دمکراسی سلبی
محمد شوری

 

انتخابات(یعنی انتخاب کردن وانتخاب شدن)رامی توان راس الخیمه ی جامعه ی مدنی دانست که بدون آن،پشتوانه وسرمایه ای نخواهدداشت.

در بازی سیاست،برای حفظ شهد شیرین قدرت،سلطه گران مستبد استثمارکننده ی استعمارگراستحمارکن-به سبب داشتن سرمایه(ثروت)ورسانه(منابع اطلاع رسانی)-به تناسب،فهم،سطح سوادودانش وشعورمردم هرمنطقه ی جغرافیایی،تدلیس می کنند،ودر درون این راس الخمیه لنگرانداخته ودرحال کنگر خوردن همچنان به ریش مردم وجامعه مدنی دردل می خندند!!

مصداق عینی این تدلیس وفریب قانونی ومدنی وجود«نظارت استصوابی»ست که بواسطه ی حق قانونی شورای نگهبان درتفسیرخوداز قانون اساسی،برگُرده ی مردم سوار شده است!

قریب به 37سال تمامی انتخابات باهمین شیوه ی گزینش،مدیریت اجرایی وقضائی وتقنینی رادراختیارمعدودافرادمحدود به دایره ی خودی قرارداده اند.

وبه تناسب تهدیدهاوتحدیدها وتبلیغات یک سویه ی صداوسیما ودرتعمیم آن مطبوعات وابسته به دوجناح قدرت-که کارشان تدلیس روشنفکرانه قضایا(همان ماست مالیزاسیون عامیانه خودمان)است،مردم رابازیچه خودکرده ودربایکوت و قرنطینه ی قرارداده اند.به قول مولانا:«مردم اندرحسرت فهم درست»!

وقتی می گوئیم مردم،اکثریتی ست که اینک بدلیل رنج ومشکلات حاصل ازبی تدبیری ها وفساد موجود،وترس ازآینده ای نامطلوب تر،مجبورمی شوندبه حوادث پیش رو،عکس العملی برخوردوبه کنش های حاکمیت- که درآن موج تدلیس وفریب هست-واکنش دلخواه آنهارااجرایی کنند!

این عکس العمل وواکنش ها بستگی به وقایع اتفاقیه وبه جو روانی ایجاد شده(خصوصا درهنگام نزدیک شدن انتخابات)ووضعیت زمانی که درآن هستند،دارد.

همانطور که واکنش«نه گفتن مردم»به وضع موجود،به انتخاب شخص  خاتمی  منجرشد.چون نمی خواستند رقیبی که را سالها درویترین ومانیتوردیده وآزموده اند دوباره راس کارآید.این بودکه دوم خردادبوجودآمد. ولی به جهل والبته بیشتر برای شهددلچسب قدرت سفره ی جامعه مدنی که دراختیار همان سفره داران همیشگی قدرت قرارگرفت،کاروان جامعه مدنی جناب آقای خاتمی هم درمیانه راه پنچر کرد!!

اینگونه شدکه نوبت به رقیب شد تاازاین وانفسای جهل الرجالی که برای مردم ترتیب داده اند،یک سربازگمنام،(که فقط ایشان راهمان سربازان گمنام خاص وکارشناسان ومشاوران خاص می شناختند)یعنی احمدی نژاد برسرکار بیاید واین فلاکت ووضع موجود (چه اوکرده است وچه آنهایی که کاراونیست)رابه ناف ایشان ببندند وازوی لولویی بسازند که هرچه کهنه ی فرسوده شده ی دمده شد درپستوی خانه بود،بیاید بیرون و دوباره به عنوان قهرمان هل من مبارز بطلبد وازخود و سیاست های گذشته خود دفاع کرده وهیچ عیب وایراد ووصله ی ناچسبی هم به شان نچسبد.

همانطور که از سراجباروتدلیس،کهنه ای باسابقه ای معلوم!یعنی   حسن روحانی برنده بعدی شد.

واکنون نیز برای انتخابات7اسفند،آقای خامنه ای باز دست یاری(وگدایی) به سوی منتقدین ومخالفین(حتی مخالفین نظام)دراز می کندتاشاید...که دوباره به سیاق همان سیاست،وجوکاذب مردم را به پای صندوق رای ببرند وحاکمیت مستبدانه ویک سویه خودرا مهرتائید مردم هم بزنند!!

این درحالی است که دیگر همه می دانندانتخابات نظام جمهوری اسلامی انتخاب نیست،انتصاب است؛وآش اینقدرشورشده که صدای برخی آشپزها(ازجمله هاشمی رفسنجانی را)هم بلند کرده!!منتها بجای کشف راههایی نو برای خروج از این بحران ومنسوخ کردن نظارت استصوابی،درجستجوی شیوه های نوینی ازتدلیس هستند.

ازیک سوتمامی مخالفین اعم ازاپوزیسیون بیرونی ومنتقدین وباصطلاح اصلاح طلبان حاکمیت،بدلیل جایگاه طبقاتی شان بیشتر بجای آنکه  در جستجوی راههای نوین خروج ازاین بن بست ودور باطل  باشند،سعی دارند با خریدن زمان،قدرت را بدست آوردند. هرچند به قیمت نابودی کشور!

درصورتیکه گاهی می شوداز دل همین قوانین،راههای مدنی راهم جستجوکرد که همان  قانون وبال گردن مستبدین شود.

همیشه در ایام انتخابات همه یا ازتحریم حرف می زنند ویاازحضور درپاصندوق های رای.انتخاباتی که همان یک انتخاب کیلو گلابی ست!!که پیش تر نظریه پرداز اصولگران راست سنتی جناب آذری قمی از آن یاد کرده بود.

درحالی که اگر اتفاق می بود واگر واقعا میهن ودین ومنافع ملی مطرح می بود،می شد هم ازداخل وهم ازببرون یکصدا گفت:انتخابات ودادن رای حق همه است.منتهابدلیل نظارت استصوابی وبدلیل انتخاب ولی فقیه توسط مجلس خبرگان،مردم پای صندوقهای رای بروند وبجای نوشتن اسامی کاندید ویاکاندیدها،رای سفید بدهند.منظور ازرای سفید،سفید سفید هم نیست که بعدبجای شما بنویسند؛بلکه اسم هیچ کاندیدایی نوشته نشود وبرروی برگ رای چندضربدر کشیده شود تاالبته بجای شما آنرا پرنکنند.اگر این اتفاق بیفتدواکثریت رای دهندگان این عمل –که مدنی ست وخلاف قانون هم نیست-رااجرایی کنند دیگر مجلس خبرگانی نیست که بخواهد ولی فقیه را برمردمش تحمیل کندو پارلمانی نیست که نمایندگانش وکیل الولی فقیه باشند!!

واگرازرای ضعیف وخیلی پائین  مجلسی هم منعقد شود ،اعتباری ندارد!

باید بدنبال کشف چنین شیوه های مدنی ازدل همین قوانین موجوددر برخوردبا مناسبات اجتماعی وفرهنگی واقتصادی بود.مبارزه ای منفی ولی قانونی که برای مردم هیچ هزینه جانی ومالی و آزاری نداشته باشد!ترویج یک نوع دمکراسی سلبی!

دمکراسی واقعا چیست؟

کلمه ای است پرطمطراق ودل انگیز که هرکس ازظن خودشد یاراو!

باهمه پیچیدگی وتعاریف مختلف ومتضاد ومتناقضی  که ازآن می شود وشده است،خیلی ساده است!

دمکراسی یعنی تامین حقوق افراد،افرادی که دریک جاجمع شده اندو مجبورند باهم زندگی کنند.معامله  وتعامل داشته باشند وباهم ارتزاق کرده ودرآن حق نظر،حق رای حق انتخاب وحق نافرمانی مدنی هم داشته باشند تاهمه یکسان وازعدالت ازنردبان ترقی وتکامل را بتوانندبالاروند!

بنابراین آنجایی که  این مسیرجاری باشد ومشهود،دمکراسی هم هست.این ایدئولوژی دمکراسی ست وتمام حاکمیت ها ودولت ها درصورت تمکین ازاین ایدئولوژی دمکراتیک هستند.هرچند درعقاید وافکار وشیوه ی اداره باهم مختلف ومتفاوت باشند.

درغیراین صورت آن حاکمیت ودولت می تواند  الگویی ازاستبدادودیکتاتوری و توتالیتریسم واشرافی گری ونژادپرستی وفاشیسم وپوپولیسم ولمپنیسم باشد.

دردمکراسی سلبی یعنی همه  افراد جامعه بخواهند برای رسیدن به حقوق خود عکس کارهایی را انجام دهند که حاکمیت غیردمکراتیک از آن ها تقاضادارد.

مثل رای ندادن بانوعی رای دادن،که گفته شد.

همه باهم شرکت می کنیم بدون آن که نامی  رابرروی برگ رای بنویسییم.با کشیدن چند ضربدر روی برگ رای،رای سفید می دهیم تا مجلسی برآمده از نظارت استصوابی تشکیل نشود.

 محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

25 دیماه 1394

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت