزل همسايه كى هاهستندوچه مى كنند،آن منزل آن طرفيش هم چه مى كند.اين دوسه تامنزلى كه اطراف است،شماراتحت نظربگيردشماهم اوراتحت نظربگيريد.اگرده روز،بيست روز، يك ماه اينكاربشودكه همه مردم توجه به اين داشته باشندكه اين همسايه من چه مى كند،توخانه همسايه من کى رفت وآمدمى كند،پيداكردن يك ردپائى ازاين منافقين ومنحرفين رافورااطلاع بدهندبـه آن كميتـه نزديك،به آن كلانترى نزديك اطـلاع بدهندكه يک همچوفردی در آن منزل هست،اگراينطور بشودزودحل مى شود».

 4راه درمذهب شیعه،توسط مجتهدین ومتخصصین دین برای  استنباط واستخراج قوانین خدا(!)برروی زمین،وبرای ماآدم ها که انسان بشویم،متصورشده است؛که عبارتنداز:

1-کتاب(همان قرآن منظوراست)2-سنت(قول وفعل پیامبروائمه)3-عقل4-اجماع (تجمیع واتفاق نظرعلمای دین دریک موضوع که اساسش نیزازکتاب وسنت باشد).

عقل دراین اصول چهارگانه درعرض سه اصل دیگراست؛درحالیکه  براساس تحولات و زمان حال،این سه اصل باید درطول ودنباله ی عقل قرارگیرندوهمه اموربایدبرپایه عقل(وعقل جمعی،یعنی نمایندگان واقعی مردم ومبتنی براصل آزادی)باشد.

آیت الله«منتظری»چندین جلدکتاب،باعنوان«مبانی فقهی حکومت اسلامی»به تفصیل تمام وکامل،وبادرج آیات قرآن واحادیث،درتشریح احکام وقوانین حکومت دراسلام(آنهم برپایه اخلاق،عدالت وعقل ودرنظرگرفتن تحولات زمان)،برای نظام جمهوری اسلامی تبیین وبه رشته تحریر درآورده است.

درج4(ترجمه ابوالفضل شکوری)در«فصل هشتم»وباب«احکام استخبارات وکسب اخبار»،بحث چهارم،ص383می نویسد:

«نکته مهم دیگراینکه درگزینش وانتخاب وانتصاب افرادبرای مشاغل تجسس وکسب اخبار،نبایدمعیارگزینش بیکاربودن آن افرادوشاغل بالفعل شان باشد،بلکه باید معیار ملاک انتخاب آگاهی واهلیت وصلاحیت داشتن و واجد شرایط بودن آن اشخاص برای تصدی واشتغال درحین منصب هایی باشد.روی این اصل ممکن است اعضای دستگاه کسب اخبارحتی ازمیان کسانی که شغل هایی نیزدارندبرگزیده شوند.مانند نمایندگان مجلس که نسبت به وضع موکلین خودآگاهی دارند،ائمه جمعه و جماعات وجماعت گویندگان و وعاظ اساتید،محصلین ،رانندگان،برخی ازکسبه،روسای قبایل و عشایر وامثال اینها...»

وی هم چنین درقسمتی دیگر ازاین کتاب(دربیان اینکه مامورین امنیتی واطلاعاتی بایدچه ویژگی هایی داشته باشند)اضافه می کند:

«چنانکه بارهاگفته ایم عمل مراقبت وتجسس یک عمل حساس وخطیرمی باشد. برای اینکه باحریم مردم وآزادی های مشروع آنان تماس مستقیم دارد.روی این اصل جایزنیست برای تصدی این شغل استخدام منصوب شودمگرکسی که خردمند، باهوش،ومورداعتمادوموثق،متعهدوملتزم به احکام وموازین شرع مقدس اسلام،عارف وآشنا به حلال وحرام،نسبت به مردم خوش برخوردومهربان ونسبت به اسرارمردم امین وحافظ بوده وباشد.وازتحقیروکوچک بینی مردم بپرهیزدودرخواری آنان نکوشد. بویژه درباره افرادوشخصیت های خوش سابقه وسرشناس باوقار،متانت وادب برخورد کند.ودرباره همه افرادواعضای جامعه وکسانیکه سروکارشان باآن شخص می باشد خالی ازحقدوکینه وحسدو رشک باشد».(همان.ص382)

آیت الله منتظری در همین کتاب،درص385درموردانحراف مامورین اطلاعاتی و امنیتی (که بعدهانمونه هایش رامثل  سعید امامی  وهمکیشان وهمکارانش دیدیم وباآنها آشناشدیم)می نویسد:

«اگر روزی فرض شود که کجروی و انحرافی ازبرنامه هاواهداف اصلی ومشروع آن صورت گرفته،این بسیارخطرناک خواهدبود،هرچندکه این انحراف باندازه یک ذره باشد. چون همین انحراف کوچک بتدریج وبه مرورزمان برای نظام ومردم هردوتبدیل به یک خطروفاجعه بزرگ می گردد.چنانچه نمونه های آن را درموردبسیاری ازدولتهاو رژیمهادیده ایم.مثال گسترش فزاینده ی غیرقابل کنترل این قبیل انحرافات احتمالی که اگرموردتوجه قرارنگیرد،مثال زاویه است.وقوع یک جدایی.انفراج کوچک درراس زاویه موجب این می شودکه دو خط مربوط به زاویه فاصله شان هر چه بیشتر گردد.آن دوخط به مقیاسی که ازراس زاویه یعنی نقطه انفراج و انحراف فاصله می گیریند از همدیگر دورتر می شوندواین مساله بسیار شایان دقت است».

وجای دیگر،(ص383)نوشته است:

«آنچه که به مامورین  اطلاعات جایزوبلکه واجب است که درآن زمینه تحقیق و تجسس کنند،عبارتست ازشناسایی وکشف دشمنان نظام اسلامی که برضد اسلام ومصالح عمومی فعالیت مخفی می کنند...».

ودرتشریح نهادهای امنیتی چنین تحریرمی کند:

«هدف موسسات امنیتی وموجوددرکشورهای جهان برمحور حفظ وحراست حکام بویژه شخص اول ورئیس کشورخلاصه می شود،وفقط برای تحکیم سلطه و قدرت آنان کوشش می کندوبه چیزی جزاین،مانن موازین اخلاقی وشرعی اعتنایی ندارند. دستگاه امنیت و استخبارات حکومت اسلامی بایددرهمه مسائل مقیّدومتعهدبه ملاکهاومعیارهای اخلاقی و شرعی باشد.چون همانگونه که پیشتر گفته شدهدف ازتاسیس آن جز حفظ اسلام،کیان مسلمین و نگهداری نظام عدل و انصاف چیز دیگری نیست»(همان.ص400،ج4).

امادر مقام عمل،این اجتهاد،یعنی تفسیروآنالیزعلمای دین(به شکل فردی واجماع) ازکتاب وسنت بوده وهست که اصل دین،شدونص(صراحت وشفافیت قرآن)منسوخ وبه کناررفت.

نص چیست؟

نص قرآن است که می گوید(سوره ی حجرات،آیه ی 12):

«یاایهاالذین امنوااجتنبواکثیرامن الظن.ان بعض الظن اثم.ولاتجسسواولایغتب بعضکم بعضا.ایحب اخذکم ان یاکل لحم اخیه میتا؟فکرهتموه.واتقواالله ان الله تواب رحیم».

(ای کسانی که ایمان آورده اید،ازگمان های بدنسبت به یکدیگرپرهیزکنید.درزندگی یکدیگرتجسس نکنیدوپشت سرهم بدگویی وغیبت نکنید،آیادوست داریدگوشت برادر مُرده ی خودرابخورید؟پس از خدابترسید.خدواند توبه پذیرمهربان است).

وآشکارکردن وافشا کردندگناهان وحریم خصوصی دیگران-که باتعبیر«تشییع فاحشه»یادمی کند-راگناهی نابخشونی تر وبزرگتر ازگناه آن فاعل گناه می داند:

«ان الذین یحبون ان تشییع الفاحشه فی الذین امنوالهم عذال الیم فی الدنیاوالاخره.والله یعلم وانتم لاتعلمون!(سوره ی نور،آیه ی 19).

(کسانی هستندکه منکروفحشارااشاعه علنی کرده وازآن باکی ندارند.آنان هم دراین دنیاوهم درآخرت به عذاب خداوندگرفتار خواهندشد.وخدامی دانندوشمانمی دانید).

نص همان سوره ی«بقره»آیه119،است که خداوندبه پیامبرگوشزدمی کندکه ای پیامبر!تووظیفه ای جزدادن بشات وانذارنداری:  

«اناارسلناک بالحق بشیراونذیراولاتسئل عن اصحاب جحیم»!

(ای پیامبرماتورابه حق فرستادیم که مردم رابه راه راست آشناکنی وازعذاب جهنم بترسانی.تومسئول کافران که به راه جهنم می روند نیستی!».

نص آنجاست که می گوید:

«لااکراه فی الدین،قدتبین الرشدمن الغی،فمن یکفربالطاغوت ویومن بالله...»(سوره ی«بقره»آیه ی256):

(درآوردن ایمان به دین وخداوروزقیامت اجباری نیست.راه ضلالت آشکاروراه هدایت هم آشکار...»

ولذاانتخاب را به عهده ی خودماگذاشته ومی گوید:«فبشرعبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه...»(سوره ی«زمر»آیه ی17):

(بشنویدوببینید-بخوانید وفکر کنیدوبراساس عقل وتجربه وایمان-بهترین راانتخاب و سرلوحه وراهنمای عمل درزندگی فردی واجتماعی قراردهید)

برای همین است که خداونددرسوره ی«قلم»آیه ی1،به قلم و آنچه می نویسد قسم می خورد وقلم برایش مقدس است واهمیت ویژه دارد:

«نون والقلم ومایسطرون».وبرهمین سبیل وصراط است که درسوره ی«مرسلات»آیه ی3،به نشر وانتشارات(مکتوبات)نیزقسم می خوردومقدس می شماردومی گوید:

«والناشرات نشرا».

الان پایه ورکن رکین استنباط قوانین(شرع و اسلام)درجمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه  شش مجتهدمنصوب ولی فقیه،که همین ولی فقیه خودنیزبرگزیده شده باشیوه ی«نظارت استصوابی»تفسیر شده ازاصل98و99قانون اساسی است.مبتنی  ست.

یعنی عقل واجماع عقلا،«کان لم یکن»تعطیل است.ووقتی پای حفظ نظام (که حفظ آن اوجب واجبات است ولوباترک واجبات دین)درمیان باشد،سیاست ماکیاولی مبنامی شودوبرای حفظ قدرت،وسیله اگرمجازشد،آنگاه همین نقل قولی که در مطبوعات ازعلماوزعمای قوم  روایت شده است،پایه ی قوانین مامی شود:

«درفقه بابی داریم تحت عنوان«مباهته».مطابق با این بابِ فقهی،اگرمردم به دور کسی جمع شوندکه محبوبیت و نفوذ زیادی داردودرعین حال خلاف اسلام سخن می گویدونمی توان مردم راازاطراف اوپراکنده کرد،می توان به او«بهتان»و«تهمت»زدو شخصیت او را تخریب کرد وازاین طریق بااودرپیچیدوازنفوذوتأثیرش کاست».

 لذابه بهانه ی«دفع افسد به فاسد»هرکاری درنطام جمهوری اسلامی ممکن ومیسورشد!...وزبان انگلیسی زبان جهل و ورودی نفوذ!!

نقل می کنند:

«روزی درجنگل قانونی به تصویب رسیدکه گردن زرافه هارابزنند؛فیلی رادرحال فراردیدند،گفتند گردن زرافه هارامی زنند،توچرافرارمی کنی؟

فیل گفت:برای اینکه مجری قانون«الاغ»است».

پای ثابت مطبوعات ایران(عباس عبدی)دریادداشت خوددرتوجیه وتائید افشای علنی و آشکارعلت مرگ فوتبالیست معروف توسط«محسنی اژه ای»معاون اول وسخنگوی قوه ی قضائیه،باآوردن مثالی از دوران ریاست جمهوری کلینتون(ماجرای مونیکا)آنرا«تشییع فاحشه»-که یعنی آشکارکردن گناهان شخضی وافشاکردن حریم خصوصی-نمی داندواعتقادداردکه برای آدم های مشهورچنین بزه وفعل هایی مجرمانه بایدبرای مردم آشکارشود.ودیگر اینها جزوحریم خصوصی نیست!  

اماایشان نمی نویسدکه درآنجا(آمریکا)آزادی تنهابرای یک عده خاص از«خودی ها»!؟نیست؛(آنهم تازمانی که ازسوی اعوان وانصار ولی مطلقه فقیه-وبدستور مستقیم وغیر مستقیم وی-خودی هستند)که بتوانندهرچه بخواهدبنویسند وبگویند وبتوانند نماینده ی تدوین وتحریرقوانین هم بشوندومدیریت هاهم فقط دراطراف آنها بچرخد!؟!

پای ثابت مطبوعات درایران نمی نویسدکه درآنجامطبوعات آزاداست وروزنامه نگارانش می توانند ماجرای واترگیت رارقم بزنندو الخ...

ایشان نمی نویسدکه دراین جابرای فسادوفحشاواختلاس روحانیت-که مدیریت اصلی نظام جمهوری اسلامی برآن استواراست-«دادگاه ویژه روحانیت»تاسیس می شودتابرای حفظ شان ومقام مقدس روحانیون،لاپوشانی شودتاهیچ احدالناسی ازآن مطلع نگردد.وازآن طرف هم هرشخص روحانی که خلاف جهت وخواسته ی ولی مطلقه فقیه  قدم بردارد وطبل دیگربکوبد،به طرز وحشتناکی بی آبرووبی حیثیت شده وافعالی که حتی ثابت کردنش تقریبا محال است(مثل لواط)علنی می شود!؟!

وازهمه آدمهای مشهور،گیرشان صرفابه هنرمندان وفتوبالیست هاست،نه انگارکه گفته اند:«الناس علی دین ملوکهم»...

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]