داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
محمد شوری

 

داعش دشمن فرضی مسیحیّت دولتی غرب است!

دشمن فرضی اصطلاحی ست درادبیات نظامی؛که نمایشی ازآنرا ما در مانورهای نظامی می بینیم.

اما این اصطلاح در حوزه سیاست هم کاربرد فراوان دارد.هم چنین شیوه و شمایل متنوع هم دارد.

همه حاکمیت های سیاسی،یک یاچنددشمن فرضی برای خودترسیم می کنند. دلیلش بازدارندگی از سلسله واکنش های مردمی به بازتاب های عملی کارکردهای آنهاست.

دولت ها و حاکمیت های سیاسی با رویکردهای توتالیتری و یا شبه استبدادی با گرایش قدرت فردی و تک حزبی باتراشیدن مجسمه یا مجمسه هایی از دشمن فرضی،مردم تحت حاکمیت خود را نسبت به آن می ترسانند تا در راستای آن قدرت خود را کماکان حفظ کنند.وهمینطور بتوانند برای استمرارآن، قوانینی سلبی وضع کنند.

این استراتژی برای نظام های سیاسی با رویکرد و گرایش دمکراتیک که متکی به تقسیم وتوزیع قدرت دراداره جامعه هستند آنچنان محلی از اعراب ندارد.

ولی برای کشورهایی مثل اسرائیل که دولت صهیونیزم بین الملل است و اروپا و آمریکا که منافع سیاسی و اقتصادی و نظامی شان به جاهای دیگر گره می خورد،دشمن فرضی بیرونی در خارج ازمرزهای رسمی اهمیت خاصی دارد.

مسیحیت تا قبل از رنسانس رسما حاکم بر همه چیز بود،اما باخروج از حاکمیت و جدایی دین وسیاست،به شکل دیگری  نمود پیدا کرد.

در مسیحیت هم مانند یهود و اسلام قرائت های مختلف از آن هست.وهرکدام در اصطلاحی قرآنی:«کل حزب بمالدیهم فرحون» هستند.

اسلام سیاسی تا قبل از حاکمیت نظام ج.ا.ا.،وجه بنیادگرا و برافکن خشونت گرا نداشت.صرفادرامتداداصلاحات دینی خواستار داشتن قدرت سیاسی هم بود.

انقلاب بهمن 57 -که توسط روحانیت مصادره به مطلوب شد -با ایدئولوژی شیعه گری،نظریه ولایت فقیه را توانست حاکم کند.

حاکمیت 35ساله نظام ج.ا.ا. مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و آثار آن،به غرب و صهیونیزم وآمریکا کمک کرد که ازآن کمال استفاده-برای سلطه مقتدرانه در منطقه-را ببرند.

اینطور نیست که کارشناس های آنهادرمورد ادیان وفِرَق آن مطالعه نداشته و برنامه ریزی نکنند.این برنامه نویسی پیش از ظهور انقلاب بهمن 57 که زمینه هایش آشکار شده بود،به  کارشناس ها این امکان را داد که وارد فاز آن شوند و برخی هم اعتقاد دارند با تصرف سفارت آمریکا انقلاب بهمن 57 به همان سمت دلخواه صهیونیزم بین الملل و آمریکا هل داده شد و ظهور گروه های بنیادگرای برافکن خشونت گرای دینی نتیجه عملکرد حاکمیت ولایت فقیه در ایران است که به غرب وصهیونیزم این امکان راداد که با حمایت پنهانی از آنها درجهت منافع خود یکه تاز باشند!

بنابراین مضحکه هست که فکر کنیم داعش والقاعده وطالبان وامثال آن صرفا یک گروه مذهبی درونی و مستقل است که توانسته این چنین قدرت بگیرد.

بی شک پشت آن ها صهیونیزم بین الملل است که حتی سعی دارد اوبامای برنده صلح نوبل راهم  به دام جنگ ببرد وسراسر منطقه را جنگی کند.(وشاید آتش جنگ جهانی سوم).سود ومنافع آنهادرهمین است.

ومضحکه تر آن که نزدیک به 50 کشور از پس یک گروه تروریستی برنیامده اند. این درحالی ست که اگر ارتش عراق فشل نشده بود و جا خالی نمی کرد اصلا بازی داعش به اینجا نمی رسید.

یادآوری می کنیم که  ارتش عراق سالهای سال ماهیت بعثی داشته.ساختار حزب بعث چه در سوریه وعراق یک ساختار صهیونیستی ست.

حمید عنایت در کتاب خود با عنوان اندیشه سیاسی در اسلام معاصر از قول امام محمد غزالی می نویسد:

«از نظراو(غزالی)خصومت غرب با اسلام همه ادامه جنگ های صلیبی است. وی برآن است که بعضی ها گول ظاهررامی خورندوتصور می کنند که اروپایی ها دین رابوسیده اندوکنار گذارده اند.لذا تردید دارند که ایستادن اروپا دربرابر اسلام به انگیزه احساسات صلیبی باشد. ولی حقیقت غیرازاین است.عنوان رسمی حکومت انگلیس«حامی حریم ایمان»است و نخستین ماده در برنامه حزب محافظه کار استقرار تمدن مسیحی است».

اصلی ترین و کاراترین و برنده ترین سلاح برای برچیدن گروه هایی مثل داعش اصلاح حکومت ولایت فقیه در ایران است که خود را نماینده خدا وحرفش را حرف خدا می داند.همان تصوری که رهبر گروه داعش برای خود دارد.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

 12مهر1393

https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]