چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
محمد شوری

 

 

 اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!

نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.

مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،از تاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نت برداری شده است.

درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و...دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.

متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!

همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.

درشماره بعد حرف های زندانیان وخانواده های شهدا مرور شده است.

محمد شوری(نویسنده روزنامه نگار)بهمن1394

16دی ماه1357روزنامه کیهان:

بولتن کانون نویسندگان ایران باپیام هنرمندان ایران منتشر شد:

 «به آذین را آزاد کنید»

«جبهه ملی به مناسبت عزای ملی(فردا)مردم رابه اعتصاب عمومی دعوت کرد».

17دی ماه1357روزنامه کیهان:

«ازطرف آیات عظام خمینی،شریعتمداری،مراجع تقلید،جامعه روحانیت تهران وجبهه ملی ایران،فرداعزای عمومی اعلام شد».

انجمن اسلامی معلمان:

 «محصلین فقط امسال درس واقعی آموختند».

«سازمان آزادیبخش فلسطین به امام خمینی پیشنهادکمک کرد». 

«میتینگ حزب سوسیالیست فرانسه به حمایت از مبارزات ملت ایران».

اعلامیه سازمان چریک های فدایی خلق:

«درآخرین اعلامیه خود،دولت جدیدراتوطئه جدیدامپریالیسم دانسته اندواعلام کرده که امپریالیسم آمریکا سالهاست ازموجودیت رژیم دفاع می کنداکنون درمقابل طوفان رزمجویانه خلق های ایران برای نجات حاکمیت متزلزل خود،جمعی سازشکار رابه تشکیل دولت غیرنظامی ترغیب کرده است».

19دی ماه1357روزنامه آیندگان

پنج سازمان معتبرملی ازاعلامیه آیت الله طالقانی پشتیبانی کردند:

«تسویه حساب های شخصی مبارزه راتهدید می کند...ازاعلامیه های بدون امضا خودداری کنید».

ازسوی داریوش هوده:

«حزب میهن پرستان ایران تشکیل شد».

20دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«خانواده های شهدای مجاهدخلق درروزنامه اطلاعات».

21دی ماه1357روزنامه کیهان

«جمعیت آزادی خواستار رفراندوم عمومی شد».

21دی ماه1357روزنامه اطلاعات

 «اتحادبرای آزادی»دریک پیام کوتاه،پیروزی شکوهمند اهل قلم رادربدست آوردن آزادی های حقه خودتبریک گفتند».

دراجتماع اعضای کانون مستقل معلمان پایتخت:

«ازصمدبهرنگی وسایرآموزگاران شهید تجلیل شد».

22دی ماه1357روزنامه کیهان

ابوالفضل قاسمی«عضوهیات اجرایی جبهه ملی ودبیرکل حزب ایران:«

«نقابداران خیانت پیشه دیگرباربیدارشده اند...نهضت مادر25سال پیش ازکجا شکست خورد؟ازوجودیک مشت عناصر فرصت طلب،خودخواه که می خواستند نهضت رامونوپول خودسازند.هم اکنون صدهاسندنوکری،مزدوری وباجگیری آنهااز استبدادواستعماردردست است...این که چون دزدان همراه قافله نهضت شده ربودندهمین که نهضت سنگر اول مبارزه راتسخیرکردآنها به عنوان فداکارنهضت وبه عنوان سران نهضتی که در حال جنگ ودادن تلفات بودنداز آن غنیمت وسهمیه می خواستند.دکترمصدق پیشوای ملت ایران بخاطر مصلحت از جیبب خود تسلیم باج گیری آنهاشد.اماازبودجه محرمانه دیناری به آنهانداد.تاآخردست کاسه صبرش لبریز شددستور داد پای این باجگیرها رااز وزارتخانه هاقطع کردند.اینان تسلیم جیره های استعمارشدند.روبروی نهضت ماایستادندتاآنجاکه آیت الله کاشانی دکترمصدق را مهدوالدم اعلام کرد.آن دیگری به زاهدی پیوست،سربازفداکارنهضت، سربازخطاکار ازکاردرآمد.رئیس شهربانی مصدق رادزدیدند.اورا زیرشکنجه دست دردست عمال سیاه گذاشتند.کودتای ننگین 28مردادرا بوجودآوردند. امروزاین مجاهدین شنبه،این نقابداران خیانت پیشه دیگربارپیداشده اند،خودآنهاوفرزندان خیانت کارشان می خواهنداین نهضت را بپالایند«اسب تروا»را آماده کرده اندتادرشکم این مرکب مقدس قراربگیرند».

23دی ماه1357روزنامه آیندگان

«همبستگی»،خبرنامه مشترک:سازمان دانشگاهیان ایران،کانون نویسندگان وکمیته دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی درآخرین شماره خودنوشت:

«توقیف هرروزنامه هزارهانشریه خلق الساعه می آفریند».

24دی ماه1357روزنامه کیهان

«نمایشگاه عکس ومبارزات سازمان مجاهدین خلق».

قطعنامه سازمان ملی دانشگاهیان ایران:

«سیل خروشان دردانشگاه چگونه براه افتاد؟».

25دی ماه1357روزنامه کیهان

رئیس کلانتری تبریزترورشد:

«چریک های فدائی خلق مسئولیت ترورسرگرداحمدی رابرعهده گرفتند. ساعت  15/8دقیقه صبح امروز،رئیس کلانتری یک تبریزودوپاسبان همراه وی بارگبارمسلسل موردسوء قصدقرارگرفتند.رئیس کلانتری بلافاصله کشته ودوپاسبان همراهش مجروح شدند.ساعت 8وربع امروزسرگردمجیدمجیدی که ازمنزل ضاربین نامه ای به این شرح ازخودبجاگذاشته اند.سرگردمجیدی رئیس کلانتری یک تبریزدرساعت 25/8بخاطرارتکاب جنایات بی شماری که درحق مردم مبارزمیهن مادرتبریزرواداشته بودتوسط یک واحد عملیات ازرزمندگان سازمان چریک های فدائی خلق ایران اعلام گردید».

بدعوت جبهه ملی ایران:

«دههاهزارنفردربازاراجتماع کردند».

چریک های فدائی مسئولیت 3حمله را به عهده گرفتند:

«سازمان چریک های فدائی خلق طی نامه ای مسئولیت حمله مسلحانه به یک واحدارتشیب درخیابان آناتول فرانس ودرمقرنیروهای نظامی درخیابان های بهبودی وپارک(واقع درخیابان شهبازجنوبی)رابه عهده گرفتند.حمله به مقرنیروهای نظامی درروز18دی ماه صورت گرفته است».

25دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«حزب توده خواهان جنگ مسلحانه شد».

26دی ماهر1357روزنامه کیهان

به آذین:«دشمن هنوزقوی است».

نامه گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران به آیت الله طالقانی:

«گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران درنامه ای به حضرت آیت الله طالقانی خواستاردمکراسی وآزادی عقیده وبیان برای همه نیروهای مبارز شدند.دراین نامه آمده است:درتاریخ24دی ماه1357درمحوطه دانشگاه تهران که دانشجویان قصد داشتندبه راهپیمائی برداخته وازمحوطه خارج شوندصدای عده ای تازمردم به تحریک عناصری مشکوک جلووعقب تظلاهرکنندگان راسدکرده وپس ازپاره کردن اعلامیه های غیراسلامی باشعلارعای درود بردرود برمجاهد،مرگ برمنافق،حزب فقط حزب الله رهبرفقط روح الله،مرگ برکمونیزم،مانع حرکت صف طویل دانشجویان گردیدند...اگرتصیق وممانعتی بوده ازطرف دشمن جهانخواربود،نه ازدوست.ولی متاسفانه می بینیم که عده ای گمان می برندمی توان دیکتاتوری گذشته را علیه نیروهای اپوزیسیون تجدید گردد».

چریک های فدائی خلق وابستگی خودرابه هرکشوری ردکردند:

«دربیانیه ای درتوضیح آرم این سازمان بستگی خودرابه هریک ازکشورهای سوسیالیستی ردکرد.سازمان اعلام کرده است:چریک های فدائی خلق عامل بیگانه نبوده وبه هیچ کشورخارجی وابسته نمی باشد».

26دی ماه1357روزنامه اطلاعات

به آذین(محموداعتمادزاده دریک مصاحبه):تجزیه وتحلیل اتحاددمراتیک مردم ایران ازاوضاع واحوال کنونی ایران:

«به آذین حرکت آینده نهضت راچگونه می بنید؟...شمافکر می کنید باتاسیس جمهوری اسلامی ویاحکومتی ازاین قبیل بازصحبت از7بزرگتراز5است مطرح باشد؟».

ج:«متاسفانه بایدبگویم من ازچنین چیزی که بی شک دشواریی هایی ببار خواهد آوردوموجب تفرقه درصفوف مردم مبارز کوچه وخیابان خواهد شد،بیم دارم».

27دی ماه13547روزنامه کیهان

 دعوت نهضت رادیکال برای راه پیمائی:

«به منظوربزرگداشت چهلمین روزشهادت سرورآزادگان جهان واعتراض به بقایای رژیم استبدای ازطرف رروحانیت درروز اربعتیت برنامه راهپیمایی اعلام گردیده اسنت.نهضت رادیکال ایران ضمن تائید همگام باسایرافرادمبارز .وگروههای ملی دراسین راهپیمایی شرکت می کند»

27دی ماه1357روزنامه اطلاعات

استادان دانشگاه آزاد:اختناثق وترورافکاررامحکوم می کنیم:

«استادان دانشگاه آزادایران وابسته به سازمان ملی دانشگاهیان ایران طی بیانیه ای علیه نفاق افکنی گروه های مختلف هشداردادند.به طورنمونه درگردهمائی عظیمی که به همت ودعوت کانون مستقل معلمان پایتخت به تاریخ18دیماه1357در بهشت  زهرابرپاشده بودعده ای ازعناصرنآگاه باایجادتشنج این اجتماع باشکوه راکه به منظوربزرگداشت خاطره شهدای راه آزادی واستقلال ایران،تشکیل شده بود،از هم پاشیدندوتاسف انگیزاینکه باپاره کردن تصویرشهیدصمدبهرنگی...موجبات رنجش خاطرمعلمان مبارذزرافراهم آآوردند».

 نامه استادان دانشگاه صنعتی به آیت الله طالقانی:تفرقه قلب ایرانی رابدردمی آورد:

«...تعمیم یک چندانحراف ازسوی نیروهاویاسازمانهای غیرمذهبی به انحرافی بودن کل این جریان فکری شیوه ای به غایت نادرست وناصادقانه می باشد.پیراهن عثمان نمودن عملکردبغایت نادرست بخشی ازسازمان مجاهدین خلق درموردبخش دیگرعلیرغم انتقاداصولی ای که بخش غیرمسلمان نسبتن به این عملکرداعلام داشته امری صادقانه ازطرفئنیروهای مذهبی نمی باشد.شهادت شریفواقفی برای همه مبارزین دردآوراست.منتهابخشی ازجنبش راتحت این لواارتجاعی خواندن دردآورترمی باشد...نیروهای مذهبی درخطابه ها،شعارها،واعلامیه هایشان به ذکر مبارزین ومبارزات نهضت اسلامی بسنده کرده وآگاهانه ازارج نهی به مبارزات دیگرنیروهااباداشته طر شعارهایی ماننددرود برشهدای راه اسلام،حزب فقط حزب الله آزادی زندانیان مسلمان و...نه تنهامبارزات دیگرنیروهاراکتمان نموده بلکه هیچ گونه حق دمکراتیکی نیزبرای آنهاقائل نیستند...نفاق موجودتابدان درجه حدت یافته که بعضی عناصرنآگاه مذهبی حتی پرچم پرافتخارسازمان مجاهدین مسلمان راکه ازخون حنیف نژادهارنگ گرفته به عنوان پرچمی غیرمذهبی پائین کشیده وآنرابه همراه عکس معلم شهیدصمدبهرنگی پاره می نمایند».

نامه گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران به آیت الله طالقانی:

«عناصرمشکوک جنبش ایران رامنحرف می سازند:گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران درنامه ای به حضرت آیت الله طالقانی خواستاردمکراسی وآزادی عقیده،وبیان برای همه نیروهای مبارزشدند...درتاریخ 24دی ماه 1357درمحوطه دانشگاه دانشگاه تهران هنگامی که دانشجویان قصدداشتندبه راهپیمایی پرداخته وازمحوطه خارج شوند،عده ای ازمردم به تحریک عناصری مشکوجلووعقب تظاهرکنندگان راسدکرده وپس از پاره کردن اعلامیه های غیراسلامی باشعارهای دوردبرمجاهد مرگ برمنافق حزب فقط حرب الله رهبرفقط روح اله مرگ به کمونیزم مانع ازحرکت صف طویل دانشجویان گردیدند».

28دی ماه1357روزنامه کیهان

دکترتکمیل همایون(عضوجبهه ملی):

«ایران تنهاکشورمطلقا.وابسته دنیاست».

«جامعه اسلامی دانشگاهیان اعلام موجدیت کرد».

28دی ماه1357روزنامه آیندگان

چریک های فدائی خلق:

«انقلاب درانحصارهیچ گروهی نیست».

30دی ماه1357روزنامه کیهان:

جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران دردومین اعلامیه خود،ایجاداختناق راازسوی نیروهای اسلامی ردکرد.واعلام نمود:

 «مبارزان راستین انقلاب اسلامی به اعتقادات دیگروآزادی بیان واندیشه احترام می گذارند...اسلام ذاتا مدافع آزادی های واقعی است ودین امری است که بایدآزادانه وآگاهانه بدون هیچ گونه جبروتحمیلی پذیرفته شود.این صریح آیه قرآن است که درقبول دین اجباری نیست...متاسفانه گروهی ازروشنفکران وقلم بدستان که تاکنون درصحنه مبارزات مردم حضورموثرنداشتند،اکنون بااستفاده دازآزادی هایی که به بهای خون شهیدان نهضت اسلامی ایران برای مطبوعات بدست آمده قلم بدست گرفته وبه چون وچراهای انتزاعی ونمایش پرداخته اند.اینان باید بدانند که مردمی که جان برسرتحقق آرمانهای خودنهاده این گونه قلم فرسایی ها وسخن پراکنی هاراصرفا وسیله ای برای گل آلود کردن آب می دانند وعملا مجالی به این قبیل فرصت طلبی ها نخواهندداد».

اطلاعیه انجمن پرستاران:

«انجمن پرستاران به هیچ دستگاه دولتی وابسته نیست».

 30دی ما1357روزنامه آیندگان

به آذین:«به هرقیمتی باید وحدت نیروهاراحفظ کرد(مقاله):

«کسانیکه اتحاددمکراتیک مردم ایران راباحزب توده ایران یکی دانسته اندخواسته اند مارابایک برچسب سیاسی کناربگذارند.مانسخه ی ازپیش آماده ای برای هیچ نوع انقلابی نداریم.آنچه حضرت  آیت آلله خمینی درموردآزادی بیان وگروه های غیر مذهبی فرموده اند،بسیاربجاوبه موقع است».

1بهمن ماه1357روزنامه کیهان

کانون نویسندگان ایران«تنوع افکارمبارزه راغنی ترمی کند».

آخرین بیانیه کانون نویسندگان:

«هموطنان:درروزهای اخیر شاهدحوادث ووقایعی درگوشه وکنار بوده ایم که باهدف های اساسی انقلاب ایران منافات دارد.حمله به صفوف گروههایی ازمبارزان وجلوگیری ازتجمع یاحرکت آنان به بهانه اختلافات مسلکی یاعقیدتی وجلوگیری ازارائه شعارهاوبرگزاری سخنرانی ها،ازاقداماتی است که نه تنهاقلوب مبارزان راه آزدای ودمکراسی راجریحه دارمی کند،بلکه می تواندتردیدهایی نسبت به آینده مبارزات ما،دراذهان بوجوآورد».

بازگشایی خانه معلم:

«جامعه معلمان ایران(باشگاه مهرگان)وجامعه معلمان وابسته به جبهه ملی ایران به منظورگردهم آیی وبازگشایی باشگاه مهرگان دواعلامیه منتشرکردند».

1بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

نامه سازمان چریک های فدائی خلق به امام خمینی

«اگردرک شماازشریعت ونهضت اسلامی درمبارزه ضدامپریالیستی وضداستبدامی باشد،مااین درک شماراصمیمانه می ستانیم.امااگربرخلاف این،قصدازتوسل به اسلام وتعالیم آن سرکوبی هرنوع تفکر وعقیده مخالف به بندکشیدن ادیشه واحیای شعارفقط یک حزب،وخفه کردن هرندای آزادیخواهی زیرپوشش دفاع ازقرآن وشریعت باشدمطمئنیم هرمیهن پرست آزاده ای آنرا محکوم می نماید...».

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق:

«مسعودی رجوی سخنرانی دردانشگاه تهران4بهمن،سخنرانی می کند».

«تلگرام مجاهدین خلق به یاسرعرفات».

1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«ازجبهه ملی برای شورای اسلامی دعوت نشده است».

 هشدار«به آذین»درباره تظاهرات امروزمیدان قزوین:«تظاهرات جداگانه به صلاح نیست».

اطلاعیه:«سخنرانی ناصرزرافشان سالن ورزشگاه دانشگاه صنعتی تهران،ساعت 5بعدازظهر 1بهمن1357».

2بهمن1357روزنامه کیهان

حزب توده ازشورای انقلاب اسلامی حمایت کرد:

«کیانوری می گوید:رهبرمذهبی ایران پشتیبانی مارابخودجلب کرده است وحزب توده عناصرعینی پیشرودرجنبش ایران راقبول داردومابه هرکاری دست می رنیم تاباایشان یک زبان مشترک بیابیم».

جامعه حقوقدانان اسلام اعلام کرد:

«نحوه مجازات افرادفاسدومتجاوزبه حقوق مردم به حُکم آیه شریفه 44ازسوره مائده وامثال آن حکومت اسلامی قریب التشکیل وملزم ومکلف است.ضمن منحله شناختن تشکیلات فعلی قضائی،کلیه قوانین راکه خلاف شریعت مطهراست،القاوقوانین اسلامی رابه موقع اجراگذارد...ملاحظه می گرددکه اعلامیه هاونظراتی درباره موضوع مذکوردرمحدوده نظام قضائی غیراسلامی موجودمنتشرومطرح می شودکه مفادآن علاوه براینکه بااستقرارحکومت اسلامی موضوعامنتفی خواهدبود.من حیث المجموع ناقض برخی ازاصول ثابته نظام مزبورنیزهست.ازجمله منع عطف قوانین جزائی به ماسبق به نتیجه محاکمه ومجازات مشارالیهم به مجرد تشکیل حکومت اسلامی باید برمبنای فقه اسلامی به عنوان محارب باخداورسول ومفسدفی الارض به نحوی که درآیه 33ازسوره مائده آمده است،انجام پذیرد».

 هیات علمی کارکنان ودانشجویان آموزشگاه عالی آموزشیاری دربیانیه ای نوشت:

«مابه نحوه اداره شبانه روزی هاوروشهای غلط تربیتی ازطرف مقامات عالی رتبه جمعیت همیشه معترف بوده واکنون نیزاین وضع راغیرممکن می داند.این مسئولین بدون توجه به نیازهای مادی ومعنوی فرزندان بی سرپرست آنهاراوسیله ای برای جمع آوری پول ازمردم خیرودولت قرارداده اندوهرساله میلیون هاتومان کمک دولت ازبیت المال وکمک های مردم خیررابه جای مصرف برای تربیت وآسایش کودکان بی سرپرست».

شبیخون به منزل عضوشورای جبهه ملی:

«درخبرنامه جبهه ملی ایران آمده است که ساعت11شب چهارشنبه 27دی ماه خانه دکترعبدالکریم انواری عضوشورای جبهه ملی ایران موردتاجم شخصی پوشان مسلح ومتجاوز قرارگرفته است.این عده دکترانواری راطلب می کردندکه وی درخانه نبوده است.پس ازساعتی معطلی وتهدیدآنجاراترک کرده اند»

 دکترانورخامه ای:

«نگذاریدپرونده های ساواک به سرنوشت پرونده های شرکت نفت گرفتار شود».

 3بهمن ماه1357روزنامه کیهان:

کمیته همبستگی کارکنان صندوق کارآموزی:

«همبستگی می تواندامپریالیزم رانابودمند».

نامه چریک های فدائی خلق به امام خمینی:

«درنامه سرگشاده ای به حضرت آیت الله العظمی خمینی پیشوای بزرگ شیعیان، سازمان چریک های فدائی خلق ایران مواضع وبرداشت های خودراتشریح کرده ومسائلی راکه انقلاب ایران باآن درگیراست،مطرح ساخته است...مابرخطراتی که تشدید توطئه آمیزمخاصمات درون جبهه خلق انقلاب مردمی وحق طلبانه کنونی راتهدید می کندتاکید کرده ودرهوشیارکردن مردم نسبت به این خطرات لحظه ای تردید نخواهیم کرد...مذاهب مورداعتمادمردم،آزادی های فرهنگی،آداب وسنن مورداحترام وحمایت فعال جنبش خلق قرارگیرد.مردم بایدآزاذباشند،خودشیوه زندگی خصوصی واجتماعی خودراانتخاب کنند...بااین اوضاع واحوالی که حاکم است،بااین رفتارنابهنجاری که ازسوی برخی عناصرناآگاه که آگاهی سیاسی شان ازسالهای سیاه دیکتاتوری درربوده بااین علائم متانت ومنطقی که گرفتارآنند،اگررهبران وسازمان های سیاسی جامعه برخوردی مسئولانه باآنچه که گفته آمده نکنندبیم آن می رود که صبروتحمل اقشاروسیعی ازمردم که حاضر نیستندمعیارهای زندگی خصوصی وضوابط رفتاری واجتماعی شان را باالگوهای تحمیلی وفق دهند،صبروتحمل گروه هایی که بافرهنگ خاص خود،باتفکروعقایدوافکارخاص خوددرجبهه میهن پرستان علیه امپریالیزم ونوکرانش مبارزه می کنندبسرآیدواین وحدت کلمه که اینک باعظمتی باورنکردنی طنین افکنده است،درهم شکسته شود». 

دانشجویان مسلمان دانشگاه تبریز:

«وجودجریان های فکری مختلف طبیعی است».

پاسخ جبهه ملی به دکترامینی:

«آقای امینی شما هرگزبری ملت مبارک نبوده اید».

3بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

 «اعلام موجودیت حزب کارگران سوسیالیست

4بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«جبهه ملی ایران شب گذشته بشارت نامه ای درموردبازگشت امام خمینی به وطن انتشارداد:همت سربازان،حافظ جان امام خمینی است».

«اعتراض شدید رهبر جبهه ملی به اشغال فرودگاه».

«مجاهدین خلق سفارت ایران درفرانسه رااشغال کردند».

با3هزارعضووبصورت یک سازمان شبه نظامی:

«سازمان پاسداران شب مقررات منع عبورومروراجرامی کند».

«راهپیمایی زنان مبارز دردانشگاه:اتحادیه انقلابی زنان مبارزبابرپایی راهپیمایی دیروزازجلوی محوطه دانشکده فنی دانشگاه تهران،موجودیت خودرا اعلام کرد.این اتحادیه باشعارهای هرچه فشرده ترباصفوف زنان ومردان انقلابی وبرقراربادحکومت که خدمتگزارواقعی توده های خلق ایران باشد،راهپیمایی خودراآغاز بکارکرد».

خانه معلم گشایش یافت:

«این مراسم باپیام آیت الله طالقانی آغازشد...باقرمومنی(نویسنده ومحقق)، محمد علی سفری(دبیرسندیکای خبرنگاران ونویسندگان)،مهندس قندهاریان(ازجبهه ملی)ودکتر هدایت الله متین دفتری(ازکانون وکلای پیشرو)اولین سخنرانان جلسه دیوز خانه معلم بودند».

 4بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

اعضای حرب باد بخوانند:

«حالانوکران دیروز،شعارزنده بادمردم می دهند».

رجوی:

«باخشونت نمی توانندانقلاب راسرکوب کنند.ممکن است دشمن دوباره پیشرفت کند».

نامه مجاهدان آزادشده به آیت الله العظمی خمینی:

«مسعودرجوی ازبنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق که به تازگی اززندان آزادشده است،وموسی خیابانی ازطرف مجاهدان رهاشده اربند نامه ای به آیت الله العظمی خمینی نوشته اندوطی آن دستیابی به یک نظام اجتماهعی عاری ازستم واستثمارراآرزو کرده اند...پدرمجاهداعظم،مراتب آمادگی وجانبازی خودراکماکان درراه آرمان های توحیدی مکتب انقلابی اسلام که ایدئولوژی مجاهدین خلق ایران است،به پیشگاه معظم تقدیم کنند».

5بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«اطلاعیه اعلام مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران دربرابرجریان اپورتونیستی(انحرافی)چپ نما».

5بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

مسعودرجوی(عضوبرجسته سازمان مجاهدین خلق دردانشگاه تهران):

«اسلام دینی نیست که مبارزه رادرانحصار گروه خاصی بداند».

8بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«اعلام همبستگی حزب سوسیالیست فرانسه بامبارزات مردم ایران».

8بهمن ماه1356روزنامه اطلاعات

اطلاعات اسرارترورهای سیاسی 30ساله اخیر رافاش می کند؛مهدی عراق رهبریک گروه افراطی اسلامی گفت:

«ما3نخست وزیررااعدام کردیم.پس ازآنهانوبت ارتشبدنصیری،سپهبدایادی ودکتر اقبال بود». 

8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

مسعودرجوی:

«بتی رفته،اما بت پرستان هنوزهستند.عقیده هرکس وجهاد ومبارزه هرکس یاهرگروه محترم است».

8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

حرف های مردم؛تلفن:663173

رابطه حزب با سیا؛مهدویان:

«آیاچاپ خبرمربوط به اعلام موجودیت حزب کارگران سوسیالیست وآخرین قسمت ازگزارش«بابودن سیاجهان جای امن نیست».درآیندگان3بهمن اتفاقی است؟درترجمه مذکورفاش شده است که سیاقسمتی ازهزینه انتشارمجله«ان کانتر»راتامین می کندواین همان مجله ای است که بعضی ازکسانی که می خواهندحزب کارگران سوسیالیست ایران بنانهند،مدتهاباآن همکاری داشته اند»!

9بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«جمعیت آزادی دستگیری روزنامه نگاران رامحکوم کرده است».

 9بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«سازمان موحدین مسئولیت ترور دانشی رابه عهده گرفت:دی شب یک گروه که خودراسازمان موحدین معرفی می کردند،درتماس باآیندگان،مسئولیت تروردانشی نماینده مجلس ازآبادان رابه عهده گرفتند».

 تحصن روحانیون تابازگشت آیت الله خمینی:

«آیت الله طالقانی دیروز ساعت5به جمع متحصنان جامعه روحانیت درمسجددانشگاه پیوست.تحصن روحانیون که اززمان9صبح دیروزآغاز شده به مقارن آخرینساعات دیروزگسترش یافت...تحصن جامعه روحانیت مبارز دیرو باواکنش های تندی ازسوی محافل دانشگاهی واجتماعی ایران روبروشدوسازمان دانشگاهیان وابسته به دانشگاه تهران وشورای مرکزی هماهنگی سازمان های دولتی وملی که اموربیش از50سازمان راهماهنگی می کندطی اعلامیه های جداگانه ای اقدام روحانیون رابرای تحصن درمسجددانشگاه تهران تائیدکردند»

10بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

حمله چریک های فدایی خلق به ستادژاندارمری:

«بگفته شاهدان عینی ساعت5/9بعدازظهردیروزدومتورسوارمسلح به ستادژاندارمری واقع درمیدان24اسفندحمله کردندوبامسلسل این مرکزرازیررگبار گرفتندبراساس اعلامیه هایی که بعدازاین حمله درمنطقه 24اسفند،بخش سازمان چریک های خلق مسئولیت این حمله رابه عهده گرفتند».

10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

حزب آزادیخواه اعلام موجودیت کرد

«درحالی که نشانه ای ازگشایش بن بست سیاسی ایران به چشم نمی ایدیک گروه سیاسی زیر عنوان«حزب ازادی خواه ایران»بااعلام موجودیت راههای تازه ای بری حل مشکلات ارائه داده است».

11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«همبستگی سندیکای نویسندگان وخبرنگاران باروحانیت مبارزمتحصن دردانشگاه تهران:انقلاب ایران به همه سازش کاری هاپایان می دهد».

بابک زهرایی:حزب کارگران سوسیالیست ازمجله«انکانتر»اطلاع ندارد!

«باکمال تعجب وتاسف برخوردمغرضانه وافتراآمیزآقاویاخانم مهدویان به حزب کارگران سوسیالیست رادرشماره یک شنبه 8بهمن ماه خواندیم.تعجب وتاسف ازاینکه شمااین افترای مغرضانه ومودبانه راممکن کرده اسد.بسیاری ازهواخواهان حزب کارگران سوسیالیست به مجردنشراین شماره ازآیندگان،تلفناباستون حرف های مردم تماس هایی مکرربرقرارکرده وپاسخ های خودرادراختیارنشریه گذاشتند.متاسفانه شماهنوزکلامی ازاین مواردمتعددراانتشارنداده اید...مبارزینی که پس ازسالها تبعیدبه کشوربازگشته وحزب کارگران سوسیالیست رااعلام کردند...».

سرهنگ سروری باساواک ارتباطی نداشته:

«شورای نویسندگان روزنامه آیندگان!محترمانه به استحضارمی رساندکه درروزنامه آیندگان مورخ دوشنبه9/11/57شرحی تحت عنوان سازمان موحدین ترور دانشی رابه عهده پرفت که ضمن آن اعلام کرده ایداین گروه تاکنون اقدام به ترورچندنفرازجمله سرهنگ سروری که به اشتباه مدیرکل ساواک کرمان کرده است.به اطلاع می رساندکه سرهنگ سروری که به اشتباه وبناحق وسیله این گروه ترور شده،افسرشهربانی است وشغل وی معاون انتظامی شهرستان کرمان بوده وکوچکترین بستگی ورابطه باساواک نداشته است:سعیدسروری».

تکذیب جبهه ملی ایران:

«جبهه ملی ایران خبرنقل شه ازقول خبرگزاری هامربوط به «هشدار»نمایندگان جبهه ملی ایران درموردبازگشت آیت الله العظمی خمینی واین که بازگشت ایشان به تهران احتمال منجربه جنگ خیابانی خواهدشدراشدیداتکذیب  نموده وآنرا بی اساس اعلام می دارد».

14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

اعلامیه چریک ها فدایی خلق:

«همزمان باورودایت الله العظمی خمین به وطن،اعلامیه ای ازسوی چریک های فدایی خلق درسراسرشهرپخش شدکه عینادرزیرکلیشه می شود:مردم ایران درآستانه یک پیر.وزی دیگر...ودیعه این بازگشت خون سرخ مردمی است که باآرمان ایرانی آزادودمکراتیک به استقبال گلوله های ارتش مزدورشتافتند.این بازگشت تجلی اراده خلق های زحمتکش وقهرمان میهن است...».

یک مقام ساواک ترور شد:

«یک گروه چریکی توحیدی مسئولیت  این اقدام رابرعهده گرفت.طی یکی ازحوادث خشونت آمیزروزگذشته یک مشت زن سابق که 28ساله بودازخانه اش درتهران ربوده شدودرفاصله صدمتری خانه درخیابان به قتل رسید.درکنارقربانی که مقام های بیمارستان هویت اورافریدون زنداعلام کردند،یادداشتی قرارداشت که گه گفته می شد گروه تازه ای که خدراچریک های توحیدی می نامیدند،مسئول این قتل که انگیزه آن سیاسی ذکر شده است،هستند.گفته می شوداین شخص ازمقام های عالی ساواک بوده است.درتماس تلفنی باایندگان درساعت 8شب،شخصی ازسوی گروهی بنام رزمندگان مسلمان ایران،مسئولیت ترورفریدون زندراعهده گرفت.دراعلامیه ای که اوقرائت کرد،گفته شده است:فریدون زندمشهوربه اسدی بازجووشکنجه گربازداشتگاه کمیته بوده که حدود 15نفررابه قتل رسانده است».

15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

نخستین مصاحبه بادبیرکل حزب توده(کیانوری):

«مادرزمینه جمهوری اسلامی،تغییرقانون اساسی واستقراردولت ملی ازامام خمینی حمایت می کنم.اگرایران دمکرات شود،شوروی درامورمداخله نخواهدکرد».

15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

اطلاعیه«سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه کارگر»:

«اخیرااطلاعیه ای ازطرف مجاهدین آزادشده اززندان حول اعلام مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران درروزنامه آیندگان بتاریخ 8/11/57به عنوان بخشی ازادامه دهندگان مارکسیست-لنینیست این سازمان که مدتی است بنام سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه کارگرفعالیت می کنیم.لازم بودتوضیحاتی حول آن بدهیم».

گروه راه مصدق 

«پس ازاعلام موجودیت«گروه راه مصدق»؛هدایت الله متین دفتری:راه مصدق از حفظ یک قانون خاص جداست».

حزب دمکرات ایران:

«سقوط رژیم سلطنتی می تواندمنشاء تحولات سازمده درایران باشد».

17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

سازمان موحدین:دفتریونایتدپرس رامامنفجرنکردیم!

«دی شب ناشناسی که خودراعضوسازمان موحدین معرفی می کرددرتماسی تلفنی به آیندگان گفت:که این سازمان مسئول انفجاربمب دردفترخبرگزاری یونایندپرس درتهران نیست...اوگفت بمردم هشدارمی دهیم که این گونه توطئه هاتنهابرای لکه داردکردن مبارزات بی شائبه سازمان اصیل اسلامی موحدین است...».

18بهمن ماه1357روزنامه کیهان

مسعودرجوی در مصاحبه باکیهان:

جمهوری اسلامی به نظرشمادارای چه خصوصیاتی است وچه هدفی راتعقیب می کند؟

«...هدف بلند مدت یاافق تاریخی اسلام استقرارنظام اجتماعی توحیدی است... ما دریک نظام مطلق توحیدی حتی مالک خودوکارخودنیزنیستیم.درچنان شرایطی حتی ادعا«برهرکس»به اندازه کارش،نیزشعارعقب مانده وراست روانه ای است.زیرامالکیت علی الاطلاق ازآن خداست ودرسمت خداست..».

18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

کیانوری:«پشتیبانی ماازآیت الله خمینی یک تاکتیک موقتی نیست!

«...گفت وگوی نیویورک تایمز بانورالدین کیانوری رهبرجدیدجزب توده:حزب توده ایران به عناصرپیشرفته ی نهضت آیت الله خمینی اذعان داردومی کوشدبه یک زبان مشترک برسد».

19بهمن ماه1357روزنامه کیهان

مسعودرجوی(درمصاحبه باکیهان-قسمت دوم)؛آیا این درانقلابی ازاسلام موردقبول همه هست؟

رجوی:«می دانید که سایرمجاهدین خلق ومن فقط دوهفته است که به همت فداکاری های خونبارمردممان ازاسارت درآمده یم.بنابراین دقیقانمی دانم این درک موردقبول چه کسانی هست وچه کسانی نیست>آنچه می توانم بگویم این است که این درک همه مجاهدین خلق می باشد..». 

19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

ترورسرهنگ ارتش دررضائیه:

«سازمان عبدی الجوادمسئولیت آنرابرعهده گرفت.سرهنگ بهمن شکوری افسرارتش دیروز صبح هنگامی که ازخانه بطرف پادگان می رفت بوسیله دوموتورسوارز به ضرب گلوله ای ازپای درآمد».

اجتماع طرفداران قانون اساسی:

«حزب تعاون ملت ایران اعلام کردبعدازظهردیروزدرسال بدمینتون امجدیه عده ای ازطرفداران اجتماع کردندوچون دراین تظاهرات ظرفیت سالن وقسمتی ازمیدان تکاپوی جمعیت رانمی داد،ازاین جهت عده ای که بلحاظ واقعه وخرابی دستگاه صوتی قادربه شنیدن صدای سخنران نبودند،جلسه راترک کردنداین سخنگو گفت طرفداران این حزب که پاسداران قانون اساسی است روزجمعه 20بهمه ماه درامجدیه اجتماع خواهندکرد».

تاریخچه سازمان چریک های فدائی خلق:روزی که زنگ بزرگ خون به صدادرآمده وتوفان شکوفه داد!

«واقعه سیاهل کل ازدیدگاه سازمان چریک های فدائی خلق...حماسه آفرینان سباهکل:هوشنگ نیری،خلیل انفرادی،احمدفرهودی،علی اکبرصفایی فراهانی،اسماعیل معینی عراقی،محمدهادی فضلی،ماشاء الله مشیدی،هادی بنده خدالنگرودی،محمدرحیم سمائی،غفورحسن پوراصل،ناصرسیف دلیل فرهانی،عباس دانش بهزادی،اسکندررحیمی،محمدعلی محدث قندچی،محمد مهدی اسحاقی».

21بهمن ماه1357روزنامه کیهان

حزب کمونیست ایران توطئه رژیم وامپریالیسم است

«شب گذشته 20بهمن دررادیو وتلویزیون پیامی ازجانب حزب کمونیست ایران پخش شدکه ادعاداشت ازثمرات جنبش باید سهمی به کومنیست هاپرداخت شود.ماچنین ادعاهای توخالی وجداازمردم راتوطئه رژیم وابسته به امپریالیسم دانسته وآنراتگذیب می کنیم».

مسعودرجوی(درمصاحبه باکیهان،قسمت سوم):

«حقوق دمکراتیک هیچ گروهی راضایع نمی کنیم».

رهبرحزب توده:

«خطرکودتای خائنانه رانباید ناچیزشمرد».

21بهمن ما1357روزنامه اطلاعات

پیام سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه گارگر:

«هموطنان مبارز،قیام قهرمانه شمادرسایه قدرت سلاح،هم اکنون درآستانه پیروزی قراردارد.ماکه همچون قطره ای درمیان توده های مردم ودرکنارآنهابه مبارزه مسلحانه خودباحکم هموطنان مبارزودشمنان انقلاب ادامه می دهیم».

پیام حزب کمونیست کارگران ودهقانان ایران-طوفان:

«درودبی پایان به ملت قهرمان ایران که بانثارخون خودشهدای بی شماری،عاقبت توانستندنهال انقلاب رابارورساخته وباقیام مسلحانه خویش سنگرهای استبدادرایکی پس ازدیگری واژگون کنند...ماپشتیبانی خودراازدولت منتخب مردم وامام خمینی رهبرعالیقدرشیعیان جهان اعلام می داریم».

«سازمان چریک های فدایی خلق رهنمودهای در11موردانتشارداد».

«پیام تبریک سازمان نویدوابسته به حزب توده ایران»

«پیام چریک های فدایی خلق ایران؛این بزرگترین .قطعی ترین پیروزی خلق قهرمان مااست».

«پیام مجاهدین خلق ایران؛وحدت واستقامت انقلابی بایدرهنمون ماباشد».

21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«اجتماع هوادران قانون اساسی:

«دیروز تهران باردیگر شاهدآرام کثیری ازمردم به حمایت ازقانون اساسی ودولت بختیر بودند».

 «سازمان چریک های فدایی خلق ازاقدامات برحق ایت الله خمینی حمایت می کنیم...هدف اصلی انقلاب نابودی نطام سرمایه داری وابسته است».

22بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

آمادگی سازمان مجاهدین برای نبرد:

«سحرگاه امروز اطلاع رسیدکه سازمان مجاهدین خلق نیزدرکنار افرادنیروی هوایی وچریک های فدایی خلق ومردم مسلح خودراآماده ی مقابله باتهاجم نظامیان کرده است...سازمان مجاهدین خلق یکی ازنیرومندترین سازمان های مخفی وچریکی است که باندیشه برقراری عدالت اجتماعی وایجادجامعه بی طبقه توحیدی چندین سال است مبارزه خودراعلیه رژیم آغازکرده است».

24بهمن ماه1357روزنامه کیهان

شش تن ازاعضای حزب توده:

«ازبرنامه های دمکراتیک بازرگان حمایت می کنیم:علی خاوری،عباس مجری،محمد علی عمویی،رضاشلتوکی،تقی کی منش،اسماعیل ذوالفقاری»

24بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

اعلام موجودیت جنبش ملی مجاهدین:

«دیروز اطلاع یافتیم که بزودی جنبش ملی مجاهدین اعلان موجودیت می کند. محمدسیدی کاشانی یکی ازمجاهدین خلق دراین بره گفت:...».

پیام چریک های فدایی درباره خلع سلاح:

«روزگذشته درچندمورد افرادوابسته به کمیته انقلاب کوشیدندکه درخیابانه ها چریک های فدایی خلق راخلع سلاح کنند.چریک ها براین اساس پیامی خطاب به آیت الله خمین صادرکردندونظرایشان رادراین زمینه خواستار شدند...شایسته است مساله  سلاح هایی که درروزهای اخیرازارتش مزدور درسراسر ایران مصادره شده است،بطورکلی درچارچوب مناسباتا سازمان باسایرنیروهاودولت موردمذاکره قراربگیرد.فعلافوریت مقتضی است همانگونه که نظرامام است کمیته ازدرگیرشدن افراد مسلح غیرمسئول بافدائیان درچهارراهها ومعابرکه قصدضبط سلاح هارادارند بسرعت جلوگیری به عمل آورد.هم چنین لزوم بسیارداردبری جلوگیری ازحوادث سوءنظراما نوسط رادیو وتلویزیون ومطبوعات به اطلاع هموطنان برسد:ازطرف ستادعملیاتی سازمان چریک های فدایی خلق،23/11/1357».

باشگاه شاهنشاهی سابق:

حضورمبارک زعیم عالیقدراسلام آیت الله العظمی خمینی:

«پیروزری ملت ایران راتحت رهبری آن مجاهدکبیربه عموم هموطنان مبارز تبریک وتهنیت عرض می نمائیم.ازطرف کلیه کارگران،کارمندان واعضای باشگاه انقلاب».

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]