مشکل جهان اسلام متولی آن است!
محمد شوری

 

روحانیت(چه سنی وچه شیعه) قیّم مردم نباشند؛مثل هرآدمی معمولی باشند؛مثل یک کارشناس در موردی،مثل یک پزشک متخصص در موضوعی، مثل یک استاد دانشگاه که کارش تدریس وتعلیم دانشجوست،مثل یک معلم،مثل یک کارگر ویک کارمند،مثل یک آشپز ویک رفتگر شهرداری باشند؛آنهادرشغل خوداستخدام می شوند،وبرای امرار معاش کسب درآمد می کنند وجامعه هم از علم ودانش وتخصص و هنر وکاراوبهره می برد؛آنان هیچ قیومیّتی بر مردم ندارند،به مردم امر ونهی نمی کنند وبا داشتن تخصص خود برمردم قیومیّت ندارند؛مردم از تخصص و کار وهنر او استفاده می کنند؛ممکن است خوششان بیاید وممکن است ازآن متنفر باشند؛نه مردم  می توانند اوراملزم به خواسته ی خودکنند ونه آنهامی توانند با دانش خود برمردم  مستولی شده وامر ونهی نمایندو مردم  راواداربه انجام فعلی کنند؛شما هم این چنین باشید!دین را زمینی کنید و کاری به آخرت مردم نداشته باشیدوبگذاریدمردم با دریافت دانش وتخصص شما،خودهرگونه که خواستندزندگی کنند.متولی ومقسِّم بهشت وجهنم نباشید.

اگر روحانیت جهان اسلام که خود را متولّی آن  می دانداز تولیّت آن  استعفاء وکناره گیری کند،قطعا جهان اسلام رنگ آرامش  به خودخواهددید؛ وملل اسلام ومسلمانان جهان  درک،فهم،شعورودانش وآگاهی شان نسبت به همه چیزوجهان پیرامون خودصحیح ودقیق تر شده ورفتارشان هم عاقلانه تر؛ وامورات خودرا برمبنای حقوق انسانی تنظیم خواهندکرد.

مشکل جهان اسلام این است که روحانیان شیعی وسنی خود راقیِّم وولی وجانشین خدادرروی زمین می دانند!

جهان اسلام  درحال حاضردرآتش جنگ می سوزد ومسلمانان هرروزهزاران راه نرفته  برای سبقت ازهم،در به هلاکت  رساندن هم را می آزمایند.

تفاوت دنیای مسیحیت واسلام درچیست که آنجادین یک امرشخصی ست ودرامراداره ی جامعه موضوعیّت ومدخلیّت ندارد.وقوانین براساس آرای حقوق فردی(اصالت فرد)وحقوق جمعی(اصالت جامعه)وقوانینی که ازمجاری دستگاه مقننه استخراج می شود،زندگی کرده وبرای رسیدن به عدالت تلاش؟در این است که  دین زمینی شده.

درست است که تا واقعه رنسانس وجمع شدن بساط کلیسا بر زندگی مردم اروپا جنایات  های زیادی شد،اما آیا مردم مسلمان هم باید این راه رفته شده را طی کنند؟آیا نمی شود میان بُر زد وجهان اسلام را ازخونریزی وقتل عام یکدیگر برحذر داشت؟!

دردنیای اسلام ومسلمان ها،حتی اگرحکومت(درآنجا)سکولار هم باشدنمی توانندبرخی قوانین راچون جهان غرب علنی  ویا اجرایی کنند؟

دلیلش هم  خودمردمند!مردمی که سالهای متوالی با«تابو»ها ونهی های سلبی که توسط روحانیان(شیعی وسنی)ساخته وپرداخته شده،ترسانده شده اند!

تاآنجا که در برخی امورمردم  خودراسا اقدام می کنند و به غیرازآن چیزی که سالها درتاروپود زندگی شان توسط روحانیان(به عنوان متولی دین)رخنه کرده اجازه ی دیگری نمی دهند.بطورمثال درپاکستان خواهرفردی بایک مسیحی ازدواج می کندوبرادر وی بدلیل حرف مردم خواهرخودرابخاطرانجام این گناه(ازدواج بافردمسیحی)به قتل می رساند.

واتفاقا یکی ازدلایل مهم پیروزی مذهب  درانقلاب بهمن ۵۷رفتارحکومت پهلوی درشبیه سازی جامعه ایرانی به  جوامع غربی  بود.

روحانیت(چه شیعه وسنی) دین ومذهب را تخصص اختصاصی خود می دانند وبه خود حق می دهند برای مردم وعوام تعیین تکلیف کنند.اگر قدرت اجرایی داشته باشند این شدَّت بیشتر شده وبوسیله ی قوانین سلبی واجبارآن را اعمال می کنندواگر فاقد قدرت باشند با عقوبت اخروی!وترساندن!که غالبا هم با فریب، سفسطه و مغلطه همراه است.

روحانیت شیعی وسنی دین برایشان محل کسب و اعتبار وحقانیت وبرتری نسبت به دیگران وقداست شده است.

متاسفانه روحانیت غالبا کارش دین  فروشی ست وچون دین با خدا وقیامت و عقوبت ومجازات وترس از جهنم ونعمت های بهشت،سروکاردارد،عوام را زود فریب می دهد وباادامه این روند ودور باطل آن، تابو سازی هم مکررشد؛ تاجایی که  درطول زمان عوام   گاهی حتی به روحانیت هم اجازه نمی دهند که غیر ازاین چیزی که عادت وسنت وفرهنگ شده است،حرف وسخنی بزنند؛ در غیر این صورت تکفیرش می کنند.

روحانیان(چه شیعی وچه سنی)دراین تخصص اختصاصی خود(که دین باشد)هیچکس غیرخود(اگرخودی نباشد!)راقبول ندارند ودخالت غیر  در امر دین را محکوم می کنند.به قول مهدی بازرگان(درموردبرخوردروحانیت با شریعتی)مثل کاسبان ودُکان داران ازرقیب خوششان نمی آید.

این درحالی است که این امر،یعنی تفقه دردین یک موضوع همگانی ست وحتی غیرمسلمانان هم می توانند درشناخت ابعادآن متخصص وعالم شده وبانگاه خودآنرا به عموم عرضه بدارند.

اما روحانیت آیه 122در سوره ی توبه ( وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)راکه به تفقه  وکسب دانش در موضوع دین اشاره داردرا وسیله وابزار سلطه ی خود بر مسلمین کرده اند؛درحالیکه هرفردی باهردین ومرامی می توانددرموضوع دین(هردینی وازجمله اسلام) کارشناس بشود و درمورد آن مبانی خود راتبیین و تدوین ودراختیار عموم وافکار عمومی قرار دهد.دیگر هیچ برتری ندارد.

شاید دکتر عبدالکریم سروش درنظریه ی«قبض وبسط» وسپس ترمیم وتعمیم آن به رویاها(یاخواب های)پیامبراسلام،به همین امر اشاره  داردکه هرفرد(باهرمرام وعقیده می تواند درقرآن(مرجع اصلی دین اسلام)پس از آشنایی وکسب دانش آن،به عنوان یک متخصص اظهار نظر کند.وباتفاسیرخودبرای اداره ی زندگی هم راهکاربدهد.لزومی ندارد صرفااین امر متختص روحانیون باشد.واین یعنی  همان   آیه ی 47 از سوره ی یونس است  که می گوید:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

شیوه واستراتژی  اصلی   قرآن  در تدوین وتبیین راهکار برای اداره ی جامعه (برقراری عدالت و زندگی باعدالت) همان آیه  18 درسوره«زمر »است:الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ:هرچه در این جهان هستی که هست وآنرامی بینید ومی شنوید،ببینید وبشنوید  وبهترینش را انتخاب کنید.

والسلام

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

بیست و دوم مهرماه1395

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت