هوس زور آزمایی با اسرائیل
محمد شوری

حاکمان ج.ا.ا.بی میل نیستند بااسرائیل یک زور آزمایی داشته باشند؛و اسرائیل را یک گوشمالی بدهند.همانسان که اسرائیل نیزبه این زورآزمایی رغبت نشان     می دهد ودرآرزوی یک جنگ شش روزه دیگراست![1] که البته با پیروزی هرکدام،این دمکراسی و آزادی درایران است که قربانی خواهدشد.

ایدئولوژیک بودن سیستم وتفکر حاکم بر هردو رژیم به این جنگ شدت می بخشد.

آیت الله خامنه ای باتوجه به آنچه در اختیارش می گذارند،وبرایش ترسیم          می کنند،امیدواراست (وتقریبا اطمینان دارد)چنانچه جنگی بین اسرائیل و ایران رخ دهد،پیروزی ازآن ایران خواهد بود و این پیروزی نقطه پایان درگیری های بین المللی و البته بهتر ازهر چیز،تثبیت داخلی است!

مالیخولیای جنگ بین اسرائیل وایران –که در هردو کشور تبلیغ می شود-ناشی از تفکرات ایدئولوژیک است.

درایران،نظریه یکسویه از دین که متاثراز بینش«نصربالرعب»است،باتعمیم آن به خارج از مرزها،می کوشد،علیرغم مخالفت جهانی،جایگاه سیاسی خود درداخل رامستحکم کند.پیروزی دراین جنگ-که هوایی وموشکی است-پارامترمهم این تفکرمالیخولیایی وشیزوفرنی سیاسی است!

صهیونیسم بین الملل که راسش دریک کشور کوچک(ولی قدرتمند)بنام اسرائیل حاکمیت دارد،باتوجه به افکارعمومی بین الملل که غالبا علیه ایران است،ازآن به نفع خود سریعا بهره برداری کرده وبا هوس یک حمله برق آسا می خواهد،مشابه جنگ شش روزه را برایران تحمیل کند.

غرب وآمریکا سعی دارند با فشار وتحریم بین المللی –که بی تردید منافع مردم ایران برای آنان فقط در حد یک پرستیژ سیاسی است و در آن منافع ملی خودشان را جستجومی کنند-براین تصورند که با تشدید تحریم هاکه به مچاله شدن سیستم عصبی و ذهنی ودفاعی حکومت ومردم منجر می شود،درصورت بروز یک جنگ قطعا قعطنامه وجام زهردیگری را بر حاکمیت ج.ا.ا. تحمیل خواهندکرد وبعدازاین هرآنچه که دردستورکارقرارگیردایران ملزم به رعایت آن است.

در واقعه صلح حدیبیه (که تفکرحاکم بر ج.ا.ا. تحلیل ایدئولوژیک باب میل خود را تفسیرمی کند)، پیامبردرمقابل سران مکه حاضر به حذف جمله «بسم الله الرحمن الرحیم و حذف نام خود به عنوان پیامبراسلام شد.درقطعنامه 598 جنگ ایران و عراق وقتی درموضع قدرت قرارداشتیم پیشنهادهای صلحی آبرومندانه پذیرفته نشد وهنگامی جام زهر نوشیده شدکه دروضعیت نه برد ونه باخت وگرفتار در مخاصمات سیاسی درونی بودیم.

اکنون نیز این مشابه تاریخی محتمل است.وتمامی قرائن وشواهدبوجودآمدن چنین روندی را متصورمی کند.چون متاسفانه در منافع ملی کشوروحدت ملی وجود ندارد؛ و توجه حاکمیت (ونیروهای منتقدومخالف)بیشتربه تثبت جایگاه سیاسی خودشان است تا منافع ملی!آنها می خواهد از این وضعیت  برای خودکلاهی بسازند.

ازطرف دیگرانتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک است وبا  وقت کشی دوطرف بی ربط هم نیست!

برخی هم درایران وهم درآمریکادوست ندارند دمکراتها دوباره قدرت بگیرند.چون دمکراتهابه حقوق بشرودمکراسی وآزادیخواهی پایبند ترهستندتاجمهوریخواهان که گرایش به جنگ دارند.همانطورکه همین پایبندی منجربه سقوط شاه هم شد.

تفکرحاکم  درایران –که همواره درصدد یک دست شدن حاکمیت بوده است-در این سالها به همین سمت رفت.آنان باتثبیت دمکراسی  از نوع پارلمانتاریسم  دریک انتخابات آزاد،سازگاری ندارند واین نیز برخاسته از تفکر وایدئوژیک بودن حاکمیت است.

آنهاهمانطورکه درواقعه آزادسازی گروگانهای سفارت آمریکا با وقت کشی دریک معامله ننوشته شده،به طرف مقابل (یعنی جمهوریخواهان)آوانس دادند تاپیروز شوند،اکنون نیزبه نظرمی آید همین بلا را بخواهند برسر«اوباما» بیاورند؛چون تفکر وایدئولوژی حاکم برایران  به تفکر وحاکمیت«جمهوری خواهان»درآمریکا  نزدیکتر است؛جمهوریخواهان برسردمکراسی،آزادی وحقوق بشر درایران کمتر باایران چانه زنی می کنند!؟

وهمینطوربعدازروی کارآمدن ریگان بود که دریک معامله ومذاکره مخفی (آمدن مک فارلین)که به واقعه«ایران گیت»ویا»ایران کنترا» معروف شد،بوجودآمد![2]

حاکمیت میلیتاریستی کنونی درایران-که ارکان قدرت اکنون مبسوط  الید درقبضه نیروهای امنیتی واطلاعاتی است-برای تفکر دمکراسی خواهی وحقوق بشر وقعی قائل نیست.

کسانی که سوابق آنچنان درخشانی قبل وبعد ازانقلاب هم ندارند ویا آنکه در این سالهااسیر قدرت شده و تعاملات پنهانی وبده وبستان با بیگانگان هم درآنها محتمل است.همانطورکه ازوزارت اطلاعات ج.ا.ا اسلامی،سعید امامی و آن کسانی بیرون آمدکه ترواشات اخلاق اسلامی ودین خدا رادربازجویی های آنان از همقطاران وهمکاران خودشان می توان دیدوشنید!؟!

بی شک در صورت یک جنگ هوایی وموشکی بین اسرائیل وایران،این دمکراسی و آزادی است که حلقه محاصره اش درایران تنگ تر وتنگ تر خواهدشد.

این جنگ که پیش بینی آن غیرمحتمل نیست،یک جنگ ایدئولوژیک بوده و برای هردو کشوربقاء وحیات را رقم خواهدزد!

پیروزی دراین تحریم ویاجنگ احتمالی برای حاکمیت کنونی درج.ا.ا بیشترمصرف داخلی دارد،تامنافع ملی.وآیت الله خامنه ای تنهاشخصی است که بیشترین هوس  زور آزمایی با اسرائیل رادارد.

غرب وآمریکا وحامیان دیگر در این تحریم می دانندکه ایران به لحاظ ژئوپولیتیک،عراق وافغانستان ولیبی نیست که بشود با حمله نظامی کاررایکسره کرد و«دمکراسی مشترک»[3] را نیزدرایران تثبیت کرد.لااقل تا تکلیف سوریه معلوم نیست،این جنگ غیرمحتمل است؛مگرآنکه اسرائیل به تنهایی این هوس رادرحاکمیت ایران تقویت کند!

بنابراین بازی وجنگ موش وگربه (که مصداق همان شعر معروف موش وگربه  عبیدزاکانی هم است)درحال حاضرهم بهترین شیوه برای غرب و آمریکا وتحریم کنندگان است و  هم  برای حاکمیت ایران؛چونکه هرکدام فکر می کنند طرف مقابلش موش است!

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

7تیر91

 [1] - جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷  نبردی بود که از ۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷ میان  اسرائیل  و کشورهای عربی  مصر،  سوریه، و  اردن  رخ داد و با پیروزی مطلق اسرائیل به پایان رسید. این نبرد نقطه اوج بحرانی بود که از تاریخ ۱۵ مه تا ۱۲ ژوئن ۱۹۶۷ به درازا انجامید و در آن  اسرائیل  با شکست ارتش چند کشور عربی قسمتی از خاک آنها را تصرف کرد.

این جنگ با حمله هوایی ناگهانی اسرائیلی به پایگاه‌های هوایی مصر در ۵ ژوئن ۱۹۶۷ آغاز شد و اسرائیل طی ۶ روز موفق شد تا کنترلنوار غزه  و  صحرای سینا  را از مصر،  قدس شرقی  و  کرانه باختری رود اردن  را از اردن و  بلندی‌های جولان  را از سوریه خارج کند. کشورهای عربی همچون عراق، عربستان سعودی، تونس، سودان، مراکش، الجزایر، لیبی و کویت نیز به اسرائیل اعلام جنگ داده و با اعزام نیروهای کمکی به یاری اردن، مصر و سوریه شتافتند. نتایج این جنگ در ساخت ژئوپلوتیک منطقه تأثیرگذار بوده‌است.

 

[2] -ماجرای ایران–کنترا  (به  انگلیسی: Iran Contra affair) که به  ماجرای مک‌فارلین  و  ماجرای ایران گیت  نیز معروف است، به معامله تسلیحاتی  ایران  با  ایالات متحده آمریکا  و  اسرائیل  از   ۲۰  اوت ۱۹۸۵  تا   ۴  مارس   ۱۹۸۷  ( ۲۹  مرداد   ۱۳۶۴    ۱۳  اسفند   ۱۳۶۵ ) بازمی‌گردد. در این ماجرا آمریکا از طریق نفوذ ایران سعی در آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در  لبنان  کرد و در ازای آن برخی قطعات ادوات جنگی و نظامی را که به واسطه تحریم امکان فروش آنها به ایران نبود، در اختیار ایران قرار داد. پول فروش این تسلیحات به طور پنهانی به ضد انقلابیون  نیکاراگوئه  موسوم به  کنترا  داده می‌شد. اسرائیل نیز بخشی از معامله فروش تسلیحات به ایران را در دست گرفت و از این طریق سعی در شکست‌نخوردن ایران در مقابل جبهه متحد عربی مخالف اسرائیل داشت.

[3]  -رجوع شود به یادداشت این جانب با همین عنوان:«دمکراسی مشترک».

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]