اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
محمد شوری

این یک داستان واقعی ست.

آزار و اذیت و محرومیت های شغلی و غیره(آنهم باشنود)تمومی نداره. بااینکه نزدیک 30سال می گذره، انگاری افشاشدن«مک فارلین» بدجوری حالشان را گرفته. میخواهند وانمودکنند نه چنین چیزی نیست؛ وشما اصلن مهم نیستی، و ازاین حرفها،اماچندتامصداق(که همشان هم مستندهستند)میخواهید برایتان بیاورم تانشان بدهم اینهاتوی این سالهابرای آنکه نخواهند مسئولیت جفتک زدن های خودشان را بر عهده بگیرند چه کارهاوچه هزینه هایی که نمی کنند؟...

از شنودهای غیرقانونی بگویم؟یاازجریمه های الکی هنگام مسافرکشی؟ آنهم مثل جریمه ای درسالهاپیش، سالهایی که هنوز دوربین هایی که در سرچهاراه الان گذاشته اند و عکس می گیرد نبود؛ ولی برای من بوسیله پست آمددر خانه!!

یاسرقت های مکرر ازخودرو،آنهم جلوی چشم مامورین نیروی انتطامی که دکه اش سرکوچه است، وکاپوت ماشینی که زنجیر و قفل شده؟بیاند براحتی دلکوی آنرا بدزدند آنهم نه فقط یکبار، بلکه چندین بار!؟!...

یاازآدم هایی که به عنوان مستاجردرساختمان محل زندگی چابجامی کنند که بتوانندباکمال وقاحت وپررویی و بی شرفی در بزنند و ترابه باد کتک بگیرند وبگویند: «من مال وزارت اطلاعات هستم ومی کنمت توی گونی و از این اباطیل...»!

یا ازاراذل واوباشی که استخدام می کنن تا بی خودی وبی جهت ترابه بادکتک بگیرند وبرایت پرونده درست کنند و...؟!

یا باشنودهایی که می کنند بیایندوباکمال پررویی ووقاحت وبافریب،ترابه عنوان مزاحم نلفنی بکشانند اداره آگاهی وبعدآنجا بایک مامور اطلاعاتی از واجا روبروبشوی و بعدازمیان شنودهایی که کرده اند دستاویزی پیداکنندبرای اینکه عمله اینها بشوی...!

یااینکه هرسال مجبوربشوی خانه ات را عوض کنی.تا میایی قول نامه ای می نویسی،فورایک صاحبخانه جدید برایت بتراشند.یعنی همان زمان آن خانه فروخته می شود وتوبایدمستاجر صاحب خانه ای باشی که الساعه خلق شده است!؟ شما خودتان رابگذارید جای من،چه فکری می کنید؟چه نتیجه ای می گیرید؟

محض رضای خداتوی این سالها (هرسال یک خانه عوض کردم)نشد که این اتفاق نیفتد،جدای ازآن تمام افرادساختمان سریع بعدش چابجامی شوند و آدم هایی می آیند که اکثرا لهجه شهرستانی دارندو جورواجورند،از معتادوتریاکی بگیرتا....

و یاموقعی که درمنزل نیستی بخواهند سرک بکشند تو زندگی ات و....

و.....

13آذر1365،محمدمحمدی ری شهری(همان محمدی نیک یاهمان محمددرون پرور)وزیراسبق«واجا»(وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی)،می آیدروی آنتن تلویزیون ودرارتباط بادستگیری«سیدمهدی هاشمی»(ازنزدیکان ومنسوبین آیت الله منتظری(که آنزمان قائم مقام رهبری بود)و40تن ازنیروها واعضای باندش!می گوید:

«توطئه برای منحرف کردن اسلام ازمسیراصلی ازجمله اتهامات این گروه است».

آیت الله جنتی هم تو نمازجمعه بعدامی آیدومی گوید:«امام بادستگیری سیدمهدی هاشمی چشم فتنه راازحدقه بیرون درآورد».والبته «دفترتحکیم وحدت»آنزمان هم همین رابلغورکرد واز«چشم فتنه»نام برد ونوشت:

«دفترتحکیم وحدت ضمن محکوم کردن جریان مهدی هاشمی نسبت برشد تفکرات انحرافی هشدارداد. رهبری هشیارانه انقلابی باردیگرچشم فتنه ای خطرناک را در آوردودست باندمهدی هاشمی را ازتوطئه های خطرناکشان کوتاه نمودند»(روزنامه کیهان،8دی1365).

حالامی فهمم که چرابعدازاین همه سال،فتنه88زودبه یوم الله 9دی تبدیل شد!!

وجنبش سبز وجریان اصلاحات به دولت نرمال واعتدال رسید!!

و این همه هیاهوفقط یک«تدلیس»بود.

این برای این بود که «پیچک انحراف» چشم نداشت!فتنه 88چشم نداشت.لذااین فتنه کورباید دستش رابه کسی می دادواین کس،کسانی جزو سردمداران دولت سایه نبودند...!؟

قصه«چشم فتنه»ازآنجاشروع شد،که «خمینی»درفروردین1365«مرگ»را یکبار تجربه کرده بود؛برای همین باید زود می جنبیدند و عجله؛«منتظری»نبایدجانشین او می شد!

و وقتی آمدن مخفیانه«مک فارلین»برای قرارومدارهای آینده ی پس از «خمینی» با افشای آن لورفت، آمال و آرزوها فروریخت؛لذافرمان مستقیم حمله صادرشد.و با ساخت و پرداخت هایی که نیروهای خاص واجا(و ازجمله شخص سعیدامامی های دوجناح»برای جناب وزیر ترتیب دادند تاایشان آنرابه خورد خمینی دهد،پای وی را نیز به این بازی بازکردند؛ تابدست خودخمینی بهترین حاصل عمرش رابرای همیشه خانه نشین و محصور و مغضوب کنند!

روز6آبان1365،درحالیکه اطراف منزل ومیدان قیام قُرق ماموران امنیتی بود و ماشین بنزپارک شده درپیچ میدان کاملن تابلو بود،فورا خودم رابه اتوبوس2طبقه خط شمشیری-که می خواست حرکت کند-رسانده وسوارآن شده وبرصندلی نشستم. بخیال خودم ازدست شان جسته ام!!اما هنوز چندمتری حرکت نکرده بود،که دو برادر امنینی!!آمدندبالاومراباخود بردند...

«خمینی»درپیام دستگیری ما نوشته بود:«اعلامیه هایی که بااسامی مختلف توسط افرادضدانقلاب ومنحرف ووابسته مهدی هاشمی پخش کردیده است»

ویکی ازاین اعلامیه به آمدن«مک فارلین اشاره داشت:

«...طبق اخباررسیده،چه از بعضی مسئولین،وچه دریک سری مطبوعات اروپایی ملاقات دکتر نجف آبادی(محمدعلی هادی نجف آبادی نماینده تهران)با«رابرت مک فارلین»مشاورامنیتی ریگان...»

حال ازآنزمان هرچند30سال می گذرد. اما هنوزحسرت این مذاکرات و لذت شهدشیرینی که قرار بود بچشند و نشد، آزارشان می دهد!

لذابرای عاملین افشای این مذاکرات پنهانی،محکومیت های سختی صادر شد.

محکومیتی هایی علنی مثل اعدام امیدنجف آبادی (به بهانه عمل شنیع غیراخلاقی)واعدام سیدمهدی هاشمی(به بهانه قتل شمس آبادی وحشمت ودوپسرش،که هنوززوایای پنهان این ماجراوقتل برکسی روشن نیست وبه همین بهانه –که برفرض صحت،فقط مربوط به شخص ایشان بود ونه مربوط به نیروهایی که دراین جریان فعالیت داشتند-وهمه رابایک چوب برانند ومورد فحاشی واهانت و...قراردهند).

واحکام صادره درمحاکم غیابی؛که با بعهده نگرفتن مسئولیت اعمال شنیع و غیرقانونی شان،می خواهنداین افرادرا از حیِّز انتفاع بیاندازند وبا ایجادعدم امنیت درزندگی شخصی باانواع ترفند وصحنه سازی ها (که همه آنهابخاطرشنود ومراقبت هایی ست که می شود)،بخواهند طرف راخاموش وساکت کنند!

واقعیت هاواتفاقات این سالها نشان می دهد(که برای آنها مستندات ومدارک کافی هست وبرخی هم منتشر وعلنی شده است) آنهابدون آنکه بخواهند مسئولیت رفتارهای شنیع وغیرقانونی خودرا برعهده بگیرند،به وسیله شنود وانواع شنود وفشارهایی که اعمال می کنند،توانسته اند عده ای راهم آلوده دیکته های خود کنند!وباترفندهاوحیله هایی والبته گاه بااجبارو فشار آنهابه همکاری باآنها وادار و توجیه کنند تا بدینوسبله بوی گَندرفتارشنیع بوسیله شنودشان را باهم پوشانی دیگران(دیگرانی یاقاصرندوعامی وناآگاه ازاصل موضوع ویادیگرانی که مقصرندوآگاه و از اصل موضوع وباخبر؟؟که گاها درحکم شریک ودزد ورفیق قافله خوش رقصی هم می کنند) لاپوشانی کنند!

ووقتی حرف ازحقوق بشروحق الناس وحقوق شهروندی می شود،بدلیل آلوده شدن دست هایشان دراین ماجرا، سکوت کنند و دم فروبندندو گاه فلفل هم به زخم بپاشند!

یاوقتی هم درسالهاپیش باهمه اگرواما وفشارومحدودیت هادرروزنامه سلام کار کردم تاتعطیل شد، تنها دیوار من کوتاه باشد.وبیایند(روزبعدازتعطیلی روزنامه،17تیر1378)ودوباره مرادستگیرو زندانی کنند...

درحکم محکومیت دقیقا نوشته شده بود:«به جرم نوشتن مطالب متعدد درمطبوعات علیه امنیت ملی»وبعدمی بینیم همه آقایان مدعی اصلاحات وحقوق شهروندی وحقوق بشر،دراین مورد سکوت کنند ودم فروبندند.و مثلن،نه تنهاانجمن صنفی روزنامه نگاران هیچ عکس العمل واطلاعیه وسخنی ازاین دستگیری وعلت آن به میان نمی آورد،بلکه گاهی دربعضی از جاهاهم باهمکاری نیروی امنیتی و اطلاعاتی دامن خودراکه آلوده بود،آلوده ترکرد!

وازآنزمان هم ازشغل خودم محروم باشم...کتابهایم رامجوز ندهندو اگردادند توزیعش نکنند!

حالا سالها می گذرد وخداراشکر برخی پرده ها کناررفته وبرخی حرفها زده شده وبرخی مطالب نوشته.وبرخی خیاط ها هم البته درکوزه افتادند...

درپایان توچه شما رابه برخی از خزعبلاتی جلب می کنم. که گذرزمان کورس رسوایی شان رازده ونشان داده که این حرفها،حرفهای صناریک غاز است که فقط دردکان اینهاپیدامی شود.

اگررسانه آزاد بودو بقیه هم حق حرف زدن وانتشارداشتند آنوقت امثال نویسنده وگوینده این مطالب جرات این را نداشتند چنین دروغ های شاخداری را برای عوامی که دسترسی به اطلاعات آزاد راندارندسرهم کنند!؟

نشریه فیضیه ش 420دوشنبه 19دی79می نویسد:

«درطی سه سال گذشته چریانی که همواره درپشت نقاب هاو شعارهای زیبا چهره کریه خویش را پنهان کرده است،دست به جریان سازی وسلب آرامش وامنیت از مردم نموده است. ایجادآشوب کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای،بلوادرخرم آباد و دهها جریان دیگردرزمره این طرح های زنجیره ای است دراین میان نمی توان ازنقش باندمنحرف وتبهکارمهدی هاشمی دراین جریانات غافل ماند.دراین میان حسینعلی منتظری نقش ویژه ای داردکه همواره مورد توجه دشمنان داخلی وخارجی بوده است».

وازمحمد جوادلاریجانی(درروزنامه همبستگی،12آذر1380)نقل شده است:

«قتل های زنجیره ای بعدازپیروزی انقلاب دونمونه بسیاربدداشت که اولین نمونه آن بامهدی هاشمی شروع شدوتعدادی درآن کشته شدند. پرونده او در زمان حیات امام موردبررسی قراگرفته زیرا افرادمهدی هاشمی ومرتکبین آن قتلها باند بسیارقوی و پیشرفته ای بودند.که درارکان قدرت نیزنفوذداشتند.لذامقابله باآنها کار ساده ای نبود. ولی امام برپیگیری آن پرونده مُصربود.وهمین مساله منجربه رنجش آقای منتظری ازحضرت امام شد .دقیقاآیت الله منتظری از سر قتل های زنجیره ای ازجریان حکومت بُرید.چراکه این مساله راجانبی می دانست...مهدی هاشمی درصدد حذف امام وسپس درپی حذف آیت الله منتطری طی کودتایی بودودرنهایت قصد ایجاد حکومت دیکتاتوری راداشت»!!!!!!!!

واحمدآذری قمی(عضوجامعه مدرسین وازبنیانگذاران روزنامه رسالت که عاقبت نوبت به خودش هم رسید ومغضوب نظام وحاکمیت ج.ا.شد)درروزنامه خودش، رسالت29آذر1365می نویسد:

«این روزهادوپیروزی بزرگ به برکت رهبری های امام نصیب ملت شهیدپرورایران گشت.عزاداری کاخ سیاه شیطان بزرگ ورسوا شدن جریان مرموز وعمیق سیدمهدی هاشمی ودارودسته گسترده اش که متاسفانه درسرتاسرکشور ریشه دوانده وتعقیب ودستگیری همه منحرفین وابسته».

به عدم تصدیع اوقات شریف خوانند ازاین آوردن این دست مطالب خودداری می کنم!

ازقرارمعلوم است هنوز که هنوز است وحشت دارند وگرنه هزینه این فرد وآن فرد و این رسانه وآن رسانه واین سایت وآن سایت نمی کردن تاچرندیاتی راسرهم کنند،خزعبلاتی که زمان خلاف آنهارا ثابت کرده و البته خودراهم رسوا.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)4آبان1394

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]