چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
محمد شوری

 
ولایت فقیه؛این همه ی خوب وبد،زشت و زیبای انقلاب۵۷است.
هرآنچه امروزمادرحال درووبرداشت کردن آن هستیم،منتج از اقتدار وسلطه ی یک شخص (ولی فقیه)بر یک ملت برای اجرای احکام اسلام است.
روحانیت شیعی هیچ اعتقادی به رای مردم ومنشاء اثربودن آن ندارد.
افرادی مثل مصباح یزدی باصراحت وشجاعت آنرااعلام می کنند؛ولی بخش دیگری ازروحانیت یابانیت خیرخواهی ویانیت مردم فریبی،عوام فریبی می کنندوآرای مردم رادرحکومت اسلامی منشاء اثرمی دانند!
زیرا روحانیت می خواهد احکام اسلام راجاری وساری سازدو اعتقاد دارد دین اسلام یک دین جهانی ست و باید اقامه حق کند. حق که همان اسلام باشدبقول مولانادرمثنوی چون یک آینه ی شکسته شده ای ست که هرتکه اش دردست کسی ست که فقط خودرامی بیند.
آیا روحانیتی به منشاء اثربودن آرای مردم اعتقادد ارد اگربایک رفراندوم درحکومت اسلامی روبروبشودکه بخواهدیک اصل مسلم ازاحکام اسلام راملغی کند،آیامی پذیرد؟
درجمهوری اسلامی ایران این۶نفرمنصوب ولی فقیه هستندکه به مامی گویندچه چیزاسلامی ست وچه چیزخلاف آن. 
شخص آقای خامنه ای بیش ازربع قرن است که  طبق قانون اساسی قدرت مطلق راداردولذاهمه ی امورمتوجه اوست ومسئول هرآنچه هست می باشد.
بنی صدرکمتراز۲ماه قدرت رابطوررسمی دراختیار داشت.وایضامواجه شدن بایک جنگ تحمیلی تمام عیار.
همین قدرت بخش اصلی آن دراختیارخمینی  وحزب جمهوری اسلامی بود.
پس کلاه خودراقاضی کنید.
دکترسیدابوالحسن بنی صدرمثل همه ی سیاستمداران دارای نقاط قوت وضعف و ویژگی های مثبت ومنفی ست.طبیعی ست کسی که توانسته درجوملتهب آن زمان وسال نخست پیروزی انقلاب که آزادی مطلق وجودداشت وهمه گروه هاورسانه هاآزادانه فعال بودند،رای اول را برای ریاست جمهوری بدست بیاورد،بخواهد افرادهم عقیده و نزدیک به خود را پشت سرداشته باشدوایده وبرنامه خود را اجرایی کند.
منتهاحزب جمهوری اسلامی که بدنبال وجوداحزاب وگروه های باسابقه چپ ومسلمان که فعال مایشاء بودند،
باگردهم آوردن افرادبعضانامتجانس تاسیس شد_که زیاددوام هم نیاورد_ می خواست یانفوذمعنوی خود،هدایت افکارعمومی را بدست گیرد.ولی بامنع شدن بهشتی ازکاندیداشدن برای ریاست جمهوری وحذف کاندیدای موردنظربدلیل غیرایرانی بودن،می خواست بنی صدررابااکثریتی که درمجلس داشت،تحت سیطره ی خودداشته باشدکه افتادمشکلهاورفت این دیوارتاثریاکژ.
گفتنی ست آنچه در[کروشه]می خوانیداستنتاج اینجانب ازمتن ونظرشخصی ست.
این گزارش،قسمت سوم هم دارد.منتظرباشید.
قسمت اول رامی توانیددرهمین سایت وفیس بوک وتلگرام اینجانب دنبال کنید.
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)
خرداد۱۳۹۶ 
 
[فسادبزرگ]
روزنامه کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰
علی خامنه ای(درنمازجمعه):
مساله آقای بنی صدربرای ملت مایک مساله ساده وروشن است.
جریان انقلاب اسلامی برمبنای اسلام شروع شدوهمه شهادت هاواحترام هابه اشخاص بخاطراسلام بودواین جریان نمی توانست تحمل کندکه برای قرآن واسلام خون داده شودتاکسانی روی کارباشندکه نمی خواهنداسلام وقرآن درجامعه پیاده شود.عیب نظام طاغوتی گذشته ازلحاظ داخلی تمرکز همه قدرت درشاه بود. 
شاه هم قوه مقننه هم قوه قضائیه وهم قوه مجریه وهم نیروهای نظامی رادراختیارداشت واین به آن فسادبزرگ منجرشدکه دیدید بعدازپیروزی انقلاب وتدوین قانون طبق اسلام ودستگاه قانونگذاری وقضایی واجرایی با اختیارات قانونی تشکیل شدوآقای بنی صدر بعدازانتخاب به ریاست جمهوری رئیس قوه مجریه ورئیس شورای انقلاب یعنی رئیس قوه مقننه موقت کشورهم شد.فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم شد.یعنی سه جریان عظیم که اداره کنندگان  امورکشورند درقبضه اقتداربی قیدوشرط ایشان آمدوپس ازاستقرارنهادهای قانونی ایشان حاضربه سپردن هرنیروبدست صاحبش نمی شد. 
آقای بنی صدر می خواست مجلس و دولت در دست او باشد. چون این کارخلاف قانون اساسی بود و دولت ومجلس حاضربه چنین کاری نشدند،شروع به حمله به آنهاوکوبیدنشان کردودرمورددستگاه قضایی هم چون آقای بنی صدرنمی توانست ادعاکندکه بایددراختیاروی باشدحملات واتهامات خودرابراین دستگاه ازهمه بیشترکرد.فرستادن تلگراف به یک محکوم قضایی ویاشایع کردن شکنجه برای ضربه زدن به دستگاه قضایی بود.
آقای بنی صدرمایل بودکشور ایران باانقلابی که کرده است وباشهدایی که داده است به دوران سلطنت برگردد.آن روزشاه درراس همه قوه هابود،امروزایشان باشد.
ایشان بااستفاده ازقدرت های قانونی خوددرشورای انقلاب اختیارات بی شمارهم برای خودش درست کرده بود.اینهامطالبی است که باسندومدرک دراختیارمردم قرارخواهدگرفت.تامردم بدانندکه ایشان جامعه را بطرف دیکتاتوری مطلق می برده است.
اگروضع اقتصادخراب است مسئولش آقای بنی صدرهستندکه وزیراقتصادبودند.
اگروضع مملکت نابسامان است مقصرآقای بنی صدراست که رئیس شورای انقلاب ورئیس هیات وزیران بود.
واگروضع بانکی وپولی خراب است تقصیرآقای بنی صدراست که وابستگان ایشان درراس بودند. 
اگرارتش خراب است تقصیرآقای بنی صدراست بااینکه همه چیزدراختیارایشان بودواگرعقب گردی درمیان است تقصیرآفای بنی صدراست.
 آیااین ناجوانمردانه نیست که ایشان مصیبت برای کشوربباربیاوردومسئول فلج اقتصادی ونظامی کشورباشدوبجای  آنکه درصددجبران وعلاج بربیایدچندنفرمعین رازیرسوال قراردهدوآنهارامتهم کند،
 [توجه!
آقای بنی صدرکمترازدوسال قدرت رادراختیارداشت که آنهم اولاابتدای پیروزی انقلاب بود،وثانیابایک جنگ نابرابرمواجه شد.اماآقای خامنه ای نزدیک۳۰سال است همه ارکان قدرت رادراختیارداردواکثرعزل ونصب های مدیران اجرایی واصلی برعهده ایشان است.پس نتیجه اینکه فسادکنونی درکشورونابرابری اقتصادی وناهنجاری های اجتماعی حاصل مدیریت وی است.]
 
[شرمت بادوشکسته بادقلمت]
روزنامه کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰
محمدیزدی(سخنان قبل ازخطبه نمازجمعه):
وی سپس به قسمت هایی ازنوشته های آقای بنی صدراشاره کردوگفت:
من کمترین شایستگی وکفایت رابرای ایشان نسبت به مقام ریاست جمهوری قائل نیستم.
حجت الاسلام محمدیزدی درپایان سخنانش گفت:
شرمت بادوشکسته بادقلمت که درباره نظامی که باخون مردم بوجودآمده است چنین می گویی.اشخاص دراین نظام تاوقتی محترمندکه به قانون اسلام احترام می گذارندودرروابط بین امت وامامت فقط احکام خداوقوانین الهی است.
[توجه!
اسلام ازنگاه محمدیزدی،همان قرائت شورای۶نفره ی نگهبان از اسلام است؛که همگی نیز منصوب ولی فقیه هستند.تطابق قوانین بااسلام،بایدازفیلتراین اعضاء عبورکند!؟!] 
 
[تصمیم نهایی بامقام رهبری ست]
روزنامه صبح آزادگان۳۰خرداد۱۳۶۰
آیت الله دکتربهشتی دریک مصاحبه
ابتداخبرنگاری درموردادامه کارآقای دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهورسوال کرد،آقای دکتربهشتی گفت:
امام نظرقاطع خودشان رادراین باره اعلام کردند.وآن اینست که علاقه همه ماهاوعلاقه امت وجامعه مااین بودنخستین رئیس جمهورمنتخب بتواندباهماهنگی بامجلس وقوه قضائیه ودولت منتخب ازهمه فرصت هابرای سازندگی استفاده کندوهرگزهیچکس مایل نبودونیست باوضعی جزاین روبروشویم. بنابراین راه همیشه بازبوده وهست منتهی مطالبی که ازایشان درطی همین دوروزپس ازسخنان امام منتشرشدمتاسفانه نشان دادکه ایشان این روش راکه داشته اندهمچنان ادامه داده اندوبه هرحال این مجلس واین نمایندگان مردم درقوه مقننه هستندکه به استنادوظایفی که قانون اساسی برای آنان معین کرده مطلب رادنبال خواهندکردو سرانجام تصمیم نهایی با مقام  رهبری خواهدبود.
 [توجه!
آش را مامی پزیم،افکارعمومی تحریک می شود،مقام رهبری تصمیم نهایی می گیرد!!]
 
[پایداری دین باتعطیلی روزنامه]
روزنامه اطلاعات۳۰حرداد۱۳۶۰
حجت الاسلام اشراقی(درمراسم بزرگداشت ۲۵شهیددراصفهان):
مبارزه بافردمطرح نیست که یکی رابالاودیگری راپائین آورد.بلکه آنچه مطرح است،اسلام است.من به فرمان امام،نمایندگی آقای بنی صدررادرهیات۳نفره بااین شرط پذیرفتم که بین من واو،حق حاکم باشدوباتوجه به فرمان امام،الان بهترین فرصت برای بازگشت ایشان به دامن اسلام است.
آقای اشراقی دردنباله سخنان خودبااشاره به عدم تطابق کامل رئیس جمهوری باقانون،گفت:
توقیف روزنامه منتسب به ایشان بایدانجام می شدواین برای پایداری دین که پشتوانه شرف استقلال وناموس یک ملت است،لازم بود.
[توجه!
اشراقی نماینده بنی درهیات حل اختلاف ودامادخمینی بود.
واشتباه بنی صدردرگزینش یک روحانی منتسب به مرکز قدرت،حکایت انتخاب تحملی  موسی اشعری توسط امام علی برای پایان جنگ صفین است که رای اشعری سبب خلع یدازامام علی شدو قدرت رابه معاویه تفویض کرد]
 
[خروج باسلامت کامل؟!]
روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰
به علت ۸جلسه غیبت:
احمدسلامتیان ازعضویت کمیسیون امورداخلی اخراج شد.
 
[خیال خارج شدن ازگودسیاست راندارم] 
روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰
ایران ورادیوهای خارجی
صدای آمریکا:
بنی صدرامروزاستعفاوپارلمان رامنحل خواهدکرد.
رادیوصدای آمریکا:
دررسیدگی پارلمان ایران به صلاحیت ابوالحسن بنی صدرازدوستان رئیس جمهورنقل شده است که وی قبل ازتشکیل جلسه مجلس استعفای خودراتسلیم آیت الله خمینی خواهد کرد.لکن بنابه قانون اساسی جدیداستعفای رئیس جمهورمنجربه انحلال پارلمان خواهد شد.وانتخابات مجلس زمانی می تواندانجام شودکه ابتداانتخابات ریاست جمهوری برگزارشود.
ازقول یاران بنی صدرگفته شده است که وی به هیچ وجه خیال خارج شدن ازگودسیاست رانداشته وبامخالفین خودخواهدجنگید.حتی اگراین به معنای مبارزه درخفاباشد.
دیشب درتهران هواداران بنی صدردست به تظاهرات زدندونیروهای امنیتی راغافلگیر کردند.بااین حال ازوروددیگرتظاهرکنندگان که ازشهرهای مجاورقصدورودبه تهران راداشتند جلوگیری شد.
 
[هاشمی؛هاشمی ابوالحسن درنره]
روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰
صبح دیروزهزاران نفرازاقشارمختلف مردم مسلمان تهران درپی سخنان بسیارمهم روزدوشنبه امام درمقابل مجلس شورای 
اسلامی اجتماع کرده وباشعارهای مرگ بربنی صدرخواستاررسیدگی هرچه فوری تربه کفایت سیاسی رئیس جمهوردرمجلس شدند.
دروقت تنفس نمایندگان دربالکن ساختمان مجلس ظاهرشدندوبه احساسات مردم پاسخ گفته وعده دیگری ازنمایندگان به میان جمعیت رفتند.
هادی غفاری نیزکه درمیان نمایندگان دیده می شدپشت میکروفنی که دربالکن وجودداشت قرارگرفت وگفت:
آقای بنی صدردرنامه ای که دیروزبعدازظهربه امام نوشته ماراسردسته چماقداران ومردم راچماقدارمعرفی کرده است.(همهمه مردم،شعارمرگ بربنی صدردادند).
سپس مردم باشعارمامنتظرهاشمی هستیم خواستارحضوررئیس مجلس درآنجاشدند.
وقتی هاشمی رفسنجانی دربالکن ظاهرشدمردم بافریادمی گفتند:
هاشمی؛هاشمی ابوالحسن درنره
 [توجه!
جو،درمرکزقدرت تولیدمی شودوباشیوه های مختلف به صورت شعارمیان توده هابازتولیدوسپس بافراگیرشدن  افکارعمومی،تیرخلاص به مقصدمعلوم!
سرنوشت انقلاب وشعاردرانقلاب۵۷خودکتاب وتحقیقات جداگانه ی مستقل طلب می کند]
 
 
[تله پاتی باذهن ناخودآگاه مردم!]
روزنامه صبح آزادگان۲۷خرداد۱۳۶۰
گزارشی ازاجتماع مردم مسلمان تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی
به گزارش خبرنگاران خبرگزاری پارس هنگامی که حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قصد ورودبه ساختمان مجلس راداشت مورد استقبال تظاهرکنندگان قرارگرفت.وجمعیت شعارمی دادندصلی علی محمدیارامام خوش آمد.
براساس همین گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی خطاب به جمعیت حاضر گفت:
شمامردم مسلمان ومبارزبامشت محکمی که به دهن گروهک های مخالف ومرتدزدید،مورد توجه امام زمان حضرت ولی عصر(عج)وهم چنین امام امت ونمایندگان مجلس قرار گرفتید.من به شماوخواهران وبرادران که به خانه خودتان آمده ایدازطرف خودونمایندگان مجلس به شماخوش آمدمی گویم.
وی سپس بااشاره به طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدرگفت:
نمایندگان شماندای شماراباوجدان خودقبلا فهمیده بودندوشماهمینطورکه تابحال در صحنه  بوده دایدازاین به بعدنیزتاپایان در صحنه باشیدکه حضورشماتمام مشکلات و خطرات راازجمهوری اسلامی دورخواهدکرد.
آنگاه حجت الاسلام هادی غفاری درجمع آنان به سخنرانی پرداخت وگفت:
آقای بنی صدردرنامه خودمراسردسته چماقدارمعرفی کرده وجمعیت فریادزدند:
مرگ بربنی صدر.
وی درادامه سخنان خودگفت:
کارآقای بنی صدردیگرتمام شده است.
تظاهرکنندگان هم چنبن شعارهایی برعلیه حجت الاسلام حجتی کرمانی می دادند. 
[توجه!
درون خوانی حاکمیت ازذهن ناخودآگاه توده های مردم ازجمله استراتژی هایی ست که هدفش به سرانجام رساندن وثبیت قدرت است.حالاچطور وچگونه ندای درونی مردم راتشخیص می دهندکه بعد هم بخواهندبه وجدان خودعمل کنند،این بماند؟!اماهمواره بازیگردانان قدرت سیاسی ندای درونی همه  ملت راپشت سرخودمی دانندواز جانب مردم سخن می گویند.اماآیاواقعاهمینطور است؟!
بازتاب افکارعمومی بستگی به این  داردکه جوراچگونه بسازندوچطورجوسازی بشود!؟!]
 
[پشت نقاب آقای بنی صدر]
روزنامه کیهان۲۶خرداد۱۳۶۰
مهندس بهزادنبوی سخنگوی دولت درمصاحبه مطبوعاتی:
درصورت لزوم قوای انتظامی قاطعانه بامساله درگیری های خیابانی برخوردمی کند.
مهندس بهزادنبوی وزیرمشاوردراموراجرایی وسخنگوی دولت صبح دیروزدریک کنفرانس مطبوعاتی باحضوردریک کنفرانس مطبوعاتی باحضورخبرنگاران داخلی وخارجی نقطه نظرهای خودراپیرامون مسائل جاری مملکت اعلام کردوگفت:
مخالفین پشت نقاب آقای بنی صدردست به فعالیت زده اندتابه مردم نشان دهندکه جو متشنج است.ودولت قادربه کنترل اوضاع نیست.دراین درگیری ها مردم همیشه درصحنه حاضربوده وتمام توطئه هاراخنثی کردند. وخواهندکردوتااین زمان دستگاه های انتظامی مانیازبه دخالت احساس نکرده اندامااگرلازم باشدقوای انتظامی قاطعانه بااین مساله برخوردخواهندکرد. 
سخنگوی دولت افزود:
مساله دوم جریانات سیاسی داغ هفته گذشته است.همانطوری که می دانیددراوایل هفته گذشته چندروزنامه توسط دادگاه انقلاب مرکزتوقیف گردیدوبدنبال آن درگیری هادر جامعه بروزکرد.گروه هایی که بیشترفعالیت می کنندگروه هایی چون جبهه ملی وحزب رنجبران مجاهدین خلق وجناح های بختیاروسلطنت طلب می باشندکه حیات و بقای خودرادرخطرمی بینندواخیراهم درتبریزگروهک خلق مسلمان شروع به حرکتی که که فقط درحدشایعه موفق شد.عملکرد مخالفین جمهوری اسلامی که متاسفانه مخالفین دولت هم به آنهاپیوسته انددراین برهه اززمان بخوبی روشن است.
نبوی سپس گفت:
سازمان دهنده این توطئه هاسازمان مجاهدین خلق است که به لحاظ تشکل نسبی که دارندمی تواننداین برنامه هارابه طوردرازمدت سازماندهی کنند.آنهادرتهران نیروهای خودرابسیج می کنندوپشت نقاب آقای بنی صدرفعالیت خودراشروع می کنندتاچیزی که مطلوب آنان است بوجودآید...دستگاه های انتظامی مانیازبه دخالت رااحساس نکردندکه دقیقااین یکی ازویژگی های انقلاب ماست. وگروه هاسعی دارندتاقوای انتظامی رابامردم درگیرکنند.
وی افزود:
اگرلازم باشدقوای انتظامی قاطعانه بااین مساله برخوردخواهندکردومردم این اجازه را خواهندداد. 
نبوی سپس گفت:
علاوه برتمام مطالبی که گفته شدعملکردآقای بنی صدرغیرمنطقی وازشان یک رئیس جمهوری بدوربوده است.ایشان بعدازتوقیف روزنامه انقلاب اسلامی درهمدان برخلاف فرمان امام سخنرانی می کنندوچیزهایی راکه درکارنامه خودنوشتندبرزبان می آورندوبطور رسمی مطرح می کنند.
وی اظهارداشت:
اگراین مطالب ازسوی یک رهبری سیاسی مطرح می شد،طبیعی بود،اماچنین مساله درشان رئیس جمهورنیست.ایشان مردم رابا استقامت ومقاومت دعوت کرده اند.درحالی که معلوم نیست مقاومت درمقابل چه چیزوچه کسی ومقاومت برای چه.استقامت درقبال نهادهای قانونی.استقامت درقبال فرامین امام.ایشان متاسفانه درصحبت خوداعلام کردندکه در۱۵خردادقصدداشتندمردم رابرای مقابله بارئیس جمهوربه خیابان هابکشند اما کسی نیامد.واین جای بسیارتعجب است.زیراهرکسی که این حرکت عظیم مردم رادیده بودمتوجه می شدکه چقدربودند.حتی گروه های مخالف ادعاکردندسیصدهزارنفر بودند وبرای ماهمین بس که گروه های مخالف ۳۰۰هزارنفرراقبول دارند.
وی گفت:
سخنان آقای بنی صدرانسان رابیادصحبت های آقای ازهاری می اندازد.
دراین مرحله بودکه امام تصمیم گرفتندایشان راازفرماندهی کل قوابرکنارکنند.که ایشان دراین زمینه هم عکس العمل خوبی نشان ندادند.وحتی پس ازبرکناری که  به تهران
 آمدندازسوی دفترایشان مردم تحریک می شدندکه خوشبختانه باحضورمردم درصحنه این توطئه هاخنثی شدوایشان عکس العمل مردم رادرقبال این صحنه ازرئیس شهربانی درخواست حفاظت ازمنزل خودراکردند.
آقای نبوی باقرائت هایی ازاطلاعیه ۲۲خرداد رئیس جمهورپیرامون اظهارات رئیس جمهوری که سخنرانی ایشان باعث تضعیف روحیه رزمندگان مادرجبهه هابودگفت:
درتمام مدتی که ایشان فرماندهی کل قوارابرعهده داشتندکوچکترین کلمه ای که روحیه رزمندگان مارا تضعیف کندکسی برزبان نیاورد،اماایشان بعدازبرکناری این مطالب رامطرح کردندکه:جنگ تحمیلی درصورت طولانی شدن به فرسودگی کامل نیروهای ایران وعراق می انجامدودرخاورنیانه زمینه اجرای برنامه آمریکافراهم خواهدکردومانندجریان گروگانکیری مساله طولانی خواهدشد.ایشان عملاتسلیم رابه مردم القاء می کنندوبه مردم می گویندروزشماسیاه می شودومملکت شکست می خوردوبالاخره ارتش مابه این مرحله خواهدرسید 
وی گفت:
آقای بنی صدردقیقامثل مجاهدین خلق عمل می کنند.
آقای بنی صدرتمام خوبی هارابه خودنسبت می دهندوتمام نارسایی هاومشکلات راحتی درمدت حکومت موقت به دوش حزب حاکم انداختندومعلوم نیست که آیااین حزب هنوز حاکم است یانه.
رئیس جمهوری درقسمت دیگری ازاین نامه خطاب به مردم گفته اندبه شما مردم می گویم شمابه توانایی خودباورکنیدوتسلیم جوسازان وچماقداران نشوید.استقامت کنیدزیراکه راه های استقامت  رایافته اید،ایشان مردم رارسمابه قیام علیه دولت وکل نظام دعوت کردند.
[توجه!
پشت نقاب شخصیت های کاریزمارفتن  استراتژی دائمی افرادابن الوقت ونوکسیه وبی محتواوبدنام است.
سازمان مجاهدین خلق بواسطه فعالیت های خوددرقبل ازانقلاب محبوبیت داشت،اما مسعودرجوی درقدوقواره ی بنیانگذارانی چون حنیف نژادنبودواوکه توانسته بودپس از پیروزی رهبری این سازمان رابدست گیردازاین محبوبیت وتوجه جوانان،سهم سازمان درقدرت راطلب می کردکه متاسفانه حاکمیت اگرجایی مثل نمایندگی مجلس دست آنان را بندمی کردوسعه صدرنشان می دادشایداوضاع سال نخست انقلاب به این سرانجام نمی رسید.
بهزادنبوی پای ثابت حاکمیت دردهه۶۰واز مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی_که درمقابل سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد_است که خودبعدامغضوب حاکمیت شد.
درموردبهزادنبوی جداگانه مستقلابررسی می شود.]
 
[پست ماندنی؟]
روزنامه کیهان۲۵خرداد۱۳۶۰
سمینارهماهنگی دوایرسیاسی ایدئولوژیک درنیروی دریایی به کارخودپابان داد.
درابن سیمینارابتداحجت الاسلام الهی مدیرسیاسی ایدئولوژیک نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران دربخشی ازسخنانش گفت:
اشرف پهلوی مقاومت بنی صدر را تحسین کرد. بله بایدمقاومت کرد ولی جلوی چه کسی؟ جلوی آمریکایاجلوی امام؟ مساله مامساله اشخاص نیست این پست هاماندنی نخواهدبود.
[توجه!
اماپست آقای الهی ماندنی ماندنی شد!!آنهم کجادرهمان آمریکا!!
ایشان هم اکنون وسالهاست که درآمریکاوبه عنوان یک شهروندآمریکایی ومستقل ازباصطلاح دولت ایران،یک مرکزبزرگ تبلیغاتی تاسیس کرده ومشغول هدایت مسلمین آن دیاراست وگه گاهی هم به عنوان یک فردمستقل وجدای ازحاکمیت،برای سمینارهای مختلفی که درایران راه می اندازند و درحوزه کاری ایشان هم هست،دعوت می شوندوبعدهم بعدازاتمام به آمریکابرمی گردندوبه موعظه مشغول!!] 
 
[موج]
روزنامه کیهان۲۵خرداد۱۳۶۰
موج حمایت انجمن ها،گروه هاونهادهای اسلامی ازبرکناری بنی صدرازفرماندهی کل قوا
 
[منشاءفشار.گروه فشار.فشارقانون]
روزنامه کیهان۲۴خرداد۱۳۶۰
ملاقات رئیس مجلس شورای اسلامی باامام امت
رفسنجانی:
ترجیح داردکه آقای بنی صدردراین سمت بمانند.
بعدازعزل آقای بنی صدرازسمت جانشینی فرماندهی کل قوادرمجلس فشارشدیدی واردمی آیدکه مساله کفایت سیاسی ایشان مطرح شود.درپایان این دیداررییس مجلس شورای اسلامی گفت:
درمجموع وبامشورت هایی که کرده بودیم نظرمن این بودکه آقای رئیس جمهوربپذیرندکه درمحدوده حقوق وتکالیفی که قانون اساسی برای رئیس جههوروهمه ارگان های دیگرمعین کرده است عمل کنندوترجیح داردکه ایشان دراین سمت باقی بمانندوحتی اگرمن بتوانم باتقاضایاتوضیح مجلس راهم ازطرح بحث درباره کفایت سیاسی ایشان منصرف بکنم وفکرمی کنم مصلحت این باشد.
وی افزود:
امامساله بستگی داردبه اینکه ایشان چه مقدار
آماده باشندکه تابع قانون باشند. 
[توجه!
بستگی داردچه قدرآقای بنی صدردردایره ی حزب جمهوری اسلامی باشد.
این همان خواسته پنهان روحانیت ودراصل حزب جمهوری اسلامی بامشخصه و خصوصیات وویژگی های فکری وشخصی۳نفر ازبازیگردانان قدرت درسال نخست انقلاب،یعنی بهشتی،خامنه ای ورفسنجانی بودکه توانستندبرخمینی اشراف داشته باشند. وایشان(خمینی)رادائمابمباران اطلاع رسانی کنند!]
 
[جوانقلابی.جوسازی.جو...]
روزنامه کیهان۲۴خرداد۱۳۶۰
مجاهدین انقلاب اسلامی باانتشاربیانه شماه ۹۷خودجوانقلابی جدید رابه ملت مسلمان تبریک گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
تبریک به ملت مسلمان بخاطرجوانقلابی جدید
براستی که می بایست همه وهمیشه درخلوت وآشکاردعابرای طول عمروسلامت امام کنیم که هرچه حرکت وخروش واصالت وقاطعیت  است همیشه ازاوست وازاوآغازمی شودبااو اوج می گیرد وخودبه نیکوترین شیوه پایان می برد...
می دانیم که پس ازجنایت۱۴اسفندفرمان آرامش وقانون توسط امام صادرشدوهیات سه نفره مامورحل اختلاف گردید.امادیدیم که عملا ازتحرک کافی برخورداردارنبودوتشنج آفرینان ازافرادوروزنامه هاوگروه هاهمچنان بکارخویش که هویت وبقای آن است،یعنی مخالفت بانهادهای قانونی وانقلابی وسرپیچی ازمصوبات قانونی مجلس وشورای نگهبان ادامه دادند...مردم به تنگ آمده ازاین همه اختلاف اندازی وکارشکنی عده ای معدودو خودخواه که اینک پس ازگزارش"هیات بررسی شایعه شکنجه"وپس ازرسوایی سرقت اسناد وزارتخارجه وماجرای کشف باندبزرگ توطئه وقاچاق باشرکت موثرمنوچهرمسعودی مشاور حقوقی دفتررئیس جمهورواقعیات هرچند تلخی برایشان آشکارشده بودکلام امام رامثل همیشه چون مرحم دردهاوبهترین پاسخ  آرزوی خویش استقبال کردند...پاسخ نماینده رئیس جمهوردرهیات سه نفره به نامه ایشان وهم چنین پاسخ وزیراقتصادبه آقای بنی صدر درموردعدم صلاحیت رئیس بانک مرکزی منتخب ایشان بازضربه دیگربرجناح آشوبگری بودکه می کوشیدازهمه مخالفان حتی منافقین نیرویی درنقابل خط امام علم کند...دراین زمان همچنانکه روزهای تاریخی تاسوعاوعاشوری۵۷ ازنظر"زمانی"یک معجزه بود،"۱۵خرداد۶۰"هم درشرایطی اززمان قرارداشت که آنچنان "معجزه ای"راتداعی می کردودیدیم  که خروش یکپارچه وطولانی مردم درخیابانها وکوچه های همه شهرهای ایران خط بطلان برتمامی خواسته های پوچ وواهی آن گروه مخالف خوان بودکه تبلیغ می کرد"همه ملت بامن هستند"و۱"اکثریت ملت مخالف این اوضاعند"...
[توجه!
اول جورابوجودمی آورند،بعدجوسازی آغازمی شودوسپس بدلیل ناآشنایی،جوانقلابی توده هارافرامی گیرد.وسپس آتش به اختیار!
این سناریویی ست که درسال نخست بازیگردانان قدرت سیاسی(اعم ازاحزاب،افراد،حاکمیت ودولت)به تناسب توانایی واشراف برتوده ی مردم ترتیب دادند.سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی(متشکل ازسه جناح وتفکر)یکی ازهمین گروه هاویک پای ثابت وموثردرجریانات دهه۶۰است.که برای قضاوت نهایی بایدجداگانه آنرابررسی کرد]

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]