اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
محمد شوری

این یک داستان واقعی ست.

آزار و اذیت و محرومیت های شغلی و غیره(آنهم باشنود)تمومی نداره. بااینکه نزدیک 30سال می گذره، انگاری افشاشدن«مک فارلین» بدجوری حالشان را گرفته. میخواهند وانمودکنند نه چنین چیزی نیست؛ وشما اصلن مهم نیستی، و ازاین حرفها،اماچندتامصداق(که همشان هم مستندهستند)میخواهید برایتان بیاورم تانشان بدهم اینهاتوی این سالهابرای آنکه نخواهند مسئولیت جفتک زدن های خودشان را بر عهده بگیرند چه کارهاوچه هزینه هایی که نمی کنند؟...

از شنودهای غیرقانونی بگویم؟یاازجریمه های الکی هنگام مسافرکشی؟ آنهم مثل جریمه ای درسالهاپیش، سالهایی که هنوز دوربین هایی که در سرچهاراه الان گذاشته اند و عکس می گیرد نبود؛ ولی برای من بوسیله پست آمددر خانه!!

یاسرقت های مکرر ازخودرو،آنهم جلوی چشم مامورین نیروی انتطامی که دکه اش سرکوچه است، وکاپوت ماشینی که زنجیر و قفل شده؟بیاند براحتی دلکوی آنرا بدزدند آنهم نه فقط یکبار، بلکه چندین بار!؟!...

یاازآدم هایی که به عنوان مستاجردرساختمان محل زندگی چابجامی کنند که بتوانندباکمال وقاحت وپررویی و بی شرفی در بزنند و ترابه باد کتک بگیرند وبگویند: «من مال وزارت اطلاعات هستم ومی کنمت توی گونی و از این اباطیل...»!

یا ازاراذل واوباشی که استخدام می کنن تا بی خودی وبی جهت ترابه بادکتک بگیرند وبرایت پرونده درست کنند و...؟!

یا باشنودهایی که می کنند بیایندوباکمال پررویی ووقاحت وبافریب،ترابه عنوان مزاحم نلفنی بکشانند اداره آگاهی وبعدآنجا بایک مامور اطلاعاتی از واجا روبروبشوی و بعدازمیان شنودهایی که کرده اند دستاویزی پیداکنندبرای اینکه عمله اینها بشوی...!

یااینکه هرسال مجبوربشوی خانه ات را عوض کنی.تا میایی قول نامه ای می نویسی،فورایک صاحبخانه جدید برایت بتراشند.یعنی همان زمان آن خانه فروخته می شود وتوبایدمستاجر صاحب خانه ای باشی که الساعه خلق شده است!؟ شما خودتان رابگذارید جای من،چه فکری می کنید؟چه نتیجه ای می گیرید؟

محض رضای خداتوی این سالها (هرسال یک خانه عوض کردم)نشد که این اتفاق نیفتد،جدای ازآن تمام افرادساختمان سریع بعدش چابجامی شوند و آدم هایی می آیند که اکثرا لهجه شهرستانی دارندو جورواجورند،از معتادوتریاکی بگیرتا....

و یاموقعی که درمنزل نیستی بخواهند سرک بکشند تو زندگی ات و....

و.....

13آذر1365،محمدمحمدی ری شهری(همان محمدی نیک یاهمان محمددرون پرور)وزیراسبق«واجا»(وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی)،می آیدروی آنتن تلویزیون ودرارتباط بادستگیری«سیدمهدی هاشمی»(ازنزدیکان ومنسوبین آیت الله منتظری(که آنزمان قائم مقام رهبری بود)و40تن ازنیروها واعضای باندش!می گوید:

«توطئه برای منحرف کردن اسلام ازمسیراصلی ازجمله اتهامات این گروه است».

آیت الله جنتی هم تو نمازجمعه بعدامی آیدومی گوید:«امام بادستگیری سیدمهدی هاشمی چشم فتنه راازحدقه بیرون درآورد».والبته «دفترتحکیم وحدت»آنزمان هم همین رابلغورکرد واز«چشم فتنه»نام برد ونوشت:

«دفترتحکیم وحدت ضمن محکوم کردن جریان مهدی هاشمی نسبت برشد تفکرات انحرافی هشدارداد. رهبری هشیارانه انقلابی باردیگرچشم فتنه ای خطرناک را در آوردودست باندمهدی هاشمی را ازتوطئه های خطرناکشان کوتاه نمودند»(روزنامه کیهان،8دی1365).

حالامی فهمم که چرابعدازاین همه سال،فتنه88زودبه یوم الله 9دی تبدیل شد!!

وجنبش سبز وجریان اصلاحات به دولت نرمال واعتدال رسید!!

و این همه هیاهوفقط یک«تدلیس»بود.

این برای این بود که «پیچک انحراف» چشم نداشت!فتنه 88چشم نداشت.لذااین فتنه کورباید دستش رابه کسی می دادواین کس،کسانی جزو سردمداران دولت سایه نبودند...!؟

قصه«چشم فتنه»ازآنجاشروع شد،که «خمینی»درفروردین1365«مرگ»را یکبار تجربه کرده بود؛برای همین باید زود می جنبیدند و عجله؛«منتظری»نبایدجانشین او می شد!

و وقتی آمدن مخفیانه«مک فارلین»برای قرارومدارهای آینده ی پس از «خمینی» با افشای آن لورفت، آمال و آرزوها فروریخت؛لذافرمان مستقیم حمله صادرشد.و با ساخت و پرداخت هایی که نیروهای خاص واجا(و ازجمله شخص سعیدامامی های دوجناح»برای جناب وزیر ترتیب دادند تاایشان آنرابه خورد خمینی دهد،پای وی را نیز به این بازی بازکردند؛ تابدست خودخمینی بهترین حاصل عمرش رابرای همیشه خانه نشین و محصور و مغضوب کنند!

روز6آبان1365،درحالیکه اطراف منزل ومیدان قیام قُرق ماموران امنیتی بود و ماشین بنزپارک شده درپیچ میدان کاملن تابلو بود،فورا خودم رابه اتوبوس2طبقه خط شمشیری-که می خواست حرکت کند-رسانده وسوارآن شده وبرصندلی نشستم. بخیال خودم ازدست شان جسته ام!!اما هنوز چندمتری حرکت نکرده بود،که دو برادر امنینی!!آمدندبالاومراباخود بردند...

«خمینی»درپیام دستگیری ما نوشته بود:«اعلامیه هایی که بااسامی مختلف توسط افرادضدانقلاب ومنحرف ووابسته مهدی هاشمی پخش کردیده است»

ویکی ازاین اعلامیه به آمدن«مک فارلین اشاره داشت:

«...طبق اخباررسیده،چه از بعضی مسئولین،وچه دریک سری مطبوعات اروپایی ملاقات دکتر نجف آبادی(محمدعلی هادی نجف آبادی نماینده تهران)با«رابرت مک فارلین»مشاورامنیتی ریگان...»

حال ازآنزمان هرچند30سال می گذرد. اما هنوزحسرت این مذاکرات و لذت شهدشیرینی که قرار بود بچشند و نشد، آزارشان می دهد!

لذابرای عاملین افشای این مذاکرات پنهانی،محکومیت های سختی صادر شد.

محکومیتی هایی علنی مثل اعدام امیدنجف آبادی (به بهانه عمل شنیع غیراخلاقی)واعدام سیدمهدی هاشمی(به بهانه قتل شمس آبادی وحشمت ودوپسرش،که هنوززوایای پنهان این ماجراوقتل برکسی روشن نیست وبه همین بهانه –که برفرض صحت،فقط مربوط به شخص ایشان بود ونه مربوط به نیروهایی که دراین جریان فعالیت داشتند-وهمه رابایک چوب برانند ومورد فحاشی واهانت و...قراردهند).

واحکام صادره درمحاکم غیابی؛که با بعهده نگرفتن مسئولیت اعمال شنیع و غیرقانونی شان،می خواهنداین افرادرا از حیِّز انتفاع بیاندازند وبا ایجادعدم امنیت درزندگی شخصی باانواع ترفند وصحنه سازی ها (که همه آنهابخاطرشنود ومراقبت هایی ست که می شود)،بخواهند طرف راخاموش وساکت کنند!

واقعیت هاواتفاقات این سالها نشان می دهد(که برای آنها مستندات ومدارک کافی هست وبرخی هم منتشر وعلنی شده است) آنهابدون آنکه بخواهند مسئولیت رفتارهای شنیع وغیرقانونی خودرا برعهده بگیرند،به وسیله شنود وانواع شنود وفشارهایی که اعمال می کنند،توانسته اند عده ای راهم آلوده دیکته های خود کنند!وباترفندهاوحیله هایی والبته گاه بااجبارو فشار آنهابه همکاری باآنها وادار و توجیه کنند تا بدینوسبله بوی گَندرفتارشنیع بوسیله شنودشان را باهم پوشانی دیگران(دیگرانی یاقاصرندوعامی وناآگاه ازاصل موضوع ویادیگرانی که مقصرندوآگاه و از اصل موضوع وباخبر؟؟که گاها درحکم شریک ودزد ورفیق قافله خوش رقصی هم می کنند) لاپوشانی کنند!

ووقتی حرف ازحقوق بشروحق الناس وحقوق شهروندی می شود،بدلیل آلوده شدن دست هایشان دراین ماجرا، سکوت کنند و دم فروبندندو گاه فلفل هم به زخم بپاشند!

یاوقتی هم درسالهاپیش باهمه اگرواما وفشارومحدودیت هادرروزنامه سلام کار کردم تاتعطیل شد، تنها دیوار من کوتاه باشد.وبیایند(روزبعدازتعطیلی روزنامه،17تیر1378)ودوباره مرادستگیرو زندانی کنند...

درحکم محکومیت دقیقا نوشته شده بود:«به جرم نوشتن مطالب متعدد درمطبوعات علیه امنیت ملی»وبعدمی بینیم همه آقایان مدعی اصلاحات وحقوق شهروندی وحقوق بشر،دراین مورد سکوت کنند ودم فروبندند.و مثلن،نه تنهاانجمن صنفی روزنامه نگاران هیچ عکس العمل واطلاعیه وسخنی ازاین دستگیری وعلت آن به میان نمی آورد،بلکه گاهی دربعضی از جاهاهم باهمکاری نیروی امنیتی و اطلاعاتی دامن خودراکه آلوده بود،آلوده ترکرد!

وازآنزمان هم ازشغل خودم محروم باشم...کتابهایم رامجوز ندهندو اگردادند توزیعش نکنند!

حالا سالها می گذرد وخداراشکر برخی پرده ها کناررفته وبرخی حرفها زده شده وبرخی مطالب نوشته.وبرخی خیاط ها هم البته درکوزه افتادند...

درپایان توچه شما رابه برخی از خزعبلاتی جلب می کنم. که گذرزمان کورس رسوایی شان رازده ونشان داده که این حرفها،حرفهای صناریک غاز است که فقط دردکان اینهاپیدامی شود.

اگررسانه آزاد بودو بقیه هم حق حرف زدن وانتشارداشتند آنوقت امثال نویسنده وگوینده این مطالب جرات این را نداشتند چنین دروغ های شاخداری را برای عوامی که دسترسی به اطلاعات آزاد راندارندسرهم کنند!؟

نشریه فیضیه ش 420دوشنبه 19دی79می نویسد:

«درطی سه سال گذشته چریانی که همواره درپشت نقاب هاو شعارهای زیبا چهره کریه خویش را پنهان کرده است،دست به جریان سازی وسلب آرامش وامنیت از مردم نموده است. ایجادآشوب کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای،بلوادرخرم آباد و دهها جریان دیگردرزمره این طرح های زنجیره ای است دراین میان نمی توان ازنقش باندمنحرف وتبهکارمهدی هاشمی دراین جریانات غافل ماند.دراین میان حسینعلی منتظری نقش ویژه ای داردکه همواره مورد توجه دشمنان داخلی وخارجی بوده است».

وازمحمد جوادلاریجانی(درروزنامه همبستگی،12آذر1380)نقل شده است:

«قتل های زنجیره ای بعدازپیروزی انقلاب دونمونه بسیاربدداشت که اولین نمونه آن بامهدی هاشمی شروع شدوتعدادی درآن کشته شدند. پرونده او در زمان حیات امام موردبررسی قراگرفته زیرا افرادمهدی هاشمی ومرتکبین آن قتلها باند بسیارقوی و پیشرفته ای بودند.که درارکان قدرت نیزنفوذداشتند.لذامقابله باآنها کار ساده ای نبود. ولی امام برپیگیری آن پرونده مُصربود.وهمین مساله منجربه رنجش آقای منتظری ازحضرت امام شد .دقیقاآیت الله منتظری از سر قتل های زنجیره ای ازجریان حکومت بُرید.چراکه این مساله راجانبی می دانست...مهدی هاشمی درصدد حذف امام وسپس درپی حذف آیت الله منتطری طی کودتایی بودودرنهایت قصد ایجاد حکومت دیکتاتوری راداشت»!!!!!!!!

واحمدآذری قمی(عضوجامعه مدرسین وازبنیانگذاران روزنامه رسالت که عاقبت نوبت به خودش هم رسید ومغضوب نظام وحاکمیت ج.ا.شد)درروزنامه خودش، رسالت29آذر1365می نویسد:

«این روزهادوپیروزی بزرگ به برکت رهبری های امام نصیب ملت شهیدپرورایران گشت.عزاداری کاخ سیاه شیطان بزرگ ورسوا شدن جریان مرموز وعمیق سیدمهدی هاشمی ودارودسته گسترده اش که متاسفانه درسرتاسرکشور ریشه دوانده وتعقیب ودستگیری همه منحرفین وابسته».

به عدم تصدیع اوقات شریف خوانند ازاین آوردن این دست مطالب خودداری می کنم!

ازقرارمعلوم است هنوز که هنوز است وحشت دارند وگرنه هزینه این فرد وآن فرد و این رسانه وآن رسانه واین سایت وآن سایت نمی کردن تاچرندیاتی راسرهم کنند،خزعبلاتی که زمان خلاف آنهارا ثابت کرده و البته خودراهم رسوا.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)4آبان1394

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت