مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
محمد شوری

 

مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی بیشترشبیه یک نمایش کمدی درام است که هم باید برآن گریست وهم خندید!!

ریشه ی فساد را باید دردستگاه قضا جستجوکرد.چون عدالت اگرنباشدویاناقص ویا درشکل استحاله وطنز آن باشد،مثل این می شود که یک دزد بخواهد دزد دیگر را محاکمه کند.

فرض کنیدیک دزد،دزد دیگر را محاکمه کند،این نه ازبرای تحقق عدالت است،بلکه ازبرای این است که در تقسیم اموال دزدی دعوایی رخ داده ووجوداین دزد،دلیل عدم آن دزد می شود.

یکی همین قضیه ی  افشا شدن  فسادناشی از فیش های حقوق است؛ویکی دیگرش همین  مبارزه بادانه درشت ها؟!!!!!!

آن یکی  رانمی توانند کِش بدهند،این یکی راچطور؟کش بدهند یانه؟!!

این سوراخ که گرفته شود،سوراخ دیگری بازمی شود؟!

چرا؟!

پارگی بیش ازحداست؛ترمیم ووصله پینه هم بکارنمی آید،زیرافسادسیستماتیک است!

آیاشمادرطول این ۳۷سال جزمحاکمه ی افرادی چون بابک زنجانی،شهرام جزایری، ومثل آن،اسامی فردنام آشنایی که سالهاهم درراس مدیریت کلان چرخیده وقصد بازنشسته شدن راهم ندارند،رادیده ایدکه به جرم فسادو«غش درمعامله»وسوء مدیریت محاکمه شود؟!!

  رئیس قوه ی قضائیه منصوب فردی ست بنام«ولایت فقیه»؛این ولی فقیه خودش منصوب مجلسی ست(مجلس خبرگان)که این مجلس خودش به یک معنامنصوب(انتخابات دومرحله ای)شورای نگهبان است که این شوراهم خودش منصوب همان ولی فقیهی است که خودش هم منتخب مجلس خبرگانی ست که این مجلس بواسطه ی وجود«نظارت استصوایی»درانتخاباتی که مردم فقط حق خریدیک کیلو«گلابی»راداشته و دارند،برگزیده شده اند.

ونه تنهارئیس دستگاه قضا،بلکه فرماندهان نظامی،رئیس صداوسیما،مجمع تشخیص مصلجت واعضای آن،ودربرخی مواردحتی وزرا(مثل وزیر اطلاعات)منصوب همان شخص ولی فقیهی هستندکه آن فقیه هم خودش منصوب مجلس خبرگانی ست که این مجلس هم منصوب ۶تن ازفقهای شورای نگهبانی ست  که خودشان هم توسط همان ولی فقیه برگزیده شده اند!!تاعلاوه برنظارت برانتخابات که آنرا«نظارت استصوابی»تعریف کرده اند،و «نظارت استصوابی هم یعنی اینکه ما6نفرحق آنرا داریم که بگوئیم چه کس و کسانی حق ورودبه مجلس راداردوندارد؛،وبعداین مجلس برآمده از«نظارت استصوابی» که خودش به نوعی منصوب ۶تن ازفقهای شورای نگهبانی ست که خودش  منصوب ولی فقیه است، می خواهد قوانینی را تنظیم وتدوین کندکه تازه همین قوانین هم برای تائیدبایدازشورای نگهبان منصوب ولی فقیه،مجوزورودبه عرصه اجرایی را بگیرد.

ازیک طرف خیلی ازنهادهاوبنیادهاودستگاه هازیرنظرولی فقیه است که به تجربه وضرس قانونی،نهادهای رسانه ای وهمینطورنهادقضایی ازورودبه آن منع شده اند!!وشما نمی توانیددرآن سرک بکشید که آیا فساد هست یانه؟

وازطرف دیگر،تمام رئیس وروسای اصلی نظام منصوب همین ولی فقیهی هست که این ولی فقیه  هم خودش منصوب مجلسی ست که این مجلس هم خودش منصوب ۶ نفراز فقهای شورای نگهبانی است که این شوراهم خودش منصوب همان ولی فقیه است!!

عقل ومنطق می گوید:فسادموجودهم متاثرازنوع مدیریت روسای منصوب ولی فقیه است.

مدیری که ازپس نهادتحت الامرش برنیایدونتواندبرآن سلطه داشته باشد و از دلش انواع ارتشاء و فساد و قتل(مثل واقعه ی قتل های زنجیره ای که مرتکبین آن مدیران وزارت اطلاعات بودند)بیرون بیاید،بایدکناربرود،استعفادهدودرصورت عدم تجاهل به موضوع ومقصربودن درارتکاب جرم،محاکمه شود،ولی می بینیدکه اینطور نیست؛ سالهای سال است همین روسادرمقام وپُست های کلیدی حضور وفعال مایشاء بوده و هستند.ولذا نتیجه می گیریم هراتفاقی هم که دراین سالهابوقوع پیوسته، ناشی ازنوع مدیریت ایشان بوده است.

بطورمثال آیا شماخانواده ی«لاریجانی» رادیده اید که ازمشاغل مهم سیاسی وکلیدی خودرابازنشسته کند؟!!کم مانده یک اخوی دیگراین خانواده هم به مقام ریاست جمهوری برسدوریاست سه قوه دراختیاراین خانواده باشد.

وهمینطوردیگرافراد.

که خداراشکرتالحظه فوت ودرمرزنودسالگی هم قصدبازنشسته کردن خودراندارند که هیج!!،ازقضاچون انقلاب ۵۷ وتمامی منابع مالی وغیره ی آن را هم سهم الارث خودمی دانند،درصددتثبیت انتقال این ارثیه به آقازاده های خود(که جنس مونث هم درمحدوده همان آقازادگی ست!!)هستندواتفاقاتاحدودی هم موفق شده اند.واین وصیت خمینی را که گفت:نگذاریدانقلاب به دست نااهلان بیفیتدراعملی کرده اند...!!!

وبرای آنکه کاراز محکم کاری هم عیبی ندارد،قانون اساسی را گونه ای نوشته اند که اگربخواهندآنراتغییردهند،فقط بایدازهمان ولی فقیهی  اجازه بگیرندکه آن ولی فقیه،اکثرمقامات را خودش عزل ونصب می کندوخودش هم توسط مجلسی انتخاب می شودکه آن مجلس هم به نوعی خودش منصوب شورای نگهبانی ست که این شوراخودش منصوب همان ولی فقیهی ست که این ولی فقیه هم خودش منصوب مجلس خُبرگانی ست که این مجلس هم خودش دستپخت شورای 6نفره منصوب همان ولی فقیه است!!

حالا شما بفرمائیدما دراین عزل ونصب سیستماتیک چگونه می توانیم بافساد بشکل سیستماتیک مبارزه کنیم؟

استقلال قضایی درکجاست؟ و

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

25تیرماه 1395 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت