فقدان رهبری درپساخامنه ای
محمد شوری


مرحوم مهندس مهدی بازرگان سالهاپیش گفته بود:
ولایت فقیه قبایی ست که فقط به تن خمینی می خورد.
وچه خردمندانه و ژرف این سخن جاودانه شد.
او که باچشم بصیرت آن رامی دید،ما آنرا درعمل مشاهده کردیم.
بی تردید درپساخامنه ای جنگ قدرت بدلیل فقدان رهبری بشدت  اوج خواهدگرفت.
اگرخمینی بدلیل کاریزمایی ورهبری انقلاب بطورطبیعی حق اوبودکه رهبرآن باشد،امابعدازاو، خامنه ای  فاقداین کاریزمایی بود، وفقط بدلیل تبانی واتفاق پشت صحنه بازی سیاست،آنهم باشروط واماواگرهایی رهبری اودرمجلس خبرگان قانونی وتثبیت شد.
درطول بیش ازربع قرن حکومت ورهبری خامنه ای مصادیق روشنی هست که نشان می دهداین  قبا برای ایشان بسیار گشادبود و آنطورکه بایدوشاید از ایشان تمکین نشد و وی فاقدکاریزمایی ولایت فقیهاست؛وفقط بدلیل خودکرده راتدبیرنیست وبدلیل مدیون شدن وآلودگی ومضاعف برهمه ی  این دلایل،قوه ی قهریه ای است که خامنه ای دردوره قدرت خوداعمال کرد،و شهامت رویارویی مستقیم راازمخالفین ومنتقدین داخلی گرفت  که بتوانندعلناوبانام بردن ازایشان وآوردن  مصادیق،فقدان عدالت وتوان اداره ی کشوررابه ایشان گوشزدکنند.هیچکس آیت الله منتظری نشد.
درانتخابات اخیرمجلس خبرگان ومجلس شورا که باهماهنگی اصلاح طلبان داخلی وبرخی منتقدین خارج ازکشورتعداد آرای رای دهندگان را بالابردند،وسناریوی به مثلث جیم   رای ندهیدوتاکیدمی کنم تبلیغاتی سیدمحمدخاتمی،برای آمدن مردم به پای صندوق رای،اجراشد،
یک دلیل مهم واصلی اش مشروعیت بخشیدن به مجلس خبرگان بود،تافردی که  بیشتراز۱۰۰هزاررای نمی آوردبیش ازیک میلیون رای بیاورد وبه این شکل کاری کردندکه مجلس دوره جدیدخبرگان رهبری که به احتمال قوی رهبریاشورای رهبری بعدی را انتخاب می کند ازآرای بالایی برخورد دارباشد.چون یک مجلس ضعیف وباتعدادآرای کم که بخواهدرهبری بعدی رابرگزیند،این یعنی کشک!
حال بااین مقدمه،به بررسی وضعیت واحتمالات 
فقدان رهبری درپساخامنه ای  می پردازیم:
۱_نسل اول از رهبران انقلاب،مثل آقایان:هاشمی رفسنجانی،خامنه ای وجنتی(وهمینطوربرخی ازمراجع تقلیدوذی نفوذ) آفتاب لب بوم هستند.هرچندحیات وممات افرادنامعلوم ودست هیچکس نیست،ولی براساس قانون طبیعت این احتمال برای نسل اول انقلاب ۵۷_باهرنوع گرایش_محتمل است؛به فرض مثال ممکن است آقایان خامنه ای وهاشمی هردودریک زمان ریق رحمت راسربکشند.
۲_جمهوری اسلامی ایران،باوجودولایت فقیهزنده است؛راس وسراین نظام ولایت فقیه است،که اگرنباشددیگرنامش جمهوری اسلامی نیست؛وپایان آن خواهدبود.
۳_همواره دوجناح چپ وراست که درطول این سالهابراثرشرایط زمان متحول شده واسامی وتوصیف های متعددی ازخودتعریف کرده اند،مثل:اصلاح طلب واصولگرا،مشاغل کلیدی ومهم دراطراف آنهاچرخ خورده وقدرت سیاسی همیشه  دراختیارایشان بوده است؛،که برهمین مسیرووجودهمین اصل ولایت فقیه است که آنها می توانندبازهم درپساخامنه ای قدرت رابین خودتقسیم کنند.
وازهمین راهبرداست که دربازی سیاست توانسته اند  آقازاده های خودرا(باتنوع سیاسی وهم چنین متضاد)برای بعدازخودجابیاندازند؛که تاحدودی هم موفق شده اند؛وازجمله آقازاده هایی بارویکردهایی کاملامترقیانه(!)ومتفاوت باخودشان را...!
۴_این تحول دردوجناح همیشگی قدرت، اولابراثرسرعت ورودتکنولوژی مثل اینترنت وماهواره به خانه هااست که برخی را(نسل دوم وسوم وچهارم)یابالاجبارویاازروی اختیارمتحول کرده وتن به اصلاحات داده ومی دهند.


۵_عده ای چه حقیقی وچه حقوقی(گروهها)درخارج ازکشوربه عنوان منتقدواپوزیسیون فعالیت دارندکه ازاین گروههاوافرادبرخی جزونسل اول هستندومثل نسل اول درداخل ایران آفتاب لب بوم می باشندکه بعیداست به قدرت بازگردند:(مثل ابوالحسن بنی صدر،اولین رئیس جمهوری ایران)که البته این گروهها وافراداولا غالبابعنوان بدیل برای براندازی فعالیت دارندوثانیابرای خودافرادی تربیت کرده اندکه بتواننددرصورت احتمال محقق شدن براندازی،به صحنه قدرت سیاسی درایران وارد شوند.
وبرخی هم هستندکه جزو نسل دوم وسوم وحتی چهارم هستند،که ازاین افراد(بخصوص بعدازواقعه واتفاقات سال ۸۸که به جنبش سبزمعروف شد)برخی عامل نیروهایی درداخل هستندوبدون تغذیه مالی واطلاعاتی آنهااصلاتوان آنراندارندکه بتوانند به شکل مستقل عرض اندام کنند،وکلا درقدوقواره این نقش نیستند...
این افراددراثرتحولات داخلی وهدایتی که فرمانش ازداخل است مصاحبه می کنند،یادداشت می نویسندوباصطلاح مبارزه مدنی انجام می دهند.
این نیروها( داخلی وچه کسانی که درخارج ازایران فعالیت دارند)یا به اختیاروازروی دانش وآگاهی متحول و تغییر مسیرو دیدگاه داده اند،که غیرمحتمل است که درپساخامنه ای تن به ولایت فقیه بدهند؛ آنهم بیایندازفردیاافرادی که در حد و اندازه و قد و قواره این مقام نیستندتمکین کنند. ویانه براساس سلسله مراتب سمپات،نوچه،عضوو کارشناس وتخصص و وابستگی ونفوذی بودن و کفه ی قدرت،به آنچه که در پساخامنه ای اتفاق می افتد تن درداده وتمکین واطاعت می کنند.


۶_طبق اصل ۱۰۹قانون اساسی رهبربایدصلاحیت علمی برای افتاء و مدیریت وقدرت اداره کشوررا داشته باشدوطبق همین قانون اساسی شورای رهبری وجودنداردوباتوجه به افراد موجوددرعرصه سیاسی مافردی که کاریزمایی ولایت فقیه راداشته باشدنداریم.لذا برای عبورازاین بحران بسیارمهم درجمهوری اسلامی که احتمال سقوط را می دهد،بایدفکری کرد.لذا
همانطورکه دراواخرعمرخمینی   وی دستورتغییرقانون اساسی راداد،این احتمال هست که خامنه ای برای حفظ نظام وعدم مواجه شدن بابحران رهبری،تن به تغییرداده وشورای رهبری را دوباره همچون قانون اساسی اول اعاده کرده وبه تصویب برساند.
وعلاوه براین،تغییراتی دیگرنیزدرقانون اساسی _باتوجه برمبنای هماهنگی بااین اصل_داده خواهد شد؛ازجمله حذف پست ریاست جمهوری وابقای دوباره پست نخست وزیری و پارلمانی  کردن قدرت؛که دراصل برای تثبیت وحفظ قدرت سیاسی دردوجناح همیشگی قدرت است؛ومانوعی ازنمایش  اجرایی آنرا پیشترازسوی سیدمحمدخاتمی درانتخابات مجلس شورا باشعارتاکیدمی کنم وی مبنی بردادن رای کامل به لیست امید،آزمایش کرده ایم. ووی موفق هم شد.برای همین هم هست که درتعمیم وجاانداختن این پروسه ی از پیش طراحی شده، لیدرهای این دوجناح درمصاحبه هایی بااین ایده که انتخابات آینده،انتخاب احزاب باشدنه انتخاب افراد،باهم هماهنگی واتفاق نظرداشتند!


۷_ممکن است قبل ازتصویب وتغییرقانون اساسی فوت آنی خامنه ای اتفاق بیفتدکه  شورای رهبری موقت واعمال قانون وبه رفراندوم گذاشتن تغییرقانون هم دراین زمان رقم  می خوردکه دراصل ۱۱۱پیش بینی شده است.بااین تفاوت که معلوم نیست چه شخص یااشخاصی انتخاب شوند.هرفردیاافرادی برگزیده شوددیگرمثل سابق نمی توانداعمال قدرت کندوچیزی شبیه مترسک است واختیارش دردست چهره ها یاقدرت پنهانی ست که ایشان رابه قدرت رسانده خواهدبود.
۸_بدلیل فقدان فردی کاریزما وقابل قبول این احتمال هست که دوجناح همیشگی قدرت،رهبری را بین خودتقسیم کنندتاعلاوه بربردن سهم،وادامه حضور،جمهوری اسلامی راهم حفظ کنند.
بهترین گزینه  این می تواندباشد که شورای رهبری متشکل ازآقایان سیدمحمدخاتمی وسیدحسن خمینی وسیدمجتبی خامنه ای وسیدمحمودهاشمی بین آنهاتقسیم شود.


۹_چه شورای رهبری درست شود وچه یک نفر زعامت رهبری را بدست گیرد، اطاعت پذیری ازاوخیلی کم رنگ می شودواوقدرت لازم  برای تمکین کردن افرادرا ازخود  ندارد وهمین امرموجب تزلزل درارکان نظام خواهدشد.که بااین فرض،ممکن این شخص ویا شورای رهبری، یاتن به دمکراسی وآزادی می  دهدوبه اصطلاح خودرا آپدیت وبه روز می کند که همین امرهم سبب آگاهی بیشترمردم شده   و باعث زوال ولایت فقیه خواهد شد؛و چون بامبناوریشه ی ولایت فقیه درتضاداست وولایت فقیه را اززرورق تقدس بیرون می آورد تقریبامحال به نظر می رسد.ویاباقوه ی قهریه ی بیشتری بامنتقدین برخوردخواهدکردکه بازهم سبب زوال ولایت فقیه خواهدشد.


۱۰_بحران های موجوددرخارج ازایران مثل استمرارداعش ویاظهوراحتمالی نئوفاشیسم دراروپاویااینکه ممکن است  بدلیل عدم اتفاق درانتخاب رهبری بعدی، وشدت اختلاف،سپاه پاسداران راواداربه کودتاکندوبه بهانه ی  حفظ انقلاب ونظام قدرت رابدست گیردوتارفع آنچه بهانه ی کودتا است ودلیل اضطرار،درعرصه قدرت بماندورهبری خودخواسته اش رابرکرسی ولایت فقیه بنشاند.

تهران
محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگار
۲۹ تیرماه ۱۳۹۵

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]