دمکراسی سلبی
محمد شوری

 

انتخابات(یعنی انتخاب کردن وانتخاب شدن)رامی توان راس الخیمه ی جامعه ی مدنی دانست که بدون آن،پشتوانه وسرمایه ای نخواهدداشت.

در بازی سیاست،برای حفظ شهد شیرین قدرت،سلطه گران مستبد استثمارکننده ی استعمارگراستحمارکن-به سبب داشتن سرمایه(ثروت)ورسانه(منابع اطلاع رسانی)-به تناسب،فهم،سطح سوادودانش وشعورمردم هرمنطقه ی جغرافیایی،تدلیس می کنند،ودر درون این راس الخمیه لنگرانداخته ودرحال کنگر خوردن همچنان به ریش مردم وجامعه مدنی دردل می خندند!!

مصداق عینی این تدلیس وفریب قانونی ومدنی وجود«نظارت استصوابی»ست که بواسطه ی حق قانونی شورای نگهبان درتفسیرخوداز قانون اساسی،برگُرده ی مردم سوار شده است!

قریب به 37سال تمامی انتخابات باهمین شیوه ی گزینش،مدیریت اجرایی وقضائی وتقنینی رادراختیارمعدودافرادمحدود به دایره ی خودی قرارداده اند.

وبه تناسب تهدیدهاوتحدیدها وتبلیغات یک سویه ی صداوسیما ودرتعمیم آن مطبوعات وابسته به دوجناح قدرت-که کارشان تدلیس روشنفکرانه قضایا(همان ماست مالیزاسیون عامیانه خودمان)است،مردم رابازیچه خودکرده ودربایکوت و قرنطینه ی قرارداده اند.به قول مولانا:«مردم اندرحسرت فهم درست»!

وقتی می گوئیم مردم،اکثریتی ست که اینک بدلیل رنج ومشکلات حاصل ازبی تدبیری ها وفساد موجود،وترس ازآینده ای نامطلوب تر،مجبورمی شوندبه حوادث پیش رو،عکس العملی برخوردوبه کنش های حاکمیت- که درآن موج تدلیس وفریب هست-واکنش دلخواه آنهارااجرایی کنند!

این عکس العمل وواکنش ها بستگی به وقایع اتفاقیه وبه جو روانی ایجاد شده(خصوصا درهنگام نزدیک شدن انتخابات)ووضعیت زمانی که درآن هستند،دارد.

همانطور که واکنش«نه گفتن مردم»به وضع موجود،به انتخاب شخص  خاتمی  منجرشد.چون نمی خواستند رقیبی که را سالها درویترین ومانیتوردیده وآزموده اند دوباره راس کارآید.این بودکه دوم خردادبوجودآمد. ولی به جهل والبته بیشتر برای شهددلچسب قدرت سفره ی جامعه مدنی که دراختیار همان سفره داران همیشگی قدرت قرارگرفت،کاروان جامعه مدنی جناب آقای خاتمی هم درمیانه راه پنچر کرد!!

اینگونه شدکه نوبت به رقیب شد تاازاین وانفسای جهل الرجالی که برای مردم ترتیب داده اند،یک سربازگمنام،(که فقط ایشان راهمان سربازان گمنام خاص وکارشناسان ومشاوران خاص می شناختند)یعنی احمدی نژاد برسرکار بیاید واین فلاکت ووضع موجود (چه اوکرده است وچه آنهایی که کاراونیست)رابه ناف ایشان ببندند وازوی لولویی بسازند که هرچه کهنه ی فرسوده شده ی دمده شد درپستوی خانه بود،بیاید بیرون و دوباره به عنوان قهرمان هل من مبارز بطلبد وازخود و سیاست های گذشته خود دفاع کرده وهیچ عیب وایراد ووصله ی ناچسبی هم به شان نچسبد.

همانطور که از سراجباروتدلیس،کهنه ای باسابقه ای معلوم!یعنی   حسن روحانی برنده بعدی شد.

واکنون نیز برای انتخابات7اسفند،آقای خامنه ای باز دست یاری(وگدایی) به سوی منتقدین ومخالفین(حتی مخالفین نظام)دراز می کندتاشاید...که دوباره به سیاق همان سیاست،وجوکاذب مردم را به پای صندوق رای ببرند وحاکمیت مستبدانه ویک سویه خودرا مهرتائید مردم هم بزنند!!

این درحالی است که دیگر همه می دانندانتخابات نظام جمهوری اسلامی انتخاب نیست،انتصاب است؛وآش اینقدرشورشده که صدای برخی آشپزها(ازجمله هاشمی رفسنجانی را)هم بلند کرده!!منتها بجای کشف راههایی نو برای خروج از این بحران ومنسوخ کردن نظارت استصوابی،درجستجوی شیوه های نوینی ازتدلیس هستند.

ازیک سوتمامی مخالفین اعم ازاپوزیسیون بیرونی ومنتقدین وباصطلاح اصلاح طلبان حاکمیت،بدلیل جایگاه طبقاتی شان بیشتر بجای آنکه  در جستجوی راههای نوین خروج ازاین بن بست ودور باطل  باشند،سعی دارند با خریدن زمان،قدرت را بدست آوردند. هرچند به قیمت نابودی کشور!

درصورتیکه گاهی می شوداز دل همین قوانین،راههای مدنی راهم جستجوکرد که همان  قانون وبال گردن مستبدین شود.

همیشه در ایام انتخابات همه یا ازتحریم حرف می زنند ویاازحضور درپاصندوق های رای.انتخاباتی که همان یک انتخاب کیلو گلابی ست!!که پیش تر نظریه پرداز اصولگران راست سنتی جناب آذری قمی از آن یاد کرده بود.

درحالی که اگر اتفاق می بود واگر واقعا میهن ودین ومنافع ملی مطرح می بود،می شد هم ازداخل وهم ازببرون یکصدا گفت:انتخابات ودادن رای حق همه است.منتهابدلیل نظارت استصوابی وبدلیل انتخاب ولی فقیه توسط مجلس خبرگان،مردم پای صندوقهای رای بروند وبجای نوشتن اسامی کاندید ویاکاندیدها،رای سفید بدهند.منظور ازرای سفید،سفید سفید هم نیست که بعدبجای شما بنویسند؛بلکه اسم هیچ کاندیدایی نوشته نشود وبرروی برگ رای چندضربدر کشیده شود تاالبته بجای شما آنرا پرنکنند.اگر این اتفاق بیفتدواکثریت رای دهندگان این عمل –که مدنی ست وخلاف قانون هم نیست-رااجرایی کنند دیگر مجلس خبرگانی نیست که بخواهد ولی فقیه را برمردمش تحمیل کندو پارلمانی نیست که نمایندگانش وکیل الولی فقیه باشند!!

واگرازرای ضعیف وخیلی پائین  مجلسی هم منعقد شود ،اعتباری ندارد!

باید بدنبال کشف چنین شیوه های مدنی ازدل همین قوانین موجوددر برخوردبا مناسبات اجتماعی وفرهنگی واقتصادی بود.مبارزه ای منفی ولی قانونی که برای مردم هیچ هزینه جانی ومالی و آزاری نداشته باشد!ترویج یک نوع دمکراسی سلبی!

دمکراسی واقعا چیست؟

کلمه ای است پرطمطراق ودل انگیز که هرکس ازظن خودشد یاراو!

باهمه پیچیدگی وتعاریف مختلف ومتضاد ومتناقضی  که ازآن می شود وشده است،خیلی ساده است!

دمکراسی یعنی تامین حقوق افراد،افرادی که دریک جاجمع شده اندو مجبورند باهم زندگی کنند.معامله  وتعامل داشته باشند وباهم ارتزاق کرده ودرآن حق نظر،حق رای حق انتخاب وحق نافرمانی مدنی هم داشته باشند تاهمه یکسان وازعدالت ازنردبان ترقی وتکامل را بتوانندبالاروند!

بنابراین آنجایی که  این مسیرجاری باشد ومشهود،دمکراسی هم هست.این ایدئولوژی دمکراسی ست وتمام حاکمیت ها ودولت ها درصورت تمکین ازاین ایدئولوژی دمکراتیک هستند.هرچند درعقاید وافکار وشیوه ی اداره باهم مختلف ومتفاوت باشند.

درغیراین صورت آن حاکمیت ودولت می تواند  الگویی ازاستبدادودیکتاتوری و توتالیتریسم واشرافی گری ونژادپرستی وفاشیسم وپوپولیسم ولمپنیسم باشد.

دردمکراسی سلبی یعنی همه  افراد جامعه بخواهند برای رسیدن به حقوق خود عکس کارهایی را انجام دهند که حاکمیت غیردمکراتیک از آن ها تقاضادارد.

مثل رای ندادن بانوعی رای دادن،که گفته شد.

همه باهم شرکت می کنیم بدون آن که نامی  رابرروی برگ رای بنویسییم.با کشیدن چند ضربدر روی برگ رای،رای سفید می دهیم تا مجلسی برآمده از نظارت استصوابی تشکیل نشود.

 محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

25 دیماه 1394

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]