براندازی مصلحانه؟!
محمد شوری

تجربه ی ۴۰ساله ی "ج.ا" نشان  می دهد که 'اصلاحات" بصورت  قطره چکانی و صرفا از روی جبر زمانه (سرعت عصر ارتباطات) و فقط  در جهت حفظ نظام است.

از طرف دیگر،بدلیل آنکه بخشی از براندازان خود پروژه ی ساخت "ج.ا" هستند، و برای حفظ نظام بصورت مهندسی هدایت می شوند، پروسه ی  "براندازی" نیز در وضعیتی نیست که بتواند افکار عمومی را یکپارچه جهت  داده ومتحد سازد!
هر چند افکار عمومی در ایران بدلایل متعدد، واز جمله وضعیت بسیار بد معیشت،به وضع موجود شدیدا معترض است و با واکنش های سلبی خود عکس العمل نشان می دهد، لیکن درصورت بالفعل شدن "براندازی" بدلیل شدت هیجانات کاذب،شورش بخاطر نان، و عمیق نبودن شعور در پشت شعار،احتمال عقیم شدن و بازگشت به عقب و سرنوشت انقلاب۵۷هست!
در هر اصلاحاتی براندازی و در هر براندازی اصلاحات هم مستتراست:
۱-هر جا که افکار عمومی نسبت به رویدادهای پیرامون خود واکنش نشان دهد، نوعی از اصلاحات و ورود به آن است.

۲-هرگاه این واکنش ها بازتاب مستمر داشته و ایضا دنباله دار و فراگیر و عمومی شود،انقلاب به خودی خود شکل می گیرد و سبب براندازی نظام پیشین و جهشی به سمت اصلاحات است.

۳_گاهی اصلاحات به براندازی می انجامد؛ یعنی نوعی براندازی مصلحانه؟!
این نوع براندازی  با اصلاح  در ارکان نظام،مثل تغییر قانون اساسی  بالفعل می شود!
۴-گاهی در فرایند و استمرار انعکاس افکار عمومی،مردم پیرو یک فرد "کاریزما" می شوند وآن فرد افکار عمومی را در جهت اهداف خود هدایت می کند(مثل خمینی در انقلاب 57).

این پروسه ای ست که هم اکنون(با توجه به حجیم شدن اعتراضات مردم و ناهمگونی آن) برخی بدلیل عدم وجود یک آلترناتیو، در جستجوی قهرمان، می خواهند قهرمان سازی کنند و با تسلط بر رسانه و پشتیبانی قدرت های بیگانه،فرد مورد نظر را به این شکل و با فریب  بر گرده ی مردم سوار و زمام قدرت و یا دولت انتقالی را بدست آن بسپرند وخود نیز جزو حواریون ثابت باشند!!
البته تعدادی از این  حواریون ثابت می تواند همان بخشی از اپوزیسیون ساخت جمهوری اسلامی هم باشد!

نتیجه ی  چنین روندی،همان خمینی انقلاب۵۷  است؛یا بطور مثال قدرت گرفتن دوباره ی  حسنی مبارک دوم (اما جوان) یعنی ژنرال "سی سی" در مصر!
در این پروسه،احزاب واشخاص اثرگذار لاجرم از آن فرد کاریزما دنباله روی  می کنند؛چنانچه در انقلاب۵۷ما آنرا تجربه کردیم وهمه یکپارچه از خمینی اطاعت محض کردند.

این احزاب وافراد هم چنین به قصد بدست آوردن قدرت،با توجه به فرصت بدست آمده،با توزیع وتبلیغ وتنویر برنامه های خود ممکن است در جهتی جدای از آن فرد کاریزما و برای بدست آوردن دل افکار عمومی و سهم بیشتر از قدرت سیاسی تلاش هایی  کنند.چنانچه در سال نخست انقلاب آنرا تجربه کردیم وهمان سبب اختلاف وشکاف عمیق تا الآن شد.

۵_گاهی پروسه اصلاحات یا براندازی توسط احزاب هدایت می شود.
در این پروسه احزاب و اشخاص مقتدر مورد توجه هستند نه یک فرد خاص.و افکار عمومی  در انتخابات به آنها تمایل نشان می دهد.
در دمکراسی های پیشرفته تقریبا این احزاب هستند که نبض امور را در دست دارند و یا بدست می آورند و تجربه ثابت کرده  انعکاس هر نوع تحول خواهی واصلاحات در آنجا منجر به براندازی نمی شود.

بدلیل سوابق تاریخی،حزب ستیزی بشدت درکشور ما جریان دارد؛چنانچه بعد از انقلاب هم تجربه  شد، و ما فقط با حزب بازی،درحد بچه بازی مواجهیم!!
احزاب در "ج.ا." بخشی از حاکمیت هستند ودر یک محدوده ی معین حق ورود دارند و اگر حسنی برای شان باشد(که تجربه ثابت کرده آنهم نیست)فقط  مشاوره دادن به ولی فقیه است؛ تا شاید بتوانند بدین شکل هم عقیده ی وی را عوض کنند و هم سهم بیشتری از قدرت داشته باشند و یا بدست آورند!
همین احزاب،دو دسته هستند؛یا به پروژه ی اصلاحات اعتقاد دارند و یا به براندازی؛که نمونه هایی از آن را هم در داخل و هم درخارج داریم.
برخی از این احزاب برانداز،خشونت را هم چاشنی فعل خود می کنند و هزینه های آنها را قدرت های بیگانه و گاه همان قدرت حاکم در  داخل تقبل می کند!
این نوع براندازی در این برهه از زمان منسوخ شده و هوادار و پیرو ندارد،ولی در پنهان و بدون اعلان وقبول مسئولیت،همواره در واکنش های اجتماعی مشاهده شده است.

برخی از همین گروه ها وافراد برانداز توسط همان قدرت حاکم  تاسیس و هدایت می شوند تا بدلیل همان نفرت عمومی، بتوانند بهره برداری کاذب  را بکنند.
چنانچه"جمهوری آخوندی ولایت فقیه"در تمامی این سالها با همین حربه توانسته بخشی از افکار عمومی را در مقابل افکار عمومی قرار دهد.
گاهی هم بر اندازی با کودتای نظامی ست؛که شاید بتوان گفت به تاریخ پیوسته است و در صورت موفقیت،نباید به آن دل بست.زیرا آنها آمده اند که بمانند و کم اتفاق می افتد که بخواهند قدرت  را در پروسه ی انتخابات آزاد واگذارند و بروند؛حداقل در صورت احتمال چنین ممکنی یا با مهندسی انتخاب بر دولت خود مهر دمکراسی و مردمی می زنند،مثل روی کار آمدن ژنرال سی سی در مصر و یا در بخش مهمی از قدرت سهیم هستند.

هم چنین همیشه این احتمال هست که حمایت لجستیک و مالی قدرت بیگانه در عقبه ی خود داشته باشند!

علاوه بر انها، براندازی با شبهه کودتا نیز میسور و ممکن است.
دلایل متععد دارد،از جمله:انسداد سیاسی،بحران های اجتماعی، ناامنی  مرزی و غلبه و خواست وپاسخ افکار عمومی به یک نیاز عمومی؛یعنی "امنیت".
احتمالی که ممکن است همزمان با فوت خامنه ای(بدلیل بحران در عدم وجود یک رهبر کاریزما که مورد وثوق واتفاق هم باشد)،توسط سپاه پاسداران صورت حقیقی بخود گیرد؟!

۶-گاهی براندازی با پروسه ی اصلاحات(یا بطور طبیعی ویا بصورت برنامه ریزی و مهندسی شده)حادث می شود؛آنچنانکه در شوروی سابق شد.

این پروسه چنانچه طبیعی  باشد، سرنوشت شوروی سابق پیش روست؛اما نه آن بخش از تجزیه کشور. که این احتمال ضعیف است.

اینجا اصلاحات بقصد براندازی به آن مفهوم است که بخش اعظم قدرت همچنان در اختیار نیروهای داخلی حاکم باقی  بماند و آن بخش اپوزیسیون واقعی برانداز،اگر هم جایی داشته باشد،محدود به حدودی خواهد شد که چارچوبش در فعل بعدی حاکمان مشخص خواهد شد.

اما چنانچه این پروسه  طبیعی نباشد،و در فرایندی برنامه ریزی شده صورت پذیرد،معلوم نیست آنچه می شود مطلوب است یا نامطلوب.
به نظر می رسد برخی از افراد و باندهای سیاسی برای انجام این پروسه در حال بازی سیاسی هستند تا شاید بتوانند به عنوان نیروی سوم خود را جا بیاندازند.
۷-همواره "شعار"ها از جایی و یا افرادی  تبیین و به میان افکار عمومی آورده می شود.
به عنوان مثال شعار"اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا".
هرچند شعاری ست  اصیل و برآمده از دل،تجربه و اتفاق، لیکن در پروسه ی"اصلاحات به قصد براندازی مصلحانه" این احتمال هم هست که برخی با زدن این نقاب به صورت خود،به قصد فریب افکار عمومی برای حضور پر رنگ خود در آینده برنامه ریزی می کنند!

یا شعار"رضا شاه روحت شاد" و آگراندیسمان شدن رضا پهلوی(در راستای پروژه قهرمان سازی و آلترناتیو)و صرفا بدلیل فرزند شاه بودن(همان تفوق و ژن برتر!!)و همزمان با آن کشف جسدی که گفته شد جنازه رضاشاه است؛اینها همه گواه برمدیریت شدن می دهد.که بخشی از مردمی که در اعتراضات(که بدلیل سرخوردگی و فشار معیشتی ملتهب هستند)آنرا تکرار،رسانه وشبکه های  اجتماعی و پر قدرت هم به آن حجم و سپس مساله روز شدن آن.
این همان سناریوی آلترناتیو سازی در گرد آمدن دور یک شخص(که در اینجا منظور رضا پهلوی ست)و همین نیز خودمی تواند وممکن است  بخشی از فعالیت براندازان تحت قیمومیت حکومت هم باشد.که در اینجابه نظر می رسد کمی از  دم خروس هم پیداست!!

۸-جمهوری اسلامی اساس و  بنیانش بر ولایت فقیه ست؛ و پایه ی ولایت فقیه بر یک ایدئولوژی استوار است که این ایدئولوژی چارچویش با جهان بینی قانون آسمانی که توسط ولی فقیه تبیین وتحریر می شود وغیر قابل تغییر هم  هست،رقم می خورد؛پس اصلاحات در این نظام قطره چکانی ست،و فقط بخاطر اجبار وسرعت اختراع تکنولوژی ست.

اصلاحات در نظام مبتنی بر ولایت فقیه  هدفمند نیست؛الزامی ست.
اصلاح طلبان حکومتی مجری آن هستند؛چون بقای خودشان در آن است؛ولی در کنار آن اصلاح طلبان حقیقی در صدد اصلاح اساسی،یعنی جمهوری بدون ولایت فقیه با رویکرد سکولار از راه مدنی و غیرخشونت آمیزهستند.
آنها که بدنبال اصلاحات وتغییر بدون خشونت هستند باید کاری کننند که افکار عمومی پذیرای آنهاباشد؛ودر بسیج مردم برای تغییر قانون اساسی بدون ولایت ففیه ورفراندوم نتیجه بگیرند

برای اصلاحات بنیادی،عمیق و ریشه ای، ابتدا باید پروژه ی حذف ولایت فقیه در قانون اساسی عملی شود واین همان بخشی از پروسه ی اصلاحات بقصد براندازی  یا براندازی مصلحانه است.

با وضعیتی که  پیش رو  داریم به نظر می آید براندازی مصلحانه، برای حفظ منافع ملی و دفاع ازاستفلال و مرزهای کشور بهترین گزینه باشد.
در هر صورت همه چیز با مرگ خامنه ای صورت علنی بخود خواهد گرفت؛مگر آنکه خامنه ای نیز همچون خمینی(در اواخر عمرش)بخواهد در جهت خاصی کار غیر منتظره ای انجام دهد

 

نویسنده و روزنامه نگار بیکار

پانزدهم خرداد۱۳۹۷

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]