روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
محمد شوری

جدول زیر لیست کل مطالبی است که درمطبوعات از من منتشرشده است.

فردای روزی که روزنامه سلام تعطیل شد رفتم زندان.جرم نوشتن بودن.انجمن صنفی روزنامه نگاران هیچ عکس العملی نشان نداد.

http://mahkame2.wordpress.com/category/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/

تقریبا از آنزمان بیکاری منقطع وممتدی به من  تحمیل شد.

آخرین مطلبی که در مطبوعات از من چاپ شد یادداشتی با عنوان«فقدان امنیت» بود که در روزنامه مردم سالاری به چاپ رسید.

واواک(واجا) باکمک گرفتن از نوچه هایش در مطبوعات و همیاری برخی و فشاربر برخی سعی داشته ودارد تا بدون قبول مسئولیت مانع حضورم در مطبوعات شود.حالا که عمله آنها نشده ایم،ما را ازحیِّز انتفاع بیاندازد.و بتوانند باگرفتاری های معیشتی وقطع بیمه،وهماهنگی وهمیاری با دزدان نان(رانت و باند قدرت در مطبوعات)، وجودم را منکر شوند و باصطلاح خود بایکوت کنند. آنچه بر سر توزیع کتابهایم آورده شد- وکمی از قصه اش را نوشته ام-یکی از پروژه های آنهاست.

آنهایی که مرا می شناسند و ازنزدیک با آنها کار کرده ام(خصوصادرروزنامه سلام)خوب می دانندکه چه می گویم ومنظورم چه کس وکسانی است.

دزدان نانی که یا شریک دزد ورفیق قافله هستند، و یا تخم هایشان را کشیده اند...آنها

باید بداننداین هم حق الناس است.وخداوند هم نمی تواند ببخشد!

حاکمیت انحصار طلبان در«ج.ا.ا»بامساعدت ازتوانایی اش در بهره وری از رانت قدرت و سیاهی لشگری که از نوچه ها در عرصه مطبوعات قطار کرده،آنجا را مختص عده ای  خاص کرده تا فقط آنها آزادی فعالیت داشته باشند.

اما آیاماه همیشه پشت ابر می ماند؟نه؛فواره چون بلند شود،سرنگون شود.

به قول مولانا:

نردبان خلق از ما ومنی است

عاقبت این نردبان افتادنیست

 

 

رديف   عنوان مطلب                 نام روزنامه ونشریه                            تاريخ          نوع اسم

 

1- عاشورا       مجله سروش                                          ش36   29/10/1358            محمد شوري

2- گلهاي سرخ آزادي در 22 بهمن شكوفا شد          مجله سروش/ش133- 17/11/1360       محمد شوري

3-  انقلاب فرهنگي                            روزنامه انقلاب اسلامي/ش253 -  22/2/1359       محمد شوري

4-اثر گذاري شريعتي در جامعه وانقلاب    روزنامه انقلاب اسلامي/ش264 -4/3/    1359     محمد شوري

5- انسان و اخلاق                               روزنامه انقلاب اسلامی/322-16 /  5/1359         محمد شوري

6-جبهه واحد اسلامي                               روزنامه انقلاب اسلامي/ش322-16/5/1359     محمد شوري

7-تفسيري بر اذان و اقامه نماز                  روزنامه انقلاب اسلامي/ش322-16/5/1359      محمد شوري

8-ماهيت انقلاب، وحدت رهبري و . .             روزنامه صبح آزادگان/ش960-5/3/1362     محمد شوري

9-خط امام رادر تمامي ابعاد/. .                  روزنامه اطلاعات/             4و5و6/3/1363    محمد شوري

10- پاسخي به محمد جواد حجتي كرماني        روزنامه اطلاعات/ش19208- 11/9/ 1369       م. درويش

11-مصاحبه با يكي ازروحانيون بيداردرمورد انتخاب قائم مقام رهبری      روزنامه        كيهان19    1364

12- انقلاب اسلامي و صدور انقلاب             نشريه نهضت جهاني اسلام/6 - /    /   1365     محمد شوري

13-گزارش كمك آمريكا به آوراگان                         روزنامه سلام /پيش شماره-/9/2/1370       بدون نام

14-شهيد مطهري روحانيروشنفكر                       روزنامه سلام/ش   15/2/1372   عنايت الله سلحشور

15- اندر خم مفروضات مطالعه                                 روزنامه سلام/ ش 758-9/10/1372     بدون نام

16-  كتاب تنها دوست با وفاي انسان                  روزنامه سلام/ش - 758-9/10/ 1372      مسعود طوبي

17-جانبازان و لزوم توجه بيشتربه. . .                     روزنامه سلام /ش - 23و 25/10/1372     بدون نام

18-دغدعه هاي شغلي                                       روزنامه سلام/ 3/10و2و3/11/1373          بدون نام

19-آيا براي شما هم وقت طلاست؟                                  روزنامه سلام/ 17/3/1373            بدون نام

20-گشتي در كهكشان گوتنبرگ                                     روزنامه سلام / - 7/4/1373            بدون نام

21-تامين اجتماعي پاسخي به. . .                                 روزنامه سلام/ش  - 25/4/1373         بدون نام

22-كارگر اصلي ترين عنصر تو سعه انسانی              روزنامه سلام/ش        10 /2/1376        بدون نام

23-انتخابات راههاي مشاركت كدامند؟                      روزنامه سلام/ش       13و15/2/1375     بدون نام

24-قانون محور اصلي جامعه مدني                         روزنامه سلام/ ش     14و 16/4/1376     بدون نام

25- شايعه                                                    روزنامه سلام/ش     25 و 28/4/1376         بدون نام

26- قرآن در عينيت جامعه (انتخاب صحيح)     روزنامه سلام     16/5/  1376                   محمد شوري

27- تنظيم روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن        روزنامه سلام     23   /5/76                      محمد شوري

28-كلاف درهم پيچيده اي بنام رفت وآمد شهري       روزنامه سلام   8/6/76                       محمد شوري

29 - امر به معروف و نهي از منكر               روزنامه سلام   13/1376                           محمد شوري

30- جوانان و مشكل اشتغال            روزنامه سلام   17 و 19و 22و 6/ 1376                   محمد شوري

31- جامعه مدني ، احزاب ، مشاركت روزنامه سلام   17  و 19و 21/ 8 1376                   محمد شوري

32-تب فوتبال ، از فوتبال تا   فوت بال        روزنامه سلام   24  / 8/ 1376                       محمد شوري

33- جوانان و ازدواج                                روزنامه سلام         10و 5 و 8/9/1376       محمد شوري

34- قانون اساسي ترجمان اراده ملت          روزنامه سلام       12/ 9. 1376                      محمد شوري

35- دانشجو پيشگام در مشاركت سياسي           روزنامه سلام         15  /9/1376              محمد شوري

36-انتظار يعني اميد . .                              روزنامه سلام   24/9/137                          محمد شوري

37- دروغ چرا؟!                                     رورنامه سلام  13 و 15 / 10/1376              محمد شوري

38-جامعه مدني و جامعه زدني                      روزنامه سلام 22 و 24 /10/1376              محمد شوري

39- عدالت اجتماعي آرمان انقلاب اسلامي       روزنامه سلام 15/10/   1376                    محمد شوري

40 - جانعه مدني و استيفاي حق                       روزنامه سلام   2و 4و 6/1/1376             محمد شوري

41- بررسي مباني حقوق اجتماعي در قانون اساسي       رورنامه سلام   9/11/1376            محمد شوري

42-فقير سازي وفقير نوازي                          روزنامه سلام 13/ 111376                      محمد شوري

43- آمدي جانم بقربانت ولي حالا چرا؟!       روزنامه سلام 23/11/1376                           محمد شوري

44-امرار معاش از نوع ديگر                    رورنامه سلام 8/11377                               محمد شوري

45- جمهوري اسلامي اري                      روزنامه سلام      10/1/1377                        محمد شوري

46- داستان اتوبوس شركت واحد              روزنامه سلام       22  /1/1377                      محمد شوري

47- از كار سياسي تا سياسي كاري           روزنامه سلام     39   و 31/1/ 1377               محمد شوري

48- آزداي مطبوع!                                روزنا مه سلام     12  / 2/1377                     محمد شوري

49-مشاركت همگاني، همه براي همه        روزنامه سلام    21    و 23/ 2/ 1377               محمد شوري

50-شركت واحد اتوبوسراني                    روزنامه سلام     26 /2/1377                        محمد شوري

51 - دوم خرداد، انقلاب در انقلاب           روزنامه سلام      2  / 3/ 1377                        محمد شوري

52- قانون آزداي                               روزنامه سلام     20 و 18/ 3/ 1377                     علي ميثمي

53- تا كي اين چنين بايد،                       روزنامه سلام      3 /4/ 1377                         مقداد واعظي

54- امر به معروف در جامعه مدني        روزنامه سلام      15 و 17/4/ 1377                     علي ميثمي

55- کي به كيه دمكراسيه ،                روزنامه سلام    13 / 4/ 1377                               امين عباسي

56- دربدر به دنابال يك دانه قرص   روزنامه سلام     20  /4/ 1377                                 امين عباسي

57- از آينده چه خبر؟                     روزنامه سلام     31/ 4/ 1377                                امين عباسي

58- وقتي نمي نويسيد چي بگم؟        روزنامه سلام  5/5/ 1377                                       امين عباسي

59- فاصله انتقاد تا افترا در مطبوعات  روزنامه سلام 10/5/1377                                      علي ميثمي

60- تكرار مشروطيت توهم ياتحريف تاريخ  روزنامه سلام  14/5/ 1377                             علي ميثمي

61- التماس نكن!                                    روزنامه سلام   17/5/1377                           امين عباسي

62 - مشكلات يك مصاحبه                          روزنامه سلام  14/ 6/ 1377                        امين عباسي

63- تعزبرات لوكس                                 روزنامه سلام 2/ 6/ 1377                            امين عباسي

64-ماكياوليست هاي كوچك                       روزنامه سلام   25/ 6/   1377                        علي ميثمي

65-پول نداري نمير!ّ                         روزنامه سلام        6/7/1377                             امين عباسي

66-شخصيت بليطي، بليط شخصيت!       روزنامه سلام      11  /7/1377                          امين عباسي

67- ازماست كه برماست                     روزنامه سلام      13/7/1377                            امين عباسي

68- فالگيري در عصر انفجارات         روزنامه سلام      15/5/1377                               امين عباسي

69- جمع پنج نفره تاكسي                    روزنامه سلام      30/7/137                               امين عباسی

70- انتخابات و مشاركت همگاني روزنامه سلام      25/7/1377                                        علي ميثمي

71- رنجنامه اي از فقر                     روزنامه سلام     28/7/1377                                امين عباسي

72-گفت و گوي تمدنها                     روزنامه سلام    28/7/1377                                   علي ميثمي

73- ازدواج فوري                         روزنامه سلام    4/8/1377                                     امين عباسي

74- اين بار تقصير ماست            روزنامه سلام      6/8/1377                                       امين عباسي

75- بند پ                     روزنامه سلام        9/8/1377                                                علي ميثمي

76- خط قرمز            روزنامه سلام    20/8/1377                                                      علی میثمی

77- پاسخ ویزه در ارتباط با خط قرمز   رورنامه سلام 30/8/1377                                   مدیر مسئول

78- خط سریع السیر یا مردم فریبی    روزنامه سلام 20/8/1377                                      امین عباسی

79- عاطفه کشی    روزنامه سلام  18/9/1377                                                                بدون نام

80- آب دهانت را قورت بده   روزنامه سلام    23/9/1377                                                 بدون نام

81- اسکناس 70 تومانی   روزنامه سلام 30/9/1377                                                         بدون نام

82- نیمه پر نیمه خالی روزنامه سلام 2/10/1377                                                             بدون نام

83- آدم های متمدن  آدم های متجدد روزنامه سلام                               30/10/1377             بدون نام

84- نهضت جهانی  اسلام آرمانی که  ...  روزنامه سلام  2/1/ 1377                                      بدون نام    

85-من توجیه می کنم پس هستم  روزنامه سلام 19/12/ 137                                                بدون نام

86- پنج بعلاوه چند؟  روزنامه صبح امروز 9/10/1377                                               گروه گزارش

87- هر که آمد عمارتی نوساخت روزنامه صیح امروز 10/10/1377                               گروه گزارش

88- نقطه تلاقی  زوزنامه صبح امروز 22/10/  1377                                                 فرشاد حسینی

89- باید ماشه  را چکاند تا کلرات . . . صبح امروز 28/10/1377                                      علی میثمی

90- تحلیلهای خانواده استثنایی     صبح امروز 8/11/1377                                              علی میثمی

91- مفتش 26    صبح امروز 28/1/137                                                                     علی میثمی

92- حکومت دینی جکومت دیندار    صبح امروز  12/10/1377                                        علی میثمی

93- نسخه پیچیده شده برای مطبوعات آزاد  صبح امروز  24/12/1377                               علی میثمی

94- آبشخور!   صبح امروز 26/12/1377                                                                   علی میثمی

95- گنیجینه اطلاعاتی سازمان سیا اینجاست!   صبح امروز 27/12/1377                            علی میثمی

96- قانون علیه قانون! صبح امروز 1/2/1378                                                              علی میثمی

97- مطبوعه مطبوع جناح استثنایی(1) صبح امروز 15/2/1377                                       علی میثمی

98- حرف بعضی از مردها همیشه یکی نسیت(2) 16/12/1377                                        علی میثمی

99- نقد گزارش مطبوعه مطبوع (از اشتباه. . .    صبح امروز                                    یکی از خوانندگان

100- مطلبی علیه یادداشت حکومت دینی حکومت دینداردر صبح امروز                   مجله یالثارات ش 58

101- تحلیل یکی از گروههای خارج از کشور ازنویسندگان  مطبوعات ایران             (ازجمله  علی میثمی)

102-زمان وانديشه(آزداي)               هفته نامه توانا             ش19- 22/4/1377                علي ميثمي

103- زمان و انديشه(قعطنامه598)    هفته نامه توانا            ش20- 28/4/1377                  علي مثمي

104- زمان و انديشه (                 )       هفته نامه توانا          ش21-4/5/1377                 علي ميثمي

105- زمان و انديشه (                )        هفته نامه توانا         ش22- 11/5/1377               علي ميثمي

106-زمان و انديشه(حزب الله - انصار حزب الله) هفته نامه توانا ش23و24و 25و 26و 27       علي ميثمي

107-زمان و انديشه(اقتصاد وسرمايه داري) هفته نامه توانا ش28- 22/6/1377                     علي ميثمي

108- مصاحبه اختصاص با لطف الله ميثمي   هفته نامه توانا ش 27- 11/6/1377                مسعود طوبي

109- مصاحبه اختصاصي با اعظم طالقاني    هفته نامه توانا ش 28- 22/6/1377               مسعود طوبي

110-زمان و اندیشه (آزادی اندیشه) هفته نامه  توانا                ش 29                                 علی میثمی

111-زمان و اندیشه (اهانت- هتک – تهمت) هفته نامه توانا- ش 33-30/10/1378                 علی میثمی

112-زمان و اندیشه (ازادی مطبوع) هفته نامه توانا- ش 34- 32-23/1/1378-                      علی میثمی

113- زمان و اندیشه (خشونت) هفته نامه توانا – ش 34-0 13/2/1378-                             علی میثمی

114--مصاحبه با صادق زیبا کلام – هفته نامه توانا- 35- 20/2/1378-                               علی میثمی

115--زمان و اندیشه( روز شمار کرباسچی) هفته نامه توانا- ش36- 27/2/1378-                  علی میثمی

116- زمان و اندیشه ( دوم خرداد) هفته نامه توانا – 37-3/3/1378-                                   علی میثمی

117- زمان واندیشه ( مطبوعات مطبوع!) هفته نامه توانا- ش 38- 10/3/1378-                    علی میثمی

118- جامعه خوردنی – هفته نامه توانا – ش 39- 25/3/1378-                                         علی میثمی

119- زمان و اندیشه ( علی شریعتی ) هفته نامه توانا – ش 39- 25/3/1378                        علی میثمی

120- زمان و اندیشه (استبداد) هفته نامه توانا- ش 41 – 7/4/1378-                                   علی میثمی

121- آگهي تشكر، تبريك و تسليت. . .        روزنامه كار و گارگر 17/8/ 1376                  محمد شوري

122--شعار جامعه مدني قدرت يا قانون        مجله ايران فردا     ش 39 دي ماه 76                محمد شوري

123- نقد گزارش امر بمعروف ( گر خواهي نشوي رسوا . ..) هفته نامه شلمچه ش36            15/5/1377

124- بحران افغانستان، چرا سردرگمي؟     روزنامه زن            ش 17- 4/6/1377            محمد شوري

125- وسوسه هاي خناسان                            هفته نامه مبين      ش 40- 17/6/1377       محمد شوري

126-ايجاد بحران براي استعفاي سوم!           هفته نامه آبان        ش     13/4/1377           محمد شوري

127--خشونت،ضرورت هوشياري دولت         هفته نامه آبان       ش 32- 7/6/1377          محمد شوري

128- یکصد نامه سرگشاده به رئیس جمهوری  روزنامه ایران ویچ ش12 – 29/2/13678     محمد شوری

129- سرنخ بوروکراسی بدست مدیریت ا ست روزنامه بیان–ش1 17/9/1378              میثم علی محمدی

130- شریک جامعه مدنی شویم   روزنامه بیان ش5- 22/9/1378-                             میثم علی محمدی

131- شوراهای شهر مادر مشارکت – روزنامه بیان ش 15- 4/10/1378-                    میثم علی محمدی

132- مدرسه سازی مشارکتی درجه یک – روزنامه بیان  ش 23- 15/10/ 1378-          میثم علی محمدی

133- قانون برای همه همه برای قانون روزنامه بیان ش 26 و 28- 20و 22/10/1378   میثم علی محمدی

134- مصرف گرایی نقیض مشارکت – روزنامه بیان ش 32- 27/10/1378-                میثم علی محمدی

135- اخلاق سیاسی – روزنامه بیان ش35 -30/10/1378                                             محمد شوری

136- زنده باد مطبوعات رورنامه بیان ش 46و48و 49-14-17-18/11/1378             میثم علی محمدی

137-تبلور انتخابات آزاد میزان رای مرد م است روزنامه بیان  ش 58 28/11/1378       میثم علی محمدی

139- گت وگوی تمدنها در دوجبهه  روزنامه بیان  ش 59- 30/11/1378-                    میثم علی محمدی

140- نردبان قهرمانی  روزنامه بیان ش 72 16/12/1378                                       میثم علی محمدی

141- چه باید کرد  روزنامه بیان ش 7 21/12/ 1378                                             میثم علی محمدی

142- انقلاب فرهنگی جهانی کالای تکنولوزی  اخبار اقتصاد ش 173 29/1/1379               محمد شوری

143- شنیدنی تمدنها  روزنامه آفتاب یزد    16/7/1379                                              علی پارسازاده

144- نیروهای سیاسی ملزم به همراهی با قطاراصلاحات هستند- روزنامه ملت 6/6/1380      محمد زمانی

145-  سیاسی شدن دین    روزنامه ملت 12/6/1380                                                     محمد زمانی

146- اصلاحات – دیانت – اقتصاد  روزنامه ملت 17/6/1380                                        محمد زمانی

147- عدالت عین اعتدال     روزنامه ملت 31/ 6/1380                                                 محمد زمانی

148- پنج احتمال -      روزنامه ملت 17/7/1380                                                        محمد زمانی

149- تابوها و تابلوهای منوع!    روزنامه همبستگی 21/11/1380                                      محمد شیدا

150- مثل آینه بی نقاب     روزنامه همبستگی   7/12/1380                                              محمد شیدا

151- تلقن مهمترین مسافر قطار تکنولوزی – روزنامه همبستگی   14/12/ 1380                   محمد شیدا

152- بدون شرح – چند سقف یک آسمان    روزنامه همبستگی   15/2/1381-                          بدون نام

153- هیات منصفه پس از 23  رورزنامه همیستگی 26/2/1381                                        محمد شیدا

154- ده سال انتظار شاید وقت دیگر  - روزنامه همبستگی 26/3/  1381                                  شیدایی

155- پنج + بحران همسر!               روزنامه همبستگی   14/71382                             محمد شوری

 156- خصوصی سازی خوب است یا بد   قسمت اول مجله بهکام  ش 45   اسفندماه 83 – محمد شوری          

157- خصوص سازی خوب است یا بد      قسمت دوم    مجله بهکام ش 46   ویژه نوروز        محمد شوری

158 -  من یک اصلاح طلبم !         قسمت اول   روزنامه کیهان       3/خرداد84                    م . محبوب

159 – من یک اصلاح طلبم           قسمت دوم    روزنامه کیهان       29خرداد 84                  م. محبوب

160 – زن شاهکار خلقت        مجله ایام – دوره جدید شماره 3 نیمه اول مردادماه 1385             م. ش

161- دیوار سیاست    مردم  سالاری – 27/4/ 1385  -                            محمد زمانی

162- ساندویچ سیاست – مردم سالاری 8 /6/1385                             محمد زمانی

163- یکصد سال بدنبال تحکیم دمکراسی – 14 /5/1385 – محمد زمانی

164-بازی سیاست – مردم   سالاری  19/5/1385 – محمد زمانی

165- بازار سیاست – مردم سالاری – 25/ 5/1385- محمد زمانی

166-قانون سیاست – مردم سالاری – 2/6/1385- محمد زمانی

167- فرهنگ سیاست و عوام پروری    - مردم سالاری  – 19/6/1385 – محمد زمانی

168- جایزه ای برای زندگی- مردم سالاری  17/7/71385 - محمدزمانی

169-ارزان بودن گرانی     - مردم سالاری – 3/7/1385   - محمد زکانی

170-موعظه از موضع بالا -  مردم سالاری – 27 /8/1385 – محد زمانی

171-اصول گرایی و اصلاح طلبی به کدام معنا؟ - 30/8/1385  - محمد زمانی

172-شهرام جزايري ازكدام مرز فراركرد؟-9/12/1385-مردم سالاري- محمدزماني

173-الناس علي دين ملوكهم-10/2/1386- مردم سالاري-محمدزماني

174-فقدان امنيت-16/8/1386-مردم سالاري- محمد شوري

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت