هوس زور آزمایی با اسرائیل
محمد شوری

حاکمان ج.ا.ا.بی میل نیستند بااسرائیل یک زور آزمایی داشته باشند؛و اسرائیل را یک گوشمالی بدهند.همانسان که اسرائیل نیزبه این زورآزمایی رغبت نشان     می دهد ودرآرزوی یک جنگ شش روزه دیگراست![1] که البته با پیروزی هرکدام،این دمکراسی و آزادی درایران است که قربانی خواهدشد.

ایدئولوژیک بودن سیستم وتفکر حاکم بر هردو رژیم به این جنگ شدت می بخشد.

آیت الله خامنه ای باتوجه به آنچه در اختیارش می گذارند،وبرایش ترسیم          می کنند،امیدواراست (وتقریبا اطمینان دارد)چنانچه جنگی بین اسرائیل و ایران رخ دهد،پیروزی ازآن ایران خواهد بود و این پیروزی نقطه پایان درگیری های بین المللی و البته بهتر ازهر چیز،تثبیت داخلی است!

مالیخولیای جنگ بین اسرائیل وایران –که در هردو کشور تبلیغ می شود-ناشی از تفکرات ایدئولوژیک است.

درایران،نظریه یکسویه از دین که متاثراز بینش«نصربالرعب»است،باتعمیم آن به خارج از مرزها،می کوشد،علیرغم مخالفت جهانی،جایگاه سیاسی خود درداخل رامستحکم کند.پیروزی دراین جنگ-که هوایی وموشکی است-پارامترمهم این تفکرمالیخولیایی وشیزوفرنی سیاسی است!

صهیونیسم بین الملل که راسش دریک کشور کوچک(ولی قدرتمند)بنام اسرائیل حاکمیت دارد،باتوجه به افکارعمومی بین الملل که غالبا علیه ایران است،ازآن به نفع خود سریعا بهره برداری کرده وبا هوس یک حمله برق آسا می خواهد،مشابه جنگ شش روزه را برایران تحمیل کند.

غرب وآمریکا سعی دارند با فشار وتحریم بین المللی –که بی تردید منافع مردم ایران برای آنان فقط در حد یک پرستیژ سیاسی است و در آن منافع ملی خودشان را جستجومی کنند-براین تصورند که با تشدید تحریم هاکه به مچاله شدن سیستم عصبی و ذهنی ودفاعی حکومت ومردم منجر می شود،درصورت بروز یک جنگ قطعا قعطنامه وجام زهردیگری را بر حاکمیت ج.ا.ا. تحمیل خواهندکرد وبعدازاین هرآنچه که دردستورکارقرارگیردایران ملزم به رعایت آن است.

در واقعه صلح حدیبیه (که تفکرحاکم بر ج.ا.ا. تحلیل ایدئولوژیک باب میل خود را تفسیرمی کند)، پیامبردرمقابل سران مکه حاضر به حذف جمله «بسم الله الرحمن الرحیم و حذف نام خود به عنوان پیامبراسلام شد.درقطعنامه 598 جنگ ایران و عراق وقتی درموضع قدرت قرارداشتیم پیشنهادهای صلحی آبرومندانه پذیرفته نشد وهنگامی جام زهر نوشیده شدکه دروضعیت نه برد ونه باخت وگرفتار در مخاصمات سیاسی درونی بودیم.

اکنون نیز این مشابه تاریخی محتمل است.وتمامی قرائن وشواهدبوجودآمدن چنین روندی را متصورمی کند.چون متاسفانه در منافع ملی کشوروحدت ملی وجود ندارد؛ و توجه حاکمیت (ونیروهای منتقدومخالف)بیشتربه تثبت جایگاه سیاسی خودشان است تا منافع ملی!آنها می خواهد از این وضعیت  برای خودکلاهی بسازند.

ازطرف دیگرانتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک است وبا  وقت کشی دوطرف بی ربط هم نیست!

برخی هم درایران وهم درآمریکادوست ندارند دمکراتها دوباره قدرت بگیرند.چون دمکراتهابه حقوق بشرودمکراسی وآزادیخواهی پایبند ترهستندتاجمهوریخواهان که گرایش به جنگ دارند.همانطورکه همین پایبندی منجربه سقوط شاه هم شد.

تفکرحاکم  درایران –که همواره درصدد یک دست شدن حاکمیت بوده است-در این سالها به همین سمت رفت.آنان باتثبیت دمکراسی  از نوع پارلمانتاریسم  دریک انتخابات آزاد،سازگاری ندارند واین نیز برخاسته از تفکر وایدئوژیک بودن حاکمیت است.

آنهاهمانطورکه درواقعه آزادسازی گروگانهای سفارت آمریکا با وقت کشی دریک معامله ننوشته شده،به طرف مقابل (یعنی جمهوریخواهان)آوانس دادند تاپیروز شوند،اکنون نیزبه نظرمی آید همین بلا را بخواهند برسر«اوباما» بیاورند؛چون تفکر وایدئولوژی حاکم برایران  به تفکر وحاکمیت«جمهوری خواهان»درآمریکا  نزدیکتر است؛جمهوریخواهان برسردمکراسی،آزادی وحقوق بشر درایران کمتر باایران چانه زنی می کنند!؟

وهمینطوربعدازروی کارآمدن ریگان بود که دریک معامله ومذاکره مخفی (آمدن مک فارلین)که به واقعه«ایران گیت»ویا»ایران کنترا» معروف شد،بوجودآمد![2]

حاکمیت میلیتاریستی کنونی درایران-که ارکان قدرت اکنون مبسوط  الید درقبضه نیروهای امنیتی واطلاعاتی است-برای تفکر دمکراسی خواهی وحقوق بشر وقعی قائل نیست.

کسانی که سوابق آنچنان درخشانی قبل وبعد ازانقلاب هم ندارند ویا آنکه در این سالهااسیر قدرت شده و تعاملات پنهانی وبده وبستان با بیگانگان هم درآنها محتمل است.همانطورکه ازوزارت اطلاعات ج.ا.ا اسلامی،سعید امامی و آن کسانی بیرون آمدکه ترواشات اخلاق اسلامی ودین خدا رادربازجویی های آنان از همقطاران وهمکاران خودشان می توان دیدوشنید!؟!

بی شک در صورت یک جنگ هوایی وموشکی بین اسرائیل وایران،این دمکراسی و آزادی است که حلقه محاصره اش درایران تنگ تر وتنگ تر خواهدشد.

این جنگ که پیش بینی آن غیرمحتمل نیست،یک جنگ ایدئولوژیک بوده و برای هردو کشوربقاء وحیات را رقم خواهدزد!

پیروزی دراین تحریم ویاجنگ احتمالی برای حاکمیت کنونی درج.ا.ا بیشترمصرف داخلی دارد،تامنافع ملی.وآیت الله خامنه ای تنهاشخصی است که بیشترین هوس  زور آزمایی با اسرائیل رادارد.

غرب وآمریکا وحامیان دیگر در این تحریم می دانندکه ایران به لحاظ ژئوپولیتیک،عراق وافغانستان ولیبی نیست که بشود با حمله نظامی کاررایکسره کرد و«دمکراسی مشترک»[3] را نیزدرایران تثبیت کرد.لااقل تا تکلیف سوریه معلوم نیست،این جنگ غیرمحتمل است؛مگرآنکه اسرائیل به تنهایی این هوس رادرحاکمیت ایران تقویت کند!

بنابراین بازی وجنگ موش وگربه (که مصداق همان شعر معروف موش وگربه  عبیدزاکانی هم است)درحال حاضرهم بهترین شیوه برای غرب و آمریکا وتحریم کنندگان است و  هم  برای حاکمیت ایران؛چونکه هرکدام فکر می کنند طرف مقابلش موش است!

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

7تیر91

 [1] - جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷  نبردی بود که از ۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷ میان  اسرائیل  و کشورهای عربی  مصر،  سوریه، و  اردن  رخ داد و با پیروزی مطلق اسرائیل به پایان رسید. این نبرد نقطه اوج بحرانی بود که از تاریخ ۱۵ مه تا ۱۲ ژوئن ۱۹۶۷ به درازا انجامید و در آن  اسرائیل  با شکست ارتش چند کشور عربی قسمتی از خاک آنها را تصرف کرد.

این جنگ با حمله هوایی ناگهانی اسرائیلی به پایگاه‌های هوایی مصر در ۵ ژوئن ۱۹۶۷ آغاز شد و اسرائیل طی ۶ روز موفق شد تا کنترلنوار غزه  و  صحرای سینا  را از مصر،  قدس شرقی  و  کرانه باختری رود اردن  را از اردن و  بلندی‌های جولان  را از سوریه خارج کند. کشورهای عربی همچون عراق، عربستان سعودی، تونس، سودان، مراکش، الجزایر، لیبی و کویت نیز به اسرائیل اعلام جنگ داده و با اعزام نیروهای کمکی به یاری اردن، مصر و سوریه شتافتند. نتایج این جنگ در ساخت ژئوپلوتیک منطقه تأثیرگذار بوده‌است.

 

[2] -ماجرای ایران–کنترا  (به  انگلیسی: Iran Contra affair) که به  ماجرای مک‌فارلین  و  ماجرای ایران گیت  نیز معروف است، به معامله تسلیحاتی  ایران  با  ایالات متحده آمریکا  و  اسرائیل  از   ۲۰  اوت ۱۹۸۵  تا   ۴  مارس   ۱۹۸۷  ( ۲۹  مرداد   ۱۳۶۴    ۱۳  اسفند   ۱۳۶۵ ) بازمی‌گردد. در این ماجرا آمریکا از طریق نفوذ ایران سعی در آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در  لبنان  کرد و در ازای آن برخی قطعات ادوات جنگی و نظامی را که به واسطه تحریم امکان فروش آنها به ایران نبود، در اختیار ایران قرار داد. پول فروش این تسلیحات به طور پنهانی به ضد انقلابیون  نیکاراگوئه  موسوم به  کنترا  داده می‌شد. اسرائیل نیز بخشی از معامله فروش تسلیحات به ایران را در دست گرفت و از این طریق سعی در شکست‌نخوردن ایران در مقابل جبهه متحد عربی مخالف اسرائیل داشت.

[3]  -رجوع شود به یادداشت این جانب با همین عنوان:«دمکراسی مشترک».

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت