تغییر کاربری در حکومت
محمد شوری

بخشی ازوظایف پنهان دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در ساختار سیاسی اداره

هرکشوری،تغییر کاربری در حکومت است!این راهبرد،یکی ازپیچیده ومُدرنترین

روش براندازی است.

ازدیدگاه این نویسنده،اتفاقات بعدازدوره ریاست جمهوری احمدی نژاد،وسلسله

حوادث آن،که بنام«جنبش سبز»نامگذاری شد،ریشه وعامل عملیاتی شدنش را باید

دردستگاه های اطلاعاتی وامنیتی کشور(شمابخوانیددولت سایه،یااطلاعات

موازی)جستجوکرد.

برای آنهاپیروزی زید وعمر،یاآقایXوYعلی السویه است؛اهمیت نداردکه نهایت

آن به جناح اصلاح طلبان ختم شود،ویامثلابه نخست وزیری علی اکبرولایتی

درنقش «محمد علی فروغی»درجهت حفظ ردای ولایت فقیه درقامت مجتبی خامنه ای!

آنان می دانند اولا در شرایط فعلی،انقلاب به شکل بهمن 57 غیرممکن

است؛وثانیا چنانچه هررویکرد غیرمترغبه ای هم حادث شودتوانایی آنرا دارند

که جمعش کنند و یا به نفع اهداف خود،مصادره به مطلوب کنند.وثالثا،حنبش

سبز،دستاوردخودشان است؛یالااقل،اینک درفرازوفروداین چند سال، در مسیر

دلخواه آنان قرارگرفته است.

وزارت اطلاعات ج.ا.ا.،در شرایطی تاسیس شد،که افراد وجریانها(مخصوصادر صنف

روحانیت،که برای اداره یک مدرسه هم شّم سیاسی واطلاعاتی لازم را نداشت)با

پیروزی غیرباورویکباره روبروشدند؛لذاآنهایی توانستندسواربرموج شوندونقش

خودرا تثبیت کنندکه درهرحال آموزش هایی داشته اند!همانطورکه درماجرای کشف

کودتای نوژه اگرکاربری حزب توده ومجاهدین خلق نبود،خنثی نمی شد!وازهمه

مهم تر،وقتی تصویب شدوزیر بایدحتماروحانی ومجتهدباشد،روندنفودوتسلط در

ساختارتشکیلاتی وزارت،بدلیل همان ضعف،منسجم ترشد؛که درماجرای قتلهای

زنجیره ای غُدّه چرکین آن سربازکرد؛که بازهم توانستندفوراآنراپانسمان

وبازهم خودرادرجریان بیندازند!این ضعف به تجربه هم ثابت شده

است،زیراوزیر-بقول آیت الله منتظری-فقط ماشین امضابوده ودر این سالها کس

وکسان دیگر،«سعیدین»و دیگرانی،سواربر کاربوده اند!

حال اگر کمی به عقب برگردید،درمسموعات سیاسی گفته اندکه ژنرال «هایزر»

اندکی قبل از سقوط سلطنت،به ایران می آید و حتی مخفیانه با مرحوم بهشتی

دیدارمی کند!وحتی شنیده شده که مدارک این دیدار در سفارت مخدوش و یا

لااقل فعلابایگانی است!ووقتی هم به محورموضوع کنفرانش گوادلوپ[1]مراجعه

شود، متوجه می شویدرویکردC.I.A ،آمریکاوغرب،رویکردبه تغییرکاربری ازسلطنت

به جمهوری بوده است.ووقتی هم انقلاب به پیروزی رسیدتوان اقتصادی وسیاسی و

نظامی کشوردر8سال جنگ مکانیکی ودربیش از30سال جنگ سرد(که باتسخیر سفارت

آمریکاشروع وفعلا هم دراوج آن است)بیش ازپیش فرسوده شد.و انقلاب بهمن 57

پابه ساحل ننهاده به گِل نشست.تاآنجاکه ج.ا.ا. درحال حاضر،بانوع اداره

کشور:(حکومت بنام خداواسلام وروحانیت)خودش عامل فروپاشی اخلاقی، اجتماعی

واقتصادی خودش را دراین  سالهاترتیب داده است.

آغاز جهش برای تغییردرکاربری رامی توان درایست قلبی امام خمینی در

فروردین سال 1365دانست،که چندماه بعدازآن،توانستند،بهترین دستاویز(که

برای تمامی جناح های سیاسی راست وچپ،قابل قبول بود)جهت خلع ید ازآیت الله

منتظری-که مهم ترین سدّومانع نهادینه شدن قدرت آنهابود-راپیدا کنند؛وچه

چیزی بهتراز پبراهن عثمان شدن ماجراهای«سیدمهدی هاشمی»!

لذامشاهده می کنیددرکمتراز3سال،تازمان مرگ خمینی،کاربردی ترین شیوه ها

برای تغییرو تثبیت نهادقدرت انجام شد؛اول:استعفای آیت الله منتظری و

دوم:تصفیه حساب خونین وگَلِّه ای اعدام مخالفین درسال1367وسوم:پایان جنگ

آنهم با خوراندن باصطلاح جام زهر!

ازاین به بعد،دولت سایه ویااطلاعات موازی،گام به گام خودراتقویت ومنسجم

تر کرد.ودردوره خاتمی باافشای قتلهای زنجیره ای،واردمرحله نوین سیطره می

شود که«محصول»آن»احمدی نژاد»است.

هرچنداعتقادم براین است که وی بطورواقعی(جریان فتنه!)درجهت مقابله با

بخشی ازحاکمیت قرارندارد،امابرفرض حقیقت،بایدگفت شخص وی مُهره ای در بازی

سیاست نبود که بخواهدالان در راس بازی سیاست قرارگیرد...

دستاور جنبش سبز هرچنددرفرایند دمکراسی یک گام به جلو است،ودراین مسیربه

بالندگی بلوغ سیاسی مردم منجرشد،اما عملیاتی شدن جنبش سبز-که دراین سالها

با«آنالیز افرادکاریزما»وسپس«نظارت حراستی»برآنهاوباکمک واستفاده از

بهترین تکنولوژی کنترل واستراق سمع-ازهمین ناحیه صورت گرفت؛ویاحداقل در

مسیرشان قرارگرفت!

درراستای این کنترل ومصادره به مطلوب شدن جنبش سبز،آنهاباایجاد«آنارشیسم»

اطلاع رسانی از طریق راه اندازی(ویاکمک پنهان در راه اندازی)برخی  از وب

سایتها و رسانه هادرخارج ویانفوذافراددرآن،که حتی برای افراد مبتدی

و«پادو»درعالم سیاست«اپوزیسیون حکومتی»آن مشهودشده است!تغییرکاربری

درحکومت محسوس است!

مصادیق زیادی هست که می توان شمارش کرد که ازحوصله این یادداشت خارج

است.اما به عنوان مثال می شود گفت که  دراین چندسال رانت برای برخی

زندانیان و برخی در خارج ازمرز،و برخی نیز درداخل،کاملا مشهود است وجنبش

سبز محدود به معدود وتحدید شده است!

دراین سالها،زندان برای برخی رانت  به حساب آمد،وبرای برخی مرگ و میر

واعدام و شکنجه وبیماری و غیر ذلک...

برای برخی ممنوع الخروجی وبرای برخی خروج آسان وسریع ازکشور.تاآنجا که

هنوزعرق زندان و مرکب بیانیه ها وان قلت هایشان  خشک نشده سراز پاریس و

لندن و سانفرانسیکو درآوردند...!وحتی مسموعات براین قراراست که برخی

باپاس خدمت وسیاسی  به  خارج و فرنگ رفته اندوبعد با نام واقعی نقش

اپوزیسیون و غیره را بازی می کنند.تاآنجاکه مثلا فرددست چندمی مثل مدحی

می تواند برخی را به آسانی به بازی بگیرد!...

و یاگاه منجر به این می شود که برخی-که بقول خودشان 30سال مشاوره به شیخ

شجاع!داده اندولابد یکی از مشاوره هایش ترغیب ایشان به نوشتن نامه علیه

آیت منتظری بوده است-درشدیدترین تحریرهاوترتیب کنگره علیه نظام در خارج

ازمرز،!وقتی می بیند،خیلی تابلواست،خودرابازنشسته سیاسی می کند...و هکذا

الخ...و قص علیهذا...

بی تردید وزارت اطلاعات(یاهمان دولت سایه واطلاعات موازی و مافیایی)قوی

ترین ساختاربه اضافه تکنولوری راداردوحال اگربه شّمِ تئوری توطئه،نیمه

خالی لیوان را ببینیم،دیپلماسی و دکترین نظم نوین جهانی-که سالهاست

متمرکز کارمی کند-این تصوررابه تصدیق نزدیک می سازدکه آیاریشه ونبض

هدایتگران در تغییر کاربری،خارج ازمرزهاودرسیاوموساداست؟!

 محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

25تیرماه/سال 91

 

 

www,mahkame2.wordpress.com

 (assize)

وبلاگ محکمه

________________________________________

 1-کنفرانس گوادلوپ جلسه‌ای بود که در ژانویه ۱۹۷۹/دی ۱۳۵۷ میان رؤسای

دولت ۴ قدرت مهم بلوک غرب (آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان) در جزیره

گوادلوپ برگزار شد و موضوع اصلی آن بررسی وضعیت بحرانی ایران در آن دوران

-آخرین روزهای پیش از انقلاب ۵۷- به شمار می‌رفت.این جلسه به میزبانی

والری ژیسکار دستن رئیس‌جمهور فرانسه در جزیره گوادلوپ از سرزمین‌های

ماورا بحر فرانسه در دریای کارائیب با شرکت جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات

متحده آمریکا، جیمز کالاهان نخست‌وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت صدراعظم

جمهوری فدرال آلمان و خود ژیسکار دستن برگزار شد.در این جلسه درمورد

قریب‌الوقوع بودن سرنگونی محمدرضا پهلوی شاه ایران توافق حاصل شد اما در

مورد نتایج و مذاکرات دیگر این نشست روایت‌های متفاوت و متناقضی مطرح

شده‌است.به گفتهٔ منوچهر گنجی در این جلسه ژیسکار دستن این نظریه را مطرح

کرده بود که «بهتر است شاه هر چه سریعتر ایران را ترک کند» و جیمی کارتر

بعدها در خاطراتش نوشته بود که او در آن جلسه حمایت بسیار کمی از شاه از

رؤسای ۳ دولت دیگر مشاهده کرده و همگی آن‌ها متفق‌القول بوده‌اند که شاه

باید در سریعترین زمان ممکن از ایران خارج شود. ویلیام شوکراس سفیر وقت

آمریکا در ایران هم از خاطرات روزالین کارتر نقل می‌کند که اشمیت و

کالاهان در این جلسه بر موقعیت بسیار ضعیف شاه تأکید داشته‌اند.اما

ژیسکار دستن در مصاحبه با روزنامه توس در سال ۱۳۷۷ گفته بود که «تنها

کشوری که در این جلسه زنگ خاتمهٔ حکومت شاه را به صدا درآورد نمایندهٔ

آمریکا بود و معتقد بود وقت تغییر رژیم ایران است به‌طوری‌که همهٔ ما

متحیر و متعجب شدیم. چون تا آنجا که ما مطلع بودیم آمریکا پشتیبان حکومت

وقت ایران بود...»به گفتهٔ او جیمی کارتر در این جلسه اصرار داشت که هیچ

امیدی به بقای حکومت شاه نیست و او از این حکومت حمایت نخواهد کرد و

احتمال برقراری یک حکومت نظامی را می‌داد و نخست‌وزیر انگلیس نیز با

کارتر در مورد لزوم خروج شاه از ایران

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]