چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
محمد شوری

آتش به اختیاردرهمان سال اول انقلاب،جمهوری رابرباد دادو نهال تازه شکفته آزادی ورهایی از استبداد تا ثریا رفت کژ! 
دکترسیدابوالحسن بنی صدرتوانست باآرای اکثریت مردم،پس ازسالهااستبدادسلطنت،اولین رئیس جمهوری اولین نظام جمهوری درایران شود.امااونیامده مجبورشددوباره راه زندگی تبعیدراهمچنان ادامه دهد. 
جمهوری سرنوشت غم انگیزی درایران دارد،گویی سرنوشت ماهمان سلطنت است:قبل ازانقلاب۵۷سلطنت پهلوی وبعداز انقلاب سلطنت فقیه. 
آنچه درچندین شماره خواهیدخواندحاصل گردآوری وتلاش شخصی اینجانب است که برای عموم اینک منتشرودرآینده باحاشیه هایی که درپاورقی آن خواهم نوشت بصورت یک کتاب مستقل دردسترس قرارخواهدگرفت. 
درپایان یک نکته را تذکرمی دهم وآن اینکه مطالب داخل[کروشه]ازنویسنده است. 
منتظرقسمت بعدباشید. 
خرداد۱۳۹۶ 
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار بیکار) 


دادستان دادستان ابوالحسن درنره] 
روزنامه کیهان۳۱خرداد۱۳۶۰ 
مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس درمورد طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری 
مجیدانصاری(نماینده مردم زرندکرمان آخرین سخنران پیش ازدستور): 
بااشاره به زلزله گلبافت،گفت: 
مارفته بودیم آنجاکه مردم رادرموردعدم کفایت سیاسی آقای رئیس جمهورروشن کنیم، ولی مردم قبل ازمسئولین عدم سیاسی آقای بنی صدرراصادرکرده بودند.وفریادمی زدند"دادستان دادستان ابوالحسن درنره". 
هاشمی رفسنجانی(رئیس مجلس): 
از نظرشخصی هم متاثرم ومدتی تلاش کردیم. 
دوستان ماهم اطلاع دارندکه مامخالف با ریاست جمهوری ایشان بودیم،ولی بعدکه شدتلاش کردیم که همکاری بوجودبیاید و برادران یادشان هست که حتی بعدازملاقات باامام گفتم که ایشان رئیس جمهوربمانند وقانون رامراعات کنندوامام امت هم درآخرین بیانات سازنده شان مهلت دادندوخواستندکه مخالفان جمهوری توبه کنندوبه دامن امت واسلام برگردندولی نشد.ومارابه این عمل جراحی مهم که انشاء الله سرنوشت سازباشدوادارکردند. 
طبق لیستی که مخالفین وموافقین درآن برای صحبت نوبت گرفته بودنداولین مخالف عزت الله سحابی بود. 
وی قبل ازآغازصحبت،راجع به این موضوع طی سوالی ازرئیس مجلس وبااستنادبه اصل۱۲۳قانون اساسی ازوی خواست که درموردطی مراحل قانونی مصوبه مجلس راجع به آئین نامه طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهورتوضیح دهدواینکه آیااین مصوبه ازامضاء رئیس جمهورگذشته است یاخیر؟ 
لازم به یادآوری است که برطبق این اصل رئیس جمهورموظف است مصوبات مجلس یانتیجه همه پرسی راپس از طی مراحل قانونی وابلاغ به وی امضاء کندوبرای اجرادر اختیارمسئولان بگذارد. 
وی ضمن سوال خودبه مصوبات دیگرمجلس استنادکردکه رئیس جمهورموظف است مصوبات مجلس راظرف۵روزامضاء کندواگر دراین مدت امضاء نشدنخست وزیرمی تواند برای اجرای آن اقدام کند. 
هاشمی رفسنجانی درپاسخ به این سوال گفت: 
اگریادتان باشددرموردفوریت هارئیس جمهور۴۸ساعت مهلت امضاءرادارد.ماهمه طرف قانونی این رارعایت کردیم.ماعصر چهارشنبه بعدازتصویب،بلافاصله این مصوبه رابه دفترریاست جمهورفرستادیم ولی همانطورکه می دانیدایشان سه روزاست که جایشان مشخص نیست.وبااین وجودآنرا در همانجانزددفترنگهبانی گذاشتیم.ثانیابرای مراعات احتیاط براساس اصلی که درهنگام غیبت یابیماری رئیس جمهورشورای مرکب از نخست وزیر،رئیس دیوانعالی کشورورئیس مجلس وظایف اوراانجام می دهند،باتوجه به غیبت ایشان این مصوبه رادادیم این آقایان هم امضاء کردند.ثالثاباصحبتی که بابعضی از آقایان شورای نگهبان می کردیم نقل شده این مصوبان منصرف ازآن اصل است.ولی این نظر قطعی شورای نگهبان نیست.مابایدطی نامه رسمی ازآنهابخواهیم که نظرشان رابگویند به هرحال مااین مصوبه رابه دفترریاست جمهوری دادیم وتاکنون هم۴۸ساعت گذشته است. 
معین فر(اولین مخالف طرح): 
معین فرضمن اشاره به جوموجودکه صحبت کردن دراین جوبی اثروبی فایده بوده وبرای گوینده خطرات بسیاری رادربرداردگفت: 
مطالبی راکه می گویم نه ازباب دفاع ازشخص آقای بنی صدررئیس جمهوراست،که به علت نگرانی ازآتیه جمهوری اسلامی وبه منظور خیرخواهی برای ملت ومخصوصارضای خداست. 
دروضع کنونی صحیح نمی دانم ازاختلاف دیدهایی که ازابتدابین من وآقای بنی صدر وجوداشته ویااحیاناایرادهایی که درپاره ای مواردباایشان داشته ام سخنی بگویم،مباداحمل برتبری ازایشان گردد.درحالی که به ایشان احترام فراوانی قائلیم. 
اگردلایلی راکه مخالفین آقای بنی صدرعلیه ایشان ابرازمی کنندواعترافات وایراداتی که به ایشان می شودمنحصراهمان هایی باشدکه تاکنون گفته ونوشته شده است،وماازآن مطلع هستیم ومطالبی درکاروموضوعات ودلایل ابرازنشده ای درمیان نباشد،بنده این اعتراضات ودلایل رابه هیچ وجه دلیل برعدم کفایت سیاسی اونمی دانم.سهل است،دراودال برتعهدووظیفه شناسی وکفایت سیاسی ایشان می دانم. 
وی سپس بااشاره به شعارهایی که برعلیه بنی صدرداده می شودواجتماع مردم درجلومجلس واعتراض به محتوای شعارهاگفت: 
آیااین است روش منطقی که درآینده جمهوری بایدبرای برکناری روسای جمهورومسئولین امور مملکتی بکاربرد؟ 
معین فربااشاره به سخنان تلویزیونی نخست وزیرکه ازحزب الله نام برده وازحضورآنهادر صحنه تشکرکرده بود،گفت: 
معلوم می شودآنچه درآینده بایددراین مملکت حکومت کند،قانون نیست بلکه بستگی داردبه اینکه چه کسی می تواندحزب اللهی بیشتری بسیج کند. 
علی اکبرولایتی(موافق): 
...بخلاف آقای معین فراین حضورمردم دراطراف مجلس وفعالترشدن شان درصحنه جامعه رادلایل امیدوارکننده ای برای انقلاب می دانم. 
دردوجهت بی کفایتی ایشان رابررسی می کنیم: 
ایشان رئیس جمهوری اولین حکومت اسلام بعدازاوایل اسلام می باشد.ازاین نظربایدالگوی مجسم ازاسلام باشد.حالااگردلایلی داشته باشیم که اعمال ایشان مطابق اسلام نیست این مساله روشن می شود. 
یکی ازخصوصیاتی که ایشان ازخودنشان دادو زیبنده رئیس جمهورنیست دورویی ودو چهره بودن ایشان است.یعنی نفاق. 
قبل ازریاست جمهوری ایشان درمسجدبرای سخنرانی شرکت می کردوتظاهربه مسلمانی می کردودرمناظرات تلویزیونی که باچریک های فدایی وحتی بامنافقین می کردوتحلیل هایی که می کردهمواره طرف اسلام رامی گرفت.بعدازانتخاب رفتارایشان دراین زمینه برعکس شد. 
دراوایل ریاست جمهوری بودکه باکنارآمدن باملحدین مثل مائوئیست هاوکنارآمدن با دشمنان قسم خورده اسلام مثل منافقین و غیره خلاف اعمال قبل ازریاست جمهوری را مرتکب شد. 
یکی ازبزرگترین اشکالاتی که به ایشان وارد است ترویج اعمال استکباری بود.کسانی که اسکورت ایشان رادرهمین چندقدمی مجلس دیده اندازیادنبرده اندوقتی که ایشان می خواستندازاقامتگاه خودکه چندقدم بیشتر فاصله ندارد،مامورین وگاردوی چه کاری کردند. 
ایشان بجای اینکه ازامام پیروی کندکه دریک مکان ساده وکوچک زندگی می کنند،دریک کاخ بازمانده اززمان طاغوت اقامت کردند. 
دیگرازخصوصیات ایشان فقدان انصاف و مروت اسلامی بودکه بی دلیل مخالفین رامی کوبیدند. 
یک نکته مهم وضداسلامی که ایشان داشتندو محورهمه گرفتاری هابوده،خودمحوری ایشان است. 
ولایتی برای اثبات بی لیاقتی بنی صدربه مساله جنگ وغافلگیری ارتش ایران دراین جنگ اشاره کرد وگفت: 
۷ماه قبل ازجنگ فرماندهی کل قوا رابرعهده داشتند.قبل ازشروع جنگ کم وبیش همه می دانستندکه عراق قصدحمله داردوباهشدارهای مکرر این مساله رابه اطلاع ایشان رساندند. ایشان بعدازشروع جنگ گفتند که مادر خوزستان۲۴تانک داشتیم.بعداز۷ماه که از فرماندهی ایشان می گذشت ماباید۲۴تانک در خوزستان داشته باشیم؟ 
وی به پرسشنامه های گروه سنجش افکاررئیس جمهوراشاره کردوگفت:به این وسیله به مردم مواردیاس راالقاء می کردو آنهارابه ضدیت بامسئولین وامی داشت.از قبیل: 
سوال درموردعدم رسیدگی مسئولین به امور فلان شهرداری. 
سوال راجع به عدم وجودآزادی. 
سوال راجع به چماقداری،عدم امنیت. 
سوال راجع به دخالت روحانیت درامورسیاسی. 
سوال راجع به کودتاواحتمال کودتا. 
سوال درباره اینکه بنی صدراستعفاء کرده. وسوال راجع به طرح تروریستی رجائی وبهشتی ورفسنجانی و...که درموردبنی صدردارند. 
وشرم آورترازهمه پرسیدن سوالی وبکاربردن جمله ای که من شرم دارم دراینجاوازاین تریبون اعلام کنم. 
دراینجانمایندگان اصرارکردندکه عبارت مذکور رابگوید. 
ولایتی گفت: 
سوال دراین موردکه نظرتان راجع به اینکه امام دست نشانده آمریکاست چیست؟ 
نوبت بعدی مخالف طرح متعلق به حجتی کرمانی بودکه به دلیل عدم آمادگی ازصحبت خوددادی کرد.
مخالفین دیگرکه عبارت ازمحمدمجتهد شبستری،هاشم صباغیان،ونقوی بودنددرجلسه حاضرنبودند.
ازاین جهت نوبت به محمدمهدی جعفری رسیدکه درمخالفت باطرح گفت:. 
کاندیدای ما(من وعده ای ازدوستان)آقای بنی صدرنبودوبه ایشان رایی ندادیم.مامعتقدبودیم که درچارچوب حزب کارکردن ازانقلاب دورشدن وعقب افتادن ازانقلاب است.البته کاندیدای ماحائزاکثریت نشد.دلیل این به این معنانشدکه ماکناربنشینیم وبه وظایف اسلامی وانسانی خودعمل نکنیم. 
وی سپس نظرخودرانسبت به بنی صدرچنین گفت: 
من درپاسخ سوالاتی که نظرمن رانسبت به ایشان می پرسیدنددوچیزگفتم یکی اینکه آن خودمحوری وخودخواهی که درایشان است وبه شوخی دوموضوع رابرادران درموردایشان می گفتندکه آقای بنی صدرکتاب کیش شخصیت رااتوبیوگرافی خودشان است.یا اینکه می گفتندبنی صدرکناب کیش شخصیت رانخوانده. 
نکته دیگراطرافیان بنی صدرهستندوبعداز انتخاب ایشان به ریاست جمهوری گفتم که انشاء الله باشایستگی که دارنداین نقیص رارفع کنند. 
من بایدتذکربدهم که مخالفتم باطرح عدم کفایت سیاسی طرفداری ازبنی صدرنیست. 
قبل ازانتخابات بااوموافق نبودم ولی بعداز ریاست جمهوری فقط به عنوان تکلیف شرعی بود.وقتی عدم کفایت سیاسی بنی صدررابیان می کنیم بایدکفایت های اورانیزبگوئیم.در همین جنگ دیدیم که نیروهای سه گانه در آمادگی پائینی بودند.ولی دیدیم بعدازجنگ این آمادگی بالارفت.دربرخورد بامسائل خارجی ایشان گاهی سخنان غیرمسئولانه بیان می کردند.مثل شکنجه.امادرسخنرانی هایی 
سخنانی داشتندکه آبروی جمهوری اسلامی را حفظ کرده است. 
سخنان صادق خلخالی(نماینده مجلس به عنوان موافق عدم کفایت سیاسی بنی صدر): 
آقای بنی صدربه چنددلیل کفایت سیاسی ندارند. 
یکی اینکه درداخل وخارج بدست ضدانقلاب بهانه می دهدوتمام کسانی که باانقلاب مخالفت دارنددراطراف اوجمع می شوند.و افرادی مثل دخترناجی معدوم وفرزندان طاغوتیان وتاجران محتکروحزب جمهوری مسلمان خلق مسلمان به عنوان طرفداری ازبنی صدرخودرامطرح می کنندواینجاست که می گوئیم ایشان بینش سیاسی ندارد.ونمی تواند درراس امورمملکتی قرارگیرد. 
وی سپس به تجلیل رادیوهای بیگانه ازبنی صدراشاره کردوگفت: 
مساله دیگراین است که وی همیشه ازنهادهای انقلابی مثل سپاه وجهادانتقادمی کرده است.و این معنارامردم درک می کنند کسی که اینقدر بینش نداردواسم تعزیرراشکنجه می گذاردنمی توان گفت صلاحیت دارد. 
وی افزود: 
من بنی صدررانه کافرمی دانم ونه منافق.بلکه بینش وکفایت سیاسی امردیگری است. 
مهندس(عزت الله)سحابی(به عنوان مخالف عدم کفایت سیاسی بنی صدر) 
ابرازمخالفت نشانه وحاکی ازآن نیست که من باهمه اعمال آقای بنی صدرموافق باشم. وکسانی که درشورای انقلاب بودندشاهد اختلاف نظربنده وایشان بودند.امابعدازانتخاب ایشان مابه دلیل دلبستگی به جمهوری اسلامی موظفیم که دست بدست هم دهیم که این جمهوری ریشه دارشود.اگرمن به عنوان مخالف صحبت می کنم،نه بدلیل این است که بگویم آقای بنی صدربی عیب ونقص است،من مخالف آنچه هستم که دراین طرح مطرح می شود که مساله ای تاریخی وحساس است. 
وی سپس ضمن توضیح اختلافات بین رئیس جمهوری وسران حزب جمهوری اسلامی گفت: 
آنروزهایی که ایشان دریکسال پیش بیان می کردآن روندهاهمچنان به عملکردخودادامه دادندولحظه به لحظه ایشان رابه مواضعی کشاندکه برای حفظ ودفاع ازخودکارهایی بکند.وسخنانی نیزبگویدویااحتمالامصاحبه هایی بکند.این روند،روندسالمی نبود.بنی صدرعیبش این بودوهست که حرف زیادمی زندوخیلی جاهاازحدوداحساس مسئولیت خارج می شود.آنطورخارج می شودکه کیان جمهوری اسلامی رادرمعرض سوال وخطر قرارمی دهد.امااین ظاهرمطللب است. تقصیرآقای بنی صدرعدم کفایت سیاسی است وطرف مقابل هم مقصردرایجاداین عدم کفایت سیاسی بود. 
وی سپس بااشاره به سخنان حجت الاسلام خامنه ای درنمازجمعه دیروزاشاره کردوگفت: 
برادرعزیزجنابعالی معاون وزارت دفاع بودید،نماینده امام بودید،قدرت شما دروزارت دفاع ازوزیردفاع بسیاربالاتربود،خودشماچه کردید؟اگرتقصیری هست واشکالی هست شما هم درآن سهیم هستید.بهرحال بنده فکرمی کنم باشرائطی که پیش آمده وجوی که امروزحاکم است وصرف نظرازاینهابا موضعگیری های آقای بنی صدر،آقای بنی صدر دیگرنمی تواندرئیس جمهورباشدوازاینکه مجلس به فرض محال این طرح راردکندآقای بنی صدرنمی توانددیگربااین وضع بماند.چه خوب بودایشان استعفامی دادکه کاربه ابنجانمی کشید. 
ناطق درپایان گفت: 
من دراینکه آقای بنی صدرنمی تواندرئیس جمهورباشدموافقم امابانحوه تنظیم طرح مخالفم. 
سیدعلی خامنه ای بااستفاده ازماده ۶۶آئین نامه درپاسخ سخنان مهندس سحابی گفت: 
من ازآقای مهندس سحابی تعجب نمی کنم که تشریف بیاورنداینجاودرپوشش مخالفت مسائلی راکه بین ماوایشان مطرح بوده مطرح کنند.ایشان ادعاکردندکه سران حزب جمهوری اسلامی یک طرف وآقای بنی صدریک طرف قضیه بوده اند.درصورتی که ایشان و دوستانشان هم درمنازعات شرکت داشتند.اما دریک نقطه باآقای بنی صدرمشترک بودندوآن مخالفت باعناصری درشورای انقلاب بودکه در خط فقاهتی حرکت می کردند. 
خامنه ای سپس بااشاره به استعفای خوداز وزارت دفاع پس ازفرماندهی کل قوای بنی صدرگفت: 
۱۵روزبعدازخروج من اولین جلسه توطئه برای کودتاتشکیل شد.درحدوداردیبهشت ماه اولین حرکت ضدانقلاب درارتش آغازشد.ودر۲۰تیر ماه تمام مقدمات کودتاماده شده بودوقراربود که کودتاانجام گیرد.ازاینجامی شودفهمیدکه حضورنماینده امام دروزارت دفاع چه اثری در ارتش می توانست بگذارد. 
سیدمحمدخامنه ای(موافق): 
من دونکته ازسخنان مخالف قبلی(مهندس سحابی)جهت اثبات بی کفایتی سیاسی بنی صدرراگرفتم.یکی اینکه ایشان هرناسزایی رابه سزاتبدیل می کرد.ودیگراینکه آقای بنی صدر تحمل وتسلط برزبان نداشت ومطالبی می گفت که به رسوایی می کشیدوجمهوری رادر انظارعالمیان خوارمی کرد. 
وی سپس به حمایت بنی صدرازکودتاچیان وفرخ روپارساواعدامی های مفسدگفت: 
همین نیزیکی ازبی کفایتی های ایشان است. 
اعظم طالقانی(مخالف طرح): 
اولاتاموقعی که مساله انتخابات رئیس جمهور مطرح بوداصلانه به آقای بنی صدررای دادیم ونه کاندیدکردیم وحتی بااین مساله درگیر بودیم.وملاک راروی تقواگرفتیم ودکترحبیبی راکاندیدکردیم وآنهایی که آنروزازآقای بنی صدرحمایت می کردند.واکنون چندسوال برای من مطرح است: 
آیاآقای بنی صدرآن روزعامل استعماربوده یانه؟مکتبی بوده وامروزنیست؟آیاعامل رژیم بوده یانبوده است؟وامروزچیزدیگرشده؟..؟.. 
دشمن ازنقاط ضعف استفاده کردتانهادریاست جمهوری رادردنیاخدشه دارکند.من این توطئه راازطرف آمربکاوانگلیس وشوروی و سمپادهای آنهامی دانم... 
[توجه!تمام موافقین طرح عدم کفایت بنی صدر،ازهمان سالهادرپست های کلیدی جابجاشده وهمواره قدرت اجرایی وسیاسی رادرانحصارداشته اند.درواقع ۳۸سال است اداره ی کشوردردست افرادی معدودومحدود است.آیااین همان مفهوم جمهوری ست؟!!] 

[عدم کفایت سیاسی بنی صدر،۳ماه بعدازتشکیل مجلس رقم خورد] 
روزنامه صبح آزادگان۳۱خراد۱۳۶۰ 
گزارش جلسه علنی دیروزمجلس: 
معین فربه عنوان اولین مخالف باطرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهورصحبت کرد: 
مطالبی که می گویم نه ازباب دفاع ازشخص آقای بنی صدررئیس جمهوراست بلکه به علت نگرانی ازآتیه جمهوری اسلانی وبه منظور خیرخواهی برای ملت ومحض رضای خدا است.دروضع کنونی صحیح نمی دانم از اختلاف دیدگاه هاکه ابتدابین من وآقای بنی صدروجودداشته واحیاناایرادهایی که در بعضی مواردبه ایشان داشتم سخنی بگویم. وحمل برتبری ازایشان گردد... 
علی اکبرولایتی اولین موافق باطرح عدم کفایت بنی صدر: 
یکی ازخصوصیاتی که آقای بنی صدر داشتندوزیبنده ی ایشان نبود،دوروئی ونفاق بود.زیراقبل ارریاست جمهوری درمساجد حاضرمی شدندوطی سخنرانی هاتظاهر به مسلمانی می کرد،ولی بعدازانتخاب درجهت عکس عمل کرد.وبادشمنان قسم خورده ی اسلام ومنافقین کنارآمد.ایشان بازیرذره بین گذاشتن اشکالات وانتشارشایعات آبروی کشور رابردند.. 
علی اکبردهقان نماینده تربت جام اولین ناطق جلسه دیروزمجلس: 
بحث عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر، بحث تازه ای نیست.زیراحدودسه ماه بعدازتشکیل مجلس،این سخن تلویحاازسوی نمایندگان بیان می شد که آقای بنی صدرنمی توانداین مملکت رااداره کندوبایدفرددیگری کرد.سخنرانی۱۷شهریورایشان شدت مساله را بیشترکردوباحادثه ی۱۴اسفنداین حالت به اوج خودرسید. 

[آتش به اختیارخودسر!] 
روزنامه کیهان۳۱خرداد۱۳۶۰ 
مجلس شورای اسلامی ساعت ۸صبح امروزباتلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبه ریاست حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 
دراین جلسه حجت الاسلام خلخالی طی سخنانی به تظاهرات دیروزهواداران سازمان مجاهدین خلق ایران اشاره کردوگفت:که حتی اگرامام فرمان تصفیه هم ندهندحزب الله خود آنهاراتصفیه خواهندکرد. 
وی افزود:قبرمجاهدین خلق رادرخیابان های تهران خواهیم کند. 
پس ازآن حجت الاسلام موسوی خوئینی هانماینده تهران طی سخنانی با برشمردن تخلفات رئیس جمهورازقانون اساسی اشاره کردوگفت: 
که مخالفت من باآقای بنی صدربه معنای پاک بودن مخالفین وی نیست. 
خوئینی هادرادامه سخنانش خطاب به مخالفین گفت:مساله آقای بنی صدرمساله اختلاف بین دوجناح سیاسی نیست.و خاطرنشان کردکه وی توسط امام برکنارشده است. 
خوئینی دربخش دیگرازسخنانش به یکی ازملاقات های آقای بنی صدرباامام خمینی اشاره کردوگفت: 
امام دراین دیداردونصیحت کردند.که یکی از آنهارااینجانقل می کنم. 
امام فرمودند: 
توجه داشته باش که ملت ایران سخت ضدآمریکاهستند.قلوب ملت ایران پراست ازخشم مقدس علیه آمریکا.نکندکاری بکنیدکه ملت احساس کندکه تمایل به آمریکاپیداکردی. 
خوئینی افزود: 
آقای بنی صدربه۱۱میلیون رای استنادمی کند، ولی آیااشغال لانه جاسوسی موردتائیداکثریت قاطع مردم قرارنگرفت؟ 
آیاامام این انقلاب راانقلابی بزرگترازانقلاب اول ندانست؟ 
ولی آیافکرکردیدکه چراآقای بنی صدرازاولین مخالفین این حرکت بودوازهروسیله ای برای درهم کوبیدن آن استفاده می کرد؟ 
خوئینی خاطرنشان کردکه آقای بنی صدردرمتن جریان گرایش به آمریکاقرارگرفته است. 
خوئینی هم چنین قسمتی ازپیام آقای بنی صدربه امام خمینی راقرائت کردکه درآن نوشته شده بوداگرمجلس رای به عدم کفایت سیاسی من(بنی صدر)بدهدصدام به آبادان حمله می کند.وآبادان رامی گیردوسپس پرسیدکه چه ارتباطی بین برکناری آقای بنی صدروحمله صدام آمریکایی به آبادان وجود دارد؟ 
خوئینی هم چنین به قرائت یکی ازاسنادلانه جاسوسی پرداخت که درآن گفته شده بودکه کارتربه دلیل علاقه بسیاربه یافتن راه حلی سریع،تمایل داشت درازای گروگان هاشاه را برگرداند،اماتحت تاثیرآقای برژینسکی وسخنان عجولانه آقای بنی صدرمبنی براینکه گروگان هابزودی آزادمی شوندتصمیم خودراعوض کرد. 
خوئینی دربخشی دیگرازسخنانش به اظهارات بنی صدردریکی ازنمازهای جمعه اشاره کرد وگفت: 
آقای بنی صدردرنمازجمعه فریادمی زدندکه وام هایی راکه به آمربکابدهکاریم نخواهیم داد. 
رئیس جمهور ی ای این حرف رامی زندکه می داندذخائرارزی ما دردست آنهاست. 
آقای یزدی نقل کردکه همان روزکه آقای بنی صدراین حرف رازدخبرنگاران ازوی پرسیدندکه شماچطوراین حرف رامی زنیدوایشان گفتندکه ذخائرارزی مامنتقل شده است وجزاندکی نمانده وهمان شب کارتردستوربلوکه شدن ذخائرارزی ماراصادرکرد. 
خوئینی خاطرنشان کردکه آقای بنی صدر مسلمان است ولی نه اسلام مبتنی برفقاهت اسلامی،بلکه اسلامی ازپیش خودساخته. 
خوئینی درادامه سخنانش بخش هایی ازاسنادلانه جاسوسی دررابطه با آقای بنی صدرراقرائت کردولی قبل ازآن خاطرنشان ساخت که هدف ازافشای این اسناداین نیست که بگویدبنی صدرجاسوس آمریکاست! وهیچکس هم حق این رانداردکه بگوید ایشان جاسوس است وآنگاه اضافه کردکه همه کسانی که درخط آمریکاعمل می کنند اجباراجاسوس آمریکانیستند. 
خوئینی همچنبن بطورمشروح به مخالفت های رئیس جمهوربانهادهای نقلابی اشاره کردواز همه نمایندگان خواست که دررای دادن خدارادرنظرداشته باشندوافزود:رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوردرحقیقت شکست خط سیاسی آمریکادرایران است. 
[توجه!جریان آتش به اختیارخودسرکه ازهمان سال نخست عمله ی بازیگردان قدرت بود،بواسطه ی حمایت پنهان،جوعمومی رابه سمت موردنظرملتهب وافکارعمومی رادر راستای اهداف خودشان هدایت می کردندو سپس توسط شوروهیجان کاذب ایجادشده، آنهابه خواسته های خودازمجاری باصطلاح قانونی می رسیدند.طرح اشغال سفارت آمریکا،چنانچه ابتدااگریک شورانقلابی هم بوده باشد،امابادردست گرفت وهدایت شدن آن توسط بازیگردانان قدرت،انقلاب دوم نام گرف!!انقلابی که انقلاب اول رانابودومنهدم کردوام الفسادهمه ی مفاسدوتحریم های پی درپی شد.] 

[مطلب خلاف]: 
روزنامه صبح آزادگان۳۱خرداد۱۳۶۰ 
حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای دبیروسخنگوی شورای عالی دفاع: 
درجواب دومین سوال خبرنگارخبرگزاری پارس که پرسیدآقای بنی صدردرنامه ای که منتشرکردگفته بودهیات وزرای غیرمتعهدها قراربوده است درتاریخ ۱۸خردادماه جاری به ایران بیایندودرنامه آقای بنی صدراشاره به طرح پیشنهادی این هیات کرده بودممکن است دراین موردتوضیحی دهید؟ 
آقای خامنه ای گفت: 
طرحی که آقای بنی صدرمطرح کرده اندقبلا درشورای عالی دفاع موردبحث وتبادل نظر قرارگرفت که بااتفاق آراءدرشورای عالی دفاع مردودشناخته شد. 
وی هم چنین گفت: 
دونکته درآن طرح وجودداشت که اگرآنهاموردتوجه قرارمی کرفت قابل قبول بودوبطورکلی طرح غیرمتعهدهادرمجموع ازطرح های قبل بهتربود،ولی درعین حال بخاطرنقیضه بزرگی که داشت،قابل قبول نبود. 
وی خاطرنشان ساخت: 
اگرشورای عالی دفاع تصویب کردکه این طرح دراختیارمردم قرارگیرد،فاش خواهیم ساخت.چون آقای بنی صدردرنامه خودبه این طرح اشاره کرده اندومطلب خلافی هم در نامه گفته شده است شایدبه همین زودی طرح رادراختیارمردم قراردهیم.. 

[ملت آمده است دیکتاتوری رامحکوم کند] 
روزنامه اطلاعات۳۱خرداد۱۳۶۰ 
درحاشیه مذاکرات مجلس 
اخلاق اسلامی راحفظ کنید 
درجریان بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری،درخارج ازمحوطه مجلس نیزگروه کثیری ازمردم جمع شده بودندو باشعارهای مختلف علیه بنی صدر،تقاضای برکناری اوراداشتند.به همین مناسبت دوتن ازنمایندگان مجلس برای جمعیت سخنانی ایرادکردندکه درزیراز نظرخوانندگان می گذرد: 
آقای هادی غفاری اظهارداشت: 
امروزمخالفین،سعی دارندوکوشش دارندکه ماوشمارابی انضباط نشان دهندومن به عنوان یک طلبه کوچک به شمامی گویم واز شما خواهش داریم کمال امنیت وآزادی واحترام رابرای مخالفین طرح عدم کفایت سیاسی قائل بشوید.ازشماجزاخلاق پسندیده هیچ چیزتوقع نیست.من دیروزکه باامام ملاقات داشتم ایشان گفتندکه سعی شوددوستانمان ازبکاربردن کلماتی که درشان یک حزب الله نیست جدا خودداری کنند. 
احزاب کثیفی مثل پیکاری ها،مائویست هاو حزب توده خائن که۴۰سال فعالیت ننگین وخونینش برماروشن است ومنافقین خلق سعی داشته اندبانفوذدرصفوف ملت قهرمان ما،مسیرمبارزات مارامنحرف کنند. 
دوستان من،مساله امروزما،مساله فقط آقای بنی صدرنیست،ملت نیامده است که فقط بنی صدررامحکوم کند.ملت آمده است دیکتاتوری رامحکوم کند.من این تذکررابه شمابدهم که انتظارفرزندان انقلاب اینست که ادب واخلاق اسلامی وحفظ شخصیت بلند مرتبه اسلامی راکه قرآن به شمامی گویدحفظ کنیدوچیزی شماراوانداردکه ازمسیرعدل و عدالت منحرف شوید. 
هادی غفاری دربخش دیگری ازسخنان خودگفت: 
حزب کثیف توده،رنجبران،چریک های فدائی اکثریت واقلیت منافقین ومائویست هاهمه جریانات مخالف اسلام امروزمی کوشند تامبارزه راازمسیرخدائی واصلی خودمنحرف کنند.بهوش باشیداگرنمایندگان مخالف آمدندپشت تریبون گفتندکه تامین جانی نداریم شمابه دنیانشان دهیدکه ملتی آزاد هستید.همانطورکه زنده یاددکترشریعتی گفته است:"خدایابه ماقدرت تحمل عقیده مخالف رابده"قدرت شمابایدنشان بدهدکه شماتاب تحمل عقیده مخالف رادارید.حزب الله پیروزاست. 
سخنان خلخالی: 
پس ازهادی غفاری،آقای صادق خلخالی نیزطی سخنانی اظهارداشت: 
بااینکه من دراتحادجماهیرشوروی برای مسلمان هابرنامه داشتم،ولی بمجرداینکه موضوع اخیرمملکت راشنیدیم امروزبرنامه ها رالغوکر م وبه هرقیمتی بودامروز ساعت۷/۳۰درجلسه شرکت کردم. 
درمنزل امام درقم گفتم آقای بنی صدربیشتر از۶ماه دوام ندارد.ولی ایشان فرمودندکه من این دوره که رئیس جمهورهستم،دوره دیگرهم رئیس جمهورخواهم بود. 
ازروزی که امام امت فرماندهی کل قواراازایشان گرفتندبنی صدردرحکم ملت ایران معزول شدوجای گفت وگوندارد.مجلس چه رای به عدم کفایت سیاسی ایشان بدهندکه خواهددادوچه ندهد،ازنظرملت ایران کسانی که بافرمان امام نمی توانستندخودشان راتطبیق بدهندمسلمانمی تواندعهده دار مقامات سنگین باشند.ازریاست جمهوری گرفته تامقامات دیگر؛فعلاآقای بنی صدردرخط دیگری است که آن خط راآمریکا،اسرائیل، بغدادواروپای غربی آنرادوست دارندواین خط ازنظرملت ایران محکوم است.کسی که علیه امت وعلیه امام درمجلس ودرخارج ازمجلس صحبت می کند،نمی توانداحترام داشته باشد.ولی یک مساله هست برای نشان دادن بزرگی خودتان به اوپشت کنید،مواظب باشیدهرکسی یک نفر وکیل مخالف رابزند،مچ اورابگیریدولی احترام ابدا.به آنهاپشت کنید مانمی توانیم کسانی راکه درخط امام ومجلس ومردم نیستنداحترام کنیم.نمی شوداورا دوست داشته باشیم. 

[ازاله ی بکارت دختران،آنهم بادشنه!!] 
روزنامه کیهان۳۱خرداد۱۳۶۰ 
همسربنی صدردربنزضدگلوله درحال رهبری مجاهدبن خلق ومهاجمان مسلح به مردم دستگیرشد. 
هادی غفاری درجلسه امروزمجلس شورای اسلامی به افشای رهبری عملیات دیروزسازمان مجاهدین خلق که منجربه کشته شدندعده ای ازبرادران پاسدارگردیدپرداخت. 
هادی غفاری درسخنان کوتاه خودگفت: 
دیشب تاصبح نخوابیدم واجسادبرادران پاسدارراجابجامی کردم،تانام آنهاراپیداکنم وبه پزشکی قانونی ببرم وتمام لباس هایم خونی است که وقتی امروزبه مجلس آمدم آنها راعوض کردم. 
هادی غفاری درادامه سخنان خودگفت: دیروزرهبری عملیات رادرخیابان مصدق،خانم بنی صدردراتومبیل ضدگلوله دولت دردست داشت.وی بایک اتومبیل بنزضدگلوله که تحویل رئیس جمهوری شده بودوراننده آن شخصی بنام حسینی بود،وشعارهایی ازآن به نفع بنی صدرپخش می شد. 
هادی غفاری گفت: 
۵نفرازدستگیرشدگان که هم اکنون درزندان بسرمی برندعبارتنداز: 
۱_خانم بنی صدر 
۲_خانم غضنفرپور 
۳_آقای حسینی ودونفردیگرازمنسویین بنی صدر. 
دراتومبیل بنزآنان مقدارزیادی سکه های ۲۰ریالی پیداشد که نمونه آنرادراینجابه نظر شمانمایندگان مجلس می رسانم.ازاین سکه هاباتلفن های عمومی باشهرستانهان تماس می گرفتند؛چون بوسیله تلفن های دیگرارتباط مشکل بود. 
هادی غفاری درموردلحظه دستگیری همسربنی صدرگفت: 
درآن لحظه موزیکی دراتومبیل پخش می شد که شرم دادم ازگفتن آن.وهم چنین اعلامیه ای حاکی ازپیام بنی صدرنیزتوسط آن پخش می شدکه خلاصه اش این بودکه امروزروزقیام علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی است وقیام کنید. 
هادی غفاری هم چنین گفت: 
که عده ای ازهواداران بنی صدرفریادمی زدند: 
درودبربنی صدر 
فرمانده کل قوابنی صدر 
وهمسرآقای بنی صدرنیزبرای آنهاابراز احساسات می کرد. 
هادی غفاری هم چنین گفت: 
مهاجمان دشنه ای بطول بیست سانت درقلب پسربچه ای فروکرده اندویکی ازبرادران پاسدارمارانیزگوش تاگوش سربریدند. 
آنهاهم چتین محافظ آقای فدایی رانیزبه قتل رساندند. 
غفاری دردنباله سخنان خودگفت: 
دیشب ساعت یک به دفترامام تلفن کردم وگفتم به امام اطلاع دهیدکه اینهابادشنه به ناموس مردم حمله کرده اند. 
اگرمایل باشیدبه کمیته خیابان فردوسی می رویم وشیشه های اسیدو۲۹۰مجروح دبشب رانشان شمامی دهم. 
بعضی ازدخترهارابادشنه ازاله بکارت کرده اند وسرنیزه درچشم کودکان فروکرده اند. 
[توجه!درموردهادی غفاری یک ویژه چندسال پیش مخصوص ایشان تدوین خواهیم کرد] 

[حمله کنیدوبکشید] 
روزنامه کیهان۳۱خرداد۱۳۶۰ 
هاشمی رفسنجانی(رئیس مجلس): 
آشوب مجاهدین وفدایی اقلیت بهترین گواه عدم کفایت رئیس جمهوراست. 
هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درجلسه امروزضمن اشاره به اتفاقات دیشب گفت: 
خبرآشوب دیروزمجاهدین واقلیت های فدایی رابنام رئیس جمهوردرحال عزل شنیده اید،در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوراین خودبهترین گواه عدم کفایت رئیس جمهوراست. 
وی سپس افزود: 
امام ازبرقراری روابط نزدبک بین این ارگان مخرب ورئیس جمهورنیزبسیارناراحت بود و یک روزدرحضورمن که آقای بازرگان نیزحضورداشت امام بااوقات تلخی به آفای 
بنی صدرگفتند:ازجرائم شمااین است که بااین گروه هاارتباط دارید. 
بنی صدرگفت: 
چه رابطه ای؟من فقط به آنهااسلحه دادم که ازخودشان دفاع کنند. 
امام باعصبانیت گفتند: 
بدرک که جانشان درخطراست.شمابه آنهااسلحه می دهیدکه ازجانشان دفاع کنند؟ 
امآقای بنی صدرباتمام این حرف هاموضع خود راعوض نکرد. 
فراموش نکنیدکه درجریان انتخابات ریاست جمهوری،آقای بنی صدرگفت که بعدازمن آقای مسعودرجوی محبوبیت دارد. 
هاشمی رفسنجانی سپس گفت:که دیروزتمام خبرهارادنبال می کرده ومی شنیده است که رهبران منافقین به آنهامی گفتندکه حمله کنید.وبکشیدوحتی به بیمارستانهاوزخمی هاحمله کنید. 
وی سپس اشاره کردکه دلم برای جوان های۱۵تا۲۰ساله می سوزدکه گرفتارشعاری این باندخطرناک شده اند. 
وی هم چنین اضافه کرد: 
که اینهامحارب لاخداهستند،طاغی هستند، خون ریختند،خون۱۶انسان پاک وشهیدرابزمین ریختند.دیگربه اینهابه عنوان یک حرکت سیاسی نگاه نکنید.دیگرازاین تریبون به اسم آزادی، دفاع ازگروه محارب نکنند. 
وی گفت: 
که بایدباقاطعیت عمل شودواین گروه مسلح مخرب وبانک سرقت کن هرگزنمی تواندآزادی رابه یک ملت جنگ زده بدهند. 

[رهبراپوزیسیون] 
روزنامه اطلاعات۳۱خرداد۱۳۶۰ 
گفتگویی صریح ومستندباآقای ابوالحسن بنی صدر 
شمارئیس جمهورهستیدیارهبراپوزیسیون؟ 
[دوروزاست که ازبنی صدربی خبریم!] 
روزنامه اطلاعات۳۱خرداد۱۳۶ 
بنی صدرممنوع الخروج شد 
سیداسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکزدریک مصاحبه ارتباط مستقیم رادیویی که پنجشنبه ازرادیوپخش شدبه سوالات متعددمردم پاسخ داد. 
سیداسدالله لاجوردی دراین مصاحبه راجع به محل سکونت آقای بنی صدر،اظهارداشت: تادوروزپیش ازآقای بنی صدراطلاع داشتیم، ولی پس ازآن دوروزدیگر اطلاعی دردست نیست. 
لاجوردی افزود: 
به مسئولین مرزهای کشوردستورداده شده است که ازخروج افرادمتهم جلوگیری کنند. 
دادستان انقلاب اسلامی مرکزدرزمینه اینکه آیاآقای بنی صدرمی توانندازکشورخارج شود؟اظهارداشت: 
ایشان نمی تواندبدون کسب اجازه ازمرزها خارج شودوازاین نظرمسائلی که وجود دارد،بایستی پاسخگوباشند.دادستان انقلاب اسلامی مرکزسپس راجع به عکس العمل های گروهک های وابسته اظهارداشت: 
دراین رابطه برادران جانبازمنطقه۱۳موفق شدند۹۰نفرازگروهکهاراازیک خانه تیمی دستگیرکنند.این افرادتصمیم داشتندبه گروه های ۴الی ۵نفری تقسیم شوندوبه خیابان هابریزند.ازاین عده مقادیری اسلحه نیزبدست آمده است. 
[زنجانی دستگیرشد] 
روزنامه اطلاعات۳۱خرداد۱۳۶ 
۲مشاورو۱۰گاردبنی صدردستگیرشدند 
محمدسعیدزنجانی وفریدزنحانی دوتن ازمشاوران وهم چنین ده تن ازافرادگاردبنی صدردستگیرشدندیک مقام آگاه دردادستانی انقلاب اسلامی مرکزدرگفت وگویی کوتاه به خبرنگارمااظهارداشت که محمدسعیدزنجانی مشاورصنعتی وفرید زنجانی مشاوردیگربنی صد و۱۰تن ازگاردوی که ازاهوازعازم تهران بودند،بوسیله پاسداران بازداشت شدندوبه زندان اوین انتقال یافتند.این مقام ضمن اعلان این خبرافزود:موارداتهام بازداشت شدگان بزودی توسط رسانه های گروهی به اطلاع ملت قهرمان ایران خواهدرسید. 
[صدای ضبط شده اش هست!؟] 
روزنامه اطلاعات۱تیر۱۲۶۰ 
بنی صدر: 
من بزرگترین اندیشه زمان معاصرهستم! 
من کتاب تضادوتوحیدخودرابزرگترین اثرقرن می دانم! 
درآستانه انتخابات ریاست جمهوری،یکی ازبرادران طی گفتگویی باآقای بنی صدر،که عین نوارآن گفتگوموجوداست،به ایشان گفت: 
اقبال مردم به شمابیشترازآنجامایه می گیردکه مردم شماراتاکنون جزءهمراهان امام دیده اند.شمارای واعتبارلازم ازازآنجامی گیریدکه قدم به قدم ازپاریس همراه امام تااینحاآمدید. 
آقای بنی صدراین مطلب راانکارکردندوگفتند:نه،چنین نیست.من خودم برای مردم شناخته شده ام،مطرح هستم. 
وقتی برادرمصاحبه کننده خواست شواهدی برای اثبات سخن خویش اظهارکندآقای بنی صدرگفت: 
من اگربخواهم خودم رامعرفی کنم بایدبگویم من بزرگترین اندیشه جهان معاصرهستم!شماچه می گوئید؟!کتاب تضادوتوحیدمن بزرگترین اثرقرن است! 
لازم به تذکراست که این گفتگودریک نوارضبط شده وبزودی متن کامل این نواردرهمین هفته ازطریق مجله اطلاعات هفتگی منتشرخواهدشد. 
حالابازهم بگوئیم:چه شدکه آقای بنی صدردربرابرقانون اساسی ومجلس وشورای نگهبان وارگان هاونهادهاودولت 
وراهپیمائی۱۵خردادهوس دیکتاتوری کردوهیچ قانون وضابطه ای رانپذیرفت. 

[مصلحت نظام،یامصلحت شما؟!!] 
روزنامه کیهان۱تیر۱۳۶۰ 
رئیس مجلس شمادرصحنه حاضریدواجازه نمی دهیدکسی ازمصلحت انقلاب تجاوزکند. 
درپی اعلام رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهورواتمام جلسه دیروزمجلس،هاشمی رفسنجانی،حجت اسلام خلخالی وهادی غفاری نمایندگان مجلس برای جمعیت اجتماع کننده درمقابل مجلس سخنرانی کردند. 
هاشمی رفسنجانی گفت: 
ماباکمک وتشویق واعانت های شما موفق شدیم یکی ازمشکلات بزرگ راه تداوم انقلاب راازمیان برداریم اینکه شمادرصحنه حاضریدواینکه شمااجازه نمی دهیدهرکسی درهرمقامی بتواندازحقوق خودش وازمصلحت انقلاب تجاوزکند. 
[توجه!این مصلحت نظام که بعدازآن برخلاف خلاف قانونن اساسی اواخرعمرخمینی تاسیس ودربازنگری قانون اساسی که بامرگ خمینی مصادف شدقانونی شد،همه اعضایش توسط ولی مطلقه فقیه منصوب می شوندتامصلحت مردم،کشورومنافع ملی راتشخیص دهند؛ازهمان سال نخست پیروزی انقلاب طرح کلیدی حکومت اسلامی بودکه اعتقادی به رای ندارد]. 

[شورای نگهبان یک طرفه قضاوت می کند!] 
روزنامه جمهوری اسلامی۷تیر۱۳۶۰ 
هاشمی رفسنجانی؛ 
آقای بنی صدرصریحادرمحضرامام گفت: 
من شورای نگهبان راقبول ندارم.یک طرفه قضاوت می کند. 

[بی دین هافقط به شمارای می دهند!] 
روزنامه جمهوری اسلامی۷تیر۱۳۶۰ 
هاشمی رفسنجانی: 
اختلاف ما با آقای بنی صدر در سه مورد خلاصه می شد: 
اول ولایت فقیه که آقای بنی صدر این را قبول نداردودربحث هایی که در مجلس خبرگان داشتیم ایشان با صراحت می گفت این اصل را قبول ندارم ودیکتاتوری است.براین اساس ما با ریاست جمهوری ایشان مخالفت کردیم.. 
مساله دوم:مصوبات مجلس را باید شورای نگهبان تاییدکندواین مورد را آقای بنی صدر وهمفکرانشان این اصل را قبول ندارندو همانطورکه شنیده ایدایشان درسخنرانی هایش گفته است که من بزرگترین اندیشه قرن هستم. 
ومساله سوم:افرادناشناخته وکسانی که پای بندبه اسلام وانقلاب نیستنددورایشان را گرفتندودفترهماهنگی تشکیل دادندوروزنامه انقلاب اسلامی انتشاردادندواین مساله مورد اختلاف ما بود.ایشان مرتبامارابه قدرت طلبی وانحصارطلبی متهم می کردوسعی داشت تمام مسایل رادرپشت پرده نگهدارد،بااین که مرتبا شعارمی دادمن حقایق را بامردم درمیان می گذارم. 
آقای بنی صدرصریحادرمحضرامام گفت:من شورای نگهبان را قبول ندارم یکطرفه قضاوت می کنند.امام فرمودند:تو(بنی صدر)خیال می کنی که این۱۱میلیون آرای توست؟مردم مسلماننداگربفهمندمرجعشان این آرارا نمی خواهد،تو۵۰۰هزار رای هم نداری.چون آنها که برخلاف مارای می دهند همین بی دینها هستند وآنهادرانتخابات ریاست جمهوری به شمارای ندادند.(نقل از نشریه شماره۱۴رویدادها و تحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران). 
[میدم توهمین خانه حبست کنند] 
دریکی ازجلسات امام خیلی ناراحت شدند.امام خطاب به بنی صدر گفتند:اگر بخواهی اینطورباشی دستورمی دهم توی همین خانه حبست کنندوتایکسال نمی گذارم بروی بیرون.خیال نکنی می گذارم بروی اروپا مقاله بنویسی.همینجانگهت می دارم تاکشور آرام شود. 
(نقل از نشریه شماره ۱۴رویدادهاوتحلیل، دفترسیاسی سپاه پاسداران) 

[بدرک!] 
روزنامه جمهوری اسلامی۱۳تیر۱۳۶۰ 
(نمازجمعه): 
(درجلسه ای باحضورآقای رجایی ومهندس بازرگان وآقای بنی صدر)،امام به (بنی صدر) گفتند:تواین گروهک های منافق رامسلح کردی؟ 
(بنی صد)گفت:خوب من اسلحه دادم خودشان را حفاظت کنند،جانشان حفظ بشود! 
امام فرمودند: 
مگرتومسئول جان آنهاهستی،به درک که جانشان درخطرباشد،اسلحه مسلمان ها رامی دهی به کی؟به محارب؟ 
(نقل از نشریه شماره ۲۰رویدادهاوتحلیل، دفترسیاسی سپاه پاسداران). 
[توجه!زخم کهنه ی خط فقاهت وخط روشنفکری،همان دعوای مشروطه مشروعه ی دوران انقلاب مشروطیت_که زخمی کهنه شده بود_باتاسیس جمهوری اسلامی دوباره سربازکردواینبارچرکین؛وبوی تعفنش تاالان خسران بسیاری ببارآورده است.یک کلام: روحانیت بااین نوع حکومت که آرای مردم منشاء اثرباشدمخالفندومعتقدنداحکام اسلامی که فقط آنهاازآن قرائت می کنند،لازم الاجراست!] 

[طبق اسنادکتابهایش راخودش ننوشته!!] 
روزنامه جمهوری اسلامی۷تیر۱۳۶۰ 
محمدعلی بشارتی(قائم مقام وزارت امورخارجه): 
طبق اسناد و مدارک موجود،بنی صدر ماموریت داشته که بیایدورئیس جمهور بشود ومطابق تحقیقات از۲۷کتابی که متعلق به اوست م،هیچکدامش راخودش ننوشته است.(نقل ازنشریه رویدادهاوتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش۱۴). 


[می خواهندماراواداربه دیکتاتوری کنند] 
روزنامه صبح آزادگان۱۱تیر۱۳۶۰ 
بهزادنبوی: 
ایشان(بنی صدر)میل داشتند این انقلاب مثل انقلاب مشروطه شود.در واقع خارج رفته ها بیایندوبه طرفداران این خط(بنی صدر)بگویند شماچیزی نمی دانیدومیدان راخالی کنید. 
اگر جریان بنی صدر به این هدف نمی رسید می رفت تابه هدف دوم برسد.یعنی ایجادیک مصدق درمقابل امام و نیروهای انقلابی. کسانی که فکر می کنندکارتمام است(کاراین جریان)دچاراشتباهی شده اندکه مسلمانان در جنگ احد مرتکب شدند.خدمتگزاران شمارامی خواهند ازشمادور کنند.مارادرقفس های شیشه ای قرار دهند و می خواهندماراواداربه دیکتاتوری کنندتابگویندتحلیل آقای بنی صدر وبختیاردرست بوده است. 
(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش۲۰). 

[دروغ شاخدار!!] 
هاشمی رفسنجانی،نمازجمعه: 
۱۰مهر۱۳۶۰ازکتاب:"درمکتب جمعه"ج۴ص۲۰: 
«)همین بنی صدررامی بینیدواقعابنی صدرآنقدردراین کارنامه ریاست جمهوری دروغ می گفت که ماهاکه اطلاع داشتیم ازهر مطلبش وبه اندازه کافی می شددروغ در بیاوریم که نشان بدهدکه اینهاهمه دروغ است. اماچه کسی می توانست حرف بزند؟آتش به اختیاردرهمان سال اول انقلاب،جمهوری رابرباددادو نهال تازه شکفته آزادی ورهایی ازاستبدادتا ثریا رفت کژ! 
دکترسیدابوالحسن بنی صدرتوانست باآرای اکثریت مردم،پس ازسالهااستبدادسلطنت،اولین رئیس جمهوری اولین نظام جمهوری درایران شود.امااونیامده مجبورشددوباره راه زندگی تبعیدراهمچنان ادامه دهد. 
جمهوری سرنوشت غم انگیزی درایران دارد،گویی سرنوشت ماهمان سلطنت است:قبل ازانقلاب۵۷سلطنت پهلوی وبعداز انقلاب سلطنت فقیه. 
آنچه درچندین شماره خواهیدخواندحاصل گردآوری وتلاش شخصی اینجانب است که برای عموم اینک منتشرودرآینده باحاشیه هایی که درپاورقی آن خواهم نوشت بصورت یک کتاب مستقل دردسترس قرارخواهدگرفت. 
درپایان یک نکته را تذکرمی دهم وآن اینکه مطالب داخل[کروشه]ازنویسنده است. 
منتظرقسمت بعدباشید. 
خرداد۱۳۹۶ 
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار بیکار) 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]