روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
محمد شوری

جدول زیر لیست کل مطالبی است که درمطبوعات از من منتشرشده است.

فردای روزی که روزنامه سلام تعطیل شد رفتم زندان.جرم نوشتن بودن.انجمن صنفی روزنامه نگاران هیچ عکس العملی نشان نداد.

http://mahkame2.wordpress.com/category/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/

تقریبا از آنزمان بیکاری منقطع وممتدی به من  تحمیل شد.

آخرین مطلبی که در مطبوعات از من چاپ شد یادداشتی با عنوان«فقدان امنیت» بود که در روزنامه مردم سالاری به چاپ رسید.

واواک(واجا) باکمک گرفتن از نوچه هایش در مطبوعات و همیاری برخی و فشاربر برخی سعی داشته ودارد تا بدون قبول مسئولیت مانع حضورم در مطبوعات شود.حالا که عمله آنها نشده ایم،ما را ازحیِّز انتفاع بیاندازد.و بتوانند باگرفتاری های معیشتی وقطع بیمه،وهماهنگی وهمیاری با دزدان نان(رانت و باند قدرت در مطبوعات)، وجودم را منکر شوند و باصطلاح خود بایکوت کنند. آنچه بر سر توزیع کتابهایم آورده شد- وکمی از قصه اش را نوشته ام-یکی از پروژه های آنهاست.

آنهایی که مرا می شناسند و ازنزدیک با آنها کار کرده ام(خصوصادرروزنامه سلام)خوب می دانندکه چه می گویم ومنظورم چه کس وکسانی است.

دزدان نانی که یا شریک دزد ورفیق قافله هستند، و یا تخم هایشان را کشیده اند...آنها

باید بداننداین هم حق الناس است.وخداوند هم نمی تواند ببخشد!

حاکمیت انحصار طلبان در«ج.ا.ا»بامساعدت ازتوانایی اش در بهره وری از رانت قدرت و سیاهی لشگری که از نوچه ها در عرصه مطبوعات قطار کرده،آنجا را مختص عده ای  خاص کرده تا فقط آنها آزادی فعالیت داشته باشند.

اما آیاماه همیشه پشت ابر می ماند؟نه؛فواره چون بلند شود،سرنگون شود.

به قول مولانا:

نردبان خلق از ما ومنی است

عاقبت این نردبان افتادنیست

 

 

رديف   عنوان مطلب                 نام روزنامه ونشریه                            تاريخ          نوع اسم

 

1- عاشورا       مجله سروش                                          ش36   29/10/1358            محمد شوري

2- گلهاي سرخ آزادي در 22 بهمن شكوفا شد          مجله سروش/ش133- 17/11/1360       محمد شوري

3-  انقلاب فرهنگي                            روزنامه انقلاب اسلامي/ش253 -  22/2/1359       محمد شوري

4-اثر گذاري شريعتي در جامعه وانقلاب    روزنامه انقلاب اسلامي/ش264 -4/3/    1359     محمد شوري

5- انسان و اخلاق                               روزنامه انقلاب اسلامی/322-16 /  5/1359         محمد شوري

6-جبهه واحد اسلامي                               روزنامه انقلاب اسلامي/ش322-16/5/1359     محمد شوري

7-تفسيري بر اذان و اقامه نماز                  روزنامه انقلاب اسلامي/ش322-16/5/1359      محمد شوري

8-ماهيت انقلاب، وحدت رهبري و . .             روزنامه صبح آزادگان/ش960-5/3/1362     محمد شوري

9-خط امام رادر تمامي ابعاد/. .                  روزنامه اطلاعات/             4و5و6/3/1363    محمد شوري

10- پاسخي به محمد جواد حجتي كرماني        روزنامه اطلاعات/ش19208- 11/9/ 1369       م. درويش

11-مصاحبه با يكي ازروحانيون بيداردرمورد انتخاب قائم مقام رهبری      روزنامه        كيهان19    1364

12- انقلاب اسلامي و صدور انقلاب             نشريه نهضت جهاني اسلام/6 - /    /   1365     محمد شوري

13-گزارش كمك آمريكا به آوراگان                         روزنامه سلام /پيش شماره-/9/2/1370       بدون نام

14-شهيد مطهري روحانيروشنفكر                       روزنامه سلام/ش   15/2/1372   عنايت الله سلحشور

15- اندر خم مفروضات مطالعه                                 روزنامه سلام/ ش 758-9/10/1372     بدون نام

16-  كتاب تنها دوست با وفاي انسان                  روزنامه سلام/ش - 758-9/10/ 1372      مسعود طوبي

17-جانبازان و لزوم توجه بيشتربه. . .                     روزنامه سلام /ش - 23و 25/10/1372     بدون نام

18-دغدعه هاي شغلي                                       روزنامه سلام/ 3/10و2و3/11/1373          بدون نام

19-آيا براي شما هم وقت طلاست؟                                  روزنامه سلام/ 17/3/1373            بدون نام

20-گشتي در كهكشان گوتنبرگ                                     روزنامه سلام / - 7/4/1373            بدون نام

21-تامين اجتماعي پاسخي به. . .                                 روزنامه سلام/ش  - 25/4/1373         بدون نام

22-كارگر اصلي ترين عنصر تو سعه انسانی              روزنامه سلام/ش        10 /2/1376        بدون نام

23-انتخابات راههاي مشاركت كدامند؟                      روزنامه سلام/ش       13و15/2/1375     بدون نام

24-قانون محور اصلي جامعه مدني                         روزنامه سلام/ ش     14و 16/4/1376     بدون نام

25- شايعه                                                    روزنامه سلام/ش     25 و 28/4/1376         بدون نام

26- قرآن در عينيت جامعه (انتخاب صحيح)     روزنامه سلام     16/5/  1376                   محمد شوري

27- تنظيم روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن        روزنامه سلام     23   /5/76                      محمد شوري

28-كلاف درهم پيچيده اي بنام رفت وآمد شهري       روزنامه سلام   8/6/76                       محمد شوري

29 - امر به معروف و نهي از منكر               روزنامه سلام   13/1376                           محمد شوري

30- جوانان و مشكل اشتغال            روزنامه سلام   17 و 19و 22و 6/ 1376                   محمد شوري

31- جامعه مدني ، احزاب ، مشاركت روزنامه سلام   17  و 19و 21/ 8 1376                   محمد شوري

32-تب فوتبال ، از فوتبال تا   فوت بال        روزنامه سلام   24  / 8/ 1376                       محمد شوري

33- جوانان و ازدواج                                روزنامه سلام         10و 5 و 8/9/1376       محمد شوري

34- قانون اساسي ترجمان اراده ملت          روزنامه سلام       12/ 9. 1376                      محمد شوري

35- دانشجو پيشگام در مشاركت سياسي           روزنامه سلام         15  /9/1376              محمد شوري

36-انتظار يعني اميد . .                              روزنامه سلام   24/9/137                          محمد شوري

37- دروغ چرا؟!                                     رورنامه سلام  13 و 15 / 10/1376              محمد شوري

38-جامعه مدني و جامعه زدني                      روزنامه سلام 22 و 24 /10/1376              محمد شوري

39- عدالت اجتماعي آرمان انقلاب اسلامي       روزنامه سلام 15/10/   1376                    محمد شوري

40 - جانعه مدني و استيفاي حق                       روزنامه سلام   2و 4و 6/1/1376             محمد شوري

41- بررسي مباني حقوق اجتماعي در قانون اساسي       رورنامه سلام   9/11/1376            محمد شوري

42-فقير سازي وفقير نوازي                          روزنامه سلام 13/ 111376                      محمد شوري

43- آمدي جانم بقربانت ولي حالا چرا؟!       روزنامه سلام 23/11/1376                           محمد شوري

44-امرار معاش از نوع ديگر                    رورنامه سلام 8/11377                               محمد شوري

45- جمهوري اسلامي اري                      روزنامه سلام      10/1/1377                        محمد شوري

46- داستان اتوبوس شركت واحد              روزنامه سلام       22  /1/1377                      محمد شوري

47- از كار سياسي تا سياسي كاري           روزنامه سلام     39   و 31/1/ 1377               محمد شوري

48- آزداي مطبوع!                                روزنا مه سلام     12  / 2/1377                     محمد شوري

49-مشاركت همگاني، همه براي همه        روزنامه سلام    21    و 23/ 2/ 1377               محمد شوري

50-شركت واحد اتوبوسراني                    روزنامه سلام     26 /2/1377                        محمد شوري

51 - دوم خرداد، انقلاب در انقلاب           روزنامه سلام      2  / 3/ 1377                        محمد شوري

52- قانون آزداي                               روزنامه سلام     20 و 18/ 3/ 1377                     علي ميثمي

53- تا كي اين چنين بايد،                       روزنامه سلام      3 /4/ 1377                         مقداد واعظي

54- امر به معروف در جامعه مدني        روزنامه سلام      15 و 17/4/ 1377                     علي ميثمي

55- کي به كيه دمكراسيه ،                روزنامه سلام    13 / 4/ 1377                               امين عباسي

56- دربدر به دنابال يك دانه قرص   روزنامه سلام     20  /4/ 1377                                 امين عباسي

57- از آينده چه خبر؟                     روزنامه سلام     31/ 4/ 1377                                امين عباسي

58- وقتي نمي نويسيد چي بگم؟        روزنامه سلام  5/5/ 1377                                       امين عباسي

59- فاصله انتقاد تا افترا در مطبوعات  روزنامه سلام 10/5/1377                                      علي ميثمي

60- تكرار مشروطيت توهم ياتحريف تاريخ  روزنامه سلام  14/5/ 1377                             علي ميثمي

61- التماس نكن!                                    روزنامه سلام   17/5/1377                           امين عباسي

62 - مشكلات يك مصاحبه                          روزنامه سلام  14/ 6/ 1377                        امين عباسي

63- تعزبرات لوكس                                 روزنامه سلام 2/ 6/ 1377                            امين عباسي

64-ماكياوليست هاي كوچك                       روزنامه سلام   25/ 6/   1377                        علي ميثمي

65-پول نداري نمير!ّ                         روزنامه سلام        6/7/1377                             امين عباسي

66-شخصيت بليطي، بليط شخصيت!       روزنامه سلام      11  /7/1377                          امين عباسي

67- ازماست كه برماست                     روزنامه سلام      13/7/1377                            امين عباسي

68- فالگيري در عصر انفجارات         روزنامه سلام      15/5/1377                               امين عباسي

69- جمع پنج نفره تاكسي                    روزنامه سلام      30/7/137                               امين عباسی

70- انتخابات و مشاركت همگاني روزنامه سلام      25/7/1377                                        علي ميثمي

71- رنجنامه اي از فقر                     روزنامه سلام     28/7/1377                                امين عباسي

72-گفت و گوي تمدنها                     روزنامه سلام    28/7/1377                                   علي ميثمي

73- ازدواج فوري                         روزنامه سلام    4/8/1377                                     امين عباسي

74- اين بار تقصير ماست            روزنامه سلام      6/8/1377                                       امين عباسي

75- بند پ                     روزنامه سلام        9/8/1377                                                علي ميثمي

76- خط قرمز            روزنامه سلام    20/8/1377                                                      علی میثمی

77- پاسخ ویزه در ارتباط با خط قرمز   رورنامه سلام 30/8/1377                                   مدیر مسئول

78- خط سریع السیر یا مردم فریبی    روزنامه سلام 20/8/1377                                      امین عباسی

79- عاطفه کشی    روزنامه سلام  18/9/1377                                                                بدون نام

80- آب دهانت را قورت بده   روزنامه سلام    23/9/1377                                                 بدون نام

81- اسکناس 70 تومانی   روزنامه سلام 30/9/1377                                                         بدون نام

82- نیمه پر نیمه خالی روزنامه سلام 2/10/1377                                                             بدون نام

83- آدم های متمدن  آدم های متجدد روزنامه سلام                               30/10/1377             بدون نام

84- نهضت جهانی  اسلام آرمانی که  ...  روزنامه سلام  2/1/ 1377                                      بدون نام    

85-من توجیه می کنم پس هستم  روزنامه سلام 19/12/ 137                                                بدون نام

86- پنج بعلاوه چند؟  روزنامه صبح امروز 9/10/1377                                               گروه گزارش

87- هر که آمد عمارتی نوساخت روزنامه صیح امروز 10/10/1377                               گروه گزارش

88- نقطه تلاقی  زوزنامه صبح امروز 22/10/  1377                                                 فرشاد حسینی

89- باید ماشه  را چکاند تا کلرات . . . صبح امروز 28/10/1377                                      علی میثمی

90- تحلیلهای خانواده استثنایی     صبح امروز 8/11/1377                                              علی میثمی

91- مفتش 26    صبح امروز 28/1/137                                                                     علی میثمی

92- حکومت دینی جکومت دیندار    صبح امروز  12/10/1377                                        علی میثمی

93- نسخه پیچیده شده برای مطبوعات آزاد  صبح امروز  24/12/1377                               علی میثمی

94- آبشخور!   صبح امروز 26/12/1377                                                                   علی میثمی

95- گنیجینه اطلاعاتی سازمان سیا اینجاست!   صبح امروز 27/12/1377                            علی میثمی

96- قانون علیه قانون! صبح امروز 1/2/1378                                                              علی میثمی

97- مطبوعه مطبوع جناح استثنایی(1) صبح امروز 15/2/1377                                       علی میثمی

98- حرف بعضی از مردها همیشه یکی نسیت(2) 16/12/1377                                        علی میثمی

99- نقد گزارش مطبوعه مطبوع (از اشتباه. . .    صبح امروز                                    یکی از خوانندگان

100- مطلبی علیه یادداشت حکومت دینی حکومت دینداردر صبح امروز                   مجله یالثارات ش 58

101- تحلیل یکی از گروههای خارج از کشور ازنویسندگان  مطبوعات ایران             (ازجمله  علی میثمی)

102-زمان وانديشه(آزداي)               هفته نامه توانا             ش19- 22/4/1377                علي ميثمي

103- زمان و انديشه(قعطنامه598)    هفته نامه توانا            ش20- 28/4/1377                  علي مثمي

104- زمان و انديشه (                 )       هفته نامه توانا          ش21-4/5/1377                 علي ميثمي

105- زمان و انديشه (                )        هفته نامه توانا         ش22- 11/5/1377               علي ميثمي

106-زمان و انديشه(حزب الله - انصار حزب الله) هفته نامه توانا ش23و24و 25و 26و 27       علي ميثمي

107-زمان و انديشه(اقتصاد وسرمايه داري) هفته نامه توانا ش28- 22/6/1377                     علي ميثمي

108- مصاحبه اختصاص با لطف الله ميثمي   هفته نامه توانا ش 27- 11/6/1377                مسعود طوبي

109- مصاحبه اختصاصي با اعظم طالقاني    هفته نامه توانا ش 28- 22/6/1377               مسعود طوبي

110-زمان و اندیشه (آزادی اندیشه) هفته نامه  توانا                ش 29                                 علی میثمی

111-زمان و اندیشه (اهانت- هتک – تهمت) هفته نامه توانا- ش 33-30/10/1378                 علی میثمی

112-زمان و اندیشه (ازادی مطبوع) هفته نامه توانا- ش 34- 32-23/1/1378-                      علی میثمی

113- زمان و اندیشه (خشونت) هفته نامه توانا – ش 34-0 13/2/1378-                             علی میثمی

114--مصاحبه با صادق زیبا کلام – هفته نامه توانا- 35- 20/2/1378-                               علی میثمی

115--زمان و اندیشه( روز شمار کرباسچی) هفته نامه توانا- ش36- 27/2/1378-                  علی میثمی

116- زمان و اندیشه ( دوم خرداد) هفته نامه توانا – 37-3/3/1378-                                   علی میثمی

117- زمان واندیشه ( مطبوعات مطبوع!) هفته نامه توانا- ش 38- 10/3/1378-                    علی میثمی

118- جامعه خوردنی – هفته نامه توانا – ش 39- 25/3/1378-                                         علی میثمی

119- زمان و اندیشه ( علی شریعتی ) هفته نامه توانا – ش 39- 25/3/1378                        علی میثمی

120- زمان و اندیشه (استبداد) هفته نامه توانا- ش 41 – 7/4/1378-                                   علی میثمی

121- آگهي تشكر، تبريك و تسليت. . .        روزنامه كار و گارگر 17/8/ 1376                  محمد شوري

122--شعار جامعه مدني قدرت يا قانون        مجله ايران فردا     ش 39 دي ماه 76                محمد شوري

123- نقد گزارش امر بمعروف ( گر خواهي نشوي رسوا . ..) هفته نامه شلمچه ش36            15/5/1377

124- بحران افغانستان، چرا سردرگمي؟     روزنامه زن            ش 17- 4/6/1377            محمد شوري

125- وسوسه هاي خناسان                            هفته نامه مبين      ش 40- 17/6/1377       محمد شوري

126-ايجاد بحران براي استعفاي سوم!           هفته نامه آبان        ش     13/4/1377           محمد شوري

127--خشونت،ضرورت هوشياري دولت         هفته نامه آبان       ش 32- 7/6/1377          محمد شوري

128- یکصد نامه سرگشاده به رئیس جمهوری  روزنامه ایران ویچ ش12 – 29/2/13678     محمد شوری

129- سرنخ بوروکراسی بدست مدیریت ا ست روزنامه بیان–ش1 17/9/1378              میثم علی محمدی

130- شریک جامعه مدنی شویم   روزنامه بیان ش5- 22/9/1378-                             میثم علی محمدی

131- شوراهای شهر مادر مشارکت – روزنامه بیان ش 15- 4/10/1378-                    میثم علی محمدی

132- مدرسه سازی مشارکتی درجه یک – روزنامه بیان  ش 23- 15/10/ 1378-          میثم علی محمدی

133- قانون برای همه همه برای قانون روزنامه بیان ش 26 و 28- 20و 22/10/1378   میثم علی محمدی

134- مصرف گرایی نقیض مشارکت – روزنامه بیان ش 32- 27/10/1378-                میثم علی محمدی

135- اخلاق سیاسی – روزنامه بیان ش35 -30/10/1378                                             محمد شوری

136- زنده باد مطبوعات رورنامه بیان ش 46و48و 49-14-17-18/11/1378             میثم علی محمدی

137-تبلور انتخابات آزاد میزان رای مرد م است روزنامه بیان  ش 58 28/11/1378       میثم علی محمدی

139- گت وگوی تمدنها در دوجبهه  روزنامه بیان  ش 59- 30/11/1378-                    میثم علی محمدی

140- نردبان قهرمانی  روزنامه بیان ش 72 16/12/1378                                       میثم علی محمدی

141- چه باید کرد  روزنامه بیان ش 7 21/12/ 1378                                             میثم علی محمدی

142- انقلاب فرهنگی جهانی کالای تکنولوزی  اخبار اقتصاد ش 173 29/1/1379               محمد شوری

143- شنیدنی تمدنها  روزنامه آفتاب یزد    16/7/1379                                              علی پارسازاده

144- نیروهای سیاسی ملزم به همراهی با قطاراصلاحات هستند- روزنامه ملت 6/6/1380      محمد زمانی

145-  سیاسی شدن دین    روزنامه ملت 12/6/1380                                                     محمد زمانی

146- اصلاحات – دیانت – اقتصاد  روزنامه ملت 17/6/1380                                        محمد زمانی

147- عدالت عین اعتدال     روزنامه ملت 31/ 6/1380                                                 محمد زمانی

148- پنج احتمال -      روزنامه ملت 17/7/1380                                                        محمد زمانی

149- تابوها و تابلوهای منوع!    روزنامه همبستگی 21/11/1380                                      محمد شیدا

150- مثل آینه بی نقاب     روزنامه همبستگی   7/12/1380                                              محمد شیدا

151- تلقن مهمترین مسافر قطار تکنولوزی – روزنامه همبستگی   14/12/ 1380                   محمد شیدا

152- بدون شرح – چند سقف یک آسمان    روزنامه همبستگی   15/2/1381-                          بدون نام

153- هیات منصفه پس از 23  رورزنامه همیستگی 26/2/1381                                        محمد شیدا

154- ده سال انتظار شاید وقت دیگر  - روزنامه همبستگی 26/3/  1381                                  شیدایی

155- پنج + بحران همسر!               روزنامه همبستگی   14/71382                             محمد شوری

 156- خصوصی سازی خوب است یا بد   قسمت اول مجله بهکام  ش 45   اسفندماه 83 – محمد شوری          

157- خصوص سازی خوب است یا بد      قسمت دوم    مجله بهکام ش 46   ویژه نوروز        محمد شوری

158 -  من یک اصلاح طلبم !         قسمت اول   روزنامه کیهان       3/خرداد84                    م . محبوب

159 – من یک اصلاح طلبم           قسمت دوم    روزنامه کیهان       29خرداد 84                  م. محبوب

160 – زن شاهکار خلقت        مجله ایام – دوره جدید شماره 3 نیمه اول مردادماه 1385             م. ش

161- دیوار سیاست    مردم  سالاری – 27/4/ 1385  -                            محمد زمانی

162- ساندویچ سیاست – مردم سالاری 8 /6/1385                             محمد زمانی

163- یکصد سال بدنبال تحکیم دمکراسی – 14 /5/1385 – محمد زمانی

164-بازی سیاست – مردم   سالاری  19/5/1385 – محمد زمانی

165- بازار سیاست – مردم سالاری – 25/ 5/1385- محمد زمانی

166-قانون سیاست – مردم سالاری – 2/6/1385- محمد زمانی

167- فرهنگ سیاست و عوام پروری    - مردم سالاری  – 19/6/1385 – محمد زمانی

168- جایزه ای برای زندگی- مردم سالاری  17/7/71385 - محمدزمانی

169-ارزان بودن گرانی     - مردم سالاری – 3/7/1385   - محمد زکانی

170-موعظه از موضع بالا -  مردم سالاری – 27 /8/1385 – محد زمانی

171-اصول گرایی و اصلاح طلبی به کدام معنا؟ - 30/8/1385  - محمد زمانی

172-شهرام جزايري ازكدام مرز فراركرد؟-9/12/1385-مردم سالاري- محمدزماني

173-الناس علي دين ملوكهم-10/2/1386- مردم سالاري-محمدزماني

174-فقدان امنيت-16/8/1386-مردم سالاري- محمد شوري

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]