چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
محمد شوری

 

31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:

انتشارآیندگان ادامه می یابد:خوانندگان آیندگان دریک هفته ای که انتشار آن معوق مانده ازماخواسته اندکه کارمان را ادامه دهیم وماخودراموظف می دانیم ومشتاقیم که چنین کنیم.

31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:

تلگرام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات:متن تلگرامی که انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات روزپنج شنبه27اردیبهشت58ازطرف افرادوگروه های آزادیخواه برای دفاع ازآزادی مطبوعات واعتراض به فشارهایی که اخیرابه مطبوعات واردشده است:

رونوشت:تهران:جناب آقای مهندس بازرگان،نخست وریر.قم:حضرت آیت الله العظمی خمینی.قم:حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری.تهران:حضرت آیت الله طالقانی.

به دنبال انتشاراطلاعیه دفترمرکزی امام دائربراینکه حضرت آیت الله العظمی خمینی گفته اندکه روزنامه آیندگان رانمی خوانندوموجی ازحملات وتجاوزهابه دفاع و نمایندگی های آیندگان ومزاحمت های خشونت آمیزدرتوزیع این روزنامه براه افتاد... امضاءکنندگان زیربه نام خودوسازمان های وابسته خود:1-سوءاستفاده ازمضمون گفتارحضرت آیت الله خمینی ازطریق براه انداختن گروه های بسیج شده برای فشار برمطبوعات رامنجربه تعطیلی روزنامه آیندگان وتهدیدبه تعطیل برخی دیگرازجرایدشده است،شدیدامحکوم می کنیم2-تبلیغات یک جانبه وتفسیرهای تحریک آمیزونفاق افکن رادیووتلویزیون ایران راکه به تشدیداختناق مطبوعات کمک می کندوتفرقه درصفوف ملت رادامن می زندشدیدامحکوم می کنیم...

31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:

مساله کیهان همچنان موردبحث وجدل ومذاکره است.ودراین حال باآنکه نویسندگان کیهان یکپارچه  دست ازکارکشیده اندروزنامه ای باعنوان کیهان اماباچهره ای کاملا غریب ومتفاوت منتشرمی شود...هیچکدام از20نویسنده اخراجی کیهان آلوده رژیم سابق نیستندواکثرادرگذشته زندانی،ممنوع القلم ویادرلیست ترورساواک بودند.

 31اردیبهشت ماه1358روزنامه آیندگان:

چراعلیه قطب زاده اعلامیه ای منتشرنشد؟

80تن ازروحانیان اعلامیه علیه آیندگان انتشاردادند.

درآغازاین اعلامیه آمده بود:«بسم الله الرحمن الرحیم.ملت شریف ایران!روزنامه آیندگان درشماره2355مورخ4شنبه19اردیبهشت ماه58تحت عنوان:«به شماپاسداران انقلاب»چنین می نویسد:«هموطن عزیزشمامعرف گروه هایی هستیدمعتقدبه اصول عالی اسلام درعین حال شخصاازآخوندبازی انتقادمی کنیدوآنهارابدترازمشرکین می دانید»آری درنظربعضی کارگردانان آیندگان روحانیت بدترازمشرکین است ولی این مطلب رابه حساب دیگران واریزمی کنندوپاسدارانی راکه برای استقلال وحفظ وطن وتحکیم مبانی عالی اسلام دراین کشوربه رهبری روحانیت شهدایی داده اندومی دهندمی نمایاندهدف گروه هایی هستندکه آخوندرابدترازمشرک می دانند...»...

ما راازاعلامیه جامعه روحانیت تهران جز شیفتگی چاره ای نیست.راستی ازچه روی نامه ی دوتن به یکدیگررابه حساب آیندگان گذاشته اند؟

جریان ازاین قراراست که آقای جهانشاه پناهی پاسدارانقلاب جمهوری اسلامی کمیته منطقه ی 7درآیندگان16اردیبهشت58نامه ای علیه دانشجویان پیشگام متحصن دردادگستری ودعاوی کمونیست هانوشت.سه روزبعدمحمدعلی سپانلو شاعرونویسنده معروف پاسخی به آقای پناهی دادوآیندگان به دلیل سیاست بی طرفانه وآزادیخواهانه ی خودآنراچاپ کرد.آیاانتشاراین دونامه که دوطرزتفکرمختلف را نشان می دهدجزاحترام به آزادی عقیده وتبادل اندیشه چیزی دیگری است؟ آیا رواست که جامعه روحانیت تهران مضمون نامه ی آقای سپانلورا-بی آنکه نامی از نویسنده اش ببرد-به حساب بعضی ازکارگردانان آیندگان بگذارند؟

...ماازروحانیان محترم تهران می پرسیم مگراقای قطب زاده مدعی نامدارانقلاب اسلامی هنگام بدست گرفتن رادیووتلویزبون نگفت که سیاست این رسانه درآینده نه روشنفکربازی خواهدبودونه آخوندبازی؟پس اگرآخوندبازی راباروحانیت یکی می دانیدچراعلیه اواعلامیه ندادید؟

31اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:

آیندگان امروز منتشرشد:روزنامه آیندگان که ازدوهفته قبل درپی انتشاراطلاعیه دفترامام یک شماره در4صفحه سفیدوتنهابایک سرمقاله منتشرشدوازآن پس دست اندرکاران این روزنامه ازادامه انتشارآن خودداری کردندازصبح امروزباردیگر انتشار خود راازسرگرفت.درطول مدتی که آیندگان منتشرنمی شد،سازمان ها،کانون هاوگروه های سیاسی واجتماعی خواستاررفع سوء تفاهم پیش آمده درباره روزنامه آیندگان شدندکه بالاخره بدعوت جبهه دمکراتیک ملی ایران درروزبزرگداشت تولددکترمحمد مصدق،روزپاسداری ازآزادی سخن وقلم اعلام شدو48 ساعت پس از برگزاری این مراسم ازصبح امروز باردیگرآیندگان منتشرشد.

31اردیبهشت ماه1358روزنامه بامداد:

درسالروزتولددکترمصدق وروزپاسداری ازآزادی مطبوعات:هرگونه تجاوزبه حریم مطبوعات به شدت محکوم شد.

گروهی ازطلاب حوزه علمیه قم به مناسبت جریانات روزنامه های آیندگان وکیهان بیانیه ای منتشرکردند.

درمراسمی که بعدازظهرازسوی جبهه دمکراتیک به منظوربزرگداشت سالروز تولد مصدق وپاسداری ازآزادی دردانشگاه صنعتی تهران برپاشددکترمنوچهرهزارخانی عضوهیات تدارک جبهه دمکراتیک سخنرانی مفصلی ایرادکرد...ماشرکت کنندگان در مراسم زادروزمصدق،روزآزادی اندیشه،آزادی سخن وآزادی قلم قاطعانه اعلام می کنیم:هم اکنون بیم آن می رودکه اعمال شیوه های اختناق وارعاب ازطرف بعضی از گروه های مسلط به تسلط کامل گرایش های ضددمکراتیک بیانجامید.شبح فاشیسم رابرسرای جامعه مابگستراندودست آوردهای انقلاب ایران رانابودکند...ماهرگونه تجاوز به حریم مطبوعات رابشدت محکوم می کنیم.

بیانیه طلاب:

ازسوی دیگر گروهی ازطلاب حوزه علمیه قم به مناسبت جریانات روزنامه های آیندگان وکیهان بیانیه ای منتشرکردند:...دریک نظام عادلانه اسلامی نه تنهاازآزادی بیان وقلم جلوگیری نمی شودبلکه چون نظام،نظام مردمیست ودرجهت رشدوتکامل توده های تحت ستم قدم برمی دارد،آزادی بیان وقلم رابه عنوان وسیله ای بسیارمهم درجهت پویایی این جامعه می پذیرد.مجلات وروزنامه های مختلفی که دراین مدت قدم به عرصه نهاده اند،احزاب مختلفی که یکی پس ازدیگری اعلام موجودیت کرده اندنشانه ای ازاین آزادیست...آیاامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم وصهونیزم نمی تواندازاین آزادی گرانبهایی که به قیمت خون سرخ جوانان بدست آمده است برای درهم کوبیدن انقلاب وبرای نابودی نهضت استفاده کند؟چراوبخوبی باتفرقه انداختن درمیان ملت ایران.مامی بینیم که این روزنامه های مختلف باکمال وقاحت به نفع امپریالیزم شرق وغرب واردعمل می شود..

31اردیبهشت ماه1358مجله امیدایران:

آیندگان،آیندگان،آیندگان:

مهم ترین حادثه هفته گذشته مساله تعطیل موقت آیندگان بودکه پس ازانتشار اعلامیه دفترامام وحمله شدیدبه موضع آیندگان،پیغام امروز،تهران مصوروآهنگرصورت گرفت.

بچه های آیندگان که باصمیمت تلاش می کردندروزنامه ای بامعیارهای جهانی منتشر کنند،هیچگاه ادعانداشتندکه جایزالخطانیستند،به همین دلیل امکان اشتباه درنقل خبریانوشته ای درآیندگان،مساله حادی به آنگونه نبودکه بعضی ازجناح هادستاویز حمله به آیندگان وسه نشریه دیگرکردند.

امام خمینی که خودهمیشه مساله آزادی قلم وبیان راتاکیدکرده انددراعلامیه خود گفته بودندکه آیندگان نمی خوانند،اماآن گروه ازکسانی که منتظرچنین گفته هایی هستند،شروع به تعبیرهای گوناگونی ازاین گفته کردند.دفاترآیندگان رابه آتش کشیدند،جلوی توزیع روزنامه راگرفتندوخلاصه کاری کردندکه دوستان آیندگانی گریزی به چزمدتی توقف درکارانتشارنیافتند.

نکته جالب موضع رادیووتلویزیون بودکه اعلامیه امام رادستاویزی برای خالی کردن عقده های خودبرسرمطبوعات مظلوم قرارداد.مطبوعاتی که بااعتصاب62روزه بزرگترین ضربه هارابرپیکرحکومت ازهاری زدند.

وزارت اطلاعات نیزدراعلامیه ای باتکیه برسوابق آیندگان وضمن بازی باکلمات آزادی و دمکراسی عملا درموضع تلویزیون ایستاد.

آیندگانی که ازفردای پیروزی مطبوعات منتشرشد،آیندگان داریوش همایون نبودبلکه این روزنامه توسط کسانی اداره می شدکه بارهاطعم زندان وشکنجه راکشیده اند. آنهاباتصفیه عوامل همایون وخوداو،تلاش کردندروزنامه ای بی طرف منتشر کنند...

درمیان احزاب اسلامی،حزب جمهوری اسلامی،عملارویاروی آیندگان قرارگرفت.چه علاوه برآنکه موسسان حزب درجامعه روحانیت عضویت دارندواعلامیه طولانی این جامعه علیه آیندگان راامضاکردند،خودحزب نیزدربیانیه ای ازاعلامیه جمعیت دفاع ازآزادی مطبوعات خُرده گرفت.وآیندگان راعملا ضدانقلاب خواند.

ولی حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان بی طرفی اختیارکرد...

نکته جالب دیگرآنکه آخرین شماره آیندگان که در4صفحه،یک صفحه مطلب و3صفحه سفیدمنتشرشد،توسط دانشجویان ومردم فروخته شدوقریب600هزارنسخه ازآن بفروش رفت...

31اردیبهشت ماه 1358مجله جوانان،ش642:

سخن روز:مشکل آزادی،مشکل مطبوعات ونقش دولت:سخن ازآزادی،محدوده آزادی درعصرانقلاب سخن ازحفظ آزادی به عنوان تنهاترین ومقدس ترین دستاوردانقلاب و بالاخره سخن ازاینکه گروه هایی درپی فشاربرگُرده وگردن آزادی برآمده ومانع ازآزادی قلم وبیان شده انددرتمامی هفته گذشته داغ ترین مباحث رابدنبال داشت.تعطیلی روزنامه آیندگان،تغییرات وجابجایی درروزنامه کیهان به این بحث ابعادوسیعی بخشیده است.گروهی مدعی هستندکه دررژیم پیشین فشاربرای محدودیت آزادی ازبالا(به معنی حکومت)بود.یک سانسورچی درجه3بایک تلفن دهان هارامی بست وقلم رااز گردش می انداخت.اماهمین گروه مدعی هستندکه امروزفشارازسطوح پائین است.به ناگهان کارگران برهیات تحریریه می شورندوبجای نویسندگان تصمیم می گیرند.بی آنکه دراین زمینه تجربه ای واندوخته ای داشته باشندویاگروه هایی رابه روزنامه ای که باب میلشان نیست می فرستندتابافشارروحی وجنگ روانی و شعارهایی ازاین دست که فلانی اعدام بایدگردد،روزنامه فلانی تعطیل بایدگردد،مقاومت هارادرهم شکنند.دربرابراین مدعاگروه هایی می گویندماآزادی را پاس می داریم.آزادی بله،توطئه نه!وبه هیچ وجه اجازه نمی دهندتوطئه ای ازسوی ضدانقلاب تحت عنوان آزادی ازطریق قلم مطبعات شکل بگیرد.

31اردیبهشت ماه 1358مجله جوانان،ش642:

دگرگونی غافل کننده درروزنامه کیهان وپیامدهای این واقعه مهم مطبوعاتی بود.درپی انتشاردواعلامیه ازدفترامام خمینی که یکی مربوط به روزنامه آیندگان ودیگری راجع به پیغام امروز بود.آیندگان یک روزدر4صفحه که3صفحه اش سفیدوصفحه دیگر تنها مقاله درتوجیه موضوع تحریریه روزنامه بود،انتشاریافت.وازروزبعدانتشارروزنامه تعطیل شد.

بدنبال انتشاراعلامیه های دفترامام رادیووتلویزیون گفتارهای کوبنده ای علیه مطبوعات ازجمله آیندگان،پیغام امروز،تهران مصوروآهنگرپخش کردکه درمحافل مطبوعاتی وسیاسی باحیرت وعکس العمل های متفاوت واکثراناباورانه روبرو گردید. ازسوی دیگرهنوزآیندگان درمحاق تعطیل بودکه روزنامه کیهان نیزدستخوش بحران داخلی شد.گروهی ازکارگران وکارمندان آن ازورود20تن ازاعضای تحریریه روزنامه جلوگیری کردندوانتشارروزنامه راخودبدست گرفتندوگروهی ازکارگران وکارکنان کیهان نیزعازم قم شدندوباامام خمینی ملاقات کردند...تحریریه کیهان بدنبال این واقعه بیانیه ای مننشرکردوبااشاره به محیط متشنجی که پیداشده اعلام داشت:ازآنجاکه اخراج توهین آمیزاین عده برمبنای هیچ ضابطه ای قانونی وعرفی وشرعی نیست ودرجهت شکستن قلم وتجاوزعلیه آزادی های فردی واجتماعی است.ضمن محکوم کردن این اقدام ازپیشگاه ملت می خواهیم که درقضاوت پیرامون مطبوعات تسلیم پیشداوری ها،سوءتفاهم هاواحیاناتوطئه هانشوندومطبوعات رابراساس سنداعمالشان که هر روزدرصدهاهزارنسخه انتشارمی یابدداوری کنند.

ضمنابه همین مناسبت کانون نویسندگان ایران نامه سرگشاده ای بحضورامام خمینی نوشته وضمن آن اعلام داشته که بدون آزادی مطبوعات انقلاب ایران به نتیجه نخواهدرسید.همزمان بااین مسائل دوشاعرومترجم سرشناس نعمت میرزاده (الف آزرم)واحمدشاملوباانتشارنامه ای درروزنامه هاخطاب به قطب زاده سرپرست صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتندکه ازانتشاروسروده های آنان از رادیووتلویزیون به عنوان اعتراض به اعمال سانسوردراین وسیله خودداری شود.ضمناروزنامه پیغام امروزخودازکلیه روزنامه نویسان ایران خواست تابرای حفظ حراست آزادی قلم وجلوگیری ازایجادخفقان درمطبوعات یک جبهه واحدرورنامه نگاران دمکرات تشکیل شود.

همزمان بااین وقایع که قبلا هم به صورت حمله به دفاتر نمایندگی های مطبوعات و کیوسک های فروش نشریات درتهران وشهرستان هادیده شده بود،ازسوی گروه های مختلف سیاسی واجتماعی اعلامیه هایی انتشاریافت که درآن حمله به مطبوعات ومحدودکردن آزادی اندیشه وقلم ضربه ای به انقلاب خوانده شد.سندیکای نویسندگان وخبرنگاران نیزدراین باره اعلامیه ای انتشاردادوضمن محکوم کردن حرکت برخی ازکارکنان کیهان دراخراج بی دلیل ویک جانبه اعضای تحریریه روزنامه،اعلام داشت که بزودی دراین باره اطلاعیه روشنگروافشاکننده ای منتشرخواهدکرد.

2خردادماه1358روزنامه بامداد:

خبرنگارخصوصی:موضع بامدادروشن بایدگردد:بحرانی که دامن مطبوعات راگرفته است،ابعادواشکال گوناگونی دارد.ازجمله اینکه به خواست گروه های مختلف،روزنامه هابایدموضع خودراروشن کنند.ولی درموردبامداداگرسایرمشکلات باروزنامه شکل متفاوت باسایرروزنامه هارادارد.به این ترتیب که گروهی ازخوانندگان زحمت ماراکم کرده وموضع ماراروشن می کنند.بااینکه تاکنون چندین موضع ازسوی خوانندگان ما برای بامدادمشخص شده هنوزکارکنان این روزنامه ازلحاظ موضع بلاتکلیف هستند و منتظرندکه موضع قطعی آنان تعیین ورسماابلاغ شود.خبرنگارخصوصی برای اینکه با موضع هایی که تاکنون افرادموضع شناس وموضع دوست برای ماتعیین کرده اند آشنایی پیداکند،چندموردآنراکه بطورغیررسمی به مااطلاع داده شده است ذکرمی کند:بامدادهمان روزنامه رستاخیزاست.بامدادراگروه های مذهبی منتشرمی کنند و چاپخانه آن درقم قراردارد.بامدادازسوی حزب جمهوری خلق مسلمان تقویت می شود.بامدادباسرمایه گذاری گروهی ازبازاریان منتشرمی شود.

به هرحال خبرنگارخصوصی مایل است بداندواقعاموضع روزنامه ای که درآن قلم صدتا یک غازمی زندوبه علت نداشتن مدیری سرمایه دارقراراست تامدتی حقوق دریافت نکنند،چیست؟

3خردادماه1358روزنامه بامداد:

نقل ازمردم ایران2خرداد58:سخنی بانویسندگان کیهان:شمابارهاازرادیووتلویزیون انتقادکردیدکه سانسورمی کند.درصورتی که شماحق انتقادازرادیووتلویزیون را ندارید.چون رادیووتلویزیون درخدمت دولتی است که نماینده اکثریت جامعه است. بنابراین آن دولت تااکثریت داردبرنامه خودرااعمال می کند.ووقتی ازاکثریت انتقادمی توانیدازاوتجدیدانتخابات رابخواهیدولی شما خودمی دانیدکه سانسورچیان دستگاهی بودیدکه حتی کارکنان این رااذعان دارندومانه اینکه بخواهیم ازاصل سانسوردفاع کنیم ولی شماهنگامی که درراس کاربودیدآنچنان قلم رادرخدمت آب و نان تان گرفتیدومردم رافراموش کردیدکه مردم هنوزکه هنوزاست هرجانام روزنامه نگار می آیداوراباهوچی مترادف می نامند.ومسئول این چنین فرهنگ شما هستید.شما بارهاافتخارکرده ایدمابه هیچ گروه وایدئولوژی بستگی نداریم ولی بایدبدانیدکه در خفا داشتیدوشهامت ابرازش رانداشتید.ثانیااگرباشهامت گروه خودرااعلام می کردید دمکراسی ماهیچ وقت خدشه دارنمی شد.بدلیل اینکه امام بارهاگفت آزادی آری ولی توطئه نه.ثالثاقلمی که درخدمت اندیشه وایدئولوژی نباشدواقلاحفظ حرمت آرمان خلق رامحفوظ ندارد،قلم نیست.و«محمدمسعود»کسی که جان دراین راه گذاشت می گوید:ارزش نوشته به محتویات آ است وشماچرابارهااذعان می کنیدکه ماوابسته به گروه واندیشه ای نیستیم واگرنیستیم که فرقی نداردوجنجال نمی خواهدودرگیری تان بادوستان همکارتان پس برای چه بود؟...

6خردادماه1358روزنامه بامداد:

نقل ازنشریه پویا،5خرداد:نشکنیم قلم هارا!

آنهائی که دیروزدراختناق فریادمی زدندومی نوشتندوگفتارمی شدنداماساواک پژواک صدایشان را،مرکب قلم شان راهمه وهمه رادرهم کوبید،اینهاتاوانگزاربی عدالتی وبی حرمتی های قلم بودند.آنهاکه امروزکفران خدمتگذاری شان رامی بینیم ونامردانه سرکوب می شوند،دیروزدربرابراختناق واستبدادیارمان بودند.امابودندچه بسیارکه نوشتند«بودندماران خوش خط وخالی که درآستین مان پرورش شان دادیم »بودندقلم بدستانی که درمدح وثنای یک تن قلم فرسایی کردند،آنروزهم آنان خدمتگذاران واقعی این جامعه راضدانقلاب گفتند.هم اینان نویسندگان ومتفکران متعهداین جامعه رامتهم کردندکه علیه امنیت کشوراقدام می کنند.آنها هم ادعامی کردندکه روشنفکران متعهدونویسندگان واقعی سم پاشی می کنند.اماآنروزهاهم خلق دریافت که این ایثارگران جان،نه تنهادرجهت مثبت وبرخلاف میل یاوه سرایان گام برداشتند،بلکه همواره به سم پاشی ضدانقلاب پرداختند.باری قلم کوشک ظلم را نابودمی کندوهمین قلم خانه ستم راآباد.آنانکه بامسئولیت می اندیشدبامسئولیت می نویسدوآنکه جزاین می کندشیادی راپیشه دارد.دردتاک ترکسی که فرق این دورا نمی داندویاکه نمی خواهدبداند...بکوشیم چهره آنهاکه به ماسک انسان دوستی پوشیده است به خلق بشناسانیم بکوشیم آنان راکه راه برقلم بسته اندوخودبیگانه باآن که هرروزشان به دریوزگی پست ومقام می رودومشت شان برفرق نیروهای پیشروفرومی آیددرپیشگاه خلق رسواکنیم...

6خردادماه1358روزنامه آیندگان:

سیزده روزازاعتصاب کیهان می گذرد:اعتصاب هیات تحریریه کیهان امروز وارد سیزدهمین روزخودشد.هیات تحریریه کیهان که بدنبال اخراج غیرقانونی وتوهین آمیز20تن ازنویسندگان وروزنامه نگاران کیهان دست ازکارکشید،تشکیل مجمع عمومی کلیه کارکنان موسسه کیهان رابرای حل مسائل موجوداین موسسه پیشنهادکرده است.

6خردادماه1358روزنامه آیندگان:

نامه سرگشاده اعضای تحریریه کیهان به کارگران وکارمندان موسسه:

دوستان عزیر،همکاران قدیم:نزدیک به دوهفته است ماوشماکه سال های سال هر روزباهم زندگی می کردیم ازهم جدائیم.آنچه مارابه هم پیوندمی دادیعنی روزنامه ای که معنی زندگی همه ما ومایه پیوندمابه شهروجامعه وکشورمان بودبراهی دیگرمی رود...بایدروشن شود:چه شدکه جمعی ازدوستان شماراباتوسل به حربه شایعه پردازی دروغ وافتراازکیهان راندند...دوستان شماراازکیهان راندندوبلافاصله بعد ازاخراج20عضوتحریریه کیهان،گروهی ازشماکارگران وکارمندان راکه نیات واحساسات انقلابی ومذهبی تان بازیرکی موردسوءاستفاده قرارگرفته بودبااتوبوس ازپیش آماده به مقررهبرانقلاب بردند...

7خردادماه1358مجله امیدایران،ش17

گروه سندیکای اخراجی کیهان وسایرمطبوعات که براثرمبارزه کارمندان وکارگران وبخصوص مستضعفین مذهبی بیکارشده اندتصمیم به انتشارنشریه مستقلی بنام روزنامه گله مندان گرفته اند.که می خواهنداین روزنامه رادرقطع وشکل روزنامه کیهان عصرمنتشرکنند.برای سرمایه گذاری این نشریه بصورت خصوصی سهام فروخته می شودوبعیدنیست که نشریه قوی ومتین وپرمطلب انتقادی بوسیله پروه نویسندگان قدیمی ایران متولدشود.

7خردادماه1358مجله امیدایران،ش17

ستون خیلی محرمانه:هفته گذشته درجلسه ی ویژه ای که باحضورنویسندگان متعهد،اعضای کانون نویسندگان وتنی چندازرهبران سیاسی برای بررسی وضع مطبوعات وحمله بعضی گروه های معلوم الحال وآتش زدن دفاتربعضی ازروزنامه ها برپاشده بود.محموداعتمادزاده(م-الف ب.آذین)پس ازسخنرانی مفصلی در تائیدجمهوری اسلامی ورهبری قاطعانه امام خمینی به حاضران سخت حمله کردکه چرادربرابراقدامات مخالف خوانی می کند.به آذین معتقد بودکه درشرایط فعلی ضرورتی نداردبرای دفاع ازیک نشریه خودرابانیروهای مذهبی درگیرکرد.

8خردادماه1358روزنامه آیندگان:

آیت الله سیدکاظم شریعتمداری درپاسخ به نامه ای که ازسوی گروهی ازنویسندگان وسازمان های سیاسی درباره بحران مطبوعات برایشان فرستاده شده بود،نوشت: هرکس روزنامه یامجله ای رانمی پسنددمی تواندآنرانخواند...چنانچه مطبوعات عمدا یاسهوااشتباهی کردندآنانکه صلاحیت دارندبایدبه رفع اشتباه وایرادبپردازند...

10خردادماه1358روزنامه آیندگان:

نامه نویسندگان کیهان به شورای انقلاب:این نامه که حاوی نقطه نظرهای هیات تحریریه اعتصابی کیهان درموردبحران وتشنج اخیرکیهان وریشه وعلل آن است.10روز پیش توسط هیات منتخب سندیکای نویسندگان وخبرنگاران وتحریریه کیهان تقدیم شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شد.ازآنجاکه هنوزسندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات وهیات تحریریه کیهان پاسخی درباره این نامه دریافت نداشته اندعین آنرابرای روشنگری مسایل که به مثابه یک امر ملی وعمومی دربزرگترین واحد مطبوعاتی کشورمی گذردوقضاوت وداوری مردم منتشرمی کند.

10خردادماه1358روزنامه آیندگان:

به علت دخالت افرادغیرمسئول درکارتحریری،سردبیری موقت کیهان کناره گیری کرد: «کاظم زرنگار»سردبیرموقت کیهان روزگذشته خودراازاین سمت کنار کشید. «زرنگار» ازنخستین روزهایی که130تن ازنویسندگان،مترجمان،خبرنگاران وخبرنگاران عکاس کیهان به عنوان اعتراض به اخراج بدون دلیل قانونی20تن ازاعضای تحریریه دست از کارکشیده بودند،سردبیری موقت روزنامه کیهان رابه عهده گرفته بود...روزنامه کیهان درحال حاضرنه رسماولی عملازیرنظریک روحانی بنام«دکترهادی»منتشرمی شود.

10خردادماه1358روزنامه آیندگان:

کیهان داردسقوط می کندنگذاریم...سقوط کیهان برای همه آنهایی که دراین موسسه خدمت کرده اندوبرای کشورلطمه ای جبران ناپذیرخواهدبود.به ماایرادگرفته اندکه وسیله بزرگ ومطمئن درابعادمملکت برای انتشارآیندگان شدیم...سقوط واقعی تیراژکیهان اززمانی شروع شدکه عده ای ناواردباحربه زوروبرخلاف تمام موازین خود راجانشین هیات تحریریه کردند...آیااین بی مسئولیتی نیست که بگوئیم گروهی کوچک ازهیات تحریریه کیهان حوادث گنبدراآفرید؟

امضاء:هیات تحریریه اعتصابی کیهان9خرداد1358عنوان مطلب ازآیندگان است.

13خردادماه1358روزنامه آیندگان

نمایندگان تحریریه اعتصابی کیهان هفته آینده به دیدارآیت الله العظمی خمینی می روند:نمایندگان تحریریه کیهان بنابودصبح دیروز(شنبه)برای ملاقات باآیت الله العظمی خمینی رهسپارقم شوندامابالغودیدارهای جاری آیت الله خمینی،این ملاقات نیزبه هفته آینده موکول شد.

13خردادماه1358روزنامه آیندگان

شایعه انتشارروزنامه کیهان:درحالیکه مذاکرات میان هیات منتخب تحریریه اعتصابی روزنامه کیهان باگردانندگان فعلی روزنامه هنوزازبن بست خارج نشده است دربعضی محافل زمزمه انتشارکیهان آزادبه همت تحریریه اعتصابی کیهان به گوش می رسد.به موجب این زمزمه هاگویاکیهانی های اعتصابی قصددارندباروی هم گذاشتن امکانات شخصی خودروزنامه ای کاملامستقل وآزادانتشاردهند.این خبرتاکنون توسط مسئولان تحریریه اعتصابی کیهان تائیدویاردنشده است.

17خردادماه1358روزنامه بامداد

آنچه امروزدرکیهان می گذرد:

ازروزی که کیهان بدست گردانندگانی تازه افتاد،فریبی بزرگ دهن به دهن می گرددکه دیری بپایدحالت حقیقی راخواهدیافت.که شاید جعلی بودن رافقط کسانی دریابندکه خوددربطن واقعه اندویاکسانی که داستان کهنه مارافراموش نمی کنند.تحولی در کیهان رخ داده که ازهرزاویه که به آن بنگریم مشخصات متعارف وشناخته شده یک کودتارادارد.زمینه ماجرا،انگیزه ها،کارپردازان وپیامدهای این تحول رافعلابکناری بکذاریم ازنام هایی که درفرهنگ همه کودتاهاپیدامی شود.(ایادی،توطئه،نقشه و..)استفاده نکنیم.این جاقصدمافقط پرداختن به کسانی است که هرکودتاگری پس ازموفقیت نخستین اعلامیه خودراازرادیورابنام آن وخطاب به آنان می خواند.ازنخستین روزمولفقیت کودتای کیهان نامه ها وپیام های تبریک به موسسه فرستاده شد.گروه هایی به اینکه حتی بدانندچه شد،بان به ستایش این«انقلاب مستضعفین»گشودند.رادیوتلویزیون دوسه روزی سخنگوی «کودتاگران»شد.پنداری که گردانندگان کیهان کنونی بایک حرکت هم بزرگترین روزنامه کشوروهم رادیوتلویزیون رااشغال کرده اند.دراین یورش تبلیغاتی کودتای کیهان به عنوان نخستین انقلاب واقعی زحمتکشان برای تسلط برابزارکارخودتلقی شده.تیتراول نخستین شماره کیهان تصرف شده غیرازاین حکایت می کرد.ودرواقع دریکی ازصفحات این شماره بجای جمله متعارف،بخش هایی ازاین مقاله رادرزیرمی آوریم نوشته شده بود:بخش هایی ازاین مقاله رادرزیرمی چینیم واین بسیار زیبا بود. مقاله ای مستقیمااززیردست حروفچین گذشته بود.وبدست خواننده می رسید.ازهمان فردانام هایی بربالای مقاله های کیهان تصرف شده،نشست.

21خردادماه1358روزنامه آیندگان:

تلگرام انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات به وزیرارشادملی:جناب آقای میناچی وزیرارشادملی دولت موقت جمهوری اسلامی ایران،آنچه بنام لایحه قانونی مطبوعات منتشرشده است،نه تنهاآزادی مطبوعات راتامین نمی کند،بلکه آزادی نشروبیان را دروضعی بسیاردشوارترازسابق قرارمی دهد.بدون شک قانون اساسی آینده ایران باتصریح ممنوعیت امتیازوسانسورونیرمنع توقیف وتعطیل خودسرانه مطبوعات،آزادی نشروبیان راکه ازحقوق حقه ملت ایران است تامین خواهدکرد.

22خردادماه1358روزنامه آیندگان:

تاجرمعروف بازارتهران،مدیریت موسسه کیهان راتحویل گرفت.

23خردادماه1358روزنامه آیندگان:

بی پولی مملکت،مساله کیهان وپول کلانی که ناگهان روشد(یادداشت ابوالفضل حقیقی،کارگرچاپ):

پس ازآنچه که برکیهان گذشت ونوشته هایی که ازطریق صاحب نظران تاکنون ارائه گردیده مخلص که یک کارگرچاپ وعلاقمندروزنامه کیهان هستم لازم می دانم مطالبی رابیان کنم:...بعدازپیروزی انقلاب ایران تازمانیکه قشرهای مختلف دریک جهت خاصی حرکت می کردنددرصف های طولانی برای خریدروزنامه های عصروصبح لحظه شماری می کردندوگاهی روزنامه راازبهای تعیین شده بیشترهم می خریدند. ولی دقیقابعدازچندانتصاب ازطرف دولت،گروه هایی شروع به انتقاددرروزنامه هاکردند وگاهی اظهارنظرهایی نیزازجانب نویسندگان روزنامه ها،که درواقع هشدارهای به موقع بود،درستون مطبوعات دیده شدوهمین به مذاق افرادی خوش نیامدوگروه های فشارازهمین لحظه شروع شدبه فعالیت کردتاآنجاکه گاهی تعدادمعدودی افراد خواستارتصفیه یاتعطیل روزنامه هابودند.بعدازگذشت کمتراز2ماه درروزنامه کیهان دو واقعه مهم روی می دهد:اول کارگران خواستار تصفیه درمحیط کیهان می شوندواسم هفت نفرازنویسندگان راکه«ناپاک»تشخیص می دادنددرلیست سیاه قرارمی دهند و عجیب اینکه صبح همان روزتعدادافرادباصطلاح ناپاک به21نفرمی رسد.وچون افراد هیات تحریریه تاروزنامه نسبت به اخراج این افراداعتراض می کننداعتصاب هیات تحریریه پیش می آید...شگفتی من ازآنجاست که می بینم بااینکه کارگران روزنامه کیهان به حضورامام می رسندوکارآنهاموردتائیدقرارمی گیردومردم همچنان روزنامه را بخاطراینکه کارگران انتشارمی دهند،خریداری می کنندومدام درانتظاربازگشت هیات تحریریه به خانه خودشان-یعنی کیهان-هستند.ناگهان یک یاچندبازاری روزنامه رامی خرندوازهمین لحظه آنچه که برمطبوعات گذشت ومی گذرد،ذهن مرامشغول می کند..سوال می کنم،سوال می کنم صاحب اصلی کیهان چه کسانی هستند. آیاباآنهایی که درمرز60سالگی ویانوجوانی وباهزاران امیدوخون دل کیهان راوسعت بخشیده اندبایدواردمعامله می شدندیابامصباح زاده که ازطریق همین افرادزحمتکش وارث ثروت 850میلیونی است؟

26خردادماه1358روزنامه آیندگان:

آنچه امروزدرکیهان می گذرد؛به قلم«مهدی سحابی»:آنچه اکنون درکیهان می گذرد کمابیش داستان کهنه وتکراری کسانی است که تحولات اجتماعی توسط آنان با شرکت فعال آنان وگاهی نیزبخاطرآنان وبه هرحال همیشه بانام آنان صورت می گیرد اماخودازاین تحولات ثمری نمی بینندوبکناری می نشینندوباسرخوردگی بهره برداری دیگران رااززحمت خودنظاره می کنند...تحول درکیهان رخ داده که ازهرزاویه که به آن بنگریم مشخصات متعارف وشناخته شده ی یک کودتارادارد...رادیووتلویریون دوسه روری سخنگوی کودتاگران شد...

27خردادماه1358روزنامه آیندگان:

تظاهرات واعتراض علیه آیندگان دراهواز:

اهوازخبرنگارآیندگان-روزگذشته گروهی ازکارکنان کارخانجات لوله سازی اهوازوابسته به شرکت نفت به عنوان اعتراض به چاپ خبری درآیندگان به دفترنمایندگی این روزنامه حمله بردندوبسته های روزنامه رادرخیابان به آتش کشیدند.اعتراض این گروه به خبرپشتیبانی آنان ازسه زندانی شرکت نفتی وپیوستنشان به جمع متحصصنان بودکه بشدت آنراتکذیب کردند...مهاجمان قصدبه آتش کشیدن ساختمان آیندگان را داشتندکه بادخالت پاسداران انقلاب اسلامی این شهرماجرافرونشست وموضوع با گفت وگوحل شد.

28خردادماه1358مجله امیدایران:

مطبوعات ایران هفته گذشته شاهدیک رویدادکاملااستثنایی درخانواده خود بود.

بدین معنی که اعلام شدموسسه بزرگ مطبوعاتی کیهان راآقای مهدیان تاجرآهن خریده ومدیریت تازه ای دراین موسسه برسرکارآمده است.

بدنبال ناراحتی های داخلی کیهان واقدام عده ای ازکارگران وکارمندان موسسه در اخراج20تن ازاعضای هیات تحریریه که به اعتصاب دیگراعضای تحریریه انجامیدو انتشار روزنامه بوسیله کارگران وکارمندان،پیش بینی وقایعی دراین موسسه می شد که هفته گدشته خریداین موسسه رسمااعلام شد.

آقای حاج مهدیان خریدارموسسه کیهان که درمطبوعات به عنوان تاجرآهن معرفی شد،تنهایک تاجرآهن نیست،بلکه ازچهره های مبارزمذهبی است که دررژیم پیشین درگروه مبارزین حسینیه ارشادوهم چنین دررهبری اعتصاب بازاریان نقش داشت ودر محافل مذهبی چهره شناخته شده ای است.

حاج مهدیان درباره نوع خرید موسسه کیهان دریک مصاحبه به مخبرین گفته بودکه من دیناری بابت خرید موسسه به مصباح زاده صاحب آن نپرداخته ام.زیراموسسه بابت بیمه ووام های دریافتی مبالغ هنگفتی بدولت بدهی داردوپول ماشین آلات و خودموسسه آنقدرنیست که حتی تمامی بدهی موسسه راتامین کند.باوجوداین اظهارنظرصریح،معلوم می شودکه ازاین معامله چیزی دست دکترمصباح زاده رانگرفته ودرحقیقت مصباح زاده پول کیهان راقبلاازطریق وام گرفته وصاحب جدیدکیهان سرمایه خریدکیهان رابه بانک هاپرداخت خواهدکرد.امام چگونه وبه چه میزان هنوزدقیقامعلوم نیست...

....باوجودتلاش فراوان حاج مهدیان برای بازگردانیدن گروه اعتصابی کیهان به هیات تحریریه تاوقتی مجله ماروزپنج شنبه زیرچاپ می رفت،موفقیتی حاصل نشد.ازطرفی گفته می شوداعتصابیون کیهان جسته وگریخته درصددانتشارکیهان آزادهستندکه در آنصورت مشکلانی ازقبیل امتیازوسرمایه گذاری وچاپخانه برسرراه شان کمین کرده است.امایک نکته رانباید ازنظردورداشت که خریداران وخوانندگان کیهان عمیقا باسبک وروال همین گروه اعتصابی وابسته بودندوبه همین دلیل پس ازماجرای اعتصاب کیهان عملامقادیرقابل ملاحظه ای ازفروش خودراازدست داده ومدیریت جدیدکیهان بایددر درجه اول برای بالابردن تیراژ،گروه های جدیدی خواننده بیابدکه طرزفکرآنان باخریداران سابق متفاوت باشد.

آقای مهدیان رسمااعلام کرده کیهان درچارچوب سیاست اسلامی منتشرمی شود ونخستین شماره حاصل استقرارمهدیان درکیهان که روزچهارشنبه منتشرشد کاملاحکایت ازتاثیروی درتدوین وتنظیم اخبارمذهبی داشت که به نظرکامل می آمد.

مدیریت جدیدکیهان به احتمال بسیارزیاددرکادرزن روزوکیهان ورزشی نیزتغییراتی خواهد دادودرآنصورت مساله همکاری کادرهای فعلی بامدیریت جدیدنیزبایدحل شود. بدنیست درحاشیه مطلب به عنوان یک اصل حرفه ای یادآوری کنیم که کارکنان اعتصابی کیهان ازچهره های مبارزوشجاع مطبوعات مابودندکه حقوق آنان طی سالیان درازخدمت به این مملکت ومبارزه بانادرستی وفسادودیکتاتوری بایدمحفوظ بماند.

16تیرماه1358روزنامه آیندگان:

یکی ازمدیران باسابقه موسسه کیهان:کیهان غصب شده است!

مدیرسابق امورمالی موسسه دومین نامه افشاگرانه رامنتشرکرد:

نمی دانیم مدیرجدیدکیهان به نمایندگی ازوکدام مرجع رسمی موسسه راتصاحب کرده است؟مدیران سابق کیهان دست جمعی استعفاکرده اند.

درپی انتشارنامه افشاگرانه مدیرسابق امورمالی موسسه کیهان که ورشکستگی موسسه راخلاف واقع دانست روزگذشته یکی دیگرازمدیران باسابقه کیهان در تماسی باآیندگان ماجراهایی که دریکی دوماه گذشته براین موسسه گذشت یک توطئه ازپیش طرح شده دانست واعلام کردموسسه کیهان که حداقل یک میلیاردتومان ارزش ماشین آلات وآموزش کادربدون محاسبه ارزش سرقفلی یک موسسه27ساله مطبوعاتی است،غصب شده است...فعلا به این خلاصه  بسنده کنم:موسسه کیهان یکی ازپایدارترین،مطمئن ترین وبارورترین واحدهای تولیدی چاپ می باشد.موسسه کیهان دارای ارزش بالقوه بیش ازیکهزارمیلیون تومان است. موسسه کیهان درسال گذشته ریان نداشته وحتی منافعی هم عایدداشته است...

 23تیرماه1358روزنامه آیندگان:

نویسندگان اخراجی کیهان:بازگشت به کیهان راخدمت به سانسورواختناق تلقی می کنیم.

نویسندگان اخراجی کیهان که زیرنامه تحریریه کیهان آزاد،خوددرتدارک انتشارروزنامه هستند،باانتشارنامه ای اطلاع دادندموسسه کیهان راغصب شده می دانند.

23تیرماه1358روزنامه آیندگان:

زن روزامروزمنتشرنشد.تحریریه زن روز دراعتراض به سانسوردست ازکارکشیدند. مجله ی زن روزکه روزهای جمعه منتشرمی شود،دیروزانتشارنیافت.نویسندگان این مجله اعلام داشتندکه مجله ای که درآینده دوریانزدیک به نام زن روزمنتشر خواهد شدساخته وپرداخته آنان نیست.نویسندگان زن روزبه سانسورخودسرانه وآشکاراز سوی کارگران چاپخانه ای کیهان که درمورددومطلب جمله اعمال شده است، معترضند..هیات تحریریه زن روز به عنوان اعتراض به این سانسوردست ازکارکشیدند وطی نامه ای به دکترمبشری سردبیری کل کیهان اعلام کردند مسئولان سانسور مجله باید معرفی ومجازات شوند.

23تیرماه1358روزنامه آیندگان:

نامه سرگشاده کانون نویسندگان ایران به سردبیرکل کیهان،آقای مبشری:درنشیب های دشواری،یاران خویش راتنهانگذارید.

آقای اسدلله مبشری،آیادست های مشکوکی که روزنامه کیهان راازاوجی که در گذشته نزدیک به عنوان پرخواننده ترین روزنامه ایران می داشت تاحضیض کنونی یعنی تاپایگاه یکی ازکم خواننده ترین روزنامه های ایران پاپیش آورده است،براستی نمی شناسید؟آیاسردبیری چنین روزنامه ای نام نیک شمارابه خطرنخواهند افکند... هیچکس باور نمی کردکه شمابه این سادگی دردام توطئه ای بیفتیدکه درآن دست های پلید ارتجاع واستبدادازهمه سوآشکاراست.شگفتی دوستان شمادرکانون نویسندگان ایران وهمه کسانی که شمارابه نیک نامی وپاکدامنی ونیک خواهی می شناسندازاینجاست که اینان می دانندکه شمادرزمینه مسائلی که برای روزنامه کیهان پیش آمده است به هیچ روی ناآگاه نیستید...دوستان شما درکانون نویسندگان ایران امروزنیزچشم امیددوخته اندوازشمامی خواهندکه به حضورخوددرموسسه کیهان نگاهی دوباره بیفکنید.آیادشمنان آزادی وبیان وقلم دراین برش ازتاریخ تکامل جامعه ایرانی نمی خواهندونمی کوشندتاازاعتبارفرهنگی واجتماعی شمابرضدهمه آزادی های انسانی بهره برداری کنند؟...(کانونونوینسدگان ایران23تیرماه1358).

26تیرماه1358روزنامه آیندگان:

مبشری ازکیهان می رود:دوهفته پیش برای نجات کیهان آمده بود.

درپی اختلاف نظرهایی که روزگذشته روی داد،گفته شده است اسدالله مبشری از کیهان می رود.این اختلافات برسرارائه نوع خبرونیزدرج مقالات انتقادی بوجود آمد و مبشری تهدیدشدکه اگربخواهدکیهان رابه این شکل اداره کند،بااعتراض وراهپیمایی روبروخواهدشد.

کامبیزفرخی معاون مبشری-که دامادوی نیزهست-دراین مورددیشب به آیندگان گفت:افرادغیرمسئول می آینددرکارهادخالت می کنند،تهدیدمی کنند،می گوینداین خبررانگذار،آن مقاله رابگذار.یااین خبررابگذار.بااین وضع ادامه کارممکن نبود.ازهمین رو دیروزبحث های شدیدپیش آمد،مزاحمت ایجادکردند.ونگذاشندکارکنیم.حتی تهدید کردندکه دوباره درداخل موسسه راهپیمایی برپامی شود.

معاون سردبیرافزود:درکشمکش های دیروز،شیخ هادی حضور داشت و تهدید کرد و سرانجام آنچنان وضعی پیش آمدکه مبشری خطاب به شیخ هادی گفت تواصلا صلاحیت نداری.دراین کشمکش هااعلام شد:مبشری که دوهفته برای نجات کیهان آمده بودباحالت اعتراض ازکیهان رفت.

آخروقت دی شب«محمدبلوری»ازنویسندگان قدیمی کیهان به آیندگان گفت:کارگران وکارمندان کیهان ازتوطئه ای که علیه کیهان چیده شده بودآگاه شدند.ازهمین روی شب گروهی ازآنان به تحریریه آمدندواعلام پشتیبانی ازمبشری واعضای تحریریه کردند.

بلوری گفت:مبشری استعفا داده است.وازکیهان رفته است.

26تیرماه1358روزنامه آیندگان:

دراعتراض به اظهارات شیخ عیسی خاقانی که درشماره دیروزچاپ شده بود:حمله به دفتر آیندگان درخرمشهر وآبادان:

دیروزگروهی ازمردم خرمشهروآبادان دراعتراض به مطلبی که به نقل ازشیخ عیسی خاقانی برادرشیخ محدطاهرآل شبیرخاقانی درآیندگان دیروزچاپ شد،به دفاترآیندگان دراین شهرحمله کردندوکلیه روزنامه ها،مداراک وآرشیو رابه خیابان ریختندوازبین بردند ویاآتش زدند.

27تیرماه1358روزنامه آیندگان:

خبرنگارآیندگان درخرمشهردیروزتلگرام به دفترمرکزی آیندگان مخابره کرد:

تهران،خیابان جمهوری اسلامی،روزنامه آیندگان،سازمان شهرستانها،رونوشت به فرمانداری خرمشهرودادستانی انقلاب اسلامی استان خوزستان.درتاریخ 25تیرماه1358خبری درصفحه دوم غیرواقعی بوده،درروزنامه آیندگان درج گردیده بود. که باعث شدمردم خشمکین شده وبه دفترنمایندگی حمله نمایندکه کلیه وسائل نمایندگی که بیش ازچهارصدهزارتومان ارزش داشته ومتعلق به اینجانب ازبین برود و مبلغ سیصدوچهل هزار ریال ازوجه نقددرکشومیزبوده بوده مفقود گردیده.مهاجمین قصدحمله به خانه ام رابرای آزارخانواده ام داشتندکه فعلا بادخالت پاسداران انقلاب منتفی شده است.خرمشهری.لاری.

7مردادماه1358روزنامه آیندگان:

روزنامه کیهان آزادباامتیازدهگان بزودی منتشر می شود.

15مردادماه1358روزنامه آیندگان:

مبشری سفیرایران دریونسکوشد.موسسه کیهان درمالکیت بنیادمستضعفین قرارگرفت.(مهدیان)حسین مهدیان مدیرموسسه کیهان درگفت وگویی اختصای باخبرگزاری پارس اعلام کرد:که موسسه کیهان درمالکیت بنیادمستضفان قرارگرفت.

16مردادماه1358روزنامه آیندگان:

انتشارکیهان آزادبانام«آزاد»ادامه می یابد.آخرقوت دیشب دراین باره بیانیه ای تنظیم شد.

17مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:

روزنامه آیندگان تعطیل شد:

اطلاعیه دادستانی کل انقلاب درباره روزنامه آیندگان:بسمه تعالی باتوجه به مدارک واسنادموجوددرپرونده شرکت انتشار آیندگان،دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصمیم به قطع فعالیت روزنامه نامبرده گرفت،که انجام گردید...روزنامه آیندگان باهمکاری وکمک سرمایه عمده اسرائیل تاسیس شده که درمقابل آن روزنامه موظف خواهدبودکه ازاسرائیل غاصب وستمگر برعلیه اعراب حمایت کند.

 17مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:

چندتن ازاعضای هیات تحریریه آیندگان بازداشت شدند:

بدنبال تصویب لایحه قانونی مطبوعات ساعت30/12دقیقه بعدازظهر،ماموران دایره تحقیقات دادستانی به دفتر روزنامه آیندگان رفته وطبق حکم هادوی دادستان کل انقلاب دفتر نمایندگی روزنامه آیندگان راتعطیبل کردند.

ظاهرادوتن ازاعضای شورای سرردبیری آیندگان«گوران»و«نائینی»توسط ماموران این گروه توقیف شده اند.درتماسی باتنهامدیرباقی مانده روزنامه«اسدالله خانلو»مدیرداخلی چاپخانه آیندگان علل تعطیل روزنامه وتوقیف ساختن  هفت تن ازاعضای تحریریه راازوی جویاشدیم.

«خانلو»گفت:وقتی سروصدای لایحه مطبوعات وتصویب آن بلند شد،ماگمان بردیم که امروز وفرداباید فاتجه روزنامه رابخوانیم.ماساعت5درکیهان خواندیم که لایحه تصویب شده ولی آنهاساعت یک بعدازظهرآمدندواستدلالشان این بودکه روزنامه باسیاوموسادوسازمان های جاسوسی خارجی درارتباط بوده است.دونفرازاعضای تحریریه هم به اسامی«گوران«و«نائینی»را بازداشت کردند...می خواستندچاپخانه راهم توقیف کنند که مانگذاشتیم.گفتیم این خانه ماست.کارنمی کنیم ولی اینجاراهم کنارنمی گذاریم.شمااول بایدتکلیف ماراروشن کنیدوبیائید تمام دستورهارا بما ابلاغ کنید.بگویندچیزی چاپ نکنید ماهم چاپ نمی کنیم.ولی این دلیل ترک اینجانیست...ماازهرمرجع حقوقدانی که می پرسیم اینکارراغیرقانونی می داند.این جایک شرکت خصوصی است.ومتعلق به داریوش همایون نیست.همایون راماخودمان دوماه قبل ازانقلاب ازرورنامه بیرون کردیم.ساختمان روزنامه متعلق به اوقاف است والبته بصورت استیجاری دراختیاریک شرکت چهار،پنج نفری که مشخص هستندو اسم شان هم ثبت شده است.اجاره شان هم تاکنون درست وکامل وسروقت پرداخت کرده اند.درحال حاضر روزنامه ها ی کیهان آزاد وستاره اسلام،ندای آزادی و آزادی دراین جابه چاپ می رسند.

 18مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:

عکس العمل های توقیف آیندگان؛مصاحبه با یک مقام دادستانی:

یک مقام آگاه دایره تحقیق دادستانی انقلاب تهران اطلاعاتی ازجریان دستگیری11تن ازمدیران واعضای هیات تحریریه آیندگان دراختیار روزنامه انقلاب اسلامی قرارداد.

این مقام ضمن اعتراض به نوشته های مغرضانه بعضی ازنشریات، درقبال این قضیه گفت:وقتی ما به آیندگان رفتیم حکم دادستانی را به آقای«نورالله همایون»-پدرداریوش همایون وزیراطلاعات سابق-که یکی ازسهامداران ومدیران  شرکت انتشارات آیندگان است نشان دادیم.بعدازآقایان«نائینی»و«اخلاقی»دوتن ازمدیران شرکت آیندگان خواستیم که کارمندانی راکه می روند تایید کنند بعدگویاخبرنگاران شمابامدیرداخلی چاپخانه آقای«خانلو»تماس گرفته اندوایشان هم تنهااسم نائینی واخلاقی رابعنوان بازداشت شدگان اعلام کرده وعمدا اسم همایون رانیاورده است.آیا غیرازاین است که اینها می خواهند رد پای عوامل بیگانه درروزنامه آیندگان رامحو کنند؟این آقای همایون درروزنامه نقش مهمی دارد.ازمدیران وسهامداران اصلی آیندگان است.ماآقایان نائینی واخلاقی و8تن دیگررابرای بازجویی وتحقیقات به داستانی بردیم.بعدکارمندان روزنامه آیندگان آمدندبه ساختمان واشیاء ولوازمات راباخودبردند...

 18مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:

پیغام امروز منتشرنشد.

پیغام امروز دیروزانتشارنیافت.شورای نویسندگان پیغام امروز ضمن اطلاعیه ای علت عدم انتشارروزنامه پیغام امروز راتهدیدهایی دانست که ازسوی بعضی گروه ها به متصدیان چاپخانه ای اعمال شده وچون کارگران چاپخانه به علت تهدید وارعاب محل کارخوراترک کردند،این روزنامه دیروز منتشر نشد.

 20مرداد سال 1358روزنامه بامداد:

 انتقاد شدید سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روش مطبوعات:

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خودنوشت:«ما از عمل قاطع دادگاه انقلاب حمایت می کنیم.این به گمان ما عمل صحیحی بود که با تاخیر انجام گرفت.نقش مطبوعات و اثرات آن بر جامعه نیازی به تشریح ندارد.نشان دادن چهره های گوناگون ضد انقلاب نیز که اینک از هر سوی بگونه ای رخ می نماید برای ملت رنجدیده و هوشیار ما که کمر زیر بار ضریه های خیانت و توطئه تاکرده است واکنون دشمن را در هر چهر های می شناسد دیگر جلوه ای ندارد...مزدوران قلم بدست،فرمان های خیانت وخدعه را برخون شهیدانمان  نگاشته ووقتی دیدندآزادی بیش از آن است که گمان می برند خود کانون توطئه و مرکز ثقل تحریک ها وتشنج ها شدند...روزنامه آیندگان یکی از نمونه های کامل ومشخص این ارگان ونطفه ای حرامزداه بود.نطفه های حرامزاده ای که از پیوند نامشروع وخیانت آلود چپ وراست بوجود آمد وبرعلیه انقلاب اسلامی که می خواهد و می تواند مستقل از هر جهت راه نجات انسان را بنماید براه افتاده اند...مدارک روشنگر و غیر قابل انکاری که از سوابق این روزنامه وگردانندگان دست نشانده آن توسط دادگاه انقلاب ارائه شده نیازی به بحث ذوباره ندارد.تکیه ما بر ادامه این عمل انقلابی است.». 20مردادماه1358روزنامه انقلاب اسلامی:

توقیف روزنامه(سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی):

ازشگفتی های انقلاب اسلامی ما یکی این است که برای انتشار روزنامه ها هیچ گونه محدودیتی بوجودنیاوردند.درجهان ما،این تنها انقلاب است که تمامی محدودیت های رژیم سابق راازبین برد.ومحدودیت جدیدی رابرای انتشارروزنامه بوجودنیاورد. درهیچ کجای دنیانیست که انقلاب شده باشدوبه روزنامه ها ی مخالف رژیم انقلابی اجازه انتشارداده شده باشد.

آیا وقتی انقلاب مارفتارهای مخالف رفتارهمه انقلاب هارادرپیش گرفته،وظیفه سنگین همگان بخصوص مطبوعات نیست که منتهای مراقبت رانمایندتااین آزمایش باموفقیت روبروگردد؟...

بگمان ماروزنامه نگارانی که دررژیم سابق ازراه تحریف حقیقت وایجاداسباب ترس و تخدیرازعومل مهم پابرجایی آن رژیم بوده اند،باید درعداددشمنان اصلی انقلاب قرارمی گرفتندوزودتر ازدیگران محاکمه می شدند...

 

...

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]